Електронний архів як складова системи електронного документообігу

магниевый скраб beletage

Електронний архів оптимально вирішує завдання поточно­го збереження документів, коли найбільшого значення набу­ває оперативність доступу до інформації та наявність можли­вості одночасного використання документа кількома співробіт­никами.

Запитання для самоперевірки

1. З яких забезпечуючих підсистем складається структура ін­формаційної системи?

2. Дати визначення поняття «система електронного докумен­тообігу».

3. Назвати приклади систем електронного документообігу та їх основні функціональні можливості.

4. Дати визначення технології workflow.

5. Назвати складові технології workflow.

6. Дати визначення поняття «електронний архів».

7. Які основні завдання створення електронного архіву?

8. Які основні функції мають виконуватись у електронному архіві?

9. Які основні вимоги висуваються до електронного архіву?

Рекомендована література

1. Шеян И. Злектронное развитие документооборота // Computer- world. — 2003. — № 18.

2. Філіпова Л. Системи управління електронним документообігом: загальні поняття термінології, організації, технології (зарубіжний до­свід) // Вісник Книжкової палати. — 2001. — № 4. — C. 15—18.

3. Гончарова Н. І. Документаційне забезпечення менеджменту: На­вчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 259 с.

4. Асєєв Г. Управління сучасним документообігом: теорія, структу­ра, методи // Вісник Книжкової палати. — 2004. — № 5. — C. 32—36.

5. Асєєв Г. Методологія корпоративного документообігу: технологі­чність управління та опрацювання даних // Вісник Книжкової пала­ти. — 2006. — № 9. — C. 26—30.

6. Асєєв Г. Концептуальні підходи до проблем управління докумен­тацією // Вісник Книжкової палати. — 2006. — № 11. — C. 25—28.

7. Система електронного документообігу органу виконавчої влади. Технічні умови ТУ У 30.0-33240054-001:2005 [Електрон. ресурс]. — Спосіб доступу: URL: http://www.stc.gov.ua. — Загол. з екрану.

8. Глушков В. М. Основи безбумажной информатики — М.: Наука. Главная редакция физ.-матю литератури, 1982. — 552 с.

9. Ларин М. В. Злектронний документооборот: проблеми разработ- ки и внедрения [Електрон. ресурс]. — Спосіб доступу: URL:http:// www.cryptography.ru. — Загол. з екрану.

10.Бобьілева М. П. Зффективнмй документооборот: от традицион- ного к злектронному. — М.: Изд-во МЗИ, 2004. — 172 с.

11.Бобьілева М. П. Вопросм анализа документооборота организа- ции в условиях использования автоматизированнмх систем // Делопро- изводство 2001. — № 1.

12. Бобьілева М. П. На пути к информационному менеджменту (во- просм оценки деятельности служб документационного обеспечения управления в условиях автоматизации документооборота) // Делопро- изводство 1999. — № 1.

13.Круковский М. Ю. Оценка зффективности систем Workflow // Корпоративнме системм. — 2007. — № 1. — C. 14—18.