1.1. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ:РОЛЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ЦІЛІ ЇХ РОЗРОБКИ

магниевый скраб beletage

Економічна ситуація, що склалася за період становлення незалежностінашої держави та входження її в світову спільноту, потребує значнихструктурних змін, а також зумовлює закономірну необхідність масштабногореформування системи бухгалтерського обліку та звітності. Реформуваннябухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів, створеннянової нормативної бази бухгалтерського обліку вимагає рішення цієїпроблеми на національному рівні.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) виступають наданий момент ефективним інструментом підвищення прозорості ізрозумілості інформації, яка розкриває діяльність суб'єктів господарювання,створює достовірну базу для визнання доходів і витрат, оцінки активів ізобов'язань, яка надає можливість об'єктивно розкривати і віддзеркалюватиіснуючі фінансові ризики у звітуючих суб'єктів, а також порівнюватирезультати їх діяльності в цілях забезпечення адекватної оцінки їх потенціалута ухвалення відповідних управлінських рішень. Крім того, МСФЗ якісновпливають на можливості керівництва в області управління організацією інадають значні переваги перед конкурентами. У суб'єктів, які складаютьзвітність за МСФЗ, значно зростає можливість залучити додаткові джерелакапіталу та партнерів по бізнесу, які допоможуть забезпечити економічнезростання і процвітання. У свою чергу суб'єкти, використовуючи МСФЗ,мають доступ до інформації про фінансовий стан потенційних партнерів, щослугує додатковим інструментарієм при їх виборі.

Необхідність розробки єдиних стандартів фінансової звітностізумовлена розвитком міжнародної торгівлі, транснаціональних корпорацій,глобалізацією фінансових ринків. Органом стандартизації у галузібухгалтерського обліку було визначено Комітет з Міжнародних стандартівбухгалтерського обліку (КМСБО), який було створено 29 червня 1973 р.відповідно до угоди, укладеної фаховими організаціями бухгалтерівАвстралії, Великої Британії, Ірландії, Канади, Нідерландів, Німеччини,Мексики, США, Франції та Японії. Його метою було формулювання, виданнята вдосконалення в інтересах суспільства стандартів бухгалтерського обліку,яких слід дотримуватися при поданні фінансових звітів, а також сприянняприйняттю та дотриманню їх у всіх країнах.

За час своєї діяльності КМСБО видав 41 Міжнародний стандартбухгалтерського обліку (МСБО), з яких діють 30. Більшу частину діючихстандартів переглядали раніше, що сприяло поліпшенню їхньої якості тапоширенню.

З 1983 до 2000 р. членами КМСБО були всі фахові організаціїбухгалтерів, що входять до складу Міжнародної федерації бухгалтерів(МФБ).

У травні 2000 р. було прийнято новий статут, згідно з якиміндивідуальне членство було відмінено, а Комітет перейменовано на Раду зміжнародних стандартів бухгалтерського обліку (International AccountingStandards Board - IASB).

Відповідно до нового Статуту РМСБО у своїй діяльності має такі цілі:

розроблення в інтересах громадськості єдиної системи високоякісних,зрозумілих і глобальних стандартів бухгалтерського обліку, що маютьобов'язкову силу, відповідно до яких у фінансовій звітності повиннарозкриватися якісна, прозора і порівнянна інформація для того, щобучасники фондових ринків та інші користувачі могли прийматиобгрунтовані економічні рішення;

поширення і забезпечення суворого дотримання цих стандартів;

забезпечення максимального зближення (конвергенції) національнихстандартів бухгалтерського обліку з міжнародними стандартамивиходячи з найбільш оптимального розв'язання питаньбухгалтерського обліку і звітності.

Нові цілі РМСБО більше, ніж раніше, орієнтовані на забезпеченняпрактичного застосування міжнародних стандартів і їхню конвергенцію знаціональними системами обліку. Стандарти в основному визначають методиоцінки і підходи до подання інформації у фінансовій звітності. Тому післяреорганізації в 2001 р. РМСБО перейменувала стандарти з Міжнароднихстандартів бухгалтерського обліку (International Accounting Standards - IAS)на Міжнародні стандарти фінансової звітності - МСФЗ (International FinancialReporting Standards - IFRS).

Перший Міжнародний стандарт фінансової звітності (МСФЗ 1) булозатверджено 19 червня 2003 р. Він поширюється на фінансову звітність,починаючи з 2004 р. Водночас, стандарти, випущені до цього, зберігають своюколишню назву (МСБО) і будуть замінюватися МСФЗ поступово.

Для розуміння й практичного застосування стандартів важливе значеннямає Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів. Вона міститьконцепції, на яких грунтується фінансова звітність загального призначення.Однак Концептуальна основа не входить до складу МСФЗ. Через це в разівиникнення суперечності між Концептуальною основою та окремимстандартом пріоритетними є вимоги МСФЗ. Подальше вдосконаленнястандартів сприяє узгодженню МСФЗ з їхньою Концептуальною основою.

З метою оперативного реагування на проблеми практичногозастосування стандартів РМСБО видає тлумачення відповідних положеньчинних стандартів та Концептуальної основи.

У широкому сенсі Міжнародні стандарти фінансової звітності - цестандарти та тлумачення, прийняті РМСБО. Вони включають:

Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS);

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (IAS);

Тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародноїфінансової звітності (IFRIC) або колишнім Постійним комітетом зтлумачень - ПКТ (SIQ.

Склад МСФЗ станом на 1 липня 2009 р. наведено у табл. 1.1.

Таблиця 1.1. Міжнародні стандарти фінансової звітності

з/п

Назва стандарту

Дата набуття чинності

первісно

після останньогоперегляду

1

2

3

4

Міжнародні стандарти фінансової звітності (!FRS)

1

Перше застосування Міжнароднихстандартів фінансової звітності

01.01.2004

01.01.2009

2

Платіж на основі акцій

01.01.2005

01.01.2010

3

Об'єднання бізнесу

01.01.2005

01.07.2009

4

Страхові контракти

01.01.2005

01.01.2006

5

Непоточні активи, утримувані дляпродажу, і припинена діяльність

01.01.2005

01.07.2009

6

Розвідування та оцінка запасів кориснихкопалин

01.01.2006

-

7

Фінансові інструменти: розкриттяінформації

01 01.2007

01.07.2009

8

Операційні сегменти

01.01.2009

01.01.2010

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (ІА8)

1

Подання фінансових звітів

01.01.75

01.01.2010

2

Запаси

01.01.76

01.01.2005

3

Консолідовані фінансові звіти

01.01.77

ЗаміненоМСБО 27 і 28

4

Облік амортизації

01.01.77

Вилучено у 1977 р.

ЗаміненоМСБО 16, 22 і 38

5

!нформація, яка підлягає розкриттю уфінансових звітах

01.01.77

Замінено МСБО 1

6

Облік наслідків зміни цін

01.01.78

Замінено МСБО 15

7

Звіти про рух грошових коштів

01.01.79

01.01.2010

8

Облікові політики, зміни в обліковихоцінках та помилки

01.01.79

01.01.2005

9

Витрати на дослідження та розробки

01.01.80

Замінено МСБО 38

1

2

3

4

10

Події після дати балансу

01.01.80

06.09.2007

11

Будівельні контракти

01.01.80

01.01.1995

12

Податки на прибуток

01.01.81

01.01.2001

13

Подання поточних активів та поточнихзобов'язань

01.01.81

Замінено МСБО 1(нова редакція)

14

Звітність за сегментами

01.01.83

Замінено МСФЗ 8

15

!нформація, що відображує вплив зміницін

01.01.83

Вилучено з01.01.2005

16

Основні засоби

01.01.83

01.01.2009

17

Оренда

01.01.84

01.01.2010

18

Дохід

01.01.84

16.04.2009

19

Виплати працівникам

01.01.84

01.01.2009

20

Облік державних грантів і розкриттяінформації про державну допомогу

01.01.84

01.01.2009

21

Вплив змін валютних курсів

01.01.85

01.01.2005

22

Об'єднання підприємств

01.01.85

Замінено МСФЗ 3

23

Витрати на позики

01.01.86

01.01.2009

24

Розкриття інформації щодо зв'язанихсторін

01.01.86

01.01.2005

25

Облік інвестицій

01.01.87

ЗаміненоМСБО 39 і 40

26

Облік і звітність щодо програмпенсійного забезпечення

01.01.88

01.01.1995

27

Консолідовані та окремі фінансові звіти

01.01.90

01.01.2009

28

Iнвесгиції в асоційовані підприємства

01.01.90

01.01.2009

29

Фінансова звітність в умовахгіперінфляції

01.01.90

01.01.2009

30

Розкриття інформації у фінансових звітахбанків та подібних фінансових установ

01.01.91

Замінено МСФЗ 7

31

Частки у спільних підприємствах

01.01.92

01.01.2009

32

Фінансові інструменти: подання

01.01.96

01.01.2009

33

Прибуток на акцію

01.01.98

01.01.2005

34

Проміжна фінансова звітність

01.01.99

-

35

Діяльність, що припиняється

01.01.99

Замінено МСФЗ 5

1

2

3

4

36

Зменшення корисності активів

01.01.99

01.01.2010

37

Забезпечення, непередбачені зобов'язаннята непередбачені активи

01.07.99

-

38

Нематеріальні активи

01.07.99

01.07.2009

39

Фінансові інструменти: визнання таоцінка

01.01.2001

01.01.2010

40

Iнвестиційна нерухомість

01.01.2001

01.01.2009

41

Сільське господарство

01.01.2003

01.01.2009

Тлумачення Міжнародної фінансової звітності (IFRIC)

1

Зміни в існуючих зобов'язаннях щодовиведення з експлуатації, відновленнядовкілля та подібних зобов'язаннях

01.01.2005

-

2

Частки членів у кооперативах і подібніінструменти

01.01.2005

-

3

Права на викиди

01.03.2005

Вилучено в червні2005

4

Визначення, чи містить угода положеннящодо оренди

01.01.2006

-

5

Права щодо відсотків, які виникаютьунаслідок виведення з експлуатації тавідновлення довкілля

01.01.2006

-

6

Зобов'язання, що виникають від участі вспецифічному ринку - відпрацьованеелектричне та електронне обладнання

01.12.2005

-

7

Застосування методу перерахунку згідноз МСБО 29 «Фінансова звітність вумовах гіперінфляції»

01.03.2006

-

8

Сфера застосування МСФЗ 2

01.06.2006

Вилучено з01.01.2010

9

Переоцінка вбудованих похіднихінструментів

01.06.2006

01.07.2009

10

Проміжна фінансова звітність і зменшеннякорисності

01.11.2006

-

11

МСФЗ 2: Група та операції з власнимивипущеними акціями

01.03.2007

Вилучено з01.01.2010

12

Послуги за угодами концесії

01.01.2008

-

13

Програми лояльності замовника

01.07.2008

-

14

МСБО 19: Обмеження по активу звизначеною виплатою, вимоги щодомінімального фінансування та їхвзаємодія

01.01.2008

-

1

2

3

4

15

Угоди про будівництво нерухомості

01.01.2009

-

16

Хеджування чистих інвестицій взарубіжну господарську одиницю

01.10.2008

01.07.2009

17

Розподіл немонетарних активіввласників

01.07.2009

-

18

Надходження активів від замовників

01.07.2009

-

Тлумачення Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (SIC)

1

Послідовність: різні формули собівартостізапасів

01.01.99

ЗаміненопереглянутимМСБО 2

2

Послідовність: капіталізація витрат напозики

01.01.98

ЗаміненопереглянутимМСБО 8

3

Виключення нереалізованих прибутків ізбитків від операцій з асоційованимипідприємствами

01.01.98

ЗаміненопереглянутимМСБО 28

5

Класифікація фінансових інструментів:забезпечення непередбаченого погашення

01.06.98

ЗаміненопереглянутимМСБО 32

6

Витрати на модифікацію існуючогопрограмного забезпечення

01.06.98

ЗаміненопереглянутимМСБО 19

7

Введення євро

01.06.98

-

8

Перше застосування МСБО як первинноїоснови бухгалтерського обліку

01.08.98

Замінено МСФЗ 1

9

Об'єднання підприємств: класифікаціяабо як придбання, або як об'єднанняінтересів

01.08.98

Замінено МСФЗ 3

10

Державна допомога: відсутністьконкретного зв'язку з операційноюдіяльністю

01.08-98

-

11

Обмін валют: капіталізація збитківунаслідок значної девальвації валюти

01.08.98

ЗаміненопереглянутимМСБО 21

12

Консолідація: підприємства спеціальногопризначення

01.07.99

-

13

Спільно контрольовані підприємства:негрошові внески контролюючихучасників

01.01.99

-

14

Основні засоби: компенсація зменшеннякорисності або втрати об'єктів

01.07.99

ЗаміненопереглянутимМСБО 16

1

2

3

4

15

Операційна оренда: заохочення

01.01.99

-

16

Акціонерний капітал: викупленіінструменти власного капіталу (власнівикуплені акції)

01.07.99

ЗаміненопереглянутимМСБО 32

17

Власний капітал: витрати на операції звласним капіталом

30.01.2000

ЗаміненопереглянутимМСБО 32

18

Послідовність: альтернативні методи

01.07.2000

ЗаміненопереглянутимиМСБО 1 і МСБО 8

19

Валюта звітності: оцінка та поданняфінансових звітів згідно з МСБО 21 іМСБО 29

01.01.2001

ЗаміненопереглянутимМСБО 21

20

Облік методом участі в капіталі:визнання збитків

15.07.2000

ЗаміненопереглянутимМСБО 28

21

Податки на прибуток: відшкодуванняпереоцінених активів, що не аморти-зуються

15.07.2000

-

22

Об'єднання підприємств: подальшекоригування первісно відображенихсправедливої вартості та гудвілу

15.07.2000

Замінено МСФЗ 3

23

Основні засоби: витрати на значні оглядиабо капітальний ремонт

15.07.2000

ЗаміненопереглянутимМСБО 16

24

Прибуток на акцію: фінансовіінструменти та інші контракти, щоможуть бути перетворені на акції

01.12.2000

ЗаміненопереглянутимМСБО 33

25

Податки на прибуток: зміни вподатковому статусі підприємства абойого акціонерів

1507.2000

-

27

Оцінка сутності операцій, які маютьюридичну форму оренди

21.12.2001

-

28

Об'єднання підприємств - дата обміну ісправедлива вартість інструментівкапіталу

31.12.2001

Замінено МСФЗ 3

29

Розкриття - послуги за угодами концесії

31.12.2001

-

30

Валюта звітності - переведення з валютиоцінки у валюту подання

01.01.2002

ЗаміненопереглянутимМСБО 21

31

Дохід - бартерні операції, включаючипослуги з реклами

31.12.2001

-

32

Нематеріальні активи - витрати на веб-сайти

25.03.2002

-

1

2

3

4

33

Консолідація і метод участі в капіталі -потенційні права голосу і розподіленнячастки володіння

01.01.2002

ЗаміненопереглянутимиМСБО 27 іМСБО 28

Забезпечення прозорості суб'єктів національної економіки маєвеличезне значення, оскільки, ринкова вартість капіталу визначається двомаключовими чинниками: майбутніми доходами та майбутніми ризиками. Деякіризики дійсно характерні для діяльності самих організацій, проте є й такі, якіспричинені відсутністю необхідної інформації, відсутністю точнихвідомостей про прибутковість капіталовкладень. Кредитори і інвесторизгодні одержувати менший прибуток але бути впевненими в тому, щодостовірна, справедлива і точна інформації знизить їх ризики.

Позитивними сторонами застосування МСФЗ як для суб'єктівгосподарювання, які складають фінансову звітність, так і для зовнішніхкористувачів являються:

можливість отримання необхідної інформації для прийняттяуправлінських рішень;

забезпечення порівнянності звітності з іншими організаціями,незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якійтериторії здійснюють господарську діяльність;

можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходуна зарубіжні ринки; престижність, забезпечення більшої довіри збоку потенційних партнерів; у багатьох випадках велика надійністьінформації;

прозорість інформації, що забезпечується шляхом дотриманняправил її складання, а також численними

поясненнями до звітності.

Отже, переваги складання фінансової звітності за міжнароднимистандартами дійсно є і вони незаперечні для більшості користувачівфінансової звітності. МСФЗ можна розцінювати як інструмент глобалізаціїекономіки і світових господарських зв'язків. Принципи, закладені в порядокформування звітності згідно МСФЗ, роблять її адекватнішою і здатноювідобразити істинний майновий стан організації. У зв'язку з цим цінністьМСФЗ важлива не тільки для іноземних, але й для національних інвесторівтакож. Це ще раз підтверджує необхідність і корисність процесувпровадження МСФЗ для всіх секторів економіки України.

Впровадження МСФЗ потребує тривалого часу й значних зусиль.Новим кроком на шляху до реалізації поставлених завдань щодореформування бухгалтерського обліку є ухвалення розпорядженням КабінетуМіністрів України від 24 жовтня 2007 р. № 911-р Стратегії застосуванняМіжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, метою якої £

удосконалення системи бухгалтерського обліку в Україні з урахуваннямвимог міжнародних стандартів та законодавства Європейського Союзу.

Одними із основних напрямів реалізації Стратегії є законодавчерегулювання порядку застосування міжнародних стандартів, зокрема з 2010року обов'язкове складення фінансової звітності та консолідованоїфінансової звітності згідно з міжнародними стандартами підприємствами-емітентами, цінні папери яких перебувають у лістингу організаторів торгівліна фондовому ринку, банками і страховиками, за власним рішенням іншимиемітентами цінних паперів і фінансовими установами.

1.2. СКЛАД, ОСНОВНІ ПРИПУЩЕННЯ І ЯКІСНІХАРАКТЕРИСТИКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗГІДНОКОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

МСФЗ розроблені відповідно до Концептуальної основи складання таподання фінансових звітів.

Концептуальна основа корисна для різних зацікавлених сторін:

для тих, хто складає фінансову звітність - як у застосуванні МСФЗ, такі при вирішенні питань, які ще недостатньо розкриті у МСФЗ

для аудиторів - при формуванні думки відносно того, чи відповідаютьфінансові звіти вимогам МСФЗ;

для користувачів фінансових звітів - при тлумаченні інформації, якаміститься у фінансових звітах, складених за МСФЗ

Концептуальна основа не є МСФЗ і не визначає стандарти для певнихвипадків оцінки або розкриття інформації. В окремих випадках можливісуперечності між Концептуальною основою і вимогами МСФЗ. В разінаявності такої суперечності вимоги МСФЗ є домінуючими.

Концептуальна основа охоплює ряд важливих питань, зокрема:

мету фінансових звітів, складених згідно з вимогами МСФЗ;

основні припущення;

якісні характеристики, що визначають корисність інформації, якаміститься у фінансових звітах;

визначення елементів, з яких складаються фінансові звіти, а такожспособи їх визнання й оцінки;

концепції капіталу й збереження капіталу.

Метою фінансових звітів загального призначення є надання інформаціїпро фінансовий стан, результати діяльності і зміни у фінансовому станіпідприємства, яка є корисною для широкого кола користувачів при прийняттіними економічних рішень.

Фінансові звіти є структурованим фінансовим відображеннямфінансового стану підприємства і операцій, що здійснюються ним. Фінансовізвіти також демонструють результати того, як керівництво підприємстварозпоряджається довіреними йому ресурсами.

Основні припущення, що застосовуються при складанні фінансовихзвітів, подані на рис. 1.1.

Основні припущення

Нарахування

Вплив операцій та інших подійвизначається, коли вонивідбуваються (а не колиотримані або сплачені грошовікошти чи їх еквіваленти), і вони

відображаються в обліковихреєстрах та у фінансових звітахтого періоду, до якого вонивідносяться

Безперервність

Підприємство, як правило,розглядається як безперервнодіюче, тобто таке, що будепродовжувати свою діяльність восяжному майбутньому. Цеозначає, що підприємство немає ані наміру, ані потребиліквідуватися або суттєвоскоротити масштаби своєїдіяльності

Рис. 1.1. Основні припущення, що застосовуються при складанніфінансових звітів

Якісні характеристики є тими критеріями, які забезпечують кориснуінформацію для користувачів

Зрозумілість.

Суттєвою якісною характеристикою інформації, що подається уфінансових звітах, є її зрозумілість для користувачів. З цією метоюприпускається, що користувачі мають відповідні знання з бізнесу,економічної діяльності та бухгалтерського обліку і прагнуть вивчатиінформацію з достатньою ретельністю. Проте інформація про складніпоняття, які мають бути включені до фінансових звітів у зв'язку з їхньоюдоречністю для прийняття економічних рішень користувачами, не повиннавилучатися лише на тій підставі, що певним користувачам буде важко їїзрозуміти.

Доречність

Щоб бути корисною, інформація має бути доречною, відповідатипотребам користувачів під час прийняття рішень. Інформація є доречною,якщо вона впливає на економічні рішення користувачів шляхом наданнядопомоги в оцінці ними минулих, нинішніх чи майбутніх подій або ж вонадопомагає їм підтвердити чи виправити їхні минулі оцінки.

Передбачувана та підтверджувана ролі інформації пов'язані міжсобою. Наприклад, інформація стосовно поточного рівня та структуриутримуваних активів має цінність для користувачів, коли вони намагаютьсяспрогнозувати здатність підприємства вигідно користуватися можливостямита його здатність реагувати на несприятливі ситуації. Та сама інформаціяпідтверджує минулі прогнози, наприклад, щодо структури підприємства аборезультату запланованих операцій.

Щоб мати прогнозну цінність, інформація не повинна носити формучіткого прогнозу. Проте можливість робити прогнози на основі фінансовихзвітів посилюється завдяки способові викладу інформації стосовно минулихоперацій та подій. Наприклад, передбачувана цінність звіту про прибуток абозбиток підвищується, якщо окремо розкриваються незвичайні, ненормальніабо нечасті статті доходу чи витрат.

Суттєвість

На доречність інформації впливають її характер та суттєвість. Удеяких випадках достатньо самого характеру інформації для визначення їїдоречності. Наприклад, звітність нового сегмента може вплинути на оцінкуризиків і можливостей, що має підприємство незалежно від суттєвостірезультатів, досягнутих новим сегментом за звітний період. В іншихвипадках як характер, так і суттєвість є важливими, наприклад, коли йдетьсяпро суми запасів, утримуваних у кожній з головних категорій, яківідповідають даному бізнесу.

Інформація є суттєвою, якщо її пропуск або неправильне відображенняможе вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основіфінансових звітів. Суттєвість залежить від обсягу статті та помилки,допущеної за певних обставин у зв'язку з пропуском чи неправильнимвідображенням. Таким чином, суттєвість скоріше виступає певним порогомабо критерієм відсікання, а не основною якісною характеристикою, яка маєбути притаманною інформації, щоб вона стала корисною.

Достовірність

Щоб бути корисною, інформація повинна бути достовірною.Інформація є достовірною, коли вона вільна від суттєвих помилок таупередженості і користувачі можуть покластися на неї тією мірою, якою вонавідображає або, як очікується, відображатиме дійсний стан справ.

Інформація може бути доречною, але настільки недостовірною за своїмхарактером або внаслідок подання, що її визнання може стати потенційнопомилковим. Наприклад, якщо триває судова справа щодо правомірності тасуми претензій за збитки, може бути недоцільним для підприємствавизнавати повну суму претензій у балансі, хоча буде доцільно розкрити цюсуму й обставини висування претензії.

Щоб бути достовірною, інформація має правдиво відображати операціїй інші події, які вона розкриває або, як очікується, зможе розкрити. Такимчином, звіт про фінансове становище (баланс), наприклад, має правдивовідображати всі операції та інші події, результатом яких є зміна активів,зобов'язань або капіталу підприємства на дату звітності, що відповідаютькритеріям визнання.

Для більшої частини фінансової інформації притаманний ризикнеповного розкриття того, що вона має розкрити. В окремих випадках оцінкафінансового впливу статей може бути такою невизначеною, щопідприємства, як правило, не визнаватимуть її у фінансових звітах;наприклад, хоча більшість підприємств із часом генерує внутрішній гудвіл,визначити або виміряти цей гудвіл надійним чином, як правило, доситьважко.

Нейтральність

Щоб бути достовірною, інформація, яка міститься у фінансових звітах,має бути нейтральною, тобто вільною від упередженості. Фінансові звіти не єнейтральними, якщо в результаті відбору або викладу інформації вонивпливають на прийняття рішення або на судження з метою досягненнязаздалегідь визначеного результату.

Обачність

Особи, які складають фінансові звіти, повинні враховуватиневизначеність, яка неминуче супроводжує багато подій та обставин, такихяк погашення сумнівної дебіторської заборгованості, ймовірний строккорисної експлуатації машин та обладнання і кількість можливих претензійщодо гарантії. Такі невизначеності визнаються шляхом розкриття їхньогохарактеру й масштабів, а також шляхом дотримання обачності при складанніфінансових звітів. Обачність - це дотримання певної обережності приформуванні судження, необхідного при оцінці за умов непевності, такимчином, щоб активи або дохід не були завищені, а зобов'язання чи витрати -занижені.

Повнота

Щоб бути достовірною, інформація у фінансових звітах має бутиповною в межах суттєвості та витрат, пов'язаних з її отриманням. Урезультаті упущень інформація може бути хибною або оманливою, а значитьнедостовірною та недостатньо доречною.

Зіставність

Користувачі повинні мати змогу порівнювати фінансові звітипідприємства за різні періоди для того, щоб визначати тенденції у йогофінансовому стані та результатах діяльності. Користувачі повинні матитакож змогу порівнювати фінансові звіти різних підприємств, щоб оцінитиїхній відносний фінансовий стан, результати діяльності та зміни уфінансовому стані. Таким чином, вимір та відображення фінансового впливуподібних операцій та інших подій має виконуватися послідовно в межахпідприємства в різні проміжки часу, а підхід повинен бути послідовним длярізних підприємств.

Важливою передумовою забезпечення якісної характеристикизіставності є надання користувачам інформації щодо облікової політики,якою керується підприємство при складанні фінансових звітів, будь-якихзмін у цій політиці та впливу таких змін.

Приклад 1.1.

Вказати, що з перерахованого відноситься до якісних характеристикфінансових звітів і основоположних припущень, передбачених концептуальноюосновою. Вибрати правильну відповідь, відмітивши її значком "+".

 

Якісні

Осново-

Не відносяться ні

 

характеристики

положні

до характеристик,

 

фінансових

припу-

ні до припущень

 

ЗВІТІВ

щення

 

1. Простота

 

 

+

2. Зрозумілість

+

 

 

3. Доступність

 

 

+

4. Достовірність

+

 

 

5. Безперервність

 

+

 

6. Зіставність

+

 

 

7. Єдиний грошовий

 

 

+

вимірник

 

 

8. Історична

 

 

+

собівартість

 

 

9. Нарахування

 

+

 

10. Автономність

 

 

+

Обмеження щодо доречності та достовірності інформації:

своєчасність. У разі надмірної затримки з наданням звітноїінформації вона може втратити свою доречність. Можливо, керівництву буденеобхідно знайти оптимальне співвідношення між відносними перевагамисвоєчасного надання звітності та забезпеченням достовірної інформації. Зісвоєчасним наданням інформації часто може виникати необхідність складатизвіт раніше, ніж стануть відомі всі аспекти операції або іншої події, що можепоставити під загрозу достовірність інформації. І навпаки, якщо затриматизвітність до моменту, коли будуть відомі всі аспекти, інформація може бутиабсолютно достовірною, але малокорисною для користувачів, які малиприйняти рішення раніше. Для досягнення оптимального співвідношення міждоречністю та достовірністю передусім треба керуватися необхідністюзадовольняти потреби користувачів, які приймають економічні рішення.

співвідношення вигоди і витрат

Співвідношення вигоди та витрат можна скоріше вважати поширенимобмеженням, аніж якісною характеристикою. Вигоди, отримані відінформації, мають перевищувати витрати на її надання. Але оцінка вигід тавитрат значною мірою робиться на основі міркувань. Більше того, витратинеобов'язково несуть ті, хто отримує вигоди. Вигоди можуть отримувати нетільки користувачі, для яких готується інформація; наприклад, наданняподальшої інформації кредиторам може знизити витрати підприємства напозику. З цих причин важко використовувати тест вигоди-витрати у будь-якому конкретному випадку. Однак особи, які розробляють стандарти, атакож особи, які складають фінансові звіти і користуються ними, маютьусвідомлювати це обмеження.

збалансованість якісних характеристик

На практиці збалансованість або компроміс між якіснимихарактеристиками досить часто є необхідним. Загалом, мета полягає вдосягненні відповідної збалансованості всіх характеристик для забезпеченнямети фінансових звітів. Відносна важливість характеристик у різнихвипадках є справою професійних суджень.