6.1. Матеріально-технічна база та основні фондиготельного господарства

магниевый скраб beletage

Для здійснення процесу виробництва та надання готельних по-слуг кожне підприємство повинно володіти певною різноманітніс-тю засобів праці. Сукупність усіх засобів і предметів праці, щовикористовуються в процесі створення та надання готельних пос-луг, є матеріально-технічною базою готельного господарства.

Основні фонди готельного господарства складають головнийзміст його матеріально-технічної бази. Поняття матеріально-тех-нічної бази значно ширше, ніж основні фонди, оскільки готельнегосподарство користується частиною засобів праці й обладнанняінших галузей господарювання. До матеріально-технічної базиналежить також господарський інвентар, малоцінні предмети йтакі, що швидко спрацьовуються, які застосовуються у ви-робничо-експлуатаційному процесі як засоби праці, але врахову-ються у складі обігових фондів. Цей елемент матеріально-технічної бази готельного господарства становить близько 10відсотків від її основних фондів.

Отже, поняття «матеріально-технічна база» та «основні фон-ди» хоча й характеризуються загальним економічним змістом, алене є ідентичними.

Основні фонди (ОФ) готелів - та частина засобів праці, щобагаторазово бере участь у виробничо-експлуатаційному процесі,повністю чи частково зберігає свою натуральну форму, перено-сить свою вартість на послуги частинами у міру спрацювання йвідшкодовує її в процесі реалізації послуг. Відповідно до діючогообліку, до основних фондів відносяться засоби праці, термін слу-жби яких сягає понад 1 рік і які коштують понад 100 мінімальнихрозмірів оплати праці.

Відповідно до типової класифікації, основні фонди за озна-кою участі у виробничо-експлуатаційному процесі поділяютьсяна дві економічні групи: виробничі та невиробничі основні фонди.

До виробничих основних фондів належать засоби праці, якіабо використовуються у виробничо-експлуатаційному процесі,або сприяють його здійсненню (будівлі готелів, обладнання). Ви-робничі основні фонди створюють матеріальні умови для наданняготельних послуг. До невиробничих відносять фонди, які слу-жать для задоволення побутових і соціально-культурних потребпрацівників (житловий фонд, будівлі культурно-побутових уста-нов, навчальних закладів та ін.).

Залежно від функціонального призначення та натурально-речових ознак основні фонди поділяються на види:

будівлі;

споруди;

передавальні пристрої;

машини та обладнання;

автотранспортні засоби;

житло;

інструменти;

меблі, виробничий і господарський інвентар вартістюодиниці понад 15 мінімальних заробітних плат і з термі-ном служби понад рік.

Будівлі та споруди займають найбільшу частку в складі осно-вних фондів готельного господарства. Будівлі поділяються наосновні та допоміжні. Основними будівлями вважаються готелі вкомплексі та окремо розташовані спальні корпуси, ресторани,спортивні комплекси з басейном, кінотеатри тощо. До допоміж-них будівель належать котельні, пральні, склади, овочесховища,гаражі та інші окремо розташовані будівлі, що знаходяться на ба-лансі готельного підприємства.

До споруд у готельних підприємствах та в їхніх допоміжнихгосподарствах відносять:

^ водопідйомні станції,

^ артезіанські свердловини прісної та мінеральної води;

^ резервуари для мазуту, бензину та інших мастил;

^ басейни, включаючи їх фундамент, підігрівальний при-стрій та арматуру;^ берегозміцнювальні споруди, підпірні стіни, фонтани, ка-налізаційні споруди та інші комунальні споруди;^ спортивні майданчики, тенісні корти, веслувальні, човнові

станції, атракціони;> стежки паркові, пам'ятки, скульптури, огорожі тощо;^ дороги з усіма допоміжними пристроями та знаками.До передавальних пристроїв належать: передавачі електри-чної та теплової енергії, механічної енергії від двигунів до пра-цюючих машин, трансмісії, трубопроводи тощо; трубопроводидля опалення, водопостачання, каналізації готельних та іншихкорпусів; радіо- та телефонні мережі; мережі зовнішнього освіт-лення території.

Машини та обладнання - це силові машини та обладнаннядо них, генератори, що виробляють теплову й електричну енер-гію; трансформатори; газові генератори, парові котли, електрод-вигуни; обладнання комунального господарства, пралень, теле-фонного зв'язку, пожежне обладнання та ін.

Житло - це будівлі, призначені для тимчасового проживання(щитові будиночки), які використовуються в літній період.

До транспортних засобів відносять засоби пересування, при-значені для переміщення людей і вантажів.

До основних фондів готелів належать меблі та інвентар, а та-кож побутові прилади та машини високої продуктивності (пило-соси, кондиціонери та ін.); предмети господарського та культур-ного призначення (килими, картини, телевізори, холодильники,піаніно, магнітофони тощо), а також багаторічні насадження всіхвидів, жива природа та ін.

Залежно від конкретної ролі в процесі надання послуг, ос-новні фонди готелю поділяються на пасивні й активні. Пасивнучастину основних фондів складають деякі види споруд, готельнікорпуси, передавальні пристрої, засоби комунікації, до активноївідносять житлові номери з меблями та іншими предметами гос-подарського та культурного призначення, машини, обладнання.інструмент. Переважна частина основних фондів припадає на бу-дівлі та споруди, тобто пасивні, що стримує підвищення культурита якості обслуговування туристів.

За ступенем використання основні фонди поділяються натакі, що: експлуатуються; знаходяться в запасі (резерві); перебу-вають на стадії добудови, дообладнання, реконструкції та част-кової ліквідації; законсервовані.

За формами власності основні фонди поділяються на дер-жавні та приватні.

Співвідношення вартості окремих груп основних фондів доїхньої загальної вартості, виражене у відсотках, називаєтьсяструктурою основних фондів. Розрізняють виробничу, техноло-гічну та іншу структуру основних фондів. Виробнича структуравизначається співвідношенням активної та пасивної частин осно-вних фондів до їхньої загальної величини. Технологічна структу-ра - це співвідношення окремих видів основних фондів до їхньоїзагальної вартості.

Особливістю основних фондів є те, що вони багаторазово бе-руть участь у виробничому процесі і внаслідок цього знеціню-ються та фізично зношуються. Розрізняють два види зносу - фі-зичний і моральний.

Під фізичним зносом основних фондів розуміють втрату ни-ми своїх виробничо-технічних якостей у результаті їхнього вико-ристання в процесі праці, а також впливу природно-кліматичнихумов. На фізичний знос будівель і споруд впливає ціла низкачинників, пов'язаних із технічною експлуатацією й обслугову-ванням. До них належать: якість будівельно-монтажних робіт іматеріалів, що застосовуються під час ремонту будівель; викорис-тання будівлі за призначенням; період перебування будівлі в екс-плуатації; якість технічного нагляду за будівлею; якість і своєчас-ність поточного та капітального ремонтів; дотримання норм іправил експлуатації будівлі; якість прибирання приміщень і тери-торії навколо будівлі.

Моральний знос основних фондів полягає у невідповідності їхсучасним вимогам. На моральний знос істотно впливає впрова-дження досягнень науково-технічного прогресу у сферу створен-ня та будівництва готельних комплексів. Моральний знос можналіквідувати у процесі капітального ремонту, реконструкції, моде-рнізації та переобладнання готелів.