1.4. ОЦІНКА ЕЛЕМЕНТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

магниевый скраб beletage

Оцінка - це процес визначення грошових сум, за якими маютьвизнаватися і відображатися елементи фінансових звітів в звіті про фінансовестановище (балансі) та у звіті про прибуток або збиток. Це передбачає вибірпевної бази оцінки.

У фінансових звітах використовують кілька різних основ оцінки зрізним ступенем та в різних комбінаціях. Вони включають:

а)         історичну собівартість. Активи відображаються за сумоюсплачених грошових коштів чи їхніх еквівалентів або за справедливоювартістю компенсації, виданої, щоб придбати їх, на момент їх придбання.Зобов'язання відображаються за сумою надходжень, отриманих в обмін назобов'язання, або, за деяких інших обставин (наприклад податків на.прибуток), за сумами грошових коштів чи їхніх еквівалентів, що, якочікується, будуть сплачені з метою погашення зобов'язання під часзвичайної діяльності підприємства;

б)         поточну собівартість. Активи відображаються за сумою грошовихкоштів або їхніх еквівалентів, яка була б сплачена в разі придбання такого жабо еквівалентного активу на поточний момент. Зобов'язаннявідображаються за недисконтованою сумою грошових коштів або їхніхеквівалентів, яка була б необхідна для погашення зобов'язання на поточниймомент;

в)         вартість реалізації (погашення). Активи відображаються за сумоюгрошових коштів або їхніх еквівалентів, яку можна було б отримати напоточний момент шляхом продажу активу в ході звичайної реалізації.Зобов'язання відображаються за вартістю їх погашення, тобто занедисконтованою сумою грошових коштів або їхніх еквівалентів, яка, якочікується, буде сплачена для погашення зобов'язань у ході звичайноїдіяльності підприємства;

г)         теперішню вартість. Активи відображаються за теперішньоюдисконтованою вартістю майбутніх чистих надходжень грошових коштів, щоїх, як очікується, має генерувати стаття під час звичайної діяльностіпідприємства.

Зобов'язання відображаються за теперішньою дисконтованоювартістю майбутнього чистого вибуття грошових коштів, які, як очікується,будуть необхідні для погашення зобов'язань під час звичайної діяльностіпідприємства.

Основою оцінки, яка найчастіше приймається підприємствами дляскладання фінансових звітів, є історична собівартість. Вона, як правило,комбінується з іншими основами оцінки. Наприклад, запаси, як правило,відображаються за найнижчою з двох оцінок - собівартістю або чистоювартістю реалізації; ринкові цінні папери можуть відображатися за ринковоювартістю, а пенсійні зобов'язання відображаються за їхньою теперішньоювартістю. Більше того, деякі підприємства використовують як основупоточну собівартість у відповідь на нездатність облікової моделі історичноїсобівартості відображати вплив зміни цін на немонетарні активи.

Приклад 1.4.

Заповнити таблицю, використовуючи наведені нижче дані.

Сума сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або справедливавартість компенсації.

Сума надходжень, отриманих в обмін на зобов'язання.

Сума грошових коштів чи їх еквівалентів, яка була б сплачена увипадку, якщо аналогічний актив придбавався б тепер.

Недисконтована сума, яка була б потрібна для погашення в теперішнійчас.

Сума грошових коштів чи їх еквівалентів, яку можна було б отриматитепер при продажу активу в нормальних умовах.

Недисконтована сума грошових коштів чи їх еквівалентів, якупередбачається витратити для погашення в ході звичайної діяльності.

Приведена вартість грошових потоків, які будуть генеруватися внормальних умовах.

Приведена вартість грошових потоків, яка необхідна для погашення.

Вид оцінки елементів

Активи

Зобов'язання

фінансового звіту

 

 

Історична собівартість

1

2

Вартість реалізації (погашення)

5

6

Теперішня вартість

7

8

Поточна вартість

3

4