ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

вступ   6

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Змістовний модуль 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ           10

Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ   10

Структуризація логістичної проблеми         10

Класифікація логістичних систем    16

Системний логістичний аналіз проектування логістичнихсистем           17

Формалізація логістичної системи

на теоретико-множинному рівні     19

Системний підхід проектування логістичних систем        23

Основні елементи та зв'язку логістичної системи  26

Постановка задачі структурно-функціонального синтезулогістичної системи    28

Контрольні запитання          34

Література      35

Розділ 2. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ І РЕЖИМ ФУНКЦІОНУВАННЯЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ     37

Поняття життєвого циклу логістичної системи     37

Запас мінливості логістичної системи         40

Зміст, задачі і фази життєвого циклу логістичної системи .... 44

Контрольні запитання          49

Література      49

Розділ 3. ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ

ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ   50

Взаємодія і погодженість принципів проектуваннялогістичних систем  50

Інформаційне забезпечення логістичної системи  53

Оцінка логістичного навколошнього середовища  63

Узагальнений алгоритм визначення фізичної

та ринкової межі логістичної системи         70

Інструментарій розширення ринкової межі логістичноїсистеми  74

Контрольні запитання          80

Література      81

Розділ 4. УЗАГАЛЬНЕНА ПРОЦЕДУРА РОЗРОБКИЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ          82

Розробка процедур. Суб'єкти та об'єкти логістичної системи      82

Проектні параметри і вимірники матеріального потоку    89

Принципи зворотнього зв'язку в проектних рішенняхлогістики  94

Загальні принципи оцінки ефективності логістичногокомплексу             97

Контрольні запитання          102

Література      103

Змістовний модуль 2. ПРОЕКТУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Розділ 5. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ І ВИБІР МІСЦЯРОЗМІЩЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ОБ'ЄКТУ            104

Інфраструктура логістичного об'єкту           104

Види і способи транспортно-експедиційних послуг         108

Особливості створення складських об'єктів           119

Локалізація складських об' єктів       123

Митне оформлення і страхування   127

Контрольні запитання          137

Література      137

Розділ 6. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ ПОТУЖНОСТЕЙЛОГІСТИЧНИХ ОБ'ЄКТІВ 139

Поняття потужності логістичної системи   139

Методи оптимізації та прогнозування потужностілогістичної систем     142

Прогнозування матеріалопотоку      152

Прогнозування об'єму матеріального потоку         162

Контрольні птання    163

Література      164

Розділ 7. ПРОЕКТУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ.... 165

Проектування ланцюгів створення вартості           165

Інтегрований ланцюг формування вартості           168

Методи, моделі, алгоритми проектування ланцюгівстворення вартості 172

Характристика системи поставок    183

Контрольні питання 188

Література      189

Розділ 8. ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ

ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ   190

Визначення проблем і планування проекту           190

Збір і аналіз даних      205

Рекомендації з впровадження і реалізація проекту 211

Контрольні запитання          223

Література      224

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Розділ 9. РОБОЧА ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ ТА ПРАКТИКУМ ДИСЦИПЛІНИ          226

Программа дисципліни та її зміст у навчальних елементах          226

Приклади тестових завдань, які використовуються дляконтролю знань з дисципліни 232

Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять.... 264

Комплексні ситуаційні задачі           271

Література      321

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК   264