1.1. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ:РОЛЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ЦІЛІ ЇХ РОЗРОБКИ

Економічна ситуація, що склалася за період становлення незалежностінашої держави та входження її в світову спільноту, потребує значнихструктурних змін, а також зумовлює закономірну необхідність масштабногореформування системи бухгалтерського обліку та звітності. Реформуваннябухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів, створеннянової нормативної бази бухгалтерського обліку вимагає рішення цієїпроблеми на національному рівні.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) виступають наданий момент ефективним інструментом підвищення прозорості ізрозумілості інформації, яка розкриває діяльність суб'єктів господарювання,створює достовірну базу для визнання доходів і витрат, оцінки активів ізобов'язань, яка надає можливість об'єктивно розкривати і віддзеркалюватиіснуючі фінансові ризики у звітуючих суб'єктів, а також порівнюватирезультати їх діяльності в цілях забезпечення адекватної оцінки їх потенціалута ухвалення відповідних управлінських рішень. Крім того, МСФЗ якісновпливають на можливості керівництва в області управління організацією інадають значні переваги перед конкурентами. У суб'єктів, які складаютьзвітність за МСФЗ, значно зростає можливість залучити додаткові джерелакапіталу та партнерів по бізнесу, які допоможуть забезпечити економічнезростання і процвітання. У свою чергу суб'єкти, використовуючи МСФЗ,мають доступ до інформації про фінансовий стан потенційних партнерів, щослугує додатковим інструментарієм при їх виборі.

Необхідність розробки єдиних стандартів фінансової звітностізумовлена розвитком міжнародної торгівлі, транснаціональних корпорацій,глобалізацією фінансових ринків. Органом стандартизації у галузібухгалтерського обліку було визначено Комітет з Міжнародних стандартівбухгалтерського обліку (КМСБО), який було створено 29 червня 1973 р.відповідно до угоди, укладеної фаховими організаціями бухгалтерівАвстралії, Великої Британії, Ірландії, Канади, Нідерландів, Німеччини,Мексики, США, Франції та Японії. Його метою було формулювання, виданнята вдосконалення в інтересах суспільства стандартів бухгалтерського обліку,яких слід дотримуватися при поданні фінансових звітів, а також сприянняприйняттю та дотриманню їх у всіх країнах.

За час своєї діяльності КМСБО видав 41 Міжнародний стандартбухгалтерського обліку (МСБО), з яких діють 30. Більшу частину діючихстандартів переглядали раніше, що сприяло поліпшенню їхньої якості тапоширенню.

З 1983 до 2000 р. членами КМСБО були всі фахові організаціїбухгалтерів, що входять до складу Міжнародної федерації бухгалтерів(МФБ).

У травні 2000 р. було прийнято новий статут, згідно з якиміндивідуальне членство було відмінено, а Комітет перейменовано на Раду зміжнародних стандартів бухгалтерського обліку (International AccountingStandards Board - IASB).

Відповідно до нового Статуту РМСБО у своїй діяльності має такі цілі:

розроблення в інтересах громадськості єдиної системи високоякісних,зрозумілих і глобальних стандартів бухгалтерського обліку, що маютьобов'язкову силу, відповідно до яких у фінансовій звітності повиннарозкриватися якісна, прозора і порівнянна інформація для того, щобучасники фондових ринків та інші користувачі могли прийматиобгрунтовані економічні рішення;

поширення і забезпечення суворого дотримання цих стандартів;

забезпечення максимального зближення (конвергенції) національнихстандартів бухгалтерського обліку з міжнародними стандартамивиходячи з найбільш оптимального розв'язання питаньбухгалтерського обліку і звітності.

Нові цілі РМСБО більше, ніж раніше, орієнтовані на забезпеченняпрактичного застосування міжнародних стандартів і їхню конвергенцію знаціональними системами обліку. Стандарти в основному визначають методиоцінки і підходи до подання інформації у фінансовій звітності. Тому післяреорганізації в 2001 р. РМСБО перейменувала стандарти з Міжнароднихстандартів бухгалтерського обліку (International Accounting Standards - IAS)на Міжнародні стандарти фінансової звітності - МСФЗ (International FinancialReporting Standards - IFRS).

Перший Міжнародний стандарт фінансової звітності (МСФЗ 1) булозатверджено 19 червня 2003 р. Він поширюється на фінансову звітність,починаючи з 2004 р. Водночас, стандарти, випущені до цього, зберігають своюколишню назву (МСБО) і будуть замінюватися МСФЗ поступово.

Для розуміння й практичного застосування стандартів важливе значеннямає Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів. Вона міститьконцепції, на яких грунтується фінансова звітність загального призначення.Однак Концептуальна основа не входить до складу МСФЗ. Через це в разівиникнення суперечності між Концептуальною основою та окремимстандартом пріоритетними є вимоги МСФЗ. Подальше вдосконаленнястандартів сприяє узгодженню МСФЗ з їхньою Концептуальною основою.

З метою оперативного реагування на проблеми практичногозастосування стандартів РМСБО видає тлумачення відповідних положеньчинних стандартів та Концептуальної основи.

У широкому сенсі Міжнародні стандарти фінансової звітності - цестандарти та тлумачення, прийняті РМСБО. Вони включають:

Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS);

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (IAS);

Тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародноїфінансової звітності (IFRIC) або колишнім Постійним комітетом зтлумачень - ПКТ (SIQ.

Склад МСФЗ станом на 1 липня 2009 р. наведено у табл. 1.1.

Таблиця 1.1. Міжнародні стандарти фінансової звітності

з/п

Назва стандарту

Дата набуття чинності

первісно

після останньогоперегляду

1

2

3

4

Міжнародні стандарти фінансової звітності (!FRS)

1

Перше застосування Міжнароднихстандартів фінансової звітності

01.01.2004

01.01.2009

2

Платіж на основі акцій

01.01.2005

01.01.2010

3

Об'єднання бізнесу

01.01.2005

01.07.2009

4