5.2.3. Злочини в інтересах страховиків

магниевый скраб beletage

Здійснюються ці злочини, як це не сумно, керівникамистрахових компаній і їхніми найманими робітниками. Самевони кидають тінь на гуманну місію страхування.

Метою їх є одержання економічної вигоди шляхом за-подіяння майнового збитку страховикам і страхувальникам.Суб'єктами таких злочинів найчастіше є працівники середньоїланки, матеріально відповідальні особи, бухгалтери, страховіагенти.

Конкретні способи здійснення таких діянь різні і можутьбути об'єднані в кілька груп.

По-перше, здійснення страхової діяльності організаціями,створеними з порушенням порядку реєстрації, ліцензуваннята інших встановлених законодавством норм.

По-друге, емісія недійсних страхових полісів і нанесеннястрахувальникам збитку у вигляді позбавлення можливостіодержання страхової виплати.

По-третє, розробка несумлінним страховиком правил іумов страхування, що дають можливість не робити страховихвиплат і перекласти відповідальність на страхувальника. Та-ким чином страховик, укладаючи страховий договір, з самогопочатку не збирається виплачувати страхових відшкодувань,свідомо вводить страхувальника в оману й обманом заво-лодіває страховою премією.

Різновидом цього виду шахрайства є заволодіння страхо-вими внесками страхувальників при страхуванні їх у кредит-них організаціях. Суть його полягає в тому, що зазначення вдоговорі вкладу того, що внески застраховані, не гарантує їхзворотності у разі невиконання кредитною організацією своїхзобов'язань перед вкладниками. Ця обіцянка є обманом,оскільки в страховій практиці не прийнято страхувати ризик,який є керованим для страхувальника.

У ряді випадків страхова компанія знаходиться під кон-тролем фінансової організації, яка приймає внески, іліквідується одночасно фінансовою компанією, яка не викона-ла зобов'язання.

Використовується також такий спосіб введення в омануклієнта, як наявність у договорі застереження про набуття до-говором страхування внеску чинності лише після перераху-вання в повному обсязі страхових внесків. Несплата страхово-го внеску позбавляє вкладників права на компенсацію збитку.

По-четверте, "нав'язування" не потрібних громадянамстрахових послуг через мережу різних сервісних центрів іпідприємств. Найчастіше невиправдано дорогі страховки віднещасного випадку включають у вартість обслуговуванняадміністратори готелів, працівники залізничних кас, пошто-вих відділень, банків і т.ін.

Шахрайство в готелях. Застрахувати від нещасного випадкукоштує в середньому 1,5-2% від страхової суми на рік, а відвіду-вача готелю або пасажира потягу страхують за 1-1,5% на добу.При цьому клієнта готелю навіть не інформують про страхуван-ня, а просто включають вартість страхування в рахунок за номері ставлять його перед фактом страхування в момент, коли той за-лишає готель. З огляду на те, що постояльцями готелів звичайнобувають заможні люди, які не будуть піднімати скандал через не-велику суму, страхова компанія заробляє, по суті справи, нечеснігроші. Зрозуміло, що вона зацікавлена продати якнайбільшеполісів, а тому матеріально стимулює адміністративних

працівників відповідних установ, укладаючи з ними агентськіугоди й сплачуючи певний відсоток від суми продажів.

Зустрічаються й інші варіанти введення в оману страху-вальників. Так, у страховому полісі можуть бути відсутніобов'язкові реквізити, не перелічуватися страхові ризики, неконкретно вказуватися об'єкт страхування, відсутня розпискавласника поліса про те, що йому відомі умови страхування, якімають додаватися до поліса, і ряд інших неточностей і ви-вертів. Надалі в разі необхідності страхового відшкодуваннявсі ці факти будуть витлумачені проти страхувальника. Слідзазначити, що такі дії дозволяють собі тільки дрібні неавтори-тетні страхові компанії.

Серед злочинів, які чиняться страховими агентами, типо-вими є повне або часткове присвоєння страхових внесків, не-реєстрація страхових договорів.

Злочини в сфері обов'язкового медичного страхування ма-ють інше забарвлення. Тут найбільш типовими є шахрайства ме-дичних працівників. Вони пов'язані з наданням страховику, че-рез якого до лікувальної установи надходять кошти, фіктивнихвідомостей про відвідання медичних установ застрахованими.

Страхові операції можуть також використовуватися інерідко використовуються в кримінальній практиці для ухи-лення від сплати податків, незаконного експорту капіталу, ле-галізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Розглянемодеякі типові злочинні схеми.

Лжестрахування проводиться з метою ухилення від спла-ти податків і обов'язкових платежів. Для цього найкращепідходять офшорні зони. Як правило, законодавство заборо-няє зменшувати оподатковувану базу в зв'язку із самостраху-ванням. У той же час страхові внески включаються у витратиі зменшують оподатковуваний прибуток. Можливий варіантповедінки платника податків полягає в створенні повністю на-лежного йому страхового фонду власної страхової компанії.Більшість таких компаній сформовані в офшорних зонах -юрисдикціях фінансової таємності.

Використовуючи гроші контрольованої страхової ком-панії в податковому сховищі, платник податків може перека-чувати гроші зі своєї країни в офшорну зону і використовує їхна свій розсуд, в той же час завдаючи збитків компанії набатьківщині.

Розірвання фіктивних страхових договорів. Ця схема ви-користовується з метою виведення безготівкових коштів уготівковий оборот і зниження на цій основі податкових пла-тежів. Після надходження коштів підприємства на рахунокстраховика договір з ініціативи підприємства розривається, істрахові суми повертаються готівкою. При цьому їх повернен-ня здійснюється з каси організації-страховика, керівництвупідприємства або безпосередньо працівникам за списком.

Незаконне вивезення капіталу за кордон

У цих цілях використовуються міжнародні перестраху-вальні операції, а також незаконна діяльність іноземних стра-ховиків на території основного страховика.

Незаконний вивіз капіталу під прикриттям перестраху -вальних операцій. Суть схеми полягає в наступному. Перестра-хувальник передає перестрахувальнику - іноземній страховійкомпанії частину ризиків у перестрахування і перераховує ча-стину страхових внесків. Таким чином тільки в 1995 році зРосії в іноземні банки переведено понад 300 млн. дол. Прицьому 90% загального виторгу залишається за кордоном, тоб-то страховий бізнес стає інструментом протиправного виве-зення валюти за кордон.

Використання перестрахування. Компанія платника по-датків платить страхову премію іноземній страховій компанії,тим самим одержуючи нібито податкову знижку. Ця компанія пе-рестраховує потім ризик у другій страховій компанії, яка удійсності знаходиться під контролем платника податків. Його"премія", за винятком певного відсотка, який утримується пер-шим страховиком, повертається під його контроль і може бути

інвестована за межами країни або повернута в країну у формі не-оподатковуваного доходу.

Неліцензована діяльність іноземних страхових компаній закумулювання страхових внесків через негласних страховиківз наступним переправлянням їх за кордон. Відповідно до зако-нодавства різних країн посередницька діяльність по страху-ванню, пов'язана з укладенням договорів страхування відімені іноземних страхових організацій, може бути забороненаабо обмежена. Разом з тим, незважаючи на заборону, ак-тивність незаконно діючих іноземних страхових компаній, на-приклад, на російських і українському страхових ринках, до-сить висока. У результаті їхньої діяльності за кордон незакон-но вивозяться сотні мільйонів доларів національного капіталу.Міжнародні страхові операції активно використовуються та-кож з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шля-хом.