7.2. Страхування від нещасного випадку

магниевый скраб beletage

Історичні відомості. Страхування від нещасних випадків бе-ре початок з XIX ст. Його поява багато в чому пов'язана з розвит-ком залізничного транспорту. Однак ідея страхування від нещас-них випадків існувала набагато раніше. Морське право Вісбі 1541р. вимагало, щоб власник корабля страхував життя свого капіта-на від нещасних випадків. У Голландії вже в 1665 р. існував та-бель винагороди за втрату різних частин тіла для солдатів найма-ного війська. У XVIII ст. в Німеччині створювалися союзивзаємодопомоги на випадок переломів кінцівок.

У XIX ст. цей вид страхування став розвиватися в Англії, денайперше з'явилося залізничне сполучення. У 1849 р. в Англії бу-ла заснована перша компанія страхування від нещасних випадківна залізницях - Railway Death Passengers company. У 1850 р. ви-никло нове страхове товариство - Accidental Death InsuranceCompany, яке страхувало від тілесних ушкоджень. Згодом, післявидання акта про цивільну відповідальність підприємців за не-щасні випадки на виробництві, найбільші страхові компанії стализвертати увагу на дану галузь страхування й організували для неїспеціальні відділення. Особливого значення набуло колективнестрахування від нещасних випадків у 90-х роках в Англії. Порядзі страхуванням від нещасних випадків стало розвиватися стра-хування від хвороб (тифу, скарлатини і т.д.).

У Німеччині страхування від нещасних випадків бере поча-ток з 50-х років XIX ст., коли деякі товариства страхування жит-тя зайнялися ним як побічною галуззю. Для подальшого розвит-ку мав істотне значення імперський закон про цивільнувідповідальність 1871 р. Згідно із законом на підприємців лягалавідповідальність за нещастя, які сталися з робітниками напідприємствах, яку вони переклали на страхові компанії. Пара-лельно в Німеччині стало розвиватися індивідуальне страхуван-ня від нещасних випадків. Із введенням обов'язкового страхуван-ня робітників у Німеччині у 80-х роках індивідуальне страхуван-ня стало привертати особливу увагу страхових товариств. Цьомусприяв інтенсивний розвиток транспорту, який визначив потребустрахування пасажирів [20].

Страхування від н/в є основою багатьох видів особистогострахування. До ризиків н/в включається з таких причин:

загальної затребуваності;

дешевизни;

входження складовою частиною в багато інших схемстрахування життя і здоров'я;

обов'язковості для деяких категорій громадян.

Страховою подією є н/в, який з метою страхування зви-чайно трактується в такий спосіб: нещасний випадок - це ви-падкова короткочасна подія, яка спричинює інвалідність,травму або смерть. Таке трактування н/в є більш прийнятним,ніж простий перелік страхових подій, що добре ілюструє наве-дений нижче приклад.

Реальний випадок. Один японський страховий агент зпатріотичних почуттів до своєї страхової компанії купив полісивсіх видів страхування, які пропонувала компанія. Загинув вінвнаслідок удару шматка облицювання будинку, що упав з великоївисоти. Але страхову суму родині не виплатили, оскільки в трак-тування нещасного випадку за умовами страхування цієї компаніїне входила така ситуація.

Критеріями добору і визначення ціни добровільного стра-хування від н/в є: суб'єктивний ризик, професія, вік, деякі ви-ди захворювань, особисті переваги (заняття деякими видамиспорту, водіння мотоцикла).

Суб'ективний ризик виявляється в тому, що звичайно осо-би, які укладають договір страхування від н/в, ведуть більшактивний спосіб життя, частіше подорожують і в цілому підда-ються більшій небезпеці н/в порівняно із середньостатистич-ними громадянами. Суб'єктивний ризик має такі прояви:

особа, яка укладає договір страхування, клопоче продуже високу страхову суму;

має несприятливе матеріальне становище;

з нею останнім часом часто відбувалися нещасні випадки;

має інші поліси цієї ж компанії, у зв'язку з чим загаль-на страхова сума виходить дуже високою.

Професія є вирішальним критерієм добору. У цьому зв'яз-ку всі професії ранжируються за ризиком н/в. Існують і такіпрофесії, носії яких не приймаються до страхування від н/вабо страхуються на особливих умовах. Це водолази, підривни-ки, мінери, артисти цирку, гірники та інші. Кожна страховакомпанія має свої критерії відбору небезпечних професій. Од-нак за останні роки професійний фактор став втрачати своєзначення через зменшення травмонебезпечності на робочомумісці і збільшення дорожньо-транспортних випадків і спор-тивних ризиків.

Здоров'я - також важливий критерій відбору. У спірних інеясних випадках необхідний попередній медичний огляд длявиявлення тих захворювань і фізичних недоліків, які:

сприяють н/в;

збільшують витрати на лікування;

продовжують період видужання;

ускладнюють визначення факту настання страховоговипадку.

Вважається, що ризик н/в зростає з віком. Це відбуваєтьсяв основному за рахунок втрати рефлексів і рухливості, а про-цес реабілітації людей похилого віку триває набагато довше.Однак тут є й позитивний фактор: люди літнього віку обе-режніші, рідше виходять з дому, значно менше водять машинуі тому в цілому менше піддаються ризику. Так чи інакше, алестрахові компанії схильні обмежувати вік застрахованого65-70 роками.

Страхування від викрадення

Реалії сучасності викликають до життя зовсім нові, не-сподівані, які до недавніх пір взагалі не застосовувалися, видиособистого страхування, але продиктовані попитом на подібніпослуги. Правда, до них часто включаються супутні ризики, алеоснова - страхування від нещасного випадку. Так, одна мос-ковська страхова компанія розробила поліс від викрадення з ме-тою викупу. Умови страхування характеризує табл. 7.1 [4].

Таблиця 7.1

Ризик

Страхова сума в доларах США

Викуп1

10-100тис.

100 тис.

250 тис.

500 тис.

1 млн.

Викрадення, реквізи-

10-100

100 тис.

250 тис.

500 тис.

1 млн.

ція викупу в дорозі

тис.

 

 

 

 

Нещасний випадок із

10-100

100 тис.

250 тис.

500 тис.

1 млн.

заручником

тис.

 

 

 

 

Витрати і винагорода

Не об-

Не об-

Не об-

Не об-

Не об-

консультантів2

межено

межено

межено

межено

межено

Додаткові витрати

10-100

100 тис.

250 тис.

500 тис.

1 млн.

(медична й експертна

тис.

 

 

 

 

психологічна допо-

 

 

 

 

 

мога викраденому

 

 

 

 

 

протягом 12 місяців

 

 

 

 

 

після страхового ви-

 

 

 

 

 

падку, юридичні вне-

 

 

 

 

 

ски)

 

 

 

 

 

Зразкова вартість

1,6-7

7,5-8,5

12-15

18-19

32 тис.

страхового поліса

тис.

тис.

тис.

тис.

 

1 Страхове відшкодування по викупу виплачується негайно після йогосплати.

Експерти Control Risk і вимпела - будуть цілодобово надавати родинівикраденого консультативну допомогу. Консультантів із Лондона будутьзмінювати кожні три тижні доти, доки справа не буде закінчена.

Варіанти страхування від ризику викраденняз метою викупу

Поліс розроблений на основі умов британської брокерсь-кої фірми Willis Corron (офіційного страхового брокераLloyd's). Практика страхування показала, що він досить попу-лярний, незважаючи на його чималу вартість. Willis Corron ук-лала і розмістила по усьому світу більше двох тисяч договорівстрахування від викрадень. Страхове відшкодування WillisCorron виплатила 300 клієнтам з 2000 застрахованих, тобтоімовірність страхового випадку можна оцінити приблизно ве-личиною 0,15, яка в практиці страхування вважається дужевисокою.