4.3. Підходи до класифікації готелів у різних країнах світу

магниевый скраб beletage

У кожній окремо взятій країні до розуміння рівня комфорту яккритерію класифікації існують різні підходи. Саме ця обставина, атакож низка інших чинників, зумовлених культурно-історичнимиі національними традиціями держав, перешкоджають запрова-дженню у світі єдиної системи класифікації готелів.

Найпоширенішою вважається французька національна кла-сифікація, яка встановлює для туристичних готелів 6 категорій, се-ред яких 5 - із присвоєнням певної кількості зірок («1 зірка», «2 зір-ки», «3 зірки», «4 зірки», «4 зірки - «Люкс»), одна - без зірки. Такасистема дозволяє якнайповніше охопити ринок готельних послуг.

Жодне готельне підприємство не може претендувати на прис-воєння категорії, якщо воно не відповідає мінімальним вимогам-критеріям, об'єднаним у такі групи (див. табл. 4):

А - кількість кімнат;

В - загальні приміщення;

С - обладнання готелю;

D - комфортність житла;

E - обслуговування;

F - доступність для інвалідів і осіб з обмеженістю пересування.

Розмір готелю практично не впливає на його класність (міні-мальна кількість номерів коливається від 7 до 10), оскільки клієн-тові надається окремий номер, і тільки його обладнання і набірпослуг, які надаються, є критеріями оцінки його категорії. Зазна-чимо, що у Франції переважають готелі середнього класу (1* -40,6 %, 2* - 32,2 %, 3* - 18,3 %, 4* - 5,3 %, 4* «люкс» - 3,6 %).

Таблиця 4

Мінімальні вимоги до готелів згідно з французькою(європейською) системою класифікації

Параметри

Одиницявиміру

1*

2*

3*

4*

4*Люкс

Кількість номерів

од.

не < 7

не <7

не < 10

не < 10

 

Площа холу

м2

9

30

30

30

150

Мінімальна площа: од-номісного/двомісного

м2

8/9

8/9

9/10

10/12

10/14

Частка багатокімнатнихномерів

%

 

 

 

 

5

Частка номерів з ванною

%

-

30

70

90

100

Частка номерів із теле-фоном

%

 

 

100

100

100

Гараж для автомобілівгостей

так/ні

 

 

X

X

X

Ресторан у готелях

так/ні

X

X

X

X

X

Сніданок у номер

так/ні

 

 

X

X

X

Вентиляція в номерах

 

 

 

X

X

X

Знання іноземних мовпрацівниками службиприйому

кіль-кість

 

1

2

2

3

Індійська система класифікації готелів також має п'ять кате-горій: «1 зірка», «2 зірки», «3 зірки», «4 зірки» та «5 зірок», якіприсвоює спеціальна комісія на основі бальної оцінки. При цьомукожному пунктові присвоюється можлива максимальна оцінка, акомісія може на свій розсуд дати до 15 балів за будь-які, не пе-редбачені кваліфікаційними вимогами, додаткові послуги. Дляодержання тієї чи іншої категорії потрібно набрати встановленудля кожного класу мінімальну суму балів, причому їхня кількістьпо кожному пункту повинна становити не менше 50 % від макси-мальної оцінки: «1 зірка» - 100 балів; «2 зірки» - 150 балів; «3зірки» - 210 балів; «4 зірки» - 260 балів; «5 зірок» - 290 балів.

У Греції користується популярністю «буквена» система кла-сифікації, хоча на фасадах готелів можна побачити і звичні зірки.Всі грецькі готелі поділяються на чотири категорії: А, В, С, D.Готелі категорії «А» відповідають чотиризірковому рівню, «В» -тризірковому, «С» - двозірковому, «D» - однозірковому. Готелямвищого класу в Греції нерідко присвоюється категорія «De Luxe».

Проте, незважаючи на наведену класифікацію, засоби розмі-щення Греції, що мають однакові категорії, можуть істотно відрі-знятися між собою. В готелях категорії «С» (2*) пропонують мі-німальний набір послуг і розташування не на узбережжі моря.Готелі категорії «В» (3*), якщо знаходяться в курортній зоні, томайже завжди - на морському узбережжі. Готелі категорії «А»(4*) характеризуються вищим рівнем обслуговування.

Згідно з німецькою класифікацією, готельні підприємстваподіляються на 5 класів. Із метою гармонізації з Європейськоюсистемою тут відразу передбачається відповідність кожного класупевній кількості зірок:

туристський клас - 1*;

стандартний клас - 2*;

комфортний клас - 3*;

перший клас - 4*;

люкс - 5*.

Німецька класифікація встановлює вимоги за 22 обов' язкови-ми і незалежними від класу підприємств критеріями:

робота служби прийому (reception);

сервіс сніданків;

сервіс напоїв;

сервіс харчування;

наявність телефону в номері;

робота телефону;

мінімальна площа для 75% номерів, включаючи площусанвузла;

санітарний комфорт (у % до загального оснащення санвузлів);

оснащення санвузлів;

наявність ««и^^номерів (номерів-апартаментів);

вмеблювання та оснащення номерів;

наявність радіо і ТВ-приймачів у номері;

наявність подарунків для гостей;

послуги прання і прасування;

наявність сейфів;

кількість і стан холів;

можливість безготівкового розрахунку;

наявність телефаксу;

кількість і режим роботи готельних барів;

кількість і режим роботи ресторанів;

можливість проведення конференцій і банкетів;

кількість додаткових (факультативних) послуг.

Стосовно останньої вимоги встановлена така кількість додатко-вих послуг:

для готелів туристичного класу - 0;

стандартного - 25;

комфортного - 70;

першого класу - 120;

класу «люкс» - 270.

Особливістю німецької класифікації є те, що тут передбаченікатегорії й для таких типів готельних підприємств, як пансіони,заїжджі двори, готелі-гарніП. При встановленні відповідних кате-горій для них існують такі обов'язкові категорії, як «Ресторан»,«Сервіс харчування», а кількість факультативних критеріїв наба-гато менша: для стандартного класу - 15, комфортного - 50, пер-шого класу - 90. Крім того, вказаним типам підприємств макси-мально може бути присвоєний перший клас.

Австрія - один із визнаних світових лідерів із прийому турис-тів, тільки в гірській частині країни налічується понад 20 тис. готе-лів. До найдешевших засобів розміщення відносять «youth hotel»,яких в Австрії не менше 100. В цих недорогих молодіжних гурто-житках бажаючі можуть переночувати, але будь-які особливі зруч-ності їм не гарантують. Готелі Австрії оцінюються за п'ятизір-ковою системою, в сільській місцевості зустрічаються так звані по-закатегорійні готелі - невеликі одно-, дво- і триповерхові будинки,які здебільшого обслуговуються фермерською сім'єю.

Класифікація англійських готелів досить складна. Як прави-ло, на фасаді зображені не зірки, а корони. Щоб перевести катего-рію готелю з «мови корон» на «зіркову мову», потрібно від зага-льної кількості «корон» відняти одну. Але найбільш правильноювважається класифікація, запропонована Асоціацією британськихтурагенцій - British Travel Authority (BTA), згідно з якою виділя-ють такі типи готелів:

бюджетні готелі (1*) - розташовані в центральній части-ні міста і мають мінімум зручностей;

готелі туристичного класу (2*) - в структурі обов'язко-вою є наявність бару і ресторану;

готелі середнього класу (3*) - рівень обслуговування дос-татньо високий;

готелі першого класу (4*) - дуже висока якість комфорту івідмінний рівень обслуговування;

готелі вищої категорії (5*) - рівень обслуговування іпроживання екстракласу.

Обов'язкова класифікація включає п'ять категорій «зірок» чор-ного і червоного кольорів. Кожне підприємство інспектується що-річно. Цим займається Автомобільна Асоціація Великобританії.Класифікація проводиться за спеціальними критеріями. Цю роботувиконують добре підготовлені інспектори, які регулярно і дужеретельно обстежують будівлі готелів. Готелі перевіряються анонім-но. Поселившись на одну добу під виглядом звичайного клієнта таотримавши вранці рахунок, інспектор називає себе керівництву іпісля цього проводить детальну перевірку всього підприємства.При одержанні позитивної оцінки і присвоєнні заслуженої кількос-ті «зірок» готель інспектується так щорічно.

При зміні власника готелі автоматично втрачають свою квалі-фікаційну оцінку і повинні атестуватися під керівництвом новоговласника. Оплата за роботу з атестації готелю залежить від йогорозмірів, забезпеченості обладнанням. Окрім того, оплачуєтьсяреєстрація присвоєної категорії.

Спочатку, як правило, готелям присвоюються «зірки» від 1 до 5чорного кольору. Вони характеризують відповідність закладів гос-тинності єдиним прийнятим у країні стандартам. Окрім чорнихзірок, готелям присвоюються додаткові оцінки у відсотках. Відсот-ки відображають якісну різницю обслуговування в готелях з одна-ковою кількістю зірок. Цю оцінку у відсотках ставить інспектор,керуючись своїми особистими враженнями від обслуговування.

Готелям, які забезпечують прекрасний рівень гостинності ікомфорту, присвоюють від 1 до 5 «зірок» червоного кольору.Така оцінка присвоюється щорічно певній групі готелів, визнанихкращими у межах своєї категорії. У цьому випадку відсотковаоцінка за якість не обов' язкова.

Класифікація італійських готелів досить заплутана; офіційної«зіркової» шкали в країні немає. Готельна база Італії представле-на 40 тис. готелів, розкиданих по всій країні. Згідно з прийнятимив Італії нормами, готелі диференціюються за трьома категоріями:першу категорію умовно можна віднести до чотиризіркової; другу- до тризіркової; третю - до двозіркової. Крім того, в межах кож-ної категорії існує своя довільна градація.

До найістотніших особливостей італійських готелів варто від-нести їхні невеликі розміри (50-80 номерів).

В Іспанії існує окрема градація різних видів засобів розмі-щення за категоріями:

готелі - п'яти категорій (від 1* до 5*);

будинки готельного типу, бунґало, апартаменти та ін. - чоти-рьох категорій (від 1* до 4*);

постоялі двори - трьох категорій (від 1* до 3*);

пансіони - трьох категорій.

Крім того, в Іспанії функціонують державні підприємства зприйому туристів (парадори), підпорядковані Державному мініс-терству з туризму. До них належать старі фортеці, замки, палаци,обладнані під готелі категорії «люкс».

Асоціація готелів Скандинавії (Данія, Швеція, Норвегія) ма-ють свою міжнаціональну класифікацію. Вона побудована за фра-нцузьким чи європейським типом, лише клас готелів позначаєтьсяне «зірками», а «сонцями». Знак має вигляд половинки сонця, якесходить на тлі неба. Клас готелю визначають експерти Асоціації.У скандинавських країнах прийняті єдині позначення послуг увигляді піктограм, які широко використовуються в усіх каталогахАсоціації. Завдяки цьому клієнт одразу отримує повну інформа-цію про те, яке обслуговування очікує на нього в готелі.

При класифікації готелів у Єгипті також використовують зір-ки, але порівняно з європейською системою вони дещо завищені(приблизно на 1-2 зірки).

Ізраїль має висококласний курортно-готельний комплекс наберегах Середземного і Червоного морів. Кількість готелів щорокузростає, а зіркова класифікація, що існувала там ще 10 років тому,анульована. Замість неї використовується диференціація готелів затрьома категоріями. Все ж, працівники туристичних фірм для зруч-ності продовжують оцінювати готелі Ізраїлю за зірковою шкалою.

У тризіркових готелях Ізраїлю клієнти можуть отримати міні-мально необхідний для повноцінного відпочинку набір послуг.Чотиризіркові готелі відрізняються від попередніх не тільки біль-шим комфортом, але й кращим місцерозташуванням і вищим рів-нем обслуговування. Готелі найвищої категорії характеризуютьсяособливим шармом і аристократизмом, відповідають всім встано-вленим вимогам.

В Китаї, крім п'ятизіркової системи, використовується свояспецифічна шкала, згідно з якою до найпростіших засобів розмі-щення відносять «гостьові будинки» (zhaodaisuo) - постоялі дворичи хостели, які нагадують студентські гуртожитки. Більш комфор -тними вважаються «будинки для гостей» (bin-guan) - це готелідво-тризіркового рівня. До найпрестижніших засобів розміщення,що відповідають вимогам до готелів 3-4*-ї категорії, належатьтуристичні готелі, а до готелів 4-5*-ї категорії - «винні будинки»(jindian). При цьому китайські стандарти аж ніяк не поступаютьсяєвропейським.

Отже, кожній країні властива своя класифікація готелів і готе-лі, які належать до однієї категорії, але розташовані в різних краї-нах, мають істотні відмінності.

Власний підхід до класифікації готелів мають готельні ланцюги.Переважно у них виділяються не категорії, а марки, що поширю-ються на всі готелі конкретного ланцюга. В кожній марці може вра-ховуватися не тільки рівень комфорту, але й призначення, місце роз-ташування та деякі інші критерії. Наприклад, великий європейськийготельний ланцюг Accor (Франція) пропонує кілька марок підпри-ємств, що характеризуються різноманітною палітрою послуг і цін:

Sofitel - 5*;

Novotel - 4*;

Mercury - 3*, яка за рівнем комфорту і цінами поділяєтьсяще на 3 групи: Relais/Inn - пропонує стандартні номери, якісне об-слуговування за помірними цінами; Hotell/Mercury - послуги вищогорівня, індивідуальне обслуговування, комфортабельне розміщення;Grand/Hotell - прекрасне розташування готелю, вишуканий комфорті високий рівень обслуговування цілодобово.

Ibis - 2*;

Etap -1*;

Formule 1 - без зірки.

Із врахуванням кон'юнктури ринку готельний ланцюг Асшгоб' єднує низку готельних підприємств, незалежно від їхньої мар-ки, з метою обслуговування певних сегментів туристичного ринку.Наприклад, деякі готелі марки Novotel і Mercury входять до групи«Atria», яка спеціалізується на прийомі та обслуговуванні конгре-сменів, виставок та інших професійних зустрічей і заходів. Іншагрупа готелів має у своїй назві знак «Goralia», що означає «курор-тний готель».

Найбільший американський готельний ланцюг Holiday Inn привиділенні марок бере до уваги місце розташування, тривалість пе-ребування клієнтів і деякі інші критерії, і передбачає такі марки:

Garden Cort - готелі економічного класу;

Holiday Inn express - готелі квартирного типу (апарт-готелі);

Holiday Inn sun resorts - курортні готелі для осіб із високимиприбутками;

Holiday Inn select - готелі для ділових людей;

Holiday Inn hotels end - готелі, 10% номерного фонду якихскладають апартаменти для ділових людей, але з тривалим пере-буванням.

Досить часто назви марок не надають споживачеві відповідноїінформації, внаслідок чого туроператори проводять умовне спів-відношення кожної марки певній кількості зірок за європейськоюсистемою.