Запитання для самоперевірки

магниевый скраб beletage

1.Які основні види інформаційних обмінів наявні в органі­зації?

2.Яким чином будується інформаційна модель організації?

3.За якими критеріями визначається потреба організації у впровадженні електронного документообігу?

4.Які основні параметри, що описують документообіг в орга­нізації, визначають необхідність впровадження системи електро­нного документообігу?

5.Дати визначення поняття «електронний документ». Назвати його основні характеристики.

6.Які функції виконує електронний документ у системі управління?

7.Назвати основні етапи життєвого циклу електронного до­кумента.

8.Якими законами надається юридична цінність і доказовість електронному документу?

9.Дати визначення поняття «електронний цифровий підпис».

10. Яким чином здійснюється процедура електронного цифро­вого підпису?

Завдання для самостійної роботи

1.Дослідити, на якому етапі розвитку електронного офісу знаходиться Ваш навчальний заклад.

2.На прикладі Вашого навчального закладу дослідити крите­рії, які визначають потребу організації у впровадженні електро­нного документообігу.

3.Навести приклади використання електронних документів в управлінській діяльності.

Рекомендована література

1. Ларин М. В. Злектронньїй документооборот: проблеми разработ- ки и внедрения [Електронний ресурс]. — Спосіб доступу: URL www.cryptography.ru. — Загол. з екрану.

2. Курноскина О. Г. Современное делопроизводство компании: по­становка и ведение. — М.: Альфа, 2005. — 260 с.

3. Баронов В. В. Информационньїе технологии и управление пред- приятием. — М.: ДМК пресс 2005. — 328 с.

4. Саттон М. Дж. Д., Корпоративний документооборот. — СПб.: «БМикро», «Азбука», 2002 г. — 416 с.

5. Кисельова Л. Розділ ІП. До концепції створення електронних ар­хівів. Деякі правові аспекти визначення характеристик електронних до­кументів [Електронний ресурс]. — Спосіб доступу: URL http://www. archives.gov.ua. — Загол. з екрану.

6. ГСТУ 75.11.6-01-98 Інформаційні технології. Система електро­нного документообігу. Надання юридичної сили електронним докумен­там 17.09.98

7. Интернет-портал для управленцев [Електронний ресурс]. — Спо­сіб доступу: URL http://www.management.com.ua. — Загол. з екрану.