1.5. КОНЦЕПЦІЇ КАПІТАЛУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КАПІТАЛУ

магниевый скраб beletage

Вибір бази оцінки і концепції збереження капіталу визначить обліковумодель, яка використовується при складанні фінансових звітів. Концепціякапіталу є основою для концепції збереження капіталу.

Концепція збереження капіталу - це концепція, згідно з якоюпідприємство зберігає свій капітал, якщо на кінець періоду воно має тойсамий капітал, що і на початку цього періоду. Відповідно, сума, щоперевищує суму, необхідну для збереження капіталу на початок періоду, єприбутком. Таким чином забезпечується взаємозв'язок між концепціямикапіталу та концепціями прибутку, оскільки прибуток визнається тільки заумови збереження капіталу.

Згідно з фінансовою концепцією капіталу капітал є синонімом чистихактивів або власного капіталу підприємства. Тобто, фінансова концепціякапіталу базується на концепції власності, яка розглядає капітал якзалишкову частку власників в активах підприємства, що визначаєтьсябалансовим рівнянням:

A - З = К,

де: A - активи;

З - зобов'язання;

К - капітал.

Концепція збереження фінансового капіталу передбачає, щоприбуток є збільшенням фінансової суми чистих активів за період(включаючи операції з власниками). При цьому збереження фінансовогокапіталу можна вимірювати в номінальних грошових одиницях або водиницях постійної купівельної спроможності. В першому випадкузбільшення вартості активів, утримуваних підприємством протягом звітногоперіоду, визнається прибутком, в другому випадку прибутком вважаєтьсялише та частина зростання вартості активів, яка перевищує зростаннязагального рівня цін.

Згідно з фізичною концепцією капіталу капітал розглядається яквиробнича потужність підприємства, що базується, наприклад, на вироблениходиницях за день. Тобто, фізична концепція капіталу базується на концепціїгосподарської одиниці, в основі якої лежить балансове рівняння:

A = З + К,       (1.2)

Концепція збереження фізичного капіталу передбачає, що прибутокє збільшенням фізичної виробничої потужності за період (включаючиоперації з власниками). Це означає, що цінові зміни, які впливають на активита зобов'язання підприємства, розглядаються як зміни в оцінці фізичноївиробничої потужності підприємства та вважаються частиною власногокапіталу, а не прибутком звітного періоду.

Концепція збереження фізичного капіталу передбачає застосуванняоцінки за поточною вартістю, але не визначає конкретної основи такоїоцінки.

Отже, основною різницею між двома концепціями збереженнякапіталу є підхід до впливу змін ціни активів і зобов'язань підприємства.

(1.1)

Вибір підприємством відповідної концепції капіталу має базуватися напотребах користувачів фінансових звітів. Таким чином, фінансова концепціякапіталу має прийматися, якщо користувачі фінансових звітів передусімзацікавлені в збереженні номінального інвестованого капіталу абокупівельної спроможності інвестованого капіталу. Але в разі домінуючоїзацікавленості у виробничій потужності підприємства має застосовуватисяфізична концепція капіталу. Обрана концепція визначає мету, яка має бутидосягнена при визначенні прибутку, навіть якщо можуть виникати певнітруднощі оцінки при застосуванні концепції.

Вихідні дані: 1) чисті активи; 2) виробнича потужність; 3) власнийкапітал підприємства; 4) прибуток; 5) продуктивність; 6) інвестовані кошти.

На практиці фінансова концепція капіталу приймається більшістюпідприємств при складанні своїх фінансових звітів.

Тести:

З яких елементів складаються Міжнародні стандарти фінансовоїзвітності?

а)         міжнародних стандартів фінансової звітності;

б)         міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

в)         інтерпретацій (тлумачень), розроблених Комітетом з МСФЗ таколишнім Постійним комітетом з тлумачень;

г)         всіх перерахованих вище.

Які цілі фінансових звітів?

а)         показати, на яких принципах базується складання інформації і їїподання користувачам;

б)         надати громадськості відомості про тенденції розвитку підприємства,обсяги і результати діяльності;

Приклад 1.5.

Завершити заповнення схеми.

в)         надати інформацію про фінансовий стан, його зміни, результатидіяльності;

г) надати допомогу в інтерпретації інформації, наданої згідно МСФЗ.

Якщо мова йде про фінансову звітність, то що означає обмеження"співвідношення вигід і витрат"?

а)         економічні вигоди, що виникають у процесі діяльності підприємства,повинні перевищувати витрати;

б)         доходи, отримані в звітному періоді, повинні співвідноситись звитратами, що були понесені для отримання доходів;

в)         вигоди, отримані від інформації фінансової звітності, повинніперевищувати витрати на її надання;

г)         тестування активу на предмет зменшення корисності.

До якого елемента фінансової звітності слід віднести дооцінкуринкових цінних паперів?

а)         дохід;

б)         додатковий капітал;

в)         нерозподілений прибуток;

г)         немає однозначної відповіді.

Чи можна назвати прибутком зміну цін, яка впливає на оцінкуактивів?

а)         так, відповідно до фізичної концепції капіталу;

б)         ні, відповідно до фінансової концепції капіталу;

в)         так, відповідно до фінансової концепції капіталу;

г)         відповідно до фінансової концепції збільшення ціни активівназивають прибутком, але він визнається тільки тоді, коли активиреалізовані в операції обміну.

У разі наявності суперечності між концептуальною основною і МСФЗдомінуючими є положення:

а)         концептуальної основи;

б)         МСФЗ;

в)         тлумачень МСФЗ;

г)         немає правильної відповіді.

Елементи фінансових звітів будуть визнаватися, якщо:

а)         існує ймовірність надходження або вибуття будь-яких майбутніхекономічних вигід, пов'язаних з елементом, на/з підприємства;

б)         елемент має вартість, яка може бути достовірно оцінена;

в)         одночасно виконуються умови, передбачені у пп. "а" та "б";

г)         всі відповіді вірні.

Термін "збереження капіталу" відноситься до:

а) вартості збереження необоротних активів у доброму стані;

б)         вартості заміни необоротних активів;

в)         створення нового капіталу за допомогою випуску акцій;

г)         отримання достатньої кількості прибутку для підтримання чистихактивів на кінець періоду на рівні суми активів на початок періоду.

Концепція збереження капіталу важлива для:

а)         джерел фінансування;

б)         оцінки прибутку;

в)         взаємозв'язку боргу і власного капіталу;

г)         придбання необоротних активів.

Чи можуть наступні події впливати на зобов'язання, що визнаються уфінансовій звітності. Вибрати відповідь, де вірні обидва твердження.

Події щодо виникненнязобов'язань

а)         укладання договору;

б)         вимоги законодавства;

в)         традиція;

г)         бажання діяти справедливо

Події щодо припиненнязобов'язань

закінчення терміну дії зобов'язання;уступка кредитором права вимоги;переведення боргу на третю особу;конвертація зобов'язань в капітал.

Практичні ситуації

Ситуація 1.

В нижченаведених ситуаціях, на вашу думку, чи можуть бути визнані вякості статті фінансових звітів наступні суми? Якщо ні, який з критеріїввизнання не дотримується?

Вихідні дані:

Завод передав у фінансову оренду обладнання вартістю 150000 гр.од. Чи слід припинити визнання активу?

Підприємство витратило на підготовку і перепідготовку персоналу82000 гр. од. Бухгалтер розглядає можливість визнання цих витрат активами.Чи можна визнати кваліфіковану робочу силу активом?

У підприємства з'явилось ноу-хау, придбане в ході дослідно-конструкторських робіт. Підприємство здатне забезпечити секретність новоїтехнології, але право контролю юридично не закріплене. Чи можна визнатиноу-хау активом?

Ситуація 2.

Що з перерахованого нижче може бути включено в поняття "витратидля визнання" у звіті про прибуток або збиток?

Вихідні дані:- Заробітна плата адміністративного персоналу.

Вартість будівлі офісу.

Затрати на виготовлення запасів (транспортування, страхування в дорозіта ін.)

Собівартість реалізованої продукції.

Вартість матеріалів, відпущених на виробництво продукції.

Витрати на пакування готової продукції у виробничому цеху.

Амортизація виробничого обладнання.

Ситуація 3.

Розрахувати величину капіталу, використовуючи дані таблиці.

Елементи фінансової звітності

Сума

1. Позика від "Кредобанк"

10000

2. Готівка в банку

5000

3. Рахунки до оплати

8000

4. Аванс покупця

4000

5. Банківський овердрафт

5000

6. Рахунки до отримання

48000

7. Вексель постачальнику

3000

8. Аванс постачальнику

10000

9. Вексель покупця

2000

Ситуація 4.

Що з перерахованого нижче може бути включено в поняття "витратидля визнання" у звіті про прибуток або збиток?

Вихідні дані:

Знецінення оборотних активів.

Знецінення необоротних активів.

Борги, сумнівні до отримання.

Витрати на доставку подарованого обладнання.

Вилучення власником належних йому коштів.

Оплата боргів постачальникам.

Ситуація 5.

Чи можуть бути визнані в якості статті фінансових звітів наступнісуми? Якщо ні, який з критеріїв визнання не дотримується?

Згідно акту виконаних робіт від 02.12, за послуги приватномуаудитору компанія повинна 50000 гр. од. Чи можна цю суму визнати доходом31.12. у випадку смерті аудитора?

Компанія переоцінює акції до справедливої вартості. Сума дооцінкиодних складає 300000 гр. од., уцінки інших - 150000 гр. од. Чи слід визнаватидоходи (витрати) на дату переоцінки?

15.05. фермер отримав в подарунок трактор. Чи можна вартістьтрактора визнати доходом на дату його надходження?

Завод відвантажив продукцію, але грошей від замовника не отримав.Чи можна визнати дохід за угодою?

Ситуація 6.

В нижченаведених ситуаціях, на вашу думку, чи можуть бути визнані вякості статті фінансових звітів наступні суми? Якщо ні, який з критеріїввизнання не дотримується?

Вихідні дані:

Оптово-роздрібний торговий центр має вимоги до дебіторів на суму1230000 гр. од. Чверть цієї заборгованості вже 2 роки є простроченою. Чиможна визнати всю суму вимог до дебіторів активом?

Факторингова компанія підписала договір на придбаннядебіторської заборгованості, що виникла у торгового центра. Чи слід компаніївизнати фінансовий актив на дату підписання договору?

Компанія порушила дисципліну податкових платежів. Згіднодіючого законодавства країни, її майно попадає в податкову заставу і може вбудь-який момент продане для погашення заборгованості бюджету. Величиназаборгованості бюджету складає 850000 гр. од. Вартість майна підприємства- 1700000 гр. од. Чи слід майно підприємства визнавати активами?

Ситуація 7.

Чи можуть бути визнані в якості статті фінансових звітів наступнісуми? Якщо ні, який з критеріїв визнання не дотримується?

30.12. компанія підписала договір із замовником про проведеннянаукових досліджень. Фінансовий рік закінчується 31.12. Вартість робіт,узгоджена сторонами, складає 900000 гр. од. Чи можна її визнати доходом31.12?

Компанія виступила позивачем в суді. До 31 грудня судове слідствоне закінчене. Загальна сума позову складає 1 млн. гр. од. Чи буде вонавизнана доходом на 31.12?

Ліцензійний митний консигнаційний склад передав запаси дляреалізації. Чи можна визнати дохід за угодою на дату передачі запасів?

Ситуація 8.

В нижченаведених ситуаціях, на вашу думку, чи можуть бути визнані вякості статті фінансових звітів наступні суми? Якщо ні, який з критеріїввизнання не дотримується?

Вихідні дані:

1. На виборчу компанію кандидата в президенти організація-спонсорвитратила 1000000 гр. од. Чи можна цю суму визнати активом (дебіторськоюзаборгованістю)?

Акціонери оплатили половину емісії акцій. Чи можна визнатиактивом їх дебіторську заборгованість?

Компанія здійснила витрати на відновлення землі на суму 450000 гр.од. Чи можна їх визнати активом?

Питання для повторення

а)         Що таке Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)? Якіцілі їх розробки? У чому їх переваги? У чому недоліки?

б)         Поясність співвідношення понять "Міжнародні стандарти фінансовоїзвітності" (МСФЗ) та "Міжнародні стандарти бухгалтерськогообліку" (МСБО).

в)         Які цілі Ради з МСБО? Яка її організаційна структура?

г)         Що таке концептуальна основа міжнародних стандартів? Яка її ціль іякі питання розглядаються в концептуальній основі?

д)         Який склад фінансового звіту (які компоненти до нього входять)?

е)         На звіти підприємств яких галузей і форм власності поширюєтьсяконцептуальна основа?

ж)        Хто є користувачем фінансової інформації? Які інформаційніпотреби різних груп користувачів?

з)         З якою метою складаються фінансові звіти? Які рішення можутьбути прийняті на основі фінансових звітів?

и)         Які фактори впливають на фінансовий стан підприємств?

к) Які основні припущення покладені в основу складання фінансовихзвітів?

л) Які якісні характеристики фінансових звітів передбачені вконцептуальній основі?

м) Які елементи фінансових звітів Ви можете назвати? В якихфінансових звітах вони представлені?

н) Що таке активи? Які їх характерні риси?

о) Що таке зобов'язання? Які шляхи виникнення зобов'язань Визнаєте? Які шляхи погашення зобов'язань?

п) Що таке доходи?

р) Що таке витрати?

с) Що означає термін "визнання"?

т) Які критерії виділяють у концептуальній основі для визнання статті?Назвіть критерії для визнання кожного елемента фінансовоїзвітності.

у) Що означає термін "оцінка" в бухгалтерському обліку? Які оцінкивикористовуються у фінансовій звітності?

ф) Які концепції капіталу розглядаються в концептуальній основі? Вчому їх суть?

ТЕМА 2. ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ