1.5. КОНЦЕПЦІЇ КАПІТАЛУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КАПІТАЛУ

Вибір бази оцінки і концепції збереження капіталу визначить обліковумодель, яка використовується при складанні фінансових звітів. Концепціякапіталу є основою для концепції збереження капіталу.

Концепція збереження капіталу - це концепція, згідно з якоюпідприємство зберігає свій капітал, якщо на кінець періоду воно має тойсамий капітал, що і на початку цього періоду. Відповідно, сума, щоперевищує суму, необхідну для збереження капіталу на початок періоду, єприбутком. Таким чином забезпечується взаємозв'язок між концепціямикапіталу та концепціями прибутку, оскільки прибуток визнається тільки заумови збереження капіталу.

Згідно з фінансовою концепцією капіталу капітал є синонімом чистихактивів або власного капіталу підприємства. Тобто, фінансова концепціякапіталу базується на концепції власності, яка розглядає капітал якзалишкову частку власників в активах підприємства, що визначаєтьсябалансовим рівнянням:

A - З = К,

де: A - активи;

З - зобов'язання;

К - капітал.

Концепція збереження фінансового капіталу передбачає, щоприбуток є збільшенням фінансової суми чистих активів за період(включаючи операції з власниками). При цьому збереження фінансовогокапіталу можна вимірювати в номінальних грошових одиницях або водиницях постійної купівельної спроможності. В першому випадкузбільшення вартості активів, утримуваних підприємством протягом звітногоперіоду, визнається прибутком, в другому випадку прибутком вважаєтьсялише та частина зростання вартості активів, яка перевищує зростаннязагального рівня цін.

Згідно з фізичною концепцією капіталу капітал розглядається яквиробнича потужність підприємства, що базується, наприклад, на вироблениходиницях за день. Тобто, фізична концепція капіталу базується на концепціїгосподарської одиниці, в основі якої лежить балансове рівняння:

A = З + К,       (1.2)

Концепція збереження фізичного капіталу передбачає, що прибутокє збільшенням фізичної виробничої потужності за період (включаючиоперації з власниками). Це означає, що цінові зміни, які впливають на активита зобов'язання підприємства, розглядаються як зміни в оцінці фізичноївиробничої потужності підприємства та вважаються частиною власногокапіталу, а не прибутком звітного періоду.

Концепція збереження фізичного капіталу передбачає застосуванняоцінки за поточною вартістю, але не визначає конкретної основи такоїоцінки.

Отже, основною різницею між двома концепціями збереженнякапіталу є підхід до впливу змін ціни активів і зобов'язань підприємства.

(1.1)

Вибір підприємством відповідної концепції капіталу має базуватися напотребах користувачів фінансових звітів. Таким чином, фінансова концепціякапіталу має прийматися, якщо користувачі фінансових звітів передусімзацікавлені в збереженні номінального інвестованого капіталу абокупівельної спроможності інвестованого капіталу. Але в разі домінуючоїзацікавленості у виробничій потужності підприємства має застосовуватисяфізична концепція капіталу. Обрана концепція визначає мету, яка має бутидосягнена при визначенні прибутку, навіть якщо можуть виникати певнітруднощі оцінки при застосуванні концепції.

Вихідні дані: 1) чисті активи; 2) виробнича потужність; 3) власнийкапітал підприємства; 4) прибуток; 5) продуктивність; 6) інвестовані кошти.

На практиці фінансова концепція капіталу приймається більшістюпідприємств при складанні своїх фінансових звітів.

Тести:

З яких елементів складаються Міжнародні стандарти фінансовоїзвітності?

а)         міжнародних стандартів фінансової звітності;

б)         міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

в)         інтерпретацій (тлумачень), розроблених Комітетом з МСФЗ таколишнім Постійним комітетом з тлумачень;

г)         всіх перерахованих вище.

Які цілі фінансових звітів?

а)         показати, на яких принципах базується складання інформації і їїподання користувачам;

б)         надати громадськості відомості про тенденції розвитку підприємства,обсяги і результати діяльності;

Приклад 1.5.

Завершити заповнення схеми.

в)         надати інформацію про фінансовий стан, його зміни, результатидіяльності;

г) надати допомогу в інтерпретації інформації, наданої згідно МСФЗ.

Якщо мова йде про фінансову звітність, то що означає обмеження"співвідношення вигід і витрат"?

а)         економічні вигоди, що виникають у процесі діяльності підприємства,повинні перевищувати витрати;

б)         доходи, отримані в звітному періоді, повинні співвідноситись звитратами, що були понесені для отримання доходів;

в)         вигоди, отримані від інформації фінансової звітності, повинніперевищувати витрати на її надання;

г)         тестування активу на предмет зменшення корисності.

До якого елемента фінансової звітності слід віднести дооцінкуринкових цінних паперів?

а)         дохід;

б)         додатковий капітал;

в)         нерозподілений прибуток;

г)         немає однозначної відповіді.

Чи можна назвати прибутком зміну цін, яка впливає на оцінкуактивів?

а)         так, відповідно до фізичної концепції капіталу;

б)         ні, відповідно до фінансової концепції капіталу;

в)         так, відповідно до фінансової концепції капіталу;

г)         відповідно до фінансової концепції збільшення ціни активівназивають прибутком, але він визнається тільки тоді, коли активиреалізовані в операції обміну.

У разі наявності суперечності між концептуальною основною і МСФЗдомінуючими є положення:

а)         концепту