2.3. ЗВІТИ ПРО ПРИБУТОК АБО ЗБИТОК, ПРО

магниевый скраб beletage

ВСЕОХОПЛЮЮЧИЙ ПРИБУТОК, ПРО ВИЗНАНІ ДОХІД ІВИТРАТИ, ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ (МСБО 1, МСФЗ 1)

МСБО 1 "Подання фінансових звітів" надає вибір тим, хто складаєфінансові звіти: наводити всі статті доходів і витрат в одному звіті провсеохоплюючий прибуток або надавати два звіти, один з яких фактично єпродовженням звіту про прибуток або збиток, а другий - звітом про визнанідохід і витрати. Приклад першого підходу наведено в табл. 2.2.

Таблиця 2.2. Звіт про всеохоплюючий прибуток

Угрош. од.

Стаття

2009 р.

2008 р.

1

2

3

Дохід

390 000

355 000

Витрати

(250 000)

(27 5 000)

Прибуток до оподаткування

140 000

80 000

Витрати з податку на прибуток

(25 000)

(15 000)

Прибуток за рік від діяльності, яка триває

115 000

65 000

Збиток за рік від припиненої діяльності

(30 500)

-

Прибуток за рік

84 500

65 000

Інші визнані дохід і витрати

Курсові різниці від переведення зарубіжної діяльності

5 000

10 000

Фінансові активи, що доступні для продажу

2 400

3 500

Хеджування грошового потоку

1 200

2 200

Прибутки від переоцінки нерухомості

8 000

7 000

Актуарні прибутки (збитки) за пенсійнимипрограмами з визначеним внеском

(667)

1 333

Частка інших визнаних доходу і витрат асоційованихпідприємств

400

(700)

Податок на прибуток, пов'язаний з компонентамиінших визнаних доходів і витрат

(4 000)

(3 900)

Інші визнані дохід і витрати за рік (завирахуванням податку)

12 333

19 433

Разом визнані дохід і витрати за рік

96 833

84 433

Як бачимо, в цьому випадку традиційний звіт про прибуток доповненоще одним розділом, де узагальнено витрати й доходи, які були відображенібезпосередньо на рахунках власного капіталу.

Приклад подання всеохоплюючого прибутку шляхом складання двох

звітів наведено в таблицях 2.3 і 2.4.

Таблиця 2.3. Звіт про прибуток або збиток

У грош. од.

Стаття

2009 р.

2008 р.

1

2

3

Дохід

390 000

355 000

Витрати

(250 000)

(275 000)

Прибуток до оподаткування

140 000

80 000

Витрати з податку на прибуток

(25 000)

(15 000)

Прибуток за рік від діяльності, яка триває

115 000

65 000

Збиток за рік від припиненої діяльності

(30 500)

-

Прибуток за рік

84 500

65 000

Таблиця 2.4. Звіт про визнані дохід і витрати

У грош. од.

Стаття

2009 р.

2008 р.

1

2

3

Прибуток за рік

84 500

65 000

Інші визнані дохід і витрати

 

 

Курсові різниці від переведення зарубіжноїдіяльності

5 000

10 000

Фінансові активи, доступні для продажу

2 400

3 500

Хеджування грошового потоку

1 200

2 200

Прибутки від переоцінки нерухомості

8 000

7 000

Актуарні прибутки (збитки) за пенсійнимипрограмами з визначеним внеском

(667)

1 333

Частка інших визнаних доходів і витратасоційованих підприємств

400

(700)

Податок на прибуток, пов'язаний зкомпонентами інших визнаних доходів і витрат

(4 000)

(3 900)

Інші визнані дохід і витрати за рік (завирахуванням податку)

12 333

19 433

Разом визнані дохід і витрати за рік

96 833

84 433

При такому підході разом зі звітом про прибуток або збиток складаютьзвіт про визнані доходи і витрати, який у попередній версії МСБО 1 бувальтернативою звіту про зміни у власному капіталі.

Переглянутий МСБО 1 "Подання фінансових звітів" значно спрощуєструктуру звіту про зміни у власному капіталі.

Тепер цей звіт буде містити узгодження власного капіталу на

початок і кінець періоду шляхом подання:

підсумку визнаних доходів і витрат за період;

впливу змін в облікових політиках і виправлень помилок на капітал,відображених згідно з МСБО 8 "Облікові політики, зміни в обліковихоцінках та помилки";

змін у власному капіталі, що виникли внаслідок операцій із власниками(табл. 2.5).

Таблиця 2.5. Звіт про зміни у власному капіталі

            Угрош. од.

Стаття

Вкла-денийкапітал

Нероз-поділе-нийприбу-ток

Переве-деннязакор-донноїдіяль-ності

Фінан-совіактиви,доступні

дляпродажу

Хеджу-ваннягрошо-вогопотоку

До -

оцінка

Разомвласнийкапітал

1

2

3

4

5

6

7

8

Залишок на 1січня 2008 р.

600 000

118 100

(4 000)

1 600

2 000

-

717 700

Зміни в

обліковій

політиці

-

400

-

-

-

-

400

Перерахованийзалишок

600 000

118 500

(4 000)

1 600 '

2000

-

718 100

Зміни вкапіталі за2008 р.

 

 

 

 

 

 

 

Дивіденди

-

(10 000)

-

-

-

-

(10 000)

Разом визнанідохід і

витрати за рік

-

66 333*

10 000

3 500

2 200

2 400**

84 433

Залишок на 31грудня 2008 р.

600 000

174 833

6 000

5 100

4 200

2 400

222Л33

Зміни вкапіталі за2009 р.

 

 

 

 

 

 

 

Випуск

акціонерного

капіталу

50 000

-

-

-

-

-

50 000

Дивіденди

-

(15 000)

-

-

-

-

(15 000)

Разом визнанідохід і

витрати за рік

-

83 833*

5 000

2 400

1 200

4400**

96 833

Залишок на 31грудня 2009 р.

650 000

243 666

11000

7 500

5 400

6 800

924 366

Примітка.

* - Прибуток за рік + Актуарні прибутки/збитки за пенсійною програмою з виплатою;** - Прибуток від переоцінки нерухомості + Частка інших визнаних доходу і витратасоційованого підприємства + Податок на прибуток, пов'язаний із компонентами інших визнанихдоходу і витрат (для спрощення допускається, що всі компоненти пов'язані з переоцінкою).

Отже, звіт про зміни у власному капіталі став безальтернативним,оскільки раніше можна було подавати замість нього звіт про визнані доходи івитрати, а зміни в капіталі внаслідок операцій з власниками наводити упримітках до фінансових звітів.