6.2. Показники оцінки руху і стану основних фондівготельного підприємства

Основні фонди готельного господарства враховуються в нату-ральній та вартісній формах.

Особливо важливе значення мають вартісні показники, оскількиправильна оцінка основних фондів дозволяє вивчити їхнюоб'єктивну та реальну динаміку, склад і структуру, розмір амортиза-ції відрахувань, собівартість послуг та ефективність їх використання.

Тривала експлуатація основних фондів, поступове їх зношен-ня потребують застосування кількох видів вартісної оцінки:

^ за повною первісною вартістю;

^ за повною відновною вартістю;

^ за залишковою вартістю.

Повна первісна вартість основних фондів відображає факти-чні витрати на будівництво, придбання, доставку та монтаж,включаючи послуги сторонніх організацій (постачальника, посе-редника, підрядників та інших), пов'язані із придбанням основнихфондів; митні платежі; витрати на страхування при перевезенні;відсотки за кредит; податки та інші витрати. Повна первісна вар-тість залишається незмінною впродовж усього терміну службиосновних засобів, за винятком випадків розширення, модернізаціїта реконструкції об' єктів за рахунок капіталовкладень, коли ви-трати додаються до первісної вартості, і переоцінки.

Первісна вартість не завжди дозволяє реально оцінити основніфонди, тому що однорідні основні фонди, придбані та встановле-ні у різний час, враховуються на балансі підприємств у різнихцінах. Це перешкоджає правильному визначенню вартості основ-них фондів, динаміки їх розвитку, розмірів амортизаційних відра-хувань і собівартості готельних послуг.

Звідси випливає необхідність оцінки основних фондів за повноювідновною вартістю, яка показує вартість у діючих цінах на моментїхньої переоцінки. Повна відновна вартість основних фондів - цевитрати на відновлення в сучасних умовах їхньої точної копії з вико-ристанням аналогічних матеріалів і збереженням всіх експлуатацій-них параметрів. Вона визначається при їхній переоцінці як вартістьвідновлення об'єктів основних фондів у сучасних умовах.

Залишкова вартість основних фондів - це різниця між первіс-ною та відновною вартістю і сумою їхнього зносу.

Вартість зносу основних фондів відображається в амортиза-ційних відрахуваннях. Амортизація характеризує процес планомі-рного нагромадження грошових коштів для відшкодування зно-шених основних фондів. Амортизаційні відрахування проводятьсящомісячно на основі встановлених норм амортизації. Правильновстановлені норми амортизаційних відрахувань дозволяють ство-рити необхідний фонд, поліпшити їх використання та зберігання,сприяти розширеному відтворенню основних фондів. Побудовасистеми норм амортизації необхідна для планування відтворенняосновних фондів, складання плану витрат з експлуатації та фі-нансового плану. Норми амортизаційних відрахувань, диференці-йовані за окремими видами основних фондів, розділені на двічастини: для повного відновлення (на реновацію) та для капіта-льного ремонту основних фондів.

Нарахування амортизації проводиться в готельних підприємс-твах за групами та видами основних фондів, передбаченими взбірнику єдиних норм відрахувань, на основі середньорічної вар-тості основних фондів і норм амортизації. Середньорічна вартістьосновних фондів розраховується з урахуваннями вартості новов-ведених і вибулих впродовж року основних фондів і термінів їхвведення в дію та вибуття.

Середньорічну вартість основних фондів можна визначити заформулою

  • F F Fb Крт Fl • (І2-Кт)

F = Fn +                                  ,

сер. 12 12де Fn, Fb - відповідно вартість основних фондів на початок плано-вого року та вартість ОФ, що вводяться в плановому році; Крт -кількість повних місяців функціонування ОФ, що вводяться; FL -вартість ОФ, що вибувають у плановому році; Кт - кількість мі-сяців функціонування ОФ, що вибувають.

Необхідною умовою правильного використання основних фо-ндів готельного господарства є підвищення економічного ефектувід їхньої експлуатації. Поліпшення використання основних фон-дів сприяє збільшенню кількості послуг, скороченню часу в про-цесі прийому туристів і надання інформаційних послуг, знижен-ню їхньої собівартості та зростанню прибутку, а також забезпечуєекономію капітальних вкладень.

Ефективність використання основних фондів готельного го-сподарства визначається за допомогою системи показників. Врахо-вуючи неоднорідність основних фондів, можна виділити узагаль-нюючі показники, які характеризують ефективність використаннявсієї сукупності основних фонді, та часткові, що відображаютьефективність використання окремих груп основних фондів (буді-вель і споруд, машин та обладнання тощо). До узагальнюючих пока-зників ефективності використання основних фондів належать пока-зники фондовіддачі, фондоємкості, рівня рентабельності.

Фондовіддача та фондоємкість є найзагальнішими показника-ми оцінки ефективності використання основних фондів як у го-тельному господарстві загалом, так і в окремих його підрозділах.Фондовіддача визначається шляхом ділення річного обсягу пос-луг, які надає готель (у грошовому чи натуральному вигляді), насередньорічну вартість основних фондів, показуючи тим самимобсяг послуг на гривню основних фондів. У вартісному виглядіфондовіддача обчислюється за формулою

Р

ФВ===,ОФ

де Р - обсяг реалізованих послуг (виручка від реалізації послуг);ОФ - середньорічна вартість основних фондів (основної діяльнос-ті готелю).

У натуральному вигляді фондовіддача визначається так:

М

ФВ = =,ОФ

де М - кількість місце-днів.

Зростання фондовіддачі свідчить про інтенсивний розвитокготельного господарства за рахунок впровадження вдосконалено-го обладнання, нових форм організації праці, раціонального вико-ристання основних фондів.

Важливим аналітичним показником є фондоємкість, що ви-значається як величина, обернена до фондовіддачі, та характери-зує вартість середньорічних основних фондів, що припадають нагривню обсягу реалізованих послуг:

ОФФЄ =         .

Р

Показники фондовіддачі та фондоємкості доповнюються фо-ндоозброєністю, яка характеризує вартість основних фондів урозрахунку на одного працівника:

ОФ      ....

ФО = , де N - кількість працівників за списком, осіб.

N

Важливою умовою підвищення ефективності використанняосновних фондів є перевищення те