Завдання для самостійної роботи

магниевый скраб beletage

1. Побудувати загальну структуру системи документообігу організації (рух вхідних, вихідних та внутрішніх документів).

2. Порівняти обсяг дискового простору, який займає текст, образ документа, текст та образ документа разом.

3. Визначити організаційну структуру служби документацій- ного забезпечення управління для організації, документообіг якої становить 40—50 тис. документів на рік.

4. Визначити необхідну кількість комп'ютерів, робочих місць, відвідувачів, яке один працівник або група працівників відповід­ної кваліфікації повинні обслужити протягом одиниці робочого часу у певних організаційно-технічних умовах.

5. Визначити величину витрат робочого часу для виконання реєстрації одного документа одним працівником або групою працівників відповідної кваліфікації при певних організаційно- технічних умовах.

Рекомендована література:

1. Кулешов С. Г. Управлінське документознавство: Навч. посібник.- К.: ДАКККіМ, 2003. — 57 с.

2. Палеха Ю. І. Документаційне забезпечення управління. — К.: МАУП, 1997. — 343 с.

3. Ларьков Н. С. Документоведение: Учебное пособие. — М.: Вос- ток-Запад, 2006. — 427 с.

4. Бездрабко В. В. Управлінське документознавство. Навчальний посібник. — К., 2006. — 208 с.

5. Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Рес­публіки Крим, місцевих органах виконавчої влади// Затверджено поста­новою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. № 1153

6. Знциклопедия делопроизводства [Електрон. ресурс]. — URL: http://www.termika.ru/. — Загол. з екрану.

7. Методики управления. Системи злектронного документооборота [Електрон. ресурс]. — URL: http://www.o-fin.ru/. — Загол. з екрану.

8. Романов Д. А., Ильина Т. Н., Логинова А. Ю. Правда об злектрон- ном документообороте. — М.: ДМК Пресс, 2002. — 224 с.