Запитання для самоперевірки

магниевый скраб beletage

1. Дати визначення поняття «інформатизація органів держав­ної влади», пояснити мету цього процесу.

2. Які завдання постають при інформатизації органів держав­ної влади?

3. Якими особливості характерні для органів державного управління як об'єктів інформатизації?

4. Які проблеми виникають при інформатизації органів дер­жавної влади?

5. Окреслити основні особливості органів державної влади як об'єктів інформатизації.

6. Назвати проблеми, які можуть виникати у процесі інформа­тизації органів державної влади.

7. Назвати основні принципи, якими слід керуватись при ін­форматизації органів державного управління.

Завдання для самостійної роботи

1. Окреслити основні напрями, у яких здійснюється інформа­тизація органів державної влади.

2. За результатами проходження виробничої практики викона­ти аналіз стану інформатизації органів державної влади і управ­ління.

3. Сформулювати критерії, за якими можна зробити висновок про ступінь інформатизації органів державної влади.

Рекомендована література

1. Інформаційна відкритість органів державної влади України / І. Л. Бі­лан, О. Ю. Винников, С. А. Горобчишина та ін.; За заг. ред. М. В. Лациба. — К.: Укр. незалеж. центр політ. дослідж., 2005. — 156 с.

2. Нижник Н. P., Леліков Г. І. Інформаційні технології в структурах державної служби http://bezpeka.com

3. Система електронного документообігу в державному управлін­ні/Уклад.: І. В. Клименко, К. О. Линьов. — К.: Вид-во НАДУ, 2006. — 32 с.

4. Марчук Ю. Документознавство і актуальні проблеми державного управління // Вісник Книжкової палати. — 2007. — № 1. — C. 50—51.

5. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 травня 2003 року № 851-IV // Вісник Держ. комітету ар­хівів України. — 2003. — Вип. 2 (14). — С. 15—22.

6. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 травня 2003 року № 852-IV // Вісник Держ. комітету архівів України. — 2003. — Вип. 2 (14). — С. 23—32.

7. Матвієнко О., Дубова С. Професіоналізація інформаційної діяль­ності у сфері державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2007. — № 1. — С. 52—60.

8. Матвієнко О. В. Державний службовець як суб'єкт інформацій­ного забезпечення управління // Вісник державної служби України. — 2007. — № 1. — С. 19—22.

9. Матвієнко О. В., Дубова С. В. Теоретико-методологічні основи професійної підготовки фахівців з інформаційного забезпечення держа­вного управління // Вісник Книжкової палати. — 2006. — № 8. — С. 22—34.