ДОДАТОК 1

магниевый скраб beletage

КУРСОВА РОБОТА З КУРСУ «ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ»

Приклад структурування курсової роботи

Об'єкт дослідження — документаційне забезпечення підприємства.

Предмет дослідження — оптимізація документаційного забезпе­чення управління шляхом впровадження системи електронного доку­ментообігу.

Метою курсової роботи є побудова інформаційної моделі підпри­ємства і розробка заходів з ефективного впровадження системи елект­ронного документообігу.

Завдання дослідження:

• виконати аналіз стану і перспектив документаційного забезпе­чення галузі та можливостей інформатизації;

• вивчити організаційну структуру підприємства;

• виявити види документів та документопотоки, які циркулюють на підприємстві;

• запропонувати систему електронного документообігу відповідно до оптимальної організаційної та документаційної моделі діяльності підприємства;

• розробити заходи з впровадження системи електронного докуме­нтообігу, оцінити можливість їх реалізації в наявних організаційних умовах.

Структура роботи

Вступ

Розділ 1. Документаційне забезпечення управління підприємств промислової галузі

1.1.Развитие документаційного забезпечення галузі.

1.2. Впровадження інформаційних технологій у діяльність системи управління.

Розділ 2. Основні правила організації документообігу на підпри­ємстві «Укрінбізпром»

2.1. Організаційна структура підприємства.

2.2.Аналіз структури документообігу на підприємстві.

2.3.Модель документообігу на підприємстві.

Розділ 3. Оптимізація документообігу на підприємстві на основі впровадження системи електронного документообігу

3.1.Вибір системи електронного документообігу.

3.2. Організаційні заходи з впровадження системи електронного до­кументообігу.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Додаток 1

Спеціальність 032001 — ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ (за матеріалами сайтів http://www.guu.ru http://www.sutd.ru/)

КВАЛІФІКАЦІЯ — ДОКУМЕНТОЗНАВЕЦЬ

Кваліфікаційна характеристика випускника, галузь і об'єкти професійної діяльності дипломованого фахівця

Спеціальність дає комплекс знань в галузі закономірностей докуме- нтоутворення, документів, систем документації і без даних державних, муніципальних, кооперативних і приватних закладів, організацій та підприємств, створення і функціонування галузевих і функціональних систем документації, управління інформаційно-документаційними ре­сурсами, експертизи цінності документів, організації інформаційно- документаційного обслуговування управлінської діяльності. Спеціаль­ність передбачає вивчення процесів управління документаційно-інформа- ційними ресурсами (організація, створення, рух, зберігання, викорис­тання документів як носіїв інформації); методики уніфікації і стандар­тизації функціональних і галузевих систем документації; способів і ме­тодів проектування раціональних інформаційно-документаційних сис­тем забезпечення діяльності управлінських структур будь-якого рівня; проектування раціональних технологій інформаційно-документацій- ного обслуговування; методики організації експертизи цінностей доку­ментів і встановлення термінів їх зберігання; економічного обґрунту­вання оргпроектних робіт; організаційного та документаційного обслу­говування управлінської діяльності.

Документознавець розробляє, впроваджує та забезпечує функціону­вання єдиного процесу роботи з документами та документною інфор­мацією у різниї організаціях з використанням сучасних автоматизова­них технологій (украдання, оформлення документів, облік, реєстрація, контроль виконання, довідково-інформаційна робота, зберігання). Пла­нує і організує роботу служби документаційного забезпечення управ­ління, здійсмнює контроль за станом діловодства в організації, розроб­ляє єдині формати документів, системи документації, класифікатори документної інформації та ін.

Фахівець підготовлений до професійної діяльності у державних, громадських, кооперативних та комерційних закладах, організаціях, фі­рмах, підприємствах на посадах з інформаційно-документаційного за­безпечення управління, які потребують вищої освіти, в тому числі кері­вником служби діловодства, офіс-менеджером і секретарем-референтом керівника організації. Фахівець може адаптуватись до суміжної діяль­ності: кадрової, архівної.

Фахівець може здійснювати такі види професійної діяльності: орга­нізаційно-управлінську, організаційно-проектну, аналітичну, дослідни­цьку; консультаційну, педагогічну.