7.2. Функціональна організація приміщень готельнихкомплексів

Сучасні підприємства готельного господарства - це складнийкомплексний об'єкт, до якого входить велика кількість примі-щень різного функціонального призначення: для прийому, розмі-щення й обслуговування, надання житла, організації харчування,надання побутових послуг мешканцям, для культурно-масовоговідпочинку, а також службові, господарські, підсобні, технічнітощо. Склад і кількість приміщень будь-якого підприємства готе-льного господарства залежить від його типу і місткості.

Групування приміщень підприємств готельного господарстварозглядається в залежності від їхнього функціонального призна-чення:

блок приймально-допоміжних приміщень із вестибулем;

блок приміщень житлової групи;

блок приміщень харчування;

блок приміщень адміністрації;

блок побутових, підсобних і господарських приміщень.

Усі вищезазначені блоки повинні бути взаємопов'язані між

собою із врахуванням специфіки функціонального процесу. Зале-жно від типу готелю, до його структури можуть долучатися дода-ткові блоки (культурно-масового, спортивно-оздоровчого і діло-вого призначення).

7.2.1. Організація приміщень вестибульної групи

Основною об'єднувальною ланкою всіх груп приміщень готе-лю є блок приймально-допоміжних приміщень із вестибулем.

Він створює перше враження про готель. У цих приміщенняхздійснюються: прийом, оформлення і розміщення приїжджих,розрахунки з ними, надання інформації щодо діяльності готель-них служб, різноманітних заходів, подій, визначних місць, екску-рсій, зберігання і транспортування багажу тощо.

Функціональна організація приміщень вестибульної групи по-винна забезпечити раціональне взаємне розміщення вертикальнихкомунікацій і входів, з тим, щоб рух основного потоку клієнтівбув найкоротшим.

Для кращої організації простору у вестибулі витримується чі-тке зонування, яке зводить до мінімуму перетин потоків тих, хтопроживає, від'їжджає і приїжджає, персоналу, епізодичних гостейі шляхів доставки багажу в номери та до автобусів. Для цьоговикористовують декоративні решітки або екрани, зміну рівняпідлоги або стелі приміщення, розстановку меблів різного функ-ціонального призначення, елементи декоративного оздоблення,різноманітний характер освітлення і типи світильників, колір,оздоблювальні матеріали з різною фактурою поверхні.

У вестибулях передбачені такі основні зони:

зона інтенсивного пішого руху охоплює маршрут транзит-ного руху до ліфтів і сходів;

зона екстенсивного пішого руху включає піші підходи додопоміжних приміщень, гардероба, торгових кіосків, телефонів-автоматів і групи прийому. Нормативна площа вестибуля з гарде-робом приймається 0,74 м2 на 1 місце. До групи приміщень при-йому належать: черговий адміністратор, що веде облік зайнятихномерів, попередніх замовлень; каса, де клієнти оплачують всінадані послуги, автоматично зареєстровані на індивідуальнихкартках; портьє, що веде облік ключів (а за ними - присутністьклієнтів), видає кореспонденцію і виконує особисті доручення;

допоміжна зона охоплює відділення зв'язку, банківськевідділення, транспортне агентство, перукарню, пункти прийомуречей на ремонт, хімчистку і пральню, в камеру схову тощо;

рекреаційна зона забезпечує короткотривалий відпочинокгостей, що приїжджають і від'їжджають.

Розміщення функціональних зон може бути різним: фронта-льним, поздовжнім і концентричним. Склад зон та їхня організа-ція залежать від типу готелю. У чотири- та п'ятизіркових готеляхпередбачаються магазини і торгові кіоски. При вестибулях по-винні бути спеціальні приміщення для сортування багажу, звідкивін спеціальним ліфтом доставляється на відповідні житлові по-верхи та в номери. Із приміщень сортування багажу повинен бутибезпосередній доступ до автобусів і автомобілів, що приїжджаютьі від'їжджають.

Розміщення допоміжних приміщень готелю навколо його основ-ної ланки - вестибуля - повинно передбачати можливість швидкогоорієнтування прибулих, зорового контролю за відвідувачами і ви-ключати можливі (в туристичних готелях) скупчення груп туристів.

Основними елементами вестибуля є головний вхід у готельнийкомплекс, вертикальні комунікації, що пов'язують вестибуль із ви-щими поверхами (житловими), і стійка оформлення. Від правиль-ного розміщення всіх елементів та дотримання технологічної їхпослідовності (вхід - стійка оформлення - вертикальні комунікації)значною мірою залежить чіткість руху у вестибулі та зручністькористування ним. Особливо це має значення у готелях, які пра-цюють за системою «служби портьє», коли ключі від усіх номерівзнаходяться у портьє.

Для функціональної організації готелю істотне значення має кі-лькість входів у будівлю. Готелі великої місткості і високого рівнякомфорту мають не менше 3-4 входів. Готелі малої місткості обме-жуються двома входами в будівлю (головним і до службово-побутових приміщень), а також навантажувально-розвантажуваль-ним майданчиком у господарському дворі.

Велике значення має вибір місця установки ліфтів. Ліфти, якправило, компонуються групами по кілька в кожній. Місця влаш-тування цих груп повинні забезпечувати найкоротші шляхи дономерів; у вестибулі ліфти потрібно розташовувати так, щоб їхможна було легко знайти.

Стійка оформлення - це робоче місце працівників готельногокомплексу, зайнятих прийомом і оформленням клієнтів. Тут роз-міщуються черговий адміністратор, розрахункова частина, паспо-ртист, портьє, черговий довідкового бюро, тобто ті співробітники,які виконують функції з прийому, оформлення й обслуговуваннягостей. Зазвичай стійка є відкритим бар'єром, що відокремлюєпрацівників готелю від відвідувачів і дозволяє вільно спілкувати-ся з ними. Існують різні варіанти планування стійки, проте у всіхвипадках вона повинна забезпечувати зручне місце для роботи ізберігання необхідних документів. Не існує чіткої взаємозалеж-ності між довжиною стійки оформлення, місткістю і категорієюготелю. Проте деякі іноземні фахівці вважають, що її довжинаприймається з розрахунку 2,5 см на кожне місце в готельномукомплексі. Для кращого орієнтування у просторі вестибулю стій-ку оформлення акцентують різними декоративними засобами.

Камера схову служить для зберігання ручної поклажі та обла-днується стелажами. її розміщують поруч із вестибулем, нерідкоразом із гардеробом, що дозволяє одному працівникові поєднува-ти функції гардеробника і чергового в камері схову. Українськи-ми нормами встановлений розмір камери схову від 5 до 50 м2 за-лежно від місткості готельного комплексу.

У сучасних готельних закладах у камерах схову влаштовуютьсейфи, де мешканці готелів можуть зберігати гроші та коштовно-сті. За користування сейфами стягується платня, оскільки це до-даткова послуга для готельної клієнтури.

У готельних комплексах, призначених для обслуговування ту-ристів, при вестибулі передбачається спеціальне приміщення дляшвейцарів, носіїв багажу, а також для сортування і тимчасовогозберігання багажу клієнтів. Ці приміщення зазвичай зручнопов'язані з вантажним ліфтом, який доставляє багаж на житловіповерхи і розміщується біля входу до будівлі.

Санітарний вузол при вестибулі призначений для клієнтів, щотимчасово знаходяться в районі вестибулю. Найчастіше він роз-міщується так, щоб відвідувачі ресторану могли ним скористати-ся, здебільшого його розташовують у підвальному приміщенніпід головним вестибулем готельного комплексу.

У готельному вестибулі повинен бути і гардероб для обслуго-вування гостей. Інтенсивність його роботи зростає в години робо-ти ресторану. Цей гардероб обслуговує також осіб, що приходятьдо клієнтів готельного закладу.

7.2.2. Особливості організації житлових приміщень

Блок приміщень житлової групи - основний у готелях будь-якого типу. Ці приміщення становлять понад 50 % об'єму будівлі іє житловими кімнатами - номерами, а також безпосередньопов'язаними з ними допоміжними і службовими приміщеннями.

Коридори, як і вестибуль, складають перше враження про го-тель. Вони належать до житлової групи приміщень і є важливимкомунікаційним вузлом, який з'єднує ліфти, сходи з номернимфондом готелю та іншими приміщеннями.

Основною вимогою до коридорів є відсутність будь-яких мебліві достатнє денне і штучне освітлення, що сприяє швидкій орієнтаціїмешканців. Коридори по всій довжині повинні розташовуватися наодному рівні; у разі перепаду рівнів потрібно передбачати засобидля орієнтування: освітлення, замін сходів поступовим підйомомпідлоги, озеленення низу стіни у місці перепаду то