8.2. Страхування інтелектуальної власності

магниевый скраб beletage

Під інтелектуальною власністю мається на увазі су-купність прав на результати інтелектуальної діяльності (тво-рити, фонограми, винаходи і т.ін.) і засоби індивідуалізації(товарні знаки, фірмові назви і т.д.). Інтелектуальна власність- досить нове поняття в сучасному житті.

Сплеск інтересу до питань захисту інтелектуальної влас-ності викликаний широкомасштабним розвитком сучаснихінформаційних технологій, мережі Інтернет, глибоким про-никненням в усі сфери життя аудіо і відео техніки, який су-проводжується широко висвітлюваним засобами масовоїінформації безпрецедентним порушенням законодавства іприсвоєнням результатів чужої праці.

Нові технології в комунікаційних процесах, розвиток гло-бальних мереж типу Інтернету приводять до заміни вироб-ництва віртуальним бізнесом, і інтелектуальна власність з на-ростаючою інтенсивністю стає багатством не меншим, ніж ма-теріальні блага. Так, наприклад, торгівля копірайтами і патен-тами в США вже охопила майже 20% її ринкового обороту.

Щорічно у світі витрачається сотні мільярдів доларів наінноваційні розробки. Не завжди можна відразу оцінити новевідкриття, його рентабельність і роль у майбутньому. Частомільйонні витрати не приносять прибутку, а ідея, яка раптовоприйшла людині в голову, здатна принести великий прибуток.Таким чином, інтелектуальна власність у сучасному світі маєсвоє і аж ніяк не мале грошове вираження. А якщо так, то не-обхідна і потужна система заходів для її захисту.

Очевидно, що поки це є економічно вигідним, порушенняавторського і патентного права були, є і будуть. Нині у світівживаються необхідні заходи для захисту інтелектуальноївласності. Створено Всесвітню організацію інтелектуальноївласності (ВОІВ) і підписано декілька Договорів ВОІВ, щостосуються авторського права. Прийнято міжнародні кон-венції й угоди з охорони інтересів виробників фонограм віднезаконного їх використання, захисту нових сортів рослин інизка інших. Серед них Ніцька (1957 р. зі змінами 1979 р.),Мадридська (1989 р.) і Гаазька (1999 р.) угоди.

Однак переваги застосування правового механізму сто-совно об'єктів інтелектуальної власності стають очевиднимитільки при відповідному керуванні ними. Керування інтелек-туальною власністю в ринковій економіці як фізичної, так іюридичної особи - це способи здобуття максимальних до-ходів. Методи ці будуть ефективними тільки тоді, коли витра-ти на оформлення і дотримання прав на результати творчоїдіяльності перекриваються доходами.

Якщо існує матеріальна цінність, то виникає проблема її за-хисту. Нині вона вирішується в основному шляхом розвиткуправової бази. Питання ж відшкодування авторам матеріальноїі моральної шкоди, яка спричинена несанкціонованим викорис-танням їхньої інтелектуальної праці, вирішується рідко черезвідсутність у багатьох випадках розроблених методик розрахун-ку збитку, а також через матеріальну недієздатність відповідача.

Однак у світовій практиці порівняно недавно, але успішнодля відшкодування матеріального і морального збитку у разіпорушення прав інтелектуальної власності використовуєтьсястрахування [46]. На пострадянському просторі, незважаючина завойовані позиції страхування по захисту різних майновихризиків, страхування інтелектуальної власності тільки почи-нає заявляти про себе.

Під страхуванням інтелектуальної власності розуміютьсукупність видів страхування, у яких об'єкт страхуванняпов'язаний зі створенням, використанням або оборотом ре-зультатів інтелектуальної діяльності, а також наданням кон-салтингових чи посередницьких послуг на ринку інтелекту-альної власності.

Звичайно йдеться про страхування на випадок встанов-лення факту використання інтелектуальної власності іншимиособами, титулу власності або обвинувачень у використаннічужих результатів і досягнень, а також професійноївідповідальності представників інфраструктури ринку інте-лектуальної власності.

Страхування інтелектуальної власності - повністю сфор-мований сегмент страхового ринку на Заході. Так, практикастрахування у Франції, яка вважається однією із найбільшрозвинутих у страховому відношенні країн, дозволяє зробитивисновок, що найбільшою популярністю користується страхо-вий захист інтелектуальної власності в інформатиці, приклад-них технологіях, виробництві і поширенні відеопродукції.Страхова практика Німеччини додає до уже зазначених видівстрахування збитку, якого завдано автору або власнику літе-ратурної, наукової та іншої праці в результаті її незаконноговикористання або відтворення.

Страхування ризиків, пов'язаних з інтелектуальноювласністю, є дуже складним, оскільки багато елементів ав-торських прав, їх підтвердження і доведення незаконного ви-користання важко встановити.

Крім того, існують більш глибокі причини недостатньоїрозвиненості цього виду страхування, особливо в країнах ко-лишнього соціалістичного табору, які криються не тільки втехнічних проблемах і некоректному ставленні до прав наінтелектуальну власність. Проблема у власне потенційнихстрахувальниках і страховиках.

Потенційні страхувальники, які не звикли до значимоїоцінки своєї інтелектуальної праці, не бачать сенсу в страху-ванні і тільки останнім часом у зв'язку з прийняттям законо-давства про інтелектуальну працю і широке обговорення цихпитань у пресі почали цікавитися цією послугою.

Страхові ж компанії займають очікувальну позицію,оскільки дотепер були лише одиничні спроби пропозицій поукладенню договорів страхування об'єктів інтелектуальноївласності. Не маючи можливості сформувати стійкий страхо-вий портфель, страхові компанії вважають цей вид страхуван-ня досить ризикованим і проблематичним.

Про доцільність страхування інтелектуальної власностісвідчить як досвід розвинутих країн світу, так і тенденції, якінамітилися в Росії. Те, що незважаючи на скептичні настроїтаке страхування можливе не тільки в країнах Заходу, а й у ко-лишніх країнах СНД, показує досвід діяльності російськогострахового альянсу "Фиделити" [57]. Безумовно, життя і прак-тика страхування скоригують ці правила, але те, що вони за-пропоновані на ринку і затребувані, можна розглядати як ваго-мий аргумент на користь можливості і необхідності такогострахування.

До предмета страхування належить широкий перелік за-реєстрованих і підтверджених відповідними документамиоб'єктів інтелектуальної власності (ОІВ): винахід, корисна мо-дель, промисловий зразок, товарний знак, наукова праця, літе-ратурний, програма для ЕОМ, база даних, інформаційні ресур-си, інформаційні системи, технології і засоби їх забезпечення,науковий і (або) науково-технічний результат науково-технічної діяльності. У кожне поняття вкладається зміст, щонесуперечить законодавству, який дозволяє розглядати йогояк страховий ризик.

Винаходу надається правова охорона, якщо воно є новим,має винахідницький рівень і застосовується в промисловості.До корисних моделей відноситься конструктивне виконаннязасобів виробництва і предметів споживання, а також їх скла-дових частин. До промислових зразків належить худож-ньо-конструкторське вирішення виробу, що визначає йогозовнішній вигляд.

Товарний знак і знак обслуговування - це позначення,здатні відрізняти відповідно товари і послуги одних юридич-них або фізичних осіб від однорідних товарів і послуг іншихюридичних або фізичних осіб.

Програма для ЕОМ - це об'єктивна форма представленнясукупності даних і команд, призначених для функціонуванняЕОМ та інших комп'ютерних пристроїв з метою одержанняпевного результату. Під програмою для ЕОМ маються на увазітакож підготовчі матеріали, отримані в ході її розробки, і поро-джені нею аудіовізуальні відображення.

База даних - це об'єктивна форма представлення та ор-ганізації сукупності даних (наприклад, статей, розрахунків),систематизованих таким чином, щоб ці дані могли бути знай-дені й опрацьовані за допомогою ЕОМ.

Інформаційні ресурси - окремі документи і масиви доку-ментів, документи, масиви документів в інформаційних систе-мах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, інших інфор-маційних системах).

Інформаційні системи, технології і засоби їх забезпечення -організаційно упорядкована сукупність документів (масивівдокументів) і інформаційних технологій, у тому числі з вико-ристанням засобів обчислювальної техніки і зв'язку, які ре-алізують інформаційні процеси.

Науковий і (або) науково-технічний результат науково-технічної діяльності - продукт наукової і (або) науково-технічної діяльності, що містить нові знання і зафіксований набудь-якому інформаційному носії.

Страхуванню підлягають економічні збитки страхуваль-ника, викликані втратою або відмовою в одержанні охороннихдокументів на ОІС, внаслідок таких подій:

Непередбачене розголошення змісту ОІВ і витік інфор-мації, що призвели до появи відомостей у відкритій пресі і довтрати пріоритету, широкого безоплатного використання ОІВконкурентами, одержання охоронних документів конкурента-ми на ОІВ і закриття ринку збуту ОІВ.

Некваліфіковане оформлення заявочних матеріалів наодержання охоронних документів на ОІВ, що призвело довтрати пріоритету, широкого безоплатного використання ОІВконкурентами, одержання охоронних документів конкурента-ми на ОІВ і закриття ринку збуту ОІВ.

Виявлення патентів - аналогів з більш раннім пріорите-том, до втрати пріоритету або визнання ОІВ недійсним у ре-зультаті заперечення третіми особами.

Економічні збитки страхувальника, викликані викорис-танням ОІВ без дозволу страхувальника - власника ОІВ, щоспричинило широке безоплатне використання ОІВ конкурен-тами, плагіату в літературі, мистецтві, науці.

5. Судові витрати, у тому числі на сплату державного таіншого мита, відшкодування витрат, пов'язаних з розглядомсправи (сум, що підлягають виплаті за проведення експертизи,призначеної арбітражним або загальногромадянським судом,або органами державного патентного відомства, виклик свідка,огляд доказів на місці), а також витрат, пов'язаних з виконан-ням судового акта внаслідок необхідності захистити порушенітретіми особами права страхувальника на ОІВ, витрати по оп-латі послуг стороннього адвоката, який спеціалізується на ве-денні таких справ, та ін. При цьому страхувальник може висту-пати як у якості позивача, так і відповідача.

Страховою подією є:

по-перше, документально підтверджене порушеннятретіми особами права страхувальника (незаконне заво-лодіння цим правом і/або його незаконне використання) наприналежні йому на законних підставах ОІВ, зазначені в дого-ворі страхування;

по-друге, позов з боку третіх осіб стосовно страхувальни-ка з метою анулювання його прав на ОІВ, зазначених у дого-ворі страхування.

Розмір базових страхових тарифів по страхуванню майно-вих інтересів, пов'язаних з порушенням або втратою прав наОІВ встановлюється у відсотках від страхової суми (лімітустрахового відшкодування за рік) на підставі табл. 8.1.

Страхова сума встановлюється при укладанні договорустрахування за згодою сторін. При цьому страхова сума по ри-зиках, пов'язаних із порушенням прав страхувальника на ОІВ,встановлюється не більше середньої вартості річного обсягуреалізації продукції по ОІВ у цінах на момент укладення дого-вору страхування.

Страхова сума по ризиках, пов'язаних із втратою праввласності на ОІВ, не може перевищувати оцінну вартість цихправ. Оцінювач для оцінки вартості прав на ОІВ повинен ма-ти відповідну ліцензію на право здійснення оцінної діяльностіі вибирається за згодою сторін.

Страхові тарифи по страхуваннюінтелектуальної власності

Таблиця 8.1

Назва страхового ризику

Розмірбазовоготарифу

1. Економічні збитки страхувальника, викликані втратою або відмо-вою в одержанні охоронних документів на ОІВ, викликані наступни-ми подіями:

1.1. Непередбачене розголошення суті ОІВ і витік інформа-ції, що призвели до появи відомостей у відкритій печаті і довтрати пріоритету, широкого безоплатного використанняОІВ конкурентами, одержання охоронних документів кон-курентами на ОІВ і закриття ринку збуту ОІВ

0,9

1.2. Некваліфіковане оформлення заявочних матеріалівна одержання охоронних документів на ОІВ, призвелодо втрати пріоритету, широкого безоплатного викорис-тання ОІВ конкурентами, одержання охоронних доку-ментів конкурентами на ОІВ і закриття ринку збуту ОІВ

0,5

1.3. Виявлення патентів - аналогів з більш раннім пріорите-том, що призвело до втрати пріоритету або визнання ОІВнедійсним у результаті заперечення третіми особами

0,5

Всього по ризиках 1.1, 1.2, 1.3:

1,9

2. Економічні збитки страхувальника, викликані викорис-танням ОІВ без дозволу страхувальника - власника ОІВ, щопризвело до широкого безоплатного використання ОІВ кон-курентами, плагіату в літературі, мистецтві, науці

2,3

3. Судові витрати, у тому числі на оплату державного таіншого мита, відшкодування витрат, пов'язаних з роз-глядом справи (сум, що підлягають виплаті за проведен-ня експертизи, призначеної арбітражним або загально-громадянським судом, або органами Державного патен-тного відомства Російської Федерації, виклик свідка,огляд доказів на місці), а також витрат, пов'язаних з ви-конанням судового акта внаслідок необхідності захисти-ти порушені третіми особами права страхувальника наОІВ, витрати по оплаті послуг стороннього адвоката,який спеціалізується на веденні таких справ і т.ін., прицьому страхувальник виступає як позивач

2,1

Те саме, але страхувальник виступає як відповідач

1,6

Перелік ризиків, що покриваються страхуванням, широ-кий і реальний. Безумовно, життя буде вносити свої коректи-ви в цей ще не сформований вид страхування. Страхові тари-фи, які, треба думати, обґрунтовані відповідними розрахунка-ми, невеликі, що свідчить про доступність такого страхуваннядля широких інтелектуальних кіл суспільства.