3.4. Спеціалізовані готелі

магниевый скраб beletage

Серед спеціалізованих готелів особливе місце посідають:1. Засоби розміщення для автотуристів:o мотель - порівняно новий тип готелю, батьківщиною яко-го є США. Спочатку це були досить примітивні споруди(на початку XX ст.), а в 1935 р. з'явився перший мотель,

уже як комфортабельний готель для автотуристів зі стоян-кою для автомобіля, автосервісом, заправкою та іншимипослугами.

Мотелі, як правило, невеликі - розраховані на 20-30 номе-рів. Вони забезпечують всебічне обслуговування гостей, атакож стоянку, профілактику і ремонт автомобілів. Мотелінадають широкий комплекс послуг: від розміщення турис-та до догляду за його дітьми. Типи мотелів різноманітні.Найчастіше це - невеликі одно- чи двоповерхові будівлі:нерідко автомобілі розміщують на нижньому поверсі, ажитлові кімнати - на верхньому. Будуються також мотелі,що складаються із груп невеликих будиночків легкої конс-трукції, де турист почувається як вдома.Відстань між мотелями може бути різною, залежно від мі-сцевості. Так, на рівній спокійній трасі, де автотурист мо-же пересуватися досить швидко, інтервали між мотелямиможуть становити до 400 км, що забезпечує своєчаснийвідпочинок, а в гірській місцевості цей інтервал може бутискорочений до 150-200 км.

Розташування мотелів повинно пов' язуватися з населени-ми пунктами і з перетином доріг, уздовж яких проходятьмаршрути автотуризму. При цьому мотелі доцільно роз-міщувати в радіусі не більше 1-годинної доступності відміста. Для забезпечення сприятливих умов для відпочинкуавтотуристів зона відпочинку мотелю повинна бути дещовіддаленою від автотраси (від 50 до 250 метрів). До того жбажано, щоб ділянка знаходилася справа відносно напря-мку основного потоку автотуристів на шляху до туристич-ного об'єкта;

o кемпінг - готельне підприємство полегшеного типу длясезонної експлуатації, призначене для відпочинку автоту-ристів і паркування їхніх транспортних засобів. УВсі видиобслуговування в кемпінгах спрощені: спальні місця роз-міщують у будівлях літнього типу, часто дерев' яних безопалення чи в наметах; санітарні вузли здебільшого зага-льні. Розвинуті форми самообслуговування. Іноді при ке-мпінгах є автозаправні станції та майстерні дрібного ре-монту автомобілів. З'являються змішані типи мотель-кемпінгів, де передбачена можливість літнього розширен-ня місткості мотелю за рахунок розташованого на його те-риторії кемпінгу. Кемпінги, як правило, доступні для ши-роких верств населення, оскільки забезпечують гарний ідешевий відпочинок;

o ротель - різновид кемпінгу, призначений для тих, хто по-дорожує автомашинами з трейлером. Трейлер - портатив-ний фургон з одно- та двомісними відсіками, де розташо-вані спальні крісла. Кожний відсік забезпечений вентиля-цією, індивідуальним освітленням. Окрім того, є відсікдля перевдягання, умивальник і туалет. У задній частинівагону знаходиться кухня та холодильник. Трейлер (влас-ний або взятий напрокат) перевозять як причеп до легко-вого автомобіля. Трейлер встановлюють у спеціально від-веденому місці, підключають до санітарно-технічних ко-мунікацій.

Ротелі бувають двох типів: для масового туризму та класу«люкс». До останніх під'єднуються додаткові вагони, де єбари, ресторани, дискотеки, спортзали. Ротелі розташову-ють поблизу великих міст чи в мальовничих місцях.

2. Готельні комплекси для водного туризму. Різноманітніустанови на водних маршрутах за кордоном можуть бути зведені докількох основних типів. В основу типології покладена комплекс-ність обслуговування, а також поділ видів обслуговування на осно-вні і другорядні. В результаті виявлено 4 види обслуговування:

технічне обслуговування плавальних засобів (причали, спу-ско-підйомні пристрої, зберігання і ремонт);

обслуговування туристів: надання спальних місць у плаву-чому або прибережному готелі, в літніх будиночках або на-метах на березі, забезпечення харчуванням, культурно-масове і побутове обслуговування;

забезпечення персоналу ночівлею і харчуванням;

інженерне обладнання будівель.

Поділ закладів водного туризму на сезонні і цілорічні за кор-доном умовний. Більшість комплексів у районах зі сприятливимикліматичними умовами використовуються цілорічно. Всі установиводного туризм можна віднести до таких основних типів:

комплекси водного туризму;

окремі споруди і заклади для обслуговування плавзасобів ітуристів (марини, флотелі, плавучі готелі тощо);

окремі спуско-підйомні і причальні пристрої для обслугову-вання плавзасобів на березі водойм, біля стоянок і намето-вих містечок відпочинку.

Розміщення закладів водного туризму зумовлене зонуваннямтуристичної траси на початкову, транзитну і кінцеву зони. Ком-плекси закладів водного туризму - це складні рекреаційні утво-рення місткістю до 1750 місць, яким властиве поєднання функцій,що забезпечують умови для ночівлі, відпочинку туристів, а такождля стоянки, технічного обслуговування і зберігання плавзасобів:

o ботелі (від англ. boat - човен, hotel - готель) - це сезонніабо цілорічні заклади, розташовані на березі річки чи іншоїводойми в початкових чи кінцевих зонах маршруту через150-200 км. Характеризуються високим рівнем комфорту іпризначені, насамперед, для занять літнім водним туриз-мом, байдарковим або вітрильним спортом, а взимку - бує-рним спортом. Складаються вони з житлових корпусів го-тельного типу із системою культурно-побутового обслуго-вування, стаціонарних споруд і пристроїв технічного обслу-говування плавзасобів. Ділянка ботелю повинна мати обла-днану гавань;

o ботокемпінги - це заклади сезонного використання назразок кемпінгу з невисоким рівнем комфорту, призначенідля обслуговування водних туристів у поході. Вони маютьстаціонарні заклади і споруди технічного обслуговуванняплавзасобів і розташовані через 70-100 км у проміжнихпунктах лінійних водних маршрутів. На станції є ділянкидля наметів, майданчики відпочинку, адміністративні бу-динки, а також пляжі, причали, елінги та ремонтні майсте-рні зі скороченою програмою обслуговування.

Площі земельних ділянок ботелів і ботокемпінгів повиннівизначатися з урахуванням функціонування готельного кор -пусу та ділянки техобслуговування плавзасобів, тому розмірділянки ботелю обчислюється з розрахунку 175 м2/місце, аботокемпінгів - 100 м2/місце (з дещо скороченим наборомспоруд і засобів технічного обслуговування плавзасобів);o флотель (плавготель, «курорт на воді», плаваючий мо-тель) - рекреаційний заклад сезонного типу, що функціо-нує повністю на плаву, з розташуванням спальних і гро-мадських приміщень на дебаркадерах чи застарілих теп-лоходах. Місткість - 200-300 місць. Дебаркадери можутьблокуватися, утворюючи гавань для прогулянкових суден.Флотель призначений для пересування за маршрутом іззупинкою на 1-3-денний відпочинок у мальовничих міс-цях. Флотелі можуть швартуватися на березі озера чи во-досховища на період навігації та бути опорним пунктомрадіальних водних маршрутів. На відміну від ботелів, уфлотелях туристам надається широкий асортимент послугдля відпочинку на воді: водні лижі, спорядження для ри-бальства тощо. Поширені в США, Іспанії, Швейцарії;o флотокемпінги - готелі з наплавних споруд, які розмі-щуються на маршруті через 20-25 км.Маршрути водного туризму повинні прокладатися в місцях ту-ристичної привабливості та екзотичних ландшафтів протяжністю200-300 км. Ботелі доцільно розміщувати у початковій і кінцевійзонах маршрутів із врахуванням найбільших можливостей техніч-ного обслуговування. При виборі території для ботелів, ботокемпі-нгів і флотокемпінгів доцільно обрати місце на березі гавані, щомає природні укриття для суден (бухти, гирла річок та ін.). Потріб-но передбачити такі зони: готельного корпусу, рекреації та спорти-вних майданчиків, техобслуговування та ремонту плавзасобів.

Всі зони комплексу повинні містити мінімальний набір примі-щень із найменшими показниками площ. Для флотелів і ботелівнорма житлової площі порівняно нижча з нормами у готелях іскладає: одномісний номер - 7 м2, двомісний - 9 м2, тримісний - 14м2. На флото- і ботокемпінгах норма житлової площі приймається3,75-4,5 м2/місце. Центральний елемент генерального плану закла-дів водного туризму - гавань, яка може бути як природною, так іштучною водоймою;

o особливим типом споруди водного туризму є громадськастоянка «марина» (особливо поширені в США, Канаді,Західній Європі). Місткість «марин» різна і залежить відвеличини існуючого рекреаційного флоту, від прогнозо-ваного прокату та від перспектив розвитку водного туриз-му і від площі акваторії. Для функціонування «марини»мінімальною вважається площа водної поверхні 100 га.«Марини» можуть бути міськими і заміськими. Перші -призначені для постійного паркування рекреаційного фло-ту мешканців міста, а також для тимчасових стоянок су-ден та обслуговування транзитних водних туристів. Такістоянки мають високий рівень комфорту і технічного об-слуговування плавзасобів. Заміські «марини» можуть вхо-дити до складу аквапарків - великих громадських закла-дів, призначених для найрізноманітнішого відпочинку наводі. Так, у Міссіон Бей-Парку (США), крім гавані зі сто-янками та елінгами для зберігання човнів, передбаченікафе, бари, клубні приміщення, ігрові майданчики, автос-тоянки і спальні корпуси. На водних трасах Великих Озер(Канада) основним закладом обслуговування є «марина».У Великобританії такі громадські стоянки називаються«човновими дворами». До цього типу закладів можна від-нести і «бази вихідного дня» в Польщі.

3. Флайтелі - готелі для власників особистих літаків («літаючіготелі» або аероготелі), як правило, розташовані далеко від цивілі-зованих місць, куди можна потрапити тільки повітряним шляхом.При флайтелі розміщують аеродроми, ангари, елінги, майстерні.Зрозуміло, є ресторани, бари, концертні зали, дансинг тощо. У де-яких флайтелях реклама обіцяє відпочинок на повітряних куляхрізного калібру (об'єму) і прогулянки на різних дирижаблях. Є прифлайтелях і аеростати для повітряних і сонячних ванн тощо.

Перший флайтель виник поблизу міста Таласа в штаті Оклахо-ма (США). Його обладнано майданчиком для посадки гелікоптерів,невеликим аеродромом для літаків, радіостанцією для пілотів ібезпосереднім зв'язком із метеостанцією. Пілоти можуть під часпольоту розмовляти з керівництвом флайтелю, бронюючи для себеномер і місце для стоянки літака чи гелікоптера. Таких готелів не-багато, тому що це надзвичайно дорогий вид відпочинку.

4. Готелі для молодіжного туризму (хостели) зорієнтованіпереважно на експлуатацію однією віковою групою людей - від 16до 35 років. У зв'язку з тим, що молодіжний контингент туристіввирізняється високою мобільністю, прагненням до активних видіввідпочинку і досить низькою потребою в комфорті, планувальнаструктура цих готелів має свою специфіку. В готелях для молодіпереважають три-, чотиримісні номери і, як правило, добре розви-нутий блок приміщень культурно-масового обслуговування.

У країнах Скандинавії та Північній Карелії, де багато лісовихозер, поширений відпочинок у невеликих котеджах на одну сім'ювід 2 до 8 осіб. Будинки обладнані всім необхідним устаткуван-ням відповідно до їхньої вартості. Більшість котеджів мають ка-міни і сауни. До послуг туристів човни, рибальське приладдя,лижне спорядження.

У світовій практиці готельної індустрії варто також виділитишале та бунґало. Шале (від французького слава «шалет») - цесільський будиночок у горах. Шале як тип готелів уперше виник уШвейцарії. Бунґало - сільський будинок у вигляді легкої будівліз верандами. Найчастіше зустрічається в тропічних країнах.

Запитання та завдання для самоконтролю

Назвіть основні класифікаційні ознаки, що впливають на тип го-телю, запропоновані В. Хунцикером і К. Крапфом. Які види готелів виді-ляють залежно від цих ознак?

Дайте визначення поняття «місткість готелю». Як поділяютьсяготелі за місткістю в різних країнах світу? Яка місткість вважаєтьсяоптимальною?

Назвіть види готелів, що виділяються залежно від рівня цін і спо-собу надання харчування.

Від яких чинників залежить поверховість готельних будівель у рі-зних країнах світу? Як поділяються готелі за поверховістю?

На які дві групи поділяються засоби розміщення відповідно достандартної класифікації, запропонованої ВТО? Назвіть представниківкожної групи.

Назвіть і охарактеризуйте готелі, які виділяються залежно відспоживача готельних послуг.

Розкрийте особливості функціонування нового виду готельнихпослуг - таймшеру.

Як поділяються готелі залежно від призначення? Охарактери-зуйте транзитні готелі і готелі для постійного проживання. Чим відрі-зняються пансіони та анонімні пансіони від апарт-готелів?

Назвіть вимоги, що ставляться до готелів ділового призначення іготелів для відпочинку. Як поділяються готелі для відпочинку?

Охарактеризуйте засоби розміщення для автотуристів. На-звіть особливості їхнього розміщення і облаштування.

Розкрийте особливості розміщення готельних комплексів для во-дних туристів. Дайте характеристику основних видів водних закладів.

Охарактеризуйте флайтелі, хостели та інші спеціалізовані за-соби розміщення, поширені в різних країнах світу.

4. СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ГОТЕЛІВ У СВІТІ

Проблеми створення міжнародної класифікації готелів.

Особливості американської класифікації готелів і мотелів.

Підходи до класифікації готелів у різних країнах світу.

Класифікація готелів в Україні і країнах СНД.