2.3. ЗВІТИ ПРО ПРИБУТОК АБО ЗБИТОК, ПРО

ВСЕОХОПЛЮЮЧИЙ ПРИБУТОК, ПРО ВИЗНАНІ ДОХІД ІВИТРАТИ, ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ (МСБО 1, МСФЗ 1)

МСБО 1 "Подання фінансових звітів" надає вибір тим, хто складаєфінансові звіти: наводити всі статті доходів і витрат в одному звіті провсеохоплюючий прибуток або надавати два звіти, один з яких фактично єпродовженням звіту про прибуток або збиток, а другий - звітом про визнанідохід і витрати. Приклад першого підходу наведено в табл. 2.2.

Таблиця 2.2. Звіт про всеохоплюючий прибуток

Угрош. од.

Стаття

2009 р.

2008 р.

1

2

3

Дохід

390 000

355 000

Витрати

(250 000)

(27 5 000)

Прибуток до оподаткування

140 000

80 000

Витрати з податку на прибуток

(25 000)

(15 000)

Прибуток за рік від діяльності, яка триває

115 000

65 000

Збиток за рік від припиненої діяльності

(30 500)

-

Прибуток за рік

84 500

65 000

Інші визнані дохід і витрати

Курсові різниці від переведення зарубіжної діяльності

5 000

10 000

Фінансові активи, що доступні для продажу

2 400

3 500

Хеджування грошового потоку

1 200

2 200

Прибутки від переоцінки нерухомості

8 000

7 000

Актуарні прибутки (збитки) за пенсійнимипрограмами з визначеним внеском

(667)

1 333

Частка інших визнаних доходу і витрат асоційованихпідприємств

400

(700)

Податок на прибуток, пов'язаний з компонентамиінших визнаних доходів і витрат

(4 000)

(3 900)

Інші визнані дохід і витрати за рік (завирахуванням податку)

12 333

19 433

Разом визнані дохід і витрати за рік

96 833

84 433

Як бачимо, в цьому випадку традиційний звіт про прибуток доповненоще одним розділом, де узагальнено витрати й доходи, які були відображенібезпосередньо на рахунках власного капіталу.

Приклад подання всеохоплюючого прибутку шляхом складання двох

звітів наведено в таблицях 2.3 і 2.4.

Таблиця 2.3. Звіт про прибуток або збиток

У грош. од.

Стаття