5.2. Сучасні архітектурні концепції готельних будівель

магниевый скраб beletage

Різноманітні концепції архітектури готельних будівель знахо-дять своє відображення у просторових і масивних формах, якізустрічаються і використовуються найчастіше. Майже класичнимвважається вирішення у вигляді компактного масиву, що органіч-но вписується у вуличний ансамбль. Прикладів таких будівельзустрічається багато, особливо в ХІХ і на початку ХХ століть.

Рідко зустрічаються готелі у вигляді окремого поодинокогомасиву. Всі служби в ньому розміщуються у формі, наприклад,прямокутника, трикутника чи кола. Приміщення з різними пло-щами, формами і габаритами вписані в єдину мережу горизонта-лей і вертикалей зовнішнього вигляду будівлі.

У міжвоєнні роки ХХ ст. у Німеччині використовувалось ви-рішення готелів у вигляді складного масиву - будівель із багатьмакрилами у формі чотирикутників, підків та ін., що мало великезначення для скорочення комунікацій на поверхах, де розміщува-лись номери, проте не створювали якоїсь специфічно готельноїпросторової форми.

Характерною готельною формою можна назвати масиви пово-єнних американських готелів, де переважно багатоповерховий блокготельних номерів відокремлений, а приміщення громадськогопризначення і підсобні розміщені в нижчому, але ширшому блоці.

Більшість проектувальників намагались знайти таку формубудівлі, щоб вона різко виділялась серед інших і мала архітектур-ну своєрідність. Із цією метою проектувались висотні готельнібудівлі. Таке вирішення має безліч функціональних переваг: го-ризонтальні комунікації на поверхах відносно короткі; весь рухпо вертикалі організований із допомогою ліфтів; розміщення но-мерів високо над вулицею ізолює їх від шуму, а також від забруд-неного повітря. Це невигідно з економічної точки зору через ви-соку вартість конструкцій і ліфтів, але разом із тим повністю від-повідає вимогам урбаністичного характеру як основної ознакиміської забудови, що в окремих випадках може виправдати збі-льшення витрат на будівництво й експлуатацію.

Готелі, розміщені в мальовничих місцях, найчастіше є мало-поверховими. Це дає можливість тим, хто ними користується,перебувати в безпосередньому контакті з довкіллям. Звичайно,вибір такої форми будівлі подовжує горизонтальні комунікації наповерхах і збільшує кількість сходових майданчиків, проте дозво-ляє легко і швидко вийти з будинку на природу. Крім того, низькабудівля менше змінює ландшафт, ніж багатоповерхівка, до того жтриповерховий готель ще можна сховати між деревами.

До цієї категорії будівель відносять мотелі, які проектуютьсявиключно у вигляді низьких будов з урахуванням якомога тісні-шого зв'язку житлових приміщень зі стоянкою автомашин чигаражем. Будуються вони здебільшого на забудованій місцевості,тому немає потреби будувати їх високими для дотримання певноїхудожньої рівноваги з навколишніми будівлями.

Як бачимо з наведених прикладів, сьогодні існують дві тенден-ції в готельному будівництві. Особливо відчутно вони проявляють-ся в будівництві міських готелів. Одна з них рекомендує масив бу-дівель в єдиній композиції. В цьому випадку рекламні причини інавіть принципи економічного характеру (висока ціна земельноїділянки) є вирішальними при виборі форми готельної будівлі.

Спочатку в США, а потім і в інших державах були створеніпроекти і збудовані готелі, де блок житлових кімнат мав форму Тчи Y, приміщення загального призначення розташовані на пер-шому поверсі позаду цього блока, в павільйонах різної висоти ірізних форм, що відповідають функціональним і технічним вимо-гам. Видатним представником цього напрямку в архітектурі, якийорієнтувався на індустрію гостинності, був американець Р. Тейб-лер. Найкращі художньо-просторові результати отримані привикористанні форми Е чи Y.

Останні вирішення в будівництві міських готелів зводяться допростого блока з номерами по обидва боки коридору з однаковимижитловими умовами. Завдяки сталевим чи залізобетонним конс-трукціям можна отримати довільну висоту блока і кількість номерівнезалежно від величини ділянки. Обмеженням у даному випадкуможуть бути тільки принципи благоустрою і планування міста.

Принцип вирішення житлового комплексу має величезне зна-чення для всієї будівлі готелю через домінуючу площу житловихномерів стосовно приміщень, відведених для організації обслуго-вування. Нагромадження великої кількості вікон часто створюєодноманітність і схематичність в архітектурному вираженні.Природа має специфічні умови, в яких міська архітектура була брізким дисонансом у природному пейзажі. Тому планування готе-лю в таких умовах складне і в більшості випадків зводиться допошуку форми на зразок павільйону чи вілли.

Вирішення житлових поверхів із двостороннім використаннямкоридору, безперечно, економічніше. Проте недоліками такої сис-теми при довгих коридорах можуть бути відсутність природногосвітла, одноманітність коридору, різні умови освітлення сонцемномерів по обидва боки коридору, а також неоднакові видові умо-ви житлових номерів. Ці недоліки не мають великого значення вміських умовах, і тому двобічна забудова коридору використову-ється досить часто. Безпосередньо до коридору прилягає смугасанітарно-ванних вузлів і холів. Таке розміщення ізолює житло-вий номер від шуму з коридору і дозволяє раціонально використо-вувати найменш освітлену частину номерів. При особливих видо-вих умовах в житлових номерах обладнують лоджії чи балкони.

Вирішення житлових поверхів у формі односторонньої забу-дови, при якій номери розташовуються з одного боку коридору,менш економічне з точки зору співвідношення площі комунікаційі житлової. Це дає кращі результати для внутрішніх приміщень,коли можна уникнути темних коридорів і створити однакові ви-дові умови для житлових номерів. Вигляд з вікна має важливезначення для готельних об'єктів, призначених для відпочинку.

Висотні системи характеризуються невеликим планом повер-ху відносно кількості поверхів. Цей вид забудови рідко застосо-вується через неекономічне і ускладнене обслуговування.

На кожному правильно вирішеному житловому поверсі по-винні бути службовий номер, номер для обслуговуючого персо-налу, склад для білизни та ін. За невеликої площі на поверхахприміщення послуг розташовують через кілька поверхів, унаслі-док чого обслуговування кожного з них ускладнене. Правильнішевирішення при використанні цієї системи досягається в невеликихоб' єктах на кшталт готелю-пансіонату.

Зовнішній вигляд готельної будівлі має велике значення з по-гляду реклами, тому варто подбати про те, щоб він був респекта-бельним, естетичним і добре збереженим. У багатьох країнах за-стосовуються керамічні та мозаїчні плитки з використанням ко-льорових металів і скла. Такі матеріали зберігають свіжість фарбиі надають специфічного сучасного вигляду, що характеризуєтьсяпростотою, легкістю і постійно зберігає фасад у його первинномустані. Важливим чинником у формуванні враження про архітек-туру є сонячне освітлення.