НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

Войнаренко Михайло ПетровичПономарьова Наталія АнатоліївнаЗамазій Оксана Василівна

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА АУДИТУ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Оригінал-макет підготовленоТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 09.07.2010. Формат 60х84 1/16Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT.Умовн. друк. арк. 27,75. Наклад - 800 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»вул. Електриків, 23 м. Київ 04176тел./факс 044-425-01-34тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006

Облік державних грантів регулюється МСБО 20 "Облік державнихгрантів і розкриття інформації про державну допомогу".

Типи грантів:

1.         Гранти, пов'язані з активами. Грант надається за умовою придбанняосновних засобів підприємством.

2.         Гранти, пов'язані з доходом. Грант надається для цілей, непов'язаних з активами, наприклад, для заохочення підприємства прийняти нароботу більше працівників або надати навчання для персоналу.

3.         Безповоротні позики - позики, які не підлягають погашенню запевних умов.