Навчальний посібник

магниевый скраб beletage

Керівник видавничих проектів - БА.СладкевичДрукується в авторській редакціїДизайн обкладинки - Б.В. Борисов

Підписано до друку 26.06.2007. Формат 60x84 1/16.Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.Умовн. друк. арк. 12. Тираж 1000 прим.

Видавництво "Центр учбової літератури"вул. Електриків, 23м. Київ, 04176тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006