5.3. Особливості вибору майданчиків для будівництваготельних комплексів

магниевый скраб beletage

Готельні комплекси - це складні, часто унікальні споруди. Їхрозміщення у планувальній структурі міста є складним і відпові-дальним процесом. Вибір ділянки для розташування готельногокомплексу визначається цілою низкою чинників (див. рис. 1).

Майданчик, обраний для будівництва готельного комплексу,повинен насамперед мати достатню площу території з ураху-ванням специфіки експлуатації готельного комплексу та йогоємності. Бажано, щоб ділянка була прямокутної форми і не біль-ше, ніж із двох боків, була обмежена магістральними вулицями.Недоцільно розміщувати готельні комплекси на територіях ізгострими кутами, оскільки це ускладнює процес проектування ібудівництва готельної будівлі.

Майданчик повинен мати добру транспортну доступність,зручні зв'язки із центром міста і вокзалами. Передбачаєтьсятакож наявність вільних територій для влаштування під'їздів істоянок для пасажирських, екскурсійних автобусів, автомашин.

Крім цього, служба постачання численних і різноманітнихгруп приміщень комплексу (ресторани, торгівля) має свої спеціа-льні підсобні і складські зони, які передбачають окремий під'їздвантажного транспорту та організацію незалежного його заванта-ження і розвантаження, зберігання товарів.

До ділянок для розміщення готельних комплексів потрібноставити й архітектурно-ландшафтні вимоги, наявність озеле-нення, водних поверхонь, рельєфу. Бажано, щоб поруч із готелемзнаходився парк, сад чи сквер.

При проектуванні готелів потрібно правильно використовува-ти рельєф і ландшафтне оточення для досягнення органічногозв'язку зовнішнього і внутрішнього простору. Особливо доцільнорозміщувати готелі на терасах, пагорбах. Так, великий амери-канський готель «Хілтон» розташований на пагорбі й органічновписаний у його планувальну структуру. Аналогічно вирішенийготель «Кавальєрі» у Римі, при будівництві якого чудово викори-станий рельєф пагорба Монте-Марко.

У вітчизняній практиці ця тенденція набуває дедалі більшогопоширення, особливо в Криму і Західній Україні. Рельєф і приро-дне оточення є основними компонентами для досягнення естети-чної виразності готельного комплексу. Тому потрібно зберігати йпосилювати ландшафтні особливості ділянок за рахунок зміцнен-ня природних домінант пагорбів, мисів, терас тощо. В жодномуразі їх не можна руйнувати.

Однією з обов' язкових умов, якими повинен характеризувати-ся майданчик для будівництва готельного комплексу, є його еко-логічна комфортність. Він не повинен розміщуватися в екологі-чно кризових районах міст. Його санітарно-гігієнічні параметри(чистота повітряного басейну, рівень шуму, аерація, інсоляція)повинні відповідати нормативним вимогам.

При виборі ділянки варто також враховувати наявність місь-ких інженерних комунікацій (водогін, каналізація, електрока-бель), можливість телефонізації і під'єднання до існуючих інже-нерних міських мереж із врахуванням їхньої потужності та роз-міщення, що значно знижує обсягу вартості будівництва готель-них комплексів.