4.2. Бюджетний розпис

магниевый скраб beletage

Бюджетний розпис — документ, в якому встановлюється розподіл доходів тафінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджет-них коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації.

Статті Кодексу, що визначають порядок складання та затвердження бюджетно-го розпису:

Пункт 3 статті 78 Кодексу визначає, що місцевий бюджет виконується зарозписом, який затверджується керівником місцевого фінансового орга-ну. До затвердження розпису керівником місцевого фінансового органу за-тверджується тимчасовий розпис на відповідний період. Керівник місцевогофінансового органу протягом бюджетного періоду забезпечує відповідністьрозпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням.

Статтею 49 Кодексу встановлено місячний термін затвердження бюджетно-го розпису Державного бюджету України.

Порядок складання та виконання розпису державного бюджету визначеноінструкцією, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28 січ-ня 2002 року №57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі ви-конання бюджету". Згідно із зазначеним наказом, Міністерство фінансів Автоном-ної Республіки Крим, місцеві фінансові органи мають розробити відповідно до цієїІнструкції порядок складання і виконання розпису відповідного бюджету.

Нижче наводимо проект інструкції для місцевих бюджетів, розроблений робо-чою групою:

мовою закону:

Проект

типової інструкції "Про складання і виконання розпису місцевого бюджету"1. Загальні положення

Інструкція про складання і виконання розпису місцевого бюджету (далі — Ін-струкція) визначає процедури складання і виконання розпису місцевого бюджету.

Розпис місцевого бюджету на відповідний рік (далі — розпис) включає:

розпис доходів місцевого бюджету (далі — розпис доходів), що поділяється нарічний розпис доходів загального і спеціального фондів місцевого бюджету та по-місячний розпис доходів загального фонду місцевого бюджету (Додаток №1);

розпис фінансування місцевого бюджету (далі — розпис фінансування), що по-діляється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів міс-цевого бюджету та помісячний розпис фінансування загального фонду місце-вого бюджету (Додаток № 2);- розпис асигнувань місцевого бюджету (далі — розпис асигнувань), що поділя-ється на річний розпис асигнувань місцевого бюджету загального і спеціальногофондів місцевого бюджету та помісячний розпис асигнувань загального фондумісцевого бюджету (Додаток №3).

Річний розпис асигнувань місцевого бюджету (далі — річний розпис асигну-вань) — це розпис асигнувань загального і спеціального фондів місцевого бюджету нарік у розрізі головних розпорядників коштів (далі — головних розпорядників) за повноюекономічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.

Помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевого бюджету (далі —помісячний розпис асигнувань) — це розпис асигнувань загального фонду місцевогобюджету на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників за скороченою економіч-ною класифікацією видатків бюджету.

Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату пра-ці працівників бюджетних установ (код 1110), нарахування на заробітну плату(код 1120), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160), поточні транс-ферти населенню (код 1340). Всі інші економічні категорії видатків відображаютьсязагальною сумою за кодом 5000 — "Інші видатки".

Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у рі-шенні про місцевий бюджет, та затверджується керівником місцевого фінансовогооргану в місячний термін після набрання чинності цим рішенням.

Якщо розпис не затверджено у визначений термін, то в обов'язковому порядкускладається тимчасовий розпис на відповідний період.

2. Складання розпису

Складання розпису починається із складання розпису доходів і розпису фінан-сування.

Розпис доходів складається управлінням/відділом доходів бюджету місцевогофінансового органу за участю податкової інспекції.

Розпис фінансування складається бюджетним управлінням/відділом за учас-тю інших відповідних структурних підрозділів місцевого фінансового органу з ура-хуванням необхідності забезпечення своєчасності і повноти платежів з погашенняосновної суми боргу місцевого бюджету та можливостей щодо обсягів і термінів за-лучення короткострокових запозичень для покриття помісячних касових розривівзагального фонду.

Для складання розпису місцевого бюджету головні розпорядники бюджетних ко-штів в установленому порядку подають фінансовому органу зведені проекти кошто-рисів та зведені проекти помісячних планів асигнувань.

Головний розпорядник коштів несе відповідальність за зведення показників, своє-часність подання та достовірність інформації.

На основі складених розписів доходів і фінансування структурний підрозділмісцевого фінансового органу з питань бюджету розраховує граничні помісячні об-сяги асигнувань загального фонду місцевого бюджету за відповідними структурнимипідрозділами фінансового органу і подає їм разом з роз'ясненнями.

Керуючись роз'ясненнями, відповідні структурні підрозділи фінансового органувизначають головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального фондута разом з лімітними довідками про бюджетні асигнування надають їх бюджетномувідділу, який зводить отримані помісячні обсяги асигнувань загального фонду, скла-дає узагальнену лімітну довідку за кожним головним розпорядником з визначеннямпомісячних обсягів асигнувань головному розпоряднику в цілому та доводить лімітнідовідки кожному головному розпоряднику. При необхідності структурні підрозділифінансового органу надають головним розпорядникам додаткові матеріали разом знеобхідними роз'ясненнями.

У процесі складання розпису фінансовим органом головні розпорядники коштів ма-ють право брати участь в обговоренні та узгодженні помісячних обсягів.

Головні розпорядники за участю розпорядників нижчого рівня згідно з отрима-ними лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проектипланів асигнувань та подають відповідним структурним підрозділам фінансовогооргану зведені проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лі-мітних довідок. З метою дотримання структури видатків, що забезпечує мінімальнонеобхідний рівень функціонування головного розпорядника коштів, фінансовий органперевіряє показники на відповідність бюджетному запиту. Структурні підрозділифінансового органу відстежують підготовку головними розпорядниками матеріалівдо розпису, забезпечують своєчасне подання головними розпорядниками цих матері-алів фінансовому органу, аналізують зазначені матеріали, вносять при необхідностідо них корективи і подають структурному підрозділу фінансового органу з питаньбюджету свої пропозиції щодо включення їх до розпису.

Бюджетний відділ фінансового органу зводить отримані від структурних підроз-ділів фінансового органу матеріали, вносить при необхідності корективи і подає роз-пис на затвердження керівнику фінансового органу.

Копія затвердженого розпису подається в друкованому і електронному вигля-ді місцевим відділенням Державного казначейства для казначейського обслуговуваннядоходів і міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів, а оригінали залишаютьсяв бюджетному/фінансовому управлінні.

Місцевий фінансовий орган протягом трьох робочих днів після затвердженнярозпису доводить головним розпорядникам витяг із розпису, що є підставою для за-твердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань.

3. Внесення змін до розпису

Внесення змін до розпису здійснюється у разі:

необхідності перерозподілу видатків за економічною класифікацією (приклад уДодатку № 5);

прийняття рішення про передачу повноважень на виконання функцій або на-дання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, від одного головногорозпорядника іншому;

прийняття рішення про розподіл нерозподілених бюджетних асигнувань міжголовними розпорядниками;

необхідності збільшення асигнувань спеціального фонду місцевого бюджетувідповідно до положень пункту 3.8 цієї Інструкції;

внесення змін до рішення про місцевий бюджет.

Внесення змін до розпису за загальним фондом місцевого бюджету передбачаєзатвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань у поряд-ку, встановленому для затвердження цих документів (Додаток №6).

Відповідні структурні підрозділи фінансового органу за обґрунтованим подан-ням головних розпорядників або на підставі прийнятих розпорядчих рішень не пізнішеніж 20 числа поточного місяця подають структурному підрозділу фінансового орга-ну з питань бюджету в одному примірнику пропозиції про внесення змін до розписудля перевірки та візування. При цьому до довідки необхідно подати обґрунтовані про-позиції щодо доцільності внесення запропонованих головним розпорядником змін, атакож інформацію про виділені кошти.

Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:

бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати сукупний обсяг асиг-нувань загального фонду місцевого бюджету на місяць, якого стосуються такізміни;

не змінювати сукупний обсяг асигнувань загального фонду місцевого бюджетуна рік, за винятком внесення змін до рішення про місцевий бюджет;

враховувати фактично виділені кошти за попередній період;

відповідати вимогам рішення про місцевий бюджет та інших розпорядчих рі-шень;

вноситися на поточний та наступні періоди.

Після затвердження довідки про внесення змін до розпису відповідні струк-турні підрозділи фінансового органу подають оригінал та дві його копії бюджетномувідділу для реєстрації за номером та датою, яка закінчується за годину до кінця ро-бочого дня. За п'ять робочих днів до закінчення місяця (звітного періоду) довідки провнесення змін не реєструються.

Після реєстрації вони заносяться до реєстру, який складається в двох примірниках.

Зміни до розпису оформляються таким чином:

підписуються начальником бюджетного відділу і начальником відповідногоструктурного підрозділу фінансового органу або особами, що виконують їхніобов'язки;

затверджуються керівником або заступником начальника фінансового органу;

реєструються за номером та датою.

Якщо з об'єктивних обставин виникає необхідність анулювання довідки про внесен-ня змін до розпису, то бюджетний відділ у дводенний термін після отримання копії до-відки готує доповідну записку на ім'я керівника або заступника керівника фінансовогооргану, який затверджував довідку, і візує її в бюджетному відділі. Після погодження ізкерівником або заступником керівника фінансового органу доповідна записка переда-ється до бюджетного відділу для проведення зазначеного анулювання.

У разі виникнення необхідності внесення змін (при казначейському обслуговуванімісцевих бюджетів за видатками) до вже затверджених та взятих на облік регіо-нальним управлінням Державного казначейства України довідок у зв'язку з допуще-ними технічними помилками затверджується нова довідка, де вказуються реквізититієї довідки, у якій були допущені технічні помилки.

Відповідні структурні підрозділи фінансового органу надсилають копії довідокщодо змін до розпису головному розпоряднику, що є підставою для затвердження до-відок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань.

Головні розпорядники в триденний термін подають регіональному управліннюДержавного казначейства України довідки про внесені зміни до зведених коштори-сів та планів асигнувань у розрізі розпорядників нижчого рівня. Головні розпорядникикоштів доводять відповідні зміни до розпорядників нижчого рівня, які, в свою чергу,вносять зміни до кошторису та плану асигнувань.

3.9. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України ви-трати спеціального фонду місцевого бюджету мають постійне бюджетне призна-чення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок відповідних надхо-джень до спеціального фонду згідно із законодавством, якщо рішенням про місцевийбюджет не встановлено інше.

Протягом року розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису завласними надходженнями на підставі довідок установленої форми, які затверджу-ються керівниками установ, що затвердили кошторис, без внесення відповідних зміндо розпису за спеціальним фондом. Органи Державного казначейства України (фі-нансові органи, якщо це буде передбачено порядком казначейського обслуговуваннямісцевих бюджетів за видатками) ведуть окремий облік таких змін, проводять ви-датки на підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін без внесення зміндо розпису та відображають у звітності про виконання місцевого бюджету плановіпоказники за спеціальним фондом з урахуванням внесених змін до кошторисів.

Внесення змін до розпису за спеціальним фондом щодо інших надходжень здій-снюється у загальному порядку, за яким після внесення відповідних змін до розписускладаються довідки про внесення змін до кошторису. Якщо інші надходження спе-ціального фонду місцевого бюджету фактично перевищили обсяги, враховані при за-твердженні місцевого бюджету, то місцевий фінансовий орган за поданням головнихрозпорядників збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесеннязмін до розпису. Для цього головний розпорядник повинен надати фінансовому органудетальні обґрунтовані розрахунки та належні пояснення необхідності внесення зміндо розпису.

4. Тимчасове обмеження асигнувань загального фонду місцевого бюджету

Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду міс-цевого бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійсненнябюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням гранич-ного рівня дефіциту, затвердженого рішенням про місцевий бюджет, то керівник фі-нансового органу приймає рішення про обмеження асигнувань загального фонду міс-цевого бюджету.

Управління доходів фінансового органу разом з іншими структурними підроз-ділами фінансового органу розраховують уточнений помісячний прогноз надходженьдоходів загального фонду, запозичень та подають структурному підрозділу фінансо-вого органу з питань бюджету не пізніше ніж 15 числа місяця, наступного за місяцем,в якому відбулося недоотримання доходів, запозичень.

Бюджетний відділ за участю відповідних структурних підрозділів на підставіуточненого помісячного прогнозу надходжень доходів загального фонду, місцевих за-позичень розробляє пропозиції щодо тимчасового обмеження помісячних обсягів асиг-нувань загального фонду місцевого бюджету та подає на розгляд керівнику фінан-сового органу, який видає наказ, що встановлює тимчасове обмеження бюджетнихасигнувань загального фонду місцевого бюджету.

Відповідний структурний підрозділ фінансового органу керуючись наказом ке-рівника фінансового органу про тимчасове обмеження асигнувань загального фондумісцевого бюджету, у триденний термін повідомляє головних розпорядників про таке

тимчасове обмеження асигнувань і проводить видатки з урахуванням тимчасовогообмеження асигнувань.

4.5. Розпорядники беруть зобов'язання та приводять їх у відповідність до бю-джетних асигнувань, встановлених кошторисами, з урахуванням тимчасового обме-ження асигнувань загального фонду місцевого бюджету.

5. Виконання та звітність

Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

Зведення, складання та подання звітності про виконання місцевого бюджетуздійснюється фінансовими органами на основі звітів регіональних органів Державногоказначейства України щодо надходження доходів та розрахунків за трансфертамиз 1 липня поточного року за умови переведення місцевих бюджетів на казначейськеобслуговування за видатками регіональними органами Державного казначействаУкраїни:

щодо доходів — ураховуючи розпис доходів, наростаючим підсумком із зазна-ченням відсотків виконання за рік та додатково по загальному фонду за відпо-відний період;

щодо фінансування — враховуючи розпис фінансування, наростаючим під-сумком із зазначенням відсотків виконання за рік та додатково по загальномуфонду за відповідний період;

щодо видатків — ураховуючи розпис асигнувань, наростаючим підсумком іззазначенням відсотків виконання за рік (за кожним кодом економічної класи-фікації) та додатково по загальному фонду за відповідний період (за кодамискороченої форми економічної класифікації).

У звіті про виконання місцевого бюджету за спеціальним фондом відобража-ються планові показники, враховані при затвердженні рішення про місцевий бюджет,та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів.

Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом місцевого бюджету складаєть-ся за бюджетними програмами головних розпорядників у розрізі джерел надходжень(плата за послуги, що надаються бюджетними установами; інші джерела власнихнадходжень бюджетних установ; інші надходження спеціального фонду). При цьомуу квартальній та річній звітності власні надходження бюджетних установ розшиф-ровуються за групами та типами згідно з класифікацією доходів бюджету на під-ставі звітів розпорядників.