ТЕСТИ

Модуль 1. Документаційне забезпечення управлінської діяльності

Тест 1. Документи класифікують за такими ознаками (об­рати неправильне твердження):

1. За терміновістю.

2. За доступністю.

3. За формою.

4. За посадою відправника.

5. За термінами зберігання.

6. За характером інформаційних зв'язків.

7. За типом носіїв.

Тест 2. Знайти адекватне визначення терміну «докумен­таційне забезпечення управління»:

1. Рух службових документів з часу їх створення або одержання суб'єктом документаційного забезпечення управління до часу завер­шення виконання, надсилання або знищення.

2. Діяльність спеціальних працівників або підрозділів щодо ство­рення документаційної інформаційної бази на різних носіях для вико­ристання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій.

3. Це потік документів, які циркулюють між пунктами опрацювання і створення інформації (керівниками організації і структурних підрозді­лів, спеціалістами) і пунктами технічного опрацювання документів (експедицією, секретаріатом, канцелярією та ін.).

Тест 3. Обрати пункти, які разом утворюють правильну відповідь:

Документообіг в організації складається з таких етапів:

1. Експедиційна обробка документів, які надходять в організацію.

2. Попередній розгляд документів службою документаційного за­безпечення управління.

3. Реєстрація документів.

4. Друк документів і подання їх керівництву організації.

5. Надсилання документів електронною поштою у інші організації.

6. Організація раціонального руху документів всередині організації, в т. ч. доведення документів до виконавців, контроль за їх виконанням, проходження узгодження і підпису проектів документів.

7. Обробка виконаних документів і їх відправлення.

Тест, 4. Величина об'єму документообігу потрібна для (об­рати правильні відповіді):

1. Розрахунку необхідної чисельності персоналу служб діловодства.

2. Розрахунку ефективності застосування засобів автоматизації ді­ловодства.

3. Визначення норми керованості персоналу.

4. Визначення завантаженості персоналу, який виконує функції ді­ловодства.

Тест 5. В організації можуть існувати такі потоки докуме­нтів (обрати правильні відповіді):

1. Потік вхідної документації.

2. Потік внутрішньої документації.

3. Потік вихідної документації.

4. Потік архівної документації.

Тест 6. Знайти відповідність:

1. Зміст документопо­току

а) визначається зміною у часі його інформаційно­го навантаження.

2. Структура докумен­топотоку

б) залежить від конкретної технологічної ланки опрацювання документів: (документи, що реєст­руються і документи, що не реєструються; доку­менти з контролем виконання і без контролю та ін.)

3. Режим або цикліч­ність документопотоку

в) характеризується складом документів, які до нього входять і складом інформації, яка закріпле­на у цих документах

4. Напрям документо­потоку

г) описується ознаками, відповідно до яких доку­менти можуть бути класифіковані, індексовані, сформована система довідкового апарату за до­кументами організації.

Тест 7. Види організації документообігу (обрати правильні відповіді):

 Централізований.

 Децентралізований.

 Змішаний.

 Ієрархічний.

Тест 8. Служба ДЗУ виконує такі функції (обрати прави­льні відповіді):

1. Функції, пов'язані з підготовкою відповіді на одержані документи.

2. Функції, пов'язані з документуванням управлінської діяльності.

3. Функції, пов'язані з організацією роботи з документами.

4. Функції, пов'язані із вдосконаленням форм і методів роботи з до­кументами.

Тест 9. Знайти відповідність

Назва підрозділу ДЗУ

Виконувані функції

Експедиція

а) Прийом справ структурних підрозділів органі­зації та організацій-джерел комплектування архіву

Архів

b) Інформаційне та організаційно-технічне об­слуговування керівництва організації

Секретаріат

c) Прийом кореспонденції, яка надходить на ад­ресу організації; опрацювання документів, які відправляються з організації

Тест 10. До структури документообігу входять (обрати правильні відповіді):

1. Вхідний та вихідний документопотік організації.

2. Дії посадових осіб з ознайомлення, підписання, погодження до­кументів.

3. Контакти з організаціями та особами.

4