19.3. Страхування банківських кредитів

магниевый скраб beletage

Страхування банківського кредиту поділяється на два ви-ди:

страхування ризику непогашення кредиту;

страхування відповідальності позичальника за непога-шення кредиту.

І в тому, і в іншому випадку основною проблемою страху-вання є оцінка фінансового стану і репутації позичальника зточки зору його платоспроможності. Цей етап, що передуєобом видам угод - кредитних і страхових - є одним із видівризик-менеджменту як банку, так і страховика, а отже, ісвоєрідним страхуванням від відповідних ризиків. У міжна-родній практиці з цією метою використовуються різні методи-ки.

Методик - аналізу фінансового становища клієнта і йогонадійності багато. Існують також методи класифікації кре-дитів комерційних банків за ступенем ризику непогашеннякредитів і прогнозу фінансових труднощів. Крім досить про-стих і відомих, застосовуються математико-статистичні мо-делі, а також модель САКТ, яка має назву "рекурсивна розбив-ка", яку застосовували економісти Маре, Паттел і Вольфсон,Фрідмен, Альтман і Као. Привабливість моделі САКТ полягаєу використанні різноманітного аналізу [28]. У цілому перевагавіддається простим і доступним.

Оцінка передумов для укладення договору

Оцінка надійності, платоспроможності, репутації і мо-рального обличчя клієнта є основною умовою надання креди-ту, безумовним елементом керування банківськими ризикамиі самострахуванням банку від ризику його неповернення.

Насамперед, банк має знати ціль кредиту. Ця вимогавідповідає й інтересам дебітора. У деяких випадках саме цільдає можливість позичальнику одержати пільги. Привирішенні питань про надання кредитів для нових або венчур-них підприємств обов'язково приймається до уваги ступіньневизначеності кінцевих результатів їхньої діяльності,оскільки для таких клієнтів існує велика імовірність руйну-вання.

Для, банку важливим є також джерело погашення креди-ту. Іноді клієнт просить кредит, погашення якого плануєтьсяне з регулярних доходів. Частими є ситуації, коли позика при-значена для погашення раніше отриманих кредитів. У цьомувипадку банк може рефінансувати ці борги і взяти на себеобов'язки єдиного кредитора. Звичайно банки через високийризик відмовляються надавати позики на такі цілі, навіть як-що відсоток по них набагато перевищує базовий і заставу абобудь-яке інше матеріальне забезпечення більш ніж достатні.

Крім того, банк повинен знати реальні потреби клієнта, то-му що розмір позики, зазначений у кредитній заявці, часто невідповідає його дійсним потребам. Тому банк уточнює реальніпотреби клієнта для тієї цілі, яка зазначена в заявці. Це, насам-перед, необхідно у разі надання позики на пільгових умовах.Якщо в заявці зазначена сума, менша від необхідної, то банкмає передбачити можливість виникнення у клієнта потреби водержанні додаткового кредиту.

Крім джерел погашення позики, велике значення маютьтакож термін повернення кредиту і періодичність виплат поньому. Термін повернення кредиту на покупку товарів трива-лого користування має бути меншим або хоча б дорівнюватипередбачуваному часу їх служби. Якщо клієнт бере кредит напроведення відпустки, то очевидно, що максимальний термінподібної позики має бути не більше року. Умови погашенняпозики враховують і віковий фактор: банк не видасть великийкредит клієнту на 20 років, якщо його вік близький до похило-го.

Остаточний результат роботи з оцінки платоспромож-ності і репутації має складатися в цифровому відображенні за-стосовуваних критеріїв оцінки будь-якого позичальника.Тільки за цієї умови можна порівнювати характеристикидебіторів з нормативами або загальноприйнятими, прийматизважені рішення щодо їх кредитоспроможності, встановлюва-ти для них процентні і тарифні ставки, вибирати найбільшнадійні.

У рамках дилеми "ризик - прибутковість" позичальники,які мають слабші фінансові позиції, а отже, більше піддаютьсяризику, повинні платити і за кредит, і за страхування більше,ніж надійні позичальники. Майже всі нижче наведені правиладозволяють оцінити репутацію і платоспроможність клієнта вцифровому вираженні.

У практиці кредитного аналізу застосовуються добревідомі показники фінансової стійкості і платоспроможностіклієнта - юридичної особи: коефіцієнти ліквідності, заборго-ваності, погашення боргу, ділової активності, рентабельності.

Правило "п'яти сі". У практиці американських банків за-стосовується широко відома система "п'яти сі" (у деяких ре-дакціях - "5 С"), у якій критерії добору клієнтів позначені сло-вами, що починаються на букву "сі":

character (характер позичальника);

capacity (фінансові можливості);

capital (капітал, майно);

collateral (забезпечення);

conditions (загальні економічні умови).

Рейтингова оцінка кредитоспроможності позичальника -

фізичної особи має на меті поставити кожному з позичаль-ників числові характеристики їхньої платоспроможності і ре-путації.

У Німеччині для одержання споживчого кредиту пози-чальник повинен надати документи, що свідчать про його осо-бисті якості і платоспроможність. Дані, які бажають мати бан-ки, охоплюють наступні відомості:

особисті якості підприємця: характер, манери, по-ведінка, зовнішність, виразність мови, ступінь відвертості(щодо свого економічного і фінансового становища), вік, роди-ний стан, сімейні обставини, соціальна роль позапідприємництвом, почесні посади, хоббі;

загальна освіта, кваліфікація, підприємницький складрозуму, ставлення до ризику (азартність), інтерес до еко-номіки й організації виробництва, здатність до планування;

фахова освіта (професіоналізм), підвищення квалі-фікації, професійний досвід, спеціалізація в роботі;

стан здоров'я (з урахуванням минулих і хронічних захво-рювань), межі навантаження, заняття спортом;

майновий стан: ступінь участі у справах підприємства,власне майно, нерухомість, додаткові джерела доходу, осо-бисті доходів з прибутку підприємства, борги, включаючи по-даткові, а також майновий стан членів родини, інтенсивністьвідносин з кредитними установами, участь у конкурсах.

Крім того, банк на основі інформації клієнта проводить роз-рахунки його щомісячних доходів і витрат. Співставивши доходклієнта і порівнявши його зі щомісячною сумою по обслугову-ванню боргу, банк визначає його кредитоспроможність. Якщосума по обслуговуванню боргу перевищує розмір доходу, то за-ява клієнта відхиляється. Кредитоспроможність потенційногопозичальника оцінюється банком як задовільна, якщо сума пообслуговуванню боргу складає 60% і менше.

Метод кредитного скоринга Дюрана. Його запропонувавамериканський економіст Д. Дюран на початку 1940-х роківминулого століття. Метод заснований на бальній оцінці харак-теристик позичальника. Перевага методу полягає в його опе-ративності. Експрес-аналіз заявки на кредит можна провести вприсутності клієнта за кілька хвилин. Дюран використовувавнаступні оцінки в балах:

вік: 0,01 бала за кожний рік понад 20 років (максимум -0,30 бала);

стать: для жінок - 0,40; для чоловіків - 0;

термін проживання: 0,042 за кожний рік проживання вданій місцевості (максимум - 0,42 бала);

професія: 0,55 - за професію з низьким ризиком, 0 - запрофесію з високим ризиком і 0,16 - для інших про-фесій;

робота в галузі: 0,21 - підприємства суспільного кори-стування, державні установи, банки і брокерські фірми;

зайнятість: 0,059 - за кожний рік роботи на даномупідприємстві (максимум - 0,59 бала);

фінансові показники: 0,45 - за наявність банківськогорахунка, 0,35 - за володіння нерухомістю, 0,19 - за на-явності поліса по страхуванню життя.

На основі цих коефіцієнтів Дюран визначив межу, щорозділяє "хороших" і "поганих" клієнтів: 1,25 бала. Клієнт,який набрав більше 1,25 бала, вважався кредитоспроможним,менше 1,25 - небажаним для банку.

Поряд з використанням анкет клієнтів банки можутьодержати інформацію про них з місцевих кредитних бюро.При цьому в західних країнах закон передбачає можливістьдля клієнта перевіряти інформацію, що стосується його фінан-сового становища і знаходиться в кредитному бюро. При вияв-ленні помилки клієнт заявляє про це в бюро для її виправлен-ня, а бюро повідомляє всім кредиторам, які одержали помил-кову інформацію. Якщо точність інформації викликає сумнівиі суперечності, клієнт може постійно вносити в базу данихсвою інтерпретацію помилки.

Система CAMPARI розроблена економістом П. Роузом.Система складає альтернативу правилу "п'яти сі". її назва ут-ворюється з початкових букв слів:

З (character) - репутація, характеристика клієнта;

А (ability) - здатність до повернення позики;

М (marge) - маржа, прибутковість;

Р (purpose) - цільове призначення позики;

А (amount) - розмір позики;

R (repayment) - умови погашення кредиту;

I (insurance) - забезпечення, страхування ризику непога-шення позики.

Система в основному призначена для оцінки кредитоспро-можності при видачі споживчих позик і більш уважна до цілейі умов позики.

Основні принципи страхування

Об'єктом страхування ризику непогашення кредиту є

відповідальність всіх або окремих позичальників перед бан-ком за своєчасне і повне погашення кредитів і відсотків за ко-ристування кредитами протягом терміну, встановленого в до-говорі страхування.

Страхувальниками є банки. Страхове відшкодування вип-лачується в розмірі від 50 до 90% суми непогашеного пози-чальником кредиту і відсотків по ньому. Таким способом пе-редбачається доля участі страхувальника у відшкодуваннізбитку. Можливий варіант страхування на 100% суми кредитубез обліку процентних платежів.

Можливі варіанти страхування, що визначаються страху-вальником - банком:

сума кредиту з відсотками;

тільки сума основного боргу;

відповідальність усіх позичальників;

відповідальність кожного позичальника окремо.

Страховик несе відповідальність у тому випадку, якщо

страхувальник не одержав обумовлену кредитним договоромсуму протягом певного часу після настання терміну платежу,передбаченого кредитним договором, звичайно від 10 до 20днів, або терміну, встановленого банком при невиконанні по-зичальником умов кредитного договору. Конкретна межавідповідальності страховика і термін настання йоговідповідальності визначається договором страхування.

Страхова сума встановлюється пропорційно визначеномув договорі страхування відсотку відповідальності страховика,виходячи з усієї суми заборгованості, що підлягає поверненнюза умовами кредитного договору. При страхуванні ризику не-погашення кредитів по всіх позичальниках страхова сумазбільшується на суму кредитів, наданих після укладення дого-вору страхування, якщо страхувальник сплатить по цих кре-дитах страхові платежі. У цьому випадку страхова сума визна-чається, виходячи із суми заборгованості на певну дату, безурахування кредитів з простроченою заборгованістю.

Період страхування встановлюється виходячи з термінівповернення сум кредиту. При страхуванні всіх виданих кре-дитів договір страхування ризику непогашення кредитів укла-дається на один рік.

Тарифна ставка залежить від ряду факторів: терміну кори-стування кредитом; суми кредиту і величини процентної став-ки; рівня ризику; виду забезпечення й у кожному випадку виз-начається страховиком.

При страхуванні відповідальності позичальника за непо-гашення кредиту в якості страхувальників виступають саміпозичальники. Об'єктом страхування є відповідальність пози-чальника перед банком за своєчасне і повне погашення кре-дитів, або за погашення кредитів, включаючи відсоток за кори-стування ними. Основні правила й умови страхування в ціло-му аналогічні правилам і умовам страхування ризику непога-шення кредиту.

Відповідальність страхової організації виникає тоді, колистрахувальник не повернув банку-кредитору обумовлену кре-дитним договором суму, звичайно протягом трьох днів післянастання терміну платежу, без факту пролонгації кредитногодоговору. Як правило, відшкодуванню підлягає певна частинавідповідальності позичальника - від 50 до 90%. Інша частинапокладається на страхувальника.

Питання для самоконтролю

Назвіть основні банківські ризики.

Які види страхування пропонуються в розвинутих країнахсвіту для страхового покриття банківських ризиків?

У чому полягає комплексне страхування банківських ри-зиків? Яким полісом воно охоплюється?

Чим обумовлене й у чому полягає страхування від ризиківкомп'ютерних та інформаційних злочинів?

У чому суть страхування депозитів?

Які функції, завдання, класифікаційні ознаки, джерелакоштів систем страхування депозитів, які функціонують урозвинутих країнах?

Дайте характеристику страхуванню банківських кредитів.

Як здійснюється оцінка передумов для ухвалення рішенняпро видачу банківського кредиту?

Що таке правило "п'яти сі"?

У чому полягає суть рейтингової оцінки позичальника, яказастосовується в Німеччині?

У чому полягає суть методу кредитного скоринга Дюрана?

Дайте характеристику системи CAMPARI?

Що загального між методом "п'яти сі", рейтинговою оцінкою,методом Дюрана і системою CAMPARI?

У чому полягають основні відмінності між тлумаченнямстрахового ризику за видами страхування ризику непога-шення кредиту і відповідальністю позичальника за непога-шення кредиту?

Хто є страхувальником при страхуванні ризику непогашеннякредиту і страхуванні відповідальності позичальника за не-погашення кредиту?

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Абалкина ИЛ. Страхование ^кологических рисков. -М.: ИНФРА, 1998. - 180 с.

Аленичев В.В., Аленичева ГД. Страхование валютнихрисков, банковских и ^кспортньIх коммерческих кредитов. -М.: Ист-Сервис, 1994. - 208 с.

Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Внешне^кономическиесвязи: Учеб. пособие. - М.: Финансьі и статистика, 1998. - 512 с.

Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. - С-Пб:Питер, 2001. - 256 с.

Большая книга афоризмов. / Под ред. К.В. Душенко. -М.: ^ксмопресс", 2000 г. - 1056 с.

Борисова Е. Жизнелюбивьій подвид //Турбизнес, № 7,2003. - С. 6-8.

Гинзбург А.И. ^кономический анализ. - С-Пб: Питер,2003. - 240 с.

Гнедьш И. Попробуй укради. ^то же ^льдорадо // Биз-нес, №34 (449), 20 августа 2001 года - С. 18-21.

Гнедьш И. Цена террора // Бизнес, №40 (455),1.10.2001. С. 19.

Головная боль США // Медичне страхування,Washington Profile, 11.02.2004.

Дема Д.І. Державне регулювання соціального захистунаселення у країнах з ринковою економікою // Фінанси Ук-раїни. - 2000. - № 9. - С. 59-62.

Залетов А.Н. Страхование в Украине / Под ред. докто-ра ^кон. наук О.А. Слюсаренко. - К.: Международная агенция"BeeZone", 2002. - 452 c.

Зубарев В. Страховое мошенничество и как с ним бо-роться // Посредник, № 16, 20.04.98. - С. 46.

Зубарев В. Ллойд - мифьі и реальность // Посредник,№ 32. - С. 40.

Качалова Е.Ш. Актуальньїе макро^кономические про-блеми российского страхования // Финансьі, №12, 2002. - С.15-18.

Коваль А., Яковлева Т. Будущее медико-социальногострахования // Страховое ревю. - 2001. - №7. - С. 4.

Куценко В., Богуш Л. Потенциал сфери здравоохране-ния: региональние аспекти // ^кономика Украини. - 1999. -№3. - С. 61-68.

Лисицин Ю.П., Стародубов В.И., Савельева Е.Н. Меди-цинское страхование: Учеб. пособие. - М.: Медицина, 1995. -144 с., ил. (Учеб. лит. для студ. мед. ин-тов).

Лукин А. Принципи организации и обеспечения стра-хования космических рисков в России // Финанси. - 1999. -№1. - С. 3.

Маренков Н.Л., Косаренко Н.Н. Страховое дело / Серия"Висшее образование". - М.: Национальний институт бизне-са. Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 2003. - 608 с.

Машина Н.И. ^кономический риск и методи его изме-рения: Учебн. пособие. - Донецк: ООО "Юго-Восток. Лтд",2004. - 192 с.

Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірю-вання: Навч. посібник. - Київ: Центр навчальної літератури,2003. - 188 с.

Машина Н. Глобальние вопроси развития страхованияв Украине на рубеже тисячелетий // Прометей. - 2000. - №1(2). - С. 185-195.

Медведчиков Д. Страхование космических рисков. //Страховое дело. - 1999. - № 5. - С. 56-46.

Минго Дж. Секрети успеха великих компаний, 52 исто-рии из мира бизнеса и торговли. - М.: Питер, 1995. - 243 с.

Моткин Г.А. Основи ^кологического страхования. -М.: Наука, 1996. - 192 с.

Нечипоренко А. Ноги за миллион долларов // Коррес-пондент, №48 (87) 13.12.03. - С. 58-60.

Никитина Т.В. Страхование коммерческих и финансо-вих рисков. - С-Пб.: Питер, 2002. - 240 с.

Осипов В.И. Природньїе катастрофи как глобальние инациональнь е угрозь // Управление риском, №3, 2003. - С.2-18.

Ох уж ^тот Ллойд // Страховое ревю, апрель, 1995.

Ох уж ^тот Ллойд // Страховое ревю, март, 1995.

Пальянова С.Ю. Добровольное медицинское страхова-ние: перспективьі развития на 2002-2010 годьі // Страховоедело. - 2002. - №10. - с. 10-28.

Перепечаенко Ю. Мь бель е и пушисть е // Бизнес,№15 (534) 14 апреля 2003 года. - С. 37.

Плешков А.П., Орлова И.В. Нормьі зарубежного страхо-вания // - 2001. - 250 с.

Плешков А.П. Вопрось государственного регулирова-ния страхового дела в Западной Европе (история и современ-ность) // Финансьі, 1999. - №4. - С. 40-53.

Правовое обеспечение страхования при осуществлениикосмической деятельности // Право Украиньї. - 1998.— №7.— С.4.

Сальй Ж. Насильственная смерть: мьі уступаем толькоРоссии // Труд, 14 ноября 2003 года. - С. 15.

Серов Г.П. Основьі ^кологического страхования. - М.:МНП^ПУ, 1995. - 65 с.

Скуратовский В., Палий О. Основьі социальной поли-тики. - К., 2002. - 256 с.

Современньй бизнес: Учеб. в 2-х т. Т. 2. / Д. Дж. Реч-мен, М.Ч. Мескон, К.Л. Боуви, Дж. В.Тилл. - М.: Республика,1995. - 479 с.

Степанов А.Н., Триандофилов И.В., Пирожков Н.В.Прогнозирование рисков катастроф и аварий, предупрежде-ние аварий и снижение ущерба // Управление риском, №3,2003. - С. 14-17.

Страховая клубника // Страна АСКА. Дайджест стра-ховой группьі "АСКА". - №3, октябрь, 2002 г. - 12 с.

Страховое дело: Учеб. для нач. проф. образования /Л.А. Орланюк-Малицкая, Л.О. Алексеев, В.В. Аленичев и др.;

Под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой. - М.: Издательский центр"Академия", 2003. - 208 с.

Страховой портфель (Книга предпринимателя. Книгастраховщика. Книга страхового менеджера) / Отв. ред. РубинЮ.Б., Солдаткин В.И. - М: "СОМИНТ^К", 1994. - 640 с.

Страховие махинации. // Бизнес, №33 (448), 13 авгу-ста 2001 года. - С. 22-23.

Тализина Т. Основние аспекти имущественного стра-хования (опит швейцарской страховой компании) // Финан-си. - 1997. - №3. - С. 49-52.

Телюков А.В. Организация и техника страхования здо-ровья. - М.: АСКО, 1995. - 72 с.

Терсина О. Медицинское страхование в странах Вос-точной Европи // Аптека. - 2003. - №40. - С. 38.

Фомичева Н. Зарубежний опит в страховании жилищ-ного фонда // Страховое дело. - 2000. - №1. - С. 35-39.

Хохлов Н.В.Управление риском: Учеб. пособие для ву-зов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 239 с.

Циганов А., Гризенкова Ю. Лицензионное соглашение:риски и страхование // Интеллектуальная собственность.Промишленная собственность, №2, 2004.

Черняховский В. Чрезмерная ^кономия. // Комп&ньон,№23 (123), 7 июня - 11 июня, 1999. - С. 44-45.

Четиркин Е.М. Медицинское страхование на Западе ив России // Мировая ^кономика и международние отноше-ния, №12, 2000. - С. 93-98.

Шахов В.В. Введение в страхование: ^кономический ас-пект. - М.: Финанси и статистика, 2002.- 263 c.

Шмиттгофф К. ^кспорт: право и практика международ-ной торговли. - М.: Юридическая литература, 1993. - 520 с.

Штрауб ^. Актуарная математика имущественногострахования. - М.: "Крокус-Т", 1993. - 141 с.

Щеглова Е. Ринок с вечним потенциалом // Украин-ская инвестиционная газета, 23 сентября 2003 г., №38 (416). -С. 7.

http://edigest.uainsur.com.

http://luda-usa.narod.ru/health_insurance.htm

http://www.business.dir.bg.

http://www.dmg.ru.

http://www.fide.ru/intl_prop.html.

http://www.gazeta.ru/insnews.shtml.

http://www.insur-today.

http://www.ins-union.ru.

http://www.krugosvet.ru.

http://www.nhif.bg.

http://www.polska.ru.

http://www.rosmedstrah.ru.

http://www.uainsur.com.

Додаток 1Міжнародні страхові інститути

Назваінституту

Рік заснуван-ня, місце

штаб-квартири

Характеристика

1

2

3

Міжнароднаасоціаціякласифікаційнихтовариств

 

Класифікаційне товариство - спе-ціалізована установа, визнанаурядами ряду країн, що займа-ються класифікацією суден, тех-нічним наглядом при їх побудовіта експлуатації і т.ін.Стандарти і правила вимог кла-сифікаційного товариства обов'я-зкові для судновласниками і капі-танів торговельних суденПерше класифікаційне товариство- Регістр англійського Ллойда -виникло в 1760 р. У Лондоні якчастина корпорації страховиків«Ллойд».

Міжнародна асоціація класифіка-ційних товариств здійснює коор-динацію діяльності національнихтовариств, аналізує статистикуаварійності суден у Світовомуокеані.

Міжнародна

федерація

кооперативного

страхування

(МФКС)

 

Об'єднує кооперативні страховіорганізації 37 країн. Сприяє між-народному співробітництву міжними в області страхування і пе-рестрахування, в обміні інформа-цією, фахівцями та ін.

Міжнароднийсоюз морськогострахування(МСМС)

1874Цюріх(з 1946 р.)

Представництво, захисту інтере-сів і розвиток морського страху-вання.

Формування міжнародної політи-ки страхування морської діяльно-сті і т.ін.

3 1974 р. дійсним членом МСМСє «Інгосстрах»


Продовження додатка 1

1

2

3

Міжнародні

конгреси

актуаріїв

 

Являє собою міжнародні форумифахівців-актуаріїв ряду країн.Перший конгрес відбувся в 1895р. у Бельгії, останній - у 1988 р. уХельсінкі.

Міжнародна

організація

актуаріїв

1895Брюссель

Здійснення міжнародного співро-бітництва і координація діяльнос-ті національних асоціацій рядукраїн.

Сприяння науковим досліджен-ням в області страхової матема-тики та ін.

Міжнароднийморськийкомітет (ММК)

1897Антверпен

Сприяє уніфікації міжнародногоморського і торговельного праваі практики шляхом підготовкипроектів відповідних міжнарод-них угод, розробляє правила мор-ського страхування, реєстраціїсуден, відносин по демеріджу ідиспачу в морських перевезенняхі т.ін.

Міжнароднаторговельнапалата

1919

Сприяє вільній торгівлі і приват-ному підприємництву в торгівлі істрахуванні. Надає практичнудопомогу комерсантам з вико-нання урядових функцій для біз-несу на урядовому і міжнародно-му рівнях.

Міжнароднеоб'єднання пострахуваннюінвалідів іхворих

1927

Обмін досвідом з статистичних іфінансових питань страхуванняжиття людей з ослабленим здоро-в'ям і хворих.

Міжнароднийсоюз авіаційногострахування(МСАС)

1934Лондон

Об'єднує страхові компанії, щозаймаються авіаційним страху-ванням. Сприяння обміну інфор-мацією і т.ін.

Продовження додатка 1

 

 

 

Міжнароднийсоюз страховиківкредитів таінвестицій

1934Берн,секретаріатзнаходиться вПарижі

Застосування узгоджених умовкредитування міжнародної торгі-влі, гарантування експортнихкредитів, обмін досвідом і інфор-мацією по страхування експорт-них кредитів, які надаються настрок від 1 до 5 років.

Міжнароднаасоціаціястрахових іперестрахувальних посередників

1937Париж

Сприяння міжнародним контак-там і обміну інформацією середпосередників страхового ринку.Дослідження з питань аквізиції,маркетингу в страхуванні та ін.

Міжнароднаасоціація пострахуванню

1946Цюріх

Вивчення питань страхуваннякредитів, захист інтересів членівасоціації, обмін досвідом та інфо-рмацією, здійснення зв'язків міжкомпаніями, що займаються стра-хуванням короткострокових кре-дитів (від 3 до 12 міс.).В офіційних документах назива-ється Другою міжнародною асо-ціацією по страхуванню кредитів(перша функціонувала з 1928 по1939 рік у Парижі).

Міжнароднебюро «Зеленоїкарти»

1949Лондон

Координація діяльності націона-льних бюро «Зеленої карти». Ор-ганізація контролю за наявністюстрахування при перетинанні ко-рдону та ін.

Міжнароднаасоціаціястрахового права

1962

Вивчення науково-практичнихпроблем розвитку страхової спра-ви. Видання доповідей, проведен-ня з'їздів і конференцій. Форму-вання єдиного страхового ринку вкраїнах ЄС.

Міжнародна

асоціація

товариств

взаємного

страхування

(МАТВС)

1963Амстердам

Координація діяльності, обміндосвідом та інформацією між то-вариствами взаємного страхуван-ня з різних країн (понад 200 това-риств із 26 країн); представленняінтересів членів у міжнароднихорганізаціях.

Продовження додатка 1

 

 

 

Міжнароднанідерландськагрупа (МНГ)

1963Гаага

Найбільший страховий холдингНідерландів. Існують дочірні стра-хові компанії в 24 країнах світу нап'яти континентах.Здійснення всіх видів страхування.

Міжнароднестраховетовариство(МСТ)

1965США

Сприяє у здійсненні освітніх інаукових програм з питань стра-хування. Обмін страховою інфо-рмацією. Видавнича справа.

Міжнароднийсоюз страховиківтехнічнихризиків

1968Мюнхен

Обмін інформацією і досвідомміж страховими компаніями, якіпроводять страхування технічнихризиків (будівельно-монтажних,машин від поломок, після пуско-вих гарантійних зобов'язань).

Міжнародна

федерація по

обмеженню

відповідальності

власників

танкерів у разі

забруднення

(тобто

міжнародна

асоціація по

страхуванню

танкерів)

(ТОВАЛОП)

1969Лондон

Спонукання власників танкерів доліквідації забруднень від розлитоїнафти, даючи можливість їм по-крити видатки на очищення стра-ховим відшкодуванням.Захист від забруднення узбереж-жя.

Міжнароднаасоціаціястраховихдосліджень

1973Женева

Сприяння прогнозу в науковихдослідженнях зі страхування, по-ширення наукових знань прострахування.

Сприяння росту суспільного пре-стижу професії страховика.Організація і курування спеціаль-них наукових програм.

Міжнароднетовариствоаналізу ризику

1981США

Застосування методології аналізуризику для оптимізації рішень урізних областях науково-практичної діяльності. Ідентифі-кує різні види небезпек, розроб-ляє методи зниження ризиків.

Додаток 2Рейтинг страхування житла (Велика Британія)

Додаток 3Рейтинг страхування майна (Велика Британія)

Рейтинг

13 (53)12 (129)11 (94)10 (66)9 (89)8 (81)7 (141)6 (136)В 5 (173)4 (284)3 (645)2 (281)1 (261)0 (157)другие (1)

Н.І.Машина МІЖНАРОДНЕ СТРАХУВАННЯ     

Додаток 4

CU Motor Insurance Application

Please remember that it is an offence under the Road Traffic Act to make any false statement or withhold anymaterial information for the purpose of obtaining a Certificate of Motor InsuranceCriteria tar selecting cover is detailed on previous page. Please DUAL      BONUS

tick box for appropriate cover.  DRIVER          MOTOR

Key Motor applicants. You will need to be a CU Keydomestic policyholder and complete this application. If youwould like to know more please ask your insurance adviseror local CU branch for more details. If you are already a CUKey domestic policyholder please give your policy number.

ABOUT YOUPlease use BLOCK LETTERS.

Surname Mr/Mrs/Miss  First name (s)

Address          

Postcode          Telephone No.

Address at which your car is kept (if not as above)       

NONO

NO

Name of Employer(s) or nature of Employer(s) business           

ABOUT YOUR CAR(S)

Make and model including

whether DL, GL, S etc.

Type of body e.g.

saloon,hatchback, coupeetc.

Year of firstregistration

Cubiccapaci

ty

Statingcapacity

Value

Registrationnumber

 

 

 

 

 

 

 

If YES, give fulldetails,

1. Has the car been modified in any way? YES

is the car owned or registered in thename of a person other than yourself?

Do you own or have the regular useof other cars?

YES

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

Yourself andspouse/partner

Two named driversboth over 25

ABOUT THE DRIVERS

2. Do you wish drivingto be restricted to:

b) Who will be the main driver?

c) Give details for yourself and your spouse, whether likely to drive or not, and all other people whoto your knowledge may drive your car. Remember, details of any young driver are particularlyImportant.

Продовження додатка 4

Occupation(s)   Age Date of Type of UK license currently Date driving

If more than one,          birth held (e.g. Full UK,            test passed

state all Provisional UK or

Full

name

International)

(Self)(Spouse)

3. Has any person mentionedabove:

If YES, give full details (you should includedates and circumstances and for convictions thecode and penalty points)

been involved in ANY motor accident or losswithin the last 3 years?

been convicted of any motoring offence (includingFixed Penalty offences) within the last 5 years, or isany prosecution pending?

been disqualified from driving?

suffered at any time from diabetes, fits or any heartcomplaint or any other disease or infirmity whichcould impair the ability to drive?

YES

NO

NONONO

NO

YES

YES

YES

YES

ever been refused motor insurance, renewal or hadany special terms or conditions imposed by anyinsurer?

4. a) Have you held or do you now hold a carInsurance policy?

ExpirydateDiscount

Nameof Insurer

No. ofyears

YES

NO

YES

NO

b) Are you entitled to a no claim discount?

c) If you are 30 and over and entitled to 60% NOD, Protected NoClaim Discount Is available at extra cost Please tick box ifrequired. (For Key Motor applicants, a loyalty bonus alreadyexists.)

INSURANCE REQUIRED (Tickboxes as appropriate)

comprehensive Voluntary OwnDamage Excess

For Dual Driver a J50 excess Is standard. For Key Motor applicants under age 50 a J50 excess is standard/Third Party Fire and Theft

Please attach the previous Insurer's last as proof of NCDBonus Motor & Dual Driver    Bonus Motor

Applicants Only            Applicants Only

NIL      J50       J100 J320

For Dual Driver applicants this cover is available with windscreen cover. Please tick box if requiredThird Party. Not available for Dual Driver applicants.

CLASS OF USE REQUIRED (Tick box as necessary)CLASS C: For Dual Driver, Bonus Motor or Key Motor(Pleasure)

Use for social domestic and pleasure (including travel toand from usual place of work). Does not cover use for

hiring or any business purpose.             

CLASS A+A: For Dual Driver only(Pleasure & Business of both)

Use by each of you for social domestic and pleasure and byeach of you in person for your own business. Does not coveruse for hiring, motor trade purposes and commercial traveling.

CLASS A: For Bonus Motor and Key Motor only

(Pleasure and by you for your Business)

Use for social domestic and pleasure and by you in person for yourbusiness. Does not cover use for hiring, motor trade purposes andcommercial traveling.

CLASS B: (For Bonus Motor and Key Motor only)(Pleasure and by anyone for your business)

Use for social domestic and pleasure purposes and by anyone for you oryour employers' or partners' business. Does not cover use for the carriageof passengers for hire or reward.

Продовження додатка 4

NOTE 1 All classes exclude racing, competitions, rallies or trials.NOTE 2 If your car Is used for any purpose other than the clause

selected please give details.                  

On which date should your motor / Noteb Insurande Ctarts only 11Ur-an official C7r.Nte dr CertifiT f T Insu^ance

J           has been issued. Commercial Union rfsfrvf the right to dlclInl application for cover.

insurance policy start     /

EXTRAS (Continental Breakdown - apply separately for each trip)

Option 1: Breakdown   Option 2: Motor

YES     NO      YES     NO

Recovery U.K. Aid

Date you wish cover to start / /  Date you wish cover to start | 7 7 |

Disclosure: You are not required to disclose convictions regarded as 'spent' by virtue of theRehabilitation of Offenders Act, 1974. Any other facts known to you which are likely to acceptanceor assessment of the risks proposed for insurance must be disclosed. Should you have any doubt aboutwhat you should disclose, do not hesitate to tell us or your insurance adviser. We recommend you tokeep a record (including copies of letters) for your reference, of any additional information given.Making sure we are informed is for your own protection, as failure to disclose may mean that yourpolicy will not provide you with the cover you require, or perhaps may invalidate the policy altogether.I/we declare that the statements and particulars given in

this application are, to the best of mayor knowledge and Signed

belief, true and complete and that I/we have read the     Print name in block capitals

paragraph headed 'Disclosure'.  Date

l/we agree that the insurance will not be in force until the

application has been accepted by the Company, except to

the extent of any official Cover Note which may be issued.

NOTE: Insurers maintain a motor and fraud and theft register and exchange informationwith each other to prevent fraudulent claims.

APPLICATION FOR CU CREDIT (Please fill in Parts 1 and 2, unless you are            Part 1

applying for Key Motor, in which case consultyour usual insurance adviser or local CUoffice.)

Your first installment can be by cash, cheque or Please arrange for the premium shown lo becredit/debit card. payable in 12 monthly installments.

My deposit       I/we agree that if any installment is not paid on the due

payment/cheque is J      date, the full amount outstanding will become immediately

enclosed for                  payable and, if not received, Commercial Union may

cancel the insurance by sending seven days written noticeto my/our last known address.

If deposit payment is not enclosed, pleasegive your credit card details:

Signed 

Print name in block capitalsDate           

Card expiry date           /           /

VISA. MasterCard or Switch number

             For CU office use

only

New policy startdate/renewal date

ДОДАТКИПродовження додатка 4

Commercial Union Identification

Number: 953286

Correspondence address for bank useonly:

Commercial Union Assurance, CUCredit Section

431 Goldstone Road, Whyteleafe,Surrey CR3 0YQ(Telephone 071 283 7500, Extn.24652)

CU Credit-12: Instruction to your Bank to pay direct debits

2. Bank SortCode

CU Policy No. (for office useonly)                               

Part 2

Account No.

Girobank a/c holders please quote all nine accountdigits.

Name of accountHolder

Please complete the Parts 1 to 5 toinstruct your Bank to make paymentsdirectly from your account.1. Please write the full postal addressof your Bank branch in this box.The manager

Bank

5. Your instructions to the Bank and signature:

I/We instruct you to pay Direct Debits from my/ouraccount at the request of Commercial Union AssuranceCompany plc.

The amounts are variable and are to be debited onvarious dates.

I/We understand that Commercial Union Assurancemay change the amounts and dales only after givingme/us prior notice.

I/We will inform the Bank in writing if I/we wish tocancel (hit instruction.

I/We understand that if any Direct Debit is paid which

breaks the terms of the Instruction, the Bank will make a

refund.

Signature (s)

Print name in block capitalsDate

Banks may refuse to accept Instructions to pay Direct Debits from certain types of account.

COMMERCIAL UNION ASSURANCE COMPANY PLC REGISTERED IN ENGLAND NUMBER 21487 REGISTERED OFFICE ST HELEN'S, 1 UNDERSHAFT, LONDON EC3P 3DQ

Продовження додатка 4

WORKING OUT THE COST

AGE RANGE: under 30

IMPORTANT: Insurance Premium Tax applies from 1st October 2001. See page 2.Add 2.5% to final premium (excluding Channel Islands and Isle of Man).

To see how much your policy will cost you, use the postcode tables to sec in which area number you live, then read off the cost of cover.For the total annual cost of premiums, multiply monthly amounts by 12; APR on monthly payments 13.7%.CONTENTS. For every J1,000 of cover (minimum sum insured J15,000)

AREA CODE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

J

J

J

J