7.3. Роль інтер'єру та озеленення у формуванні іміджу готелю

магниевый скраб beletage

7.3.1. Складові частини комфорту внутрішнього простору готелів

Специфіка готелів полягає в різноманітті функцій цих об'єк-тів. Це одночасно і житлові, і суспільні будівлі, що зумовлює осо-бливості формування інтер'єрів.

Інтер 'єр - це організація внутрішнього простору будівлі, якає зорово обмеженим, штучно створеним середовищем, що забез-печує нормальні умови життєдіяльності людини.

Інтер'єр - поняття складне, багатопланове, яке володіє вели-чезною естетичною і психофізіологічною силою впливу на люди-ну. Сприятливі умови життєдіяльності людини в готелях забезпе-чуються завдяки створенню комфорту як в самій будівлі готелю,так і на території, прилеглій до неї. Загальний комфорт внутріш-нього простору готелів є інтегрованим поняттям. Воно охоплюєекологічний, функціональний та естетичний комфорт середовищабудь-якого приміщення готелю (див. рис. 2).

Екологічний комфорт створюється оптимальним для органі-зму людини поєднанням температури, вологості, швидкості рухуповітря і дії променевого тепла. Наприклад, у стані спокою чипри виконанні легкої фізичної роботи температура взимку не по-винна перевищувати 18-22, а влітку - 23-25 °С; швидкість рухуповітря взимку повинна становити 0,15, а влітку 0,2-0,4 м/с; від-носна вологість - 40-60 %.

Важливим компонентом мікроклімату будь-якого приміщенняє інсоляція (опромінювання приміщень сонячним промінням іприродне освітлення). Тривалість інсоляції для багатьох примі-щень готелів відповідно до санітарних норм і правил повиннаскладати не менше трьох годин на день.

У приміщеннях готелів, де люди проводять більшу частинудоби, повинно бути завжди чисте і свіже повітря та нормальнийшумовий режим.

Екологічний комфорт в інтер'єрах створюється завдяки систе-мам інженерного забезпечення готелів (вентиляції, кондиціонува-ння повітря, централізованого видалення пилу, опалювання та ін.).

Функціональний комфорт визначає зручність експлуатаціїбудь-якого приміщення. Він забезпечує захист від оточення, без-пеку і здійснення всіх функціональних процесів життєдіяльностілюдини: сон, харчування, відпочинок, особисту гігієну, розваги,ділові контакти та ін. Розподіл усіх процесів життєдіяльності лю-дини в приміщеннях здійснюється прийомами функціональногозонування як загального простору готелю з виділенням функціо-нальних блоків, так і мікрозонуванням. Мікрозонування здійсню-ється також завдяки раціональному набору обладнання та йогооптимальному розміщенню в будь-якому інтер'єрі.

Функціональний комфорт в основному забезпечується оптима-льним набором меблів і устаткування. Меблі є одним з активнихкомпонентів у формуванні інтер' єрів багатьох приміщень готелів.

Естетичний комфорт визначає позитивний емоційний на-стрій людини. Це забезпечується завдяки засобам і прийомам, задопомогою яких досягається об'єднання всіх елементів інтер'єрув єдине для сприйняття ціле. Естетичний комфорт інтер'єру зале-жить, насамперед, від гармонійності наочно-просторового ото-чення, від того, наскільки досягнута цілісність і узгодженість йо-го елементів.

7.3.2. Меблювання готельних приміщень

Специфіка готельного господарства, багатофункціональністьприміщень, що знаходяться в одній будівлі, зумовили диференці-ацію меблів за призначенням: побутові (для відпочинку, сну,роботи за столом, споживання їжі, зберігання одягу); офісні таресторанні і спеціальні (обладнання бару, перукарень, довідко-вих, місць чергових тощо).

Сучасні меблі за характером конструктивної структури під-розділяються на стаціонарні, комбіновані багатофункціональні(коли один предмет виконує дві та більше функцій) і трансформо-вані (в т. ч. секційні).

Вимоги до меблів встановлюються відповідно до комфортнос-ті готелів та їхнього призначення. Комфортність готелів визначаєякість і кількість меблевих виробів, а функціональне призначенняготелів - номенклатуру меблів.

При розміщенні меблів обов'язково враховуються норми роз-ривів і проходів між меблевими виробами. Характер планувальноїорганізації меблів залежить також від типу функціонального бло-ку готелю. Так, у вестибулях, бюро обслуговування та іншихприміщеннях великих готельних комплексів, які виконують неодну, а кілька функцій, меблювання включає предмети різногопризначення, що розподіляються по зонах. Така розстановкастворює враження розкритого простору і застосовується для всіхприміщень цього типу. Групи меблів можуть стояти біля стін абопо центру залів симетрично чи довільно, проте завжди повиннівідповідати певному ритму і рівновазі. У будь-якому випадкуважливо знайти типи меблів, що найкраще відповідають конкрет-ному приміщенню.

При виборі форми предметів устаткування та елементів оздо-блення треба враховувати час і мету перебування клієнтури в пев-них приміщеннях. У залах з великим скупченням людей в умовахтривалого їх перебування без руху основні предмети устаткування- меблі для сидіння і столики - розставляють рівномірно за всієюплощею, організовуючи лише невеликі проходи між місцями аборядами. Тут встановлюють тільки низькі меблі, які сприяютьстворенню статичності та врівноваженості композиції. Завдякирівномірному розподілу невисоких і невеликих (по відношеннюдо площ і висоти) предметів - крісел і бенкеток для сидіння, сто-ликів зі стільцями тощо - вони зорово сприймаються такими, щозбільшують площу і підсилюють враження значущості інтер' єру.Цьому повинна сприяти й художня виразність решти елементів.

Зональність меблювання зумовлена прагненням максимальнорозширити простір приміщення. При вільному розміщенні групмеблів на великій площі приймалень бюро обслуговування таінших аналогічних приміщень для отримання більшої просторо-вості інтер'єру самі групи меблів рекомендується встановлюватикомпактно.

У сучасних готельних комплексах зазвичай весь перший поверхвідводиться під приміщення громадського призначення і плануєть-ся повністю або частково вільним, що полегшує рух відвідувачів.Одним з основних за своєю значущістю приміщень готельногокомплексу є вестибуль, інтер'єр якого створює перше враженняклієнта про готель. Тому до функціонального розподілу площі,раціональності встановлення устаткування, художньої якості оздо-блення, меблювання і декоративного оформлення цього приміщен-ня ставляться великі вимоги.

Відповідно до призначення, вестибуль складається з власневестибуля, його робочої частини з розташованим тут місцем чер-гового адміністратора, вітальні, в якій незначний час знаходитьсяклієнтура, і суміжних допоміжних приміщень.

Місце чергового адміністратора та інші робочі приміщення(паспортний стіл, каси, довідкове бюро, різні агентства, поштатощо) відокремлюють від місця знаходження клієнтів бар'єром.Останнім часом робочі приміщення влаштовують відкритими, щодозволяє працівникам служби прийому і розміщення зустрічатигостей краще і доброзичливіше.

Найраціональніше поєднання двох принципів: варто організу-вати місце чергового так, щоб воно складалося з робочої частини(закритої) і представницької (відкритої). Щоб обладнати таке міс-це, необхідний спеціальний стіл - секретер-бюро з відділеннямидля зберігання ключів від номерного фонду і службових примі-щень готелю, кореспонденції, що надходить на адресу гостей.Іноді такий робочий стіл, закритий високим бар'єром, безпосере-дньо пов' язують із низьким столом, за яким адміністратор працюєза відсутності клієнтів.

У сучасних великих готельних комплексах розрахунок із клі-єнтурою проводиться із застосуванням комп'ютерної техніки такасових машин, і тому бухгалтерію розміщують не у вестибуль-ній, а в адміністративній групі приміщень.

При вестибулі повинен бути влаштований гардероб, який об-слуговує клієнтуру ресторанів і барів. Службовий гардероб приз-начений тільки для персоналу готельного комплексу. Площа гар-деробу визначається за нормою 0,08 м2 на інвентарне місце йогомісткості. Якщо в готельному комплексі є кіно- або концертнийзал, куди допускається стороння публіка, їхній гардероб влашто-вують окремо від гардероба готельного комплексу.

Для розподілу вестибулю на окремі функціональні зони вико-ристовують різні засоби і прийоми, вибір яких залежить від роз-мірів площі, загального архітектурно-планувального рішенняпершого поверху і складу приміщень вестибульної групи. Середосновних прийомів можна виділити такі: влаштування перегоро-док різного типу; використання архітектурних конструкцій (змінарівня стелі або підлоги тощо); застосування оздоблювальних ма-теріалів, кольору і фактури поверхонь тощо; побутового устатку-вання, зокрема розташування окремих груп меблів; зміни колір-ного і світлового середовища; елементів монументально-декора-тивного оздоблення й озеленення.

Найбільша увага у всіх типах готелів надається меблюваннюприміщень блоку житлової групи, яке повинно вирішувати основнезавдання: створити максимум зручностей при мінімальній площі.

У приміщеннях житлових поверхів використовуються спеціа-льні готельні меблі: вбудовані, такі, що трансформуються, збло-ковуються, навісні. В результаті такого меблювання зменшуєтьсяплоща, зайнята меблями, і кількість предметів, полегшуєтьсяприбирання приміщень та їхнє естетичне сприйняття.

Меблювання номерів залежить від площі номера і комфортно-сті готелю. Прийоми розміщення меблів залежать від розмірів іконфігурації номера і його житлової площі, розташування вікон-них і дверних отворів.

У номері основним предметом як за своїм призначенням, так і зазайманою площею є ліжко. Його розташування визначає розподілрешти предметів обстановки, а отже, й характер всього інтер'єру.При мінімальній ширині приміщення 3,1 м і знаходженні дверей вкутку кімнати ліжко доцільно ставити паралельно до вікна, при ме-ншій ширині - тільки перпендикулярно до вікна, вздовж стіни. Віль-не розташування ліжка паралельно до вікна, торцем до стіни, зручнев експлуатації, проте неможливе при габаритах одномісного номера,оскільки при відповідній (встановленій нормами) площі воно запов-нить весь простір номера, що ускладнить пересування по ньому.

Найскладнішим є меблювання однокімнатного номера, оскі-льки він поєднує функції сну, роботи, відпочинку і зберіганняречей. У всіх сучасних номерах функції зберігання речей частко-во виносяться в передпокій, який обладнаний вбудованою шафоюі вішалкою. Розстановка предметів меблювання житлового при-міщення номера визначається їх функціональними зв'язками тарозташуванням в номері. Так, робочий стіл повинен знаходитисябіля вікна (паралельно або торцем до нього); зона відпочинку(крісло і журнальний столик) - навпроти дверей; підставка дляваліз - ближче до дверей або блокується з робочим столом.

Розміри функціональних зон номера визначаються з ураху-ванням розривів між меблевими виробами однієї зони. Розмірробочої зони в поперечному напрямі складається з ширини столу(60 см), розриву від столу до стільця (10 см) і ширини стільця (45см), що становить 115 см. Загальний розмір зони відпочинку зодним кріслом дорівнює 150 см (ширина журнального столика -60 см, розрив від столика до крісла - 30, ширина крісла - 60 см).Загальний розмір зони сну (135 см) складається з таких параметрів:ширина ліжка - 90 см (85 см ліжко плюс 5 см розрив від стіни), роз-риву 5 см між тумбочкою і ліжком, ширина тумбочки 40 см.

Щоб скоротити кількість предметів, які розбивають своїм вигля-дом композицію, їх блокують у великі за розмірами агрегати. Напри-клад, можна з'єднати ліжко з нічним столиком, зробивши останній увигляді полички, шафки або ящика, пов'язаних з ліжком; об'єднати водин предмет письмовий стіл і підставку для валіз; поєднати диван зістоликом і тумбою для ліжка та ін.

Особливою комфортністю відрізняються номери типу«дубль», обладнані ліжком, комбінованим столом, стільцем, жур-нальним столиком, кріслом і підставкою для валізи, диваном-ліжком. Диван-ліжко служить додатковим спальним місцем і маєтумбочку для постільної білизни.

Меблювання 3-4-місних однокімнатних номерів готелів усклад-нює функціональне зонування меблів. Для максимального розкрит-тя внутрішнього простору житлової кімнати рекомендується вико-ристовувати двохярусні ліжка, особливо в молодіжних готелях.

Двокімнатні номери складаються зі спальні і вітальні, які ві-докремлюються між собою розсувними або складними перегоро-дками, відкритими або заскленими дверними отворами. Раціона-льне меблювання спальні визначається острівним розміщеннямліжок, пристінною шафою; у вітальні розміщення меблів для від-починку повинно забезпечувати зручність користування телевізо-ром, а меблі для роботи можуть охоплювати навісний підвікон-ний робочий стіл, що є одночасно підставкою для телевізора.

Житлова частина трикімнатних номерів складається зі спа-льні, вітальні і кабінету. Меблювання такого номера проводитьсяза аналогією з двокімнатним, але тут зона роботи виноситься вкабінет. Кабінет доповнюється також книжковою шафою або по-лицями і зоною відпочинку. У вітальні розташовується обіднійстіл зі стільцями. При спальні може знаходитися вбиральня, а впередпокої - підставка для багажу. Трикімнатні номери можутьрозміщуватися на двох рівнях: на першому рівні вітальня, перед-покій, санвузол, кухня-ніша, а на другому - спальня, кабінет, сан-вузол. Іноді кабінет розташовують на першому рівні.

Номери «апартаменти», що мають до 8 кімнат, різняться іможуть бути скомпоновані з декількох номерів, які в цьому випа-дку з'єднуються між собою дверима і називаються номерами«комплексами». Вони можуть бути переобладнані для проведеннянарад, зборів, для чого між номерами влаштовуються розсувніперегородки і використовуються меблі, що трансформуються(наприклад, ліжко-шафа).

Передпокої у всіх видах номерів переважно невеликі за пло-щею (шириною не менше 105 см) і обладнані вбудованою (абопристінною) шафою, вішалкою і дзеркалом. У багатокімнатнихномерах передпокій відокремлюється від житлової кімнати две-рима, а в однокімнатних - простим отвором. У передпокої, що немає вбудованої шафи, встановлюється вішалка з полицею для капе-люхів і підставкою для взуття, рекомендується повісити дзеркало,виділити місце для платтяної щітки.

7.3.3. Естетична організація середовища готелю

Естетична організація середовища, або досягнення краси ін-тер'єру, охоплює багато різнопланових завдань. Головні з них -це композиція простору, колірне вирішення та обробка повер-хонь, господарська (дизайнерська) форма обладнання й меблів,рішення декоративних деталей, освітлення, озеленення тощо.

Великої уваги в готелях (особливо 4- і 5-зіркових) надаєтьсядосягненню естетичного комфорту. Він створюється завдякихудожньо-просторовій організації процесу життєдіяльності лю-дини за допомогою цілої низки засобів. Першочерговим є завдан-ня проектування композиції простору. Це означає таку побудовуінтер'єру приміщення, за якого окремі елементи сприймаються впевній системі (стильовій єдності). Сьогодні найпоширеніші триприйоми художньо-просторової організації інтер'єрів готелів -стиль «ретро», сучасний і змішаний.

Інтер'єр у стилі «ретро» створюється стереотипними елемен-тами минулих століть (ампір, бароко, рококо та ін.). Сучаснийінтер'єр в організації простору відображає чіткість, простоту,логічність і лаконічність форм, їх функціональну виправданість.Інтер'єр, вирішений у змішаному стилі, містить елементи двохпопередніх прийомів композиції простору.

Окрім найпоширеніших стилів, інтер'єр може бути створенийіз врахуванням національних традицій різних народів. Історіявпливу культур дуже давня, але ніколи він не був настільки масо-вим і легкодоступним, ніж зараз. Виник навіть термін - етнос-тиль. Етностиль - це сукупність кольорів, предметів декору,меблів і матеріалів, характерних для оздоблення будинку тієї чиіншої країни чи регіону.

Етностилі Сходу. Найпоширенішим сьогодні є японський ет-ностиль із його гармонійним поєднанням кольорів і лаконічнимиформами. Це мінімалістсько-декоративний стиль, в якому нічогоне перевантажує увагу, простір сконструйовано спокійно і вираз-но. Внутрішнє оздоблення приміщень зводиться до мінімуму ме-блів та інших атрибутів.

Японський стиль асоціюється з природними кольорами, пере-важно в світлих відтінках (світло-коричневих, кремових, молоч-них і білих). Стримані світлі кольори характерні й для японськихмеблів. Поверхня меблів і стін - гладка, не фактурна, тканинитакож кремові і білі, переважно натуральні (бавовна і шовк). Міс-ця для відпочинку найчастіше розміщуються в центрі кімнати.

Широко застосовуються розсувні стінки і бамбукові меблі. Іє-рогліфи - найпопулярніший атрибут оздоблення приміщення,комплектів постільної білизни, портьєр, ковдр та ін. Є й відповід-ний посуд для чайних церемоній, особливі таці для рибних страв,шкатулки, скульптури прикрашені елементами японського стилю.В такий інтер'єр чудово вписуються скромні невисокі меблі, ди-ванчики і столи різної висоти.

Китайський етностиль в епоху рококо фактично завоювавЄвропу, але сьогодні не настільки популярний, хоча його елемен-ти зустрічаються часто у вигляді китайських ваз, розписів на сті-нах, різних скульптурок. Ці елементи можна органічно вплітати воздоблення будинку або вивести в окрему кімнату.

Індійський етностиль менше поширений, але надзвичайно ек-зотичний. Перевага надається бузковим, малиновим і помаранче-вим кольорам. Меблі використовуються низькі, випиляні з дужеміцної деревини вручну. Деталі оздоблення легко трансформу-ються: стільці і столи, ширми і двері часто «міняються ролями».

Етностилі Півдня. Африканський стиль найекзотичніший зусіх етностилів. Меблі використовують дерев'яні, прикрашенірізьбленням, ковані з заліза або плетені з «ротанга». На підлозістелять шерстяні килими з традиційним африканським малюн-ком. Самобутнє мистецтво передають виготовлені вручну тради-ційні вироби художніх ремесел; дерев'яні таці для фруктів, екзо-тичні скульптури, маски, стилізовані ліхтарики. Може бути вико-ристана оббивка чи розпис в африканському стилі.

Етностилі Заходу. Французький інтер'єр вирізняється своєювишуканістю. В ньому важливі не стільки застосовані кольори іматеріали, скільки їх поєднання з обстановкою будинку, гармоніястаровинних предметів із сучасними. Характерними елементамидекору є картини в гарних оправах, дзеркала в позолочених рамах,килими і гобелени, оздоблені тканинами стіни, драпіровані штори.

Англійський стиль - це обстановка затишних котеджів, предме-ти яких доповнювались упродовж багатьох поколінь, створившиорганічний сплав старого і нового. Їм притаманні масивні меблі,оздоблені шкірою, дерев'яні панелі, каміни, стелі з натуральногодуба. Щоб максимально використати денне світло, яке проникаєчерез неширокі вікна, стіни зазвичай фарбують у сліпучо-жовті,яскраво-червоні або м' які кремові кольори. Дерев' яні підлоги за-стелюють товстими шерстяними килимами. Житло прикрашаютьпорцелянові вази, лампи з абажурами, фаянсовий посуд. На шторахі меблевій оббивці - троянди і традиційна «клітинка».

Середньоземноморський стиль - яскравий, як природа цьогорегіону: багато сонця, моря, рослинності. Від них запозичені ікольори: синювато-зеленкуватий, золотисто-помаранчевий, кори-чневий. Буяння кольорів простежується на яскраво пофарбованихстінах, на підлогах із викладеним візерунком із мармурових абокольорових керамічних плиток. Характерна деяка грубуватість інерівність стін, великі вікна впускають багато сонця.

Натуральність, простота та природність вирізняють сканди-навський стиль. Це стиль без вигадок. Підлоги зі світлої дереви-ни, світлі стіни, прості дерев' яні меблі. Кольори до підлоги і меб-лів, якщо і застосовуються, то також світлих натуральних тонів:сіруваті, світло-коричневі, блакитні, зеленкуваті. Декоруваннямайже відсутнє. Тканини використовують лляні і бавовняні, вїхніх візерунках найчастіше зустрічаються клітка або смужкасвітлих відтінків: синій з білим, зелений зі світло-коричневим.

Німецький стиль формувався раціональними і прагматичнимилюдьми. Меблі та інші предмети обстановки не відрізняютьсядекоративною вишуканістю і особливостями, але зроблені прак-тично і надійно. Німці люблять квіти, вони часто присутні в деко-рі і в живому вигляді на підвіконниках.

Етностиль формується впродовж тисячоліть, тому використо-вувати його потрібно обережно. Головне уникнути бездушногокопіювання. Найцінніше, що можна запозичити в етностилі, цедрібниці і нюанси. Стиль не зникає безслідно - він переходить віншу, нову, сукупність стійких форм. Стилів у чистому виглядіпрактично не існує. Їхні окремі елементи зустрічаються всюди вусі часи незалежно від моди.

Одним із найважливіших елементів інтер'єру є колірне вирі-шення приміщень - забарвлення стін, підлоги, обробка їх різни-ми матеріалами (пластиком, керамікою, гіпсокартоном та ін.), щостворюється з використанням принципів контрасту і нюансу.

Колірне вирішення визначається багатьма чинниками, середяких основними є природні умови, орієнтація, архітектура спорудита приміщення, призначення приміщень тощо. Звичайно, врахувативплив усіх цих чинників на колірне вирішення інтер'єру неможли-во, проте деякі особливості готельних комплексів дозволяють ви-значити основні вимоги щодо цього. Так, номери характеризуютьсяневеликими розмірами і великою насиченістю меблями та устатку-ванням; у плані номери можуть бути квадратними чи подовженими,тому для них необхідно обирати таку колірну гаму, при якій вонисправлятимуть враження вільних і не стиснутих.

Особливістю приміщень вестибульної групи є єдність внутрі-шнього простору. Таким чином, колір може бути використаний якзасіб композиційного об'єднання простору цієї групи приміщень.Водночас цей єдиний простір повинен бути розчленований ко-льором на окремі функціональні відособлені зони та приміщення.Кожній групі приміщень доцільно надати чітку колірну характе-ристику, що відповідає їх призначенню.

Важливе значення відіграє колір і як засіб орієнтування меш-канців готелю. З цією метою різним приміщенням і навіть повер-хам варто надавати різне забарвлення: так, абсолютно схожі одинна одного майданчики поверхів легко запам'ятовуються. Викори-стання кольору як засобу орієнтування особливо необхідне у ве-ликих готельних комплексах. Кольором можна виділити місцечергового адміністратора, ліфти та сходи; різну колірну характе-ристику можуть мати коридори і холи різних поверхів тощо.

Колірне планування інтер'єру готельних комплексів доцільновибирати з урахуванням гігієнічних вимог. Пофарбовані у світлітони приміщення легко утримувати в чистоті, а горизонтальніповерхні меблів повинні бути темними, що дозволяє легко помі-тити на них пил. Не бажано, щоб оббивка меблів і декоративнітканини були сірих чи бурих кольорів, які створюють враженнянедостатньої свіжості.

При виборі кольорових тонів для фарбування стін та облад-нання потрібно враховувати їхні естетичні та психологічні особ-ливості. Людина розрізняє близько 150 кольорових тонів, які по-різному діють на психіку людини, викликають певні емоції. На-приклад, вишукані кольорові поєднання яскравих тонів на пер-ший погляд видаються привабливими. Якщо ж людина перебуваєв приміщенні впродовж тривалого часу, то вони виявляютьсявтомливими для сприйняття. Тому більш сприятливими вважа-ються спокійні однотонні кольори.

На основні даних досліджень кольорів, можна оцінити колірнепланування інтер' єру за такими характеристиками:

діє збудливо, заспокійливо або пригнічуюче;

сприймається як холодне або тепле, світле або темне;

створює враження обмеженого або вільного, єдиного аборозчленованого об'єму;

викликає відчуття важкості або легкості декоративних дета-лей архітектури.

Критеріями оцінки колірного вирішення інтер'єру готельногокомплексу з цих позицій будуть різні властивості кольору і харак-тер його дії на людину. Відомо, що теплі кольори хвилюють, хо-лодні заспокоюють, світлі кольори - веселіші, темні - сумніші. Заступенем збудження людей кольори розташовуються в тому жпорядку, в якому вони розташовані в спектрі. Спостерігаєтьсяперехід стану людини від спокою при фіолетовому кольорі дозбудження при червоному, зелений, що знаходиться в серединіспектра, - це колір фізичної рівноваги. Загалом дані про психоло-гічну дію кольору зводяться до такого (див. табл. 5):

Таблиця 5

Вплив кольору на емоційний стан людини

Колір

Емоції, які викликає колір

Помаранчевий

сприймається як гарячий, бадьорий, стимулює доактивної діяльності, викликає радість

Блакитний

холодний, нагадує про воду, він свіжий, прозорий, зме-ншує фізичну втому, заспокоює, регулює ритм серця

Жовтий

теплий, веселий колір, який створює гарний настрій

Зелений

освіжаючий, заспокійливо діє на нервову систему, зоро-вий аналізатор; зменшує яскраве сонячне освітлення

Коричневий

теплий, заспокійливий, але здатний викликати похму-рий настрій, а із сірим відтінком - насторожує, викли-кає занепокоєння; рекомендується застосовувати впоєднанні із жовтим або помаранчевим кольорами

Продовження таблиці 5

1

2

Червоний

гарячий, енергійний, має стимулюючий вплив і ви-кликає в людини умовний рефлекс, спрямований насамозахист

Білий

холодний, одноманітний, викликає апатію

Сірий

діловий, сумовитий, здатний викликати апатію, нудьгу

Чорний

похмурий і важкий, різко знижує настрій

При виборі кольору оздоблення тієї чи іншої кімнати, потріб-но враховувати різні чинники (див. табл. 6): куди дивляться вікна(якщо на північ - краще надати перевагу теплим тонам, якщо напівдень - холодним); якість освітлення; як світло відбиває колір.І, зрештою, яка це кімната номера - спальня, ванна, вітальня, ка-бінет, передпокій та ін. Насичені, яскраві кольори придатні длявітальні; білий, блакитний (асоціюються з чистою водою) можутьвикористовуватися для ванної кімнати. Не варто забувати і пророзміри кімнат: яскраві стіни зорово зменшують простір, темні -збільшують. Так, червоний, помаранчевий та жовтий допоможутьзробити величезне приміщення із малою кількістю меблів мен-шим і затишнішим. Чорний і білий, синій та фіолетовий зоровозбільшують розміри кімнати. Добираючи колір стін, потрібнопам'ятати, що меблі, декоративні тканини, штори, гардини по-винні гармоніювати зі стінами.

Таблиця 6

Основні чинники, які потрібно враховувати при виборікольорової гами для фарбування приміщення

№п/п

Ч и н н и к и

Кольорова гама

холодна

нейтральна

тепла

1.

Райони країни:

 

 

 

північні

-

X

X

центральні

X

X

X

південні

X

X

-

2.

Орієнтація вікон:

 

 

 

північ

-

-

X

північний схід

-

X

X

північний захід

-

X

X

Продовження таблиці 6

1

2

3

4

5

 

південь

X

-

-

південний схід

X

X

-

південний захід

X

X

X

3.

Температура в примі-щенні:

 

 

 

підвищена

X

-

-

нормальна

X

X

X

понижена

-

-

X

4.

Характер роботи:

 

 

 

 

нормальний

X

X

X

 

підвищеної інтенсивності

X

X

-

 

монотонний

-

-

X

5.

Зорове напруження:

 

 

 

 

нормальне

X

X

X

 

підвищене

X

X

-

Якщо оббивка меблів, гардини та покривало на ліжку - з візе-рунками, то стіни краще робити гладкими. До поєднання кольорівпотрібно ставитися вдумливо, не покладаючись на випадок. На-приклад, краще не поєднувати червоний із зеленим, оскільки такепоєднання важко сприймається, особливо якщо ці поєднання воднакових пропорціях. Яскраво-жовтий може слугувати гарнимтлом для інших кольорів. Зелений погано поєднується з усімаіншими кольорами, за винятком різних відтінків того ж зеленого.

Стелі можна «підняти», якщо зафарбувати їх у білий, бажано зблакитним відтінком, колір. Також можна використовувати фар-бування стін чи наклеювання на них шпалер до стелі без фільон-ки, якщо в малюнку шпалер переважають вертикальні смуги теп-лих відтінків.

У передпокоях, коридорах і холах можна використовувати ко-нтрастні кольори при обробці стін. Застосування насичених теп-лих і темних відтінків чи шпалер з великим малюнком сприяєзоровому зменшенню габаритів великих кімнат. Якщо кімнатадовга і вузька, то поздовжні стіни краще зафарбувати білими світ-лими, а торцеві - темнішими тонами, тоді приміщення здавати-меться коротшим і нижчим. Гарного ефекту можна досягти, якщозабарвлення однієї зі стін матиме інший колір.

Маленьку кімнату можна розширити, застосовуючи світлі,проте холодні кольори. Світло-салатовий, сріблясто-сірий і світ-ло-блакитний зорово збільшують габарити приміщення. В мале-ньких кімнатах не варто ставити темні меблі, вішати штори і сте-лити килими темних відтінків.

Двері краще фарбувати у світлі тони: білий, світло-сірий і колірслонової кістки. Світла підлога виглядає затишнішою, ніж темна.

Важливим елементом інтер'єру є світло й освітлення. Освіт-лення буває: загальним - обов'язкове для всіх приміщень (рівномі-рне); місцевим - додаткове освітлення певної зони інтер'єру (спа-льних місць у номерах, столиків у ресторані тощо); локалізованим -у приміщеннях із відносно великими площами, спрямоване до ро-бочих місць. При всіх видах освітлення велику роль виконує колір -не вирішення та оздоблення стелі, підлоги й стін.

Управління освітленням місць загального користування (ко-ридорів, сходів, холів, віталень та ін.) є централізованим.

Для освітлення номерів використовують дві системи - комбі-новану і локальну. Комбінована система освітлення номерів ха-рактеризується тим, що застосовують окремі світильники загаль-ного і місцевого світла. Це призводить до перевантаження при-міщень освітлювальними приладами і додаткових витрат на їхнєпридбання.

При локалізованій системі освітлення номерів функції загаль-ного світла виконують світильники місцевого освітлення. Відомідва способи локалізованої системи освітлення. Перший характе-ризується тим, що загальне освітлення здійснюється за допомо-гою світильників, які поєднують функції загального і місцевогоосвітлення різних зон, т.зв. «зональне освітлення». При зонально-му освітленні, раціональному зі світлотехнічної точки зору, такожє перевантаження приміщення освітлювальними приладами. Вономожливе тільки у великих номерах із житловою площею 25-26 м2.

Другий вид локалізованої системи освітлення характеризуєть-ся тим, що загальне освітлення здійснюється світильником, якийодночасно поєднує функції загального освітлення та освітленняпевної зони. В даному випадку перевантаження освітлювальнимиприладами відсутнє.

В сучасному будівництві готелів застосовується місцеве осві-тлення, при якому для освітлення двох-трьох зон використовуєть-ся один світильник. Часто встановлюють освітлювальні приладиіз пересувним пристроєм світлооптичної частини.

Заслуговують на увагу настінні лінійні світильники, які вико-ристовуються одночасно для освітлення кількох груп меблів. Од-ним із прогресивних способів освітлення є вбудоване освітлення;воно відповідає сучасним методам будівництва. Крім того, вбудо-вані освітлювальні прилади економічні, зручні в користуванні,мають значні можливості у вирішенні художніх завдань інтер'єру.

В номерах доцільно одночасно використовувати освітлюваль-ні прилади кількох груп: декоративні, світильники нейтральноїформи і вбудовані пристрої розсіяного і відбитого світла. Освіт-лювальні прилади, що поєднують функції загального і місцевогоосвітлення, доцільно використовувати як елемент головної ком-позиційної ланки інтер'єру.

Враховуючи функціональне призначення ванної кімнати, вонаповинна бути найкраще освітленим місцем у готельному номері,оскільки тут голяться, зачісуються, роблять макіяж. Тому дляневеликої ванної достатньо 3-4 точкових світильників (на стелі),один можна розмістити над настінним дзеркалом.

Приклади освітлення номерів свідчать про те, що в створенніінтер'єру важливим є не освітлення як таке, а його взаємодія зіншими елементами інтер'єру.

Важливу роль в оформленні приміщень і житлових номеріввідіграють твори живопису, скульптури, елементи декоративного,прикладного мистецтва, а особливо озеленення.

Озеленення в інтер'єрі готелів - це особливий вид мистецтва,що виконує як естетичні, так і утилітарні функції. Озелененняактивно впливає на характер формування інтер'єру і є таким жерівноцінним компонентом оформлення середовища, як і оздоб-лення стін, меблювання та ін. За допомогою озеленення можнапідвищити художню виразність внутрішнього простору, вдоско-налити його функціональну організацію. Утилітарна функція рос-лин полягає у створенні певного мікроклімату в приміщеннях.

Розрізняють активну та нейтральну системи озеленення. Так,у зоні роботи створюють нейтральну систему озеленення, а в зонівідпочинку - активну. З допомогою озеленення виконують роз-поділ простору на зони.

Найширше в готельних приміщеннях використовують озеленен-ня у вестибулях, холах, коридорах, ресторанах, кафе і в номерах.

У готелях із високим рівнем комфорту у вестибулях створю-ють зимові сади. Для озеленення інтер'єрів застосовують, як пра-вило, декоративно-листяні, декоративно-квітучі, в'юнкі й ампель-ні, сукулентні види рослин.

Залучення озеленення до інтер'єру здійснюється як створен-ням природних (живих, засушених) природних композицій, так іштучних.

Найширше використовуються декоративно-квітучі рослини,ампельні, а також застосовуються епіфітні рослини, тобто росли-ни (засохлі дерева), що використовуються для кріплення іншихрослин, особливо ампельних.

Особлива увага надається мистецтву складання букетів (іке-бані). В ікебані є свої закони, принципи і правила, що допомага-ють при складанні букета, основним з яких є закон пропорційнихспіввідношень і кольорових гармоній.

Квіти рекомендується ставити у вітальнях багатокімнатнихномерів-люкс, у загальних вітальнях, холах, на столах адміністра-торів і чергових по поверху, на столиках кафе і ресторан. Скрізьдоречно і святково виглядатимуть навіть найскромніші букети чигілочки рослин.

Композиції з квітів поділяються на:

симетричні, розташовані по боках, які не впливають нега-тивно на зір. Ці композиції гарно виглядають з усіх боків і слугу-ють прикрасою будь-якого столу;

асиметричні, які ніби з'являються з центру столу, і обидвісторони букета відрізняються між собою. Такі композиції потре-бують великих затрат праці при їх створенні і розбиранні, вонидозволяють укладачу втілити в життя свою фантазію. Вони мо-жуть вдало використовуватися для загального декору приміщення.

При використанні живих квітів для оформлення інтер'єрів бажа-но уникати таких, що мають різкий запах (лілії, конвалії тощо), оскі-льки вони можуть викликати алергічні реакції у клієнтів та спотво-рювати аромат страв, які подаються в ресторанах, кафе, барах.

Додаткова інформація

Наведемо характеристику кольорів у послідовності спектра.

Червоний - найемоційніший колір інтер 'єру, він справляє найбільшевраження, хвилює і збуджує. Найдоцільніше використовувати його там,де людина діє найактивніше, імпульсивно і прагне якнайвиразніше податисвій побут. У готельному номері - це вітальня. Цей колір уособлює енер-гію, поліпшує апетит, але зловживання ним викликає депресію. Протейого позитивна енергія надає атмосфері теплоти і незвичайного емоцій-ного збудження.

Комбінація червоного і чорного посилює стан безвиході; таке поєд-нання кольорів в інтер 'єрі драматизує ситуацію, «забирає» у людей енер-гію, вони почуваються невпевненими, бояться втратити останні сили.Фіолетовий колір у поєднанні з червоним цілком логічно доповнює його.Таке незвичне поєднання зачаровує своєю еротичністю та аскетизмом. Апоєднання червоного з жовтим викликає у людини непереборне бажанняактивно діяти, бажання щось вивчити, зробити відкриття, заробитибагато грошей. Якщо ж жовтий домінуватиме, то це породжуватимевідчуття власної неперевершеності, гідності та повної незалежності.Сусідство із сірим - робить його імпульсивним. Таке поєднання символі-зує необдуманість, страх за певні наслідки. Червоний із білим посилюєвідчуття чистоти і повної ясності в поєднанні з екстравагантністю.Крім того, червоний на білому тлі інтенсивно трансформує енергію.

Помаранчевий, оранж - цей колір асоціюється із золотистим апе-льсином. А це означає теплоту, бадьорість, радість. У таких кольорахнайкраще оформляти інтер 'єр холодної північної кімнати.

Жовтий - дуже «теплий» колір. Якщо номер орієнтований на пів-ніч, то велика кількість жовтого кольору створює враження, що віндуже «веселий», сонячний, навіть тоді, коли сонце в ньому рідкіснийгість. На думку психологів, жовтий колір - для людей, які ведуть акти-вний спосіб життя, легко пристосовуються до будь-якої обстановки.Проте жовтий колір може також дратувати, все залежить від відті-нку. Цей колір висвітлює натуру дружню та життєрадісну. Це колірнадії та очікування щастя в усіх його проявах.

У спальній кімнаті жовтий колір у поєднанні з фіолетовим і сіримможе викликати невпевненість у своїх силах, нерішучість, але одночасноможе активізувати естетичне сприйняття. Вкраплення червоного ко-льору в жовтий змусять людину помріяти, викличуть бажання позбути-ся труднощів. Прихильники жовтого кольору - люди щедрі, проте їмпритаманна непостійність. Зелений колір у поєднанні з жовтим зумовлюєпрагнення викликати в оточуючих прихильність. Жовтий колір - втіленняегоїзму, тому використовуючи його для оформлення інтер 'єру вітальні, дечасто відбуваються ділові зустрічі, доцільно доповнити синім. Таке поєд-нання кольорів швидше викликає симпатію, бажання співпрацювати.Активний жовтий у поєднанні з жовтим пастельним ототожнюється знадією, альтернативністю і майбутніми змінами.

Зелений - вважається заспокійливим кольором і для очей, і для не-рвової системи, оскільки він, як жоден інший, максимально наближенийдо природи. Цей колір символізує фінансовий і матеріальний добробут.Його полюбляють успішні бізнесмени. Він зумовлює рішучість, наполег-ливість, високу самооцінку і схильність до панських замашок. У нашійсамосвідомості він асоціюється з травою, підтримкою і спокоєм.

Використання зеленого кольору в інтер'єрі підкреслює значущість івисоку ціну. Як не дивно, але він рідко заспокоює, найчастіше навпаки -збуджує. Проте на противагу червоному, він не породжує агресивність,а тільки посилює відчуття гордості за себе. Зелений колір сприяє про-явам самоствердження, а в поєднанні з золотистим чи коричневим -посилює відчуття захищеності. М'які та ніжні відтінки цього кольорудопомагають розслабитися, навіюють спокій. У поєднанні з синім -уособлює точність, усвідомленість, охайність; у поєднанні з сірим -символізує критичність, самоповагу, відчуття престижу і логічну пос-лідовність. З жовтим кольором зелений використовується рідко, оскі-льки це означає корисливі почуття та честолюбність. Поєднання зеле-ного з чорним - ще гірше, це уособлення патологічної впертості і не-сприйняття навколишнього світу.

У номерному фонді зелений колір найчастіше використовується вінтер'єрах віталень у вигляді декору текстилю - портьєри, оббивка,чохли, килими, диванні подушки тощо. У такому випадку стіни можутьбути жовтими, бежевими чи кремовими. Найкраще гармоніює з жов-тогарячим, коричневим чи сірим кольорами.

Блакитний - це колір неба, простору, повітря, свободи. Він дає ві-дчуття спокою. Блакитний клір - один із відтінків синього. Досвідченідизайнери врівноважують його теплими тонами червоного, жовтога-рячого, жовтого і зеленого. Використовується в кабінетах, щоб акцен-тувати увагу на канцелярському приладді.

Синій - це колір вічності, який об 'єднує сьогодення з минулим і при-йдешнім. Він викликає відчуття єднання з оточуючим світом. В ін-тер'єрах стимулює бажання медитації. Яскраво відображає силу по-чуттів. З давніх-давен його ототожнювали з космосом і приписувалийому магічну силу. В поєднанні з білим він виражає метафізичну істинучи містичну реальність. Синій колір любить гру відтінків. При невміло-му використанні цього кольору в інтер'єрі, у людини, схильної до мелан-холії, може з 'явитися бажання до самопожертви. Поєднання синього зчорним діє заспокійливо, проте якщо набуває баклажанного відтінку,то може викликати депресію, оскільки уособлює жалість. Тому вико-ристовувати поєднання потрібно дуже обережно. Синій із сірим підк-реслює раціоналізм, рівновагу, безпристрасність. Таке поєднання доці-льно використовувати ненав'язливо у вигляді дизайнерських трюків(ваза в кутку, сервіз у серванті тощо). Синій колір дуже емоційний - вінсолодкуватий, чуттєвий, заспокійливий, тому допомагає розслабитися.

Синім кольором можна декорувати спальню готельного кольору(покривала на ліжках, килими, штори та ін.). Присутність синьогознижує апетит. Синій колір не може набриднути, він свіжий, спокій-ний, допомагає людям налагоджувати дружні стосунки.

Фіолетовий - в інтер'єрах готельних номерів використовуєтьсярідко. Дизайнери дуже обережно ставляться до цього кольору. Вишу-каний та екстравагантний, він був надзвичайно модним у вікторіанськуепоху. Це колір емоційних контрастів, що символізує своєрідний місти-чний союз, завдяки якому все осмислене і бажане стає реальним. Йоголюблять натури пристрасні, доля яких часто буває трагічною, а та-кож невпевнені в собі і делікатні люди. До нього варто ставитися звірою в краще майбутнє. Йому надають перевагу інтелектуально відс-талі люди, сексуальні меншини. Фіолетовий колір - уособлення нездійс-нених мрій. Він більше придатний для тих приміщень, де людина перебу-ває в піднесеному настрої - кафе, ресторані, дискотеці, але не в номер-ному фонді.

Білий і чорний - модні кольори, дуже суперечливі, часто «міряють-ся» силами між собою. Проте в інтер'єрі вони доповнюють і підкрес-люють один одного. Якщо білий - це возз'єднання всіх кольорів спектра,уособлення чистоти і чуттєвості, позитивного ставлення до самогосебе і до оточуючих, то чорний - поглинає всі інші кольори, сприйнятийого велич можна тільки шляхом використання активніших кольорів.

Чорний - символ рішучого протесту, тому в інтер 'єрах його у чис-тому вигляді, як правило, не використовують.

Білий колір символізує холодну стерильність лікарняних палат, то-му в номерному фонді його доцільно використовувати при оформленніінтер 'єрів ванних кімнат, для фарбування стель.

Сірий - універсальний колір. Його вважають королем сучасних ін-тер'єрів. Насправді сірий з усіма кольорами, переліченими вище, формуєєдиний органічний колірний колорит. Він одночасно ніжний і стильний.В поєднанні з іншими кольорами створює особливу гаму. Його прихиль-ники відзначаються твердістю, наполегливістю, витримкою. Інтер'єр усірих відтінках уособлює «пристановище» людини, яка намагаєтьсявідгородитися від зовнішнього впливу і звільнитися від зайвих зо-бов 'язань. В інтер 'єрі готельних номерів використовується рідко.

Запитання та завдання для самоконтролю

Охарактеризуйте особливості організації прилеглої територіїнавколо готельних будівель.

Назвіть основні блоки приміщень готельних комплексів. Розкрий-те тонкощі функціональної організації групи приймально-допоміжнихприміщень із вестибулем.

Як впливає форма плану готельної будівлі на розміщення житло-вих номерів? Опишіть плюси і мінуси кожної форми плану.

Назвіть критерії класифікації готельних номерів. На які види по-діляються житлові кімнати залежно від зазначених критеріїв?

Охарактеризуйте приміщення, що входять до групи житловихприміщень.

Розкрийте особливості організації блоку приміщень громадськогохарчування залежно від категорійності готелів.

Назвіть та дайте характеристику груп приміщень адміністрації.

Охарактеризуйте підходи до організації блоку побутових, підсоб-них і господарських приміщень.

В яких готелях виділяється блок приміщень культурно-масового,спортивно-оздоровчого і ділового призначення? Дайте характеристикуосновних приміщень, що входять до даного блоку.

Назвіть складові компоненти загального комфорту внутріш-нього простору готелю. Розкрийте сутність екологічного комфорту.

Опишіть засоби створення функціонального комфорту. Розк-рийте роль меблювання у створенні комфорту різних за призначеннямприміщень.

Назвіть засоби створення естетичного комфорту. Які прийомихудожньо-просторової організації інтер'єрів використовуються у го-тельних комплексах?

Дайте визначення поняття «етностиль». Назвіть та охарак-теризуйте найпоширеніші етностилі, які застосовуються в оформленніінтер'єрів готельних комплексів.

Розкрийте роль колірного вирішення у формуванні естетичногокомфорту готельних приміщень. Які чинники враховують при виборікольорової гами для оздоблення приміщення?

Які види освітлення використовуються у готельних комплексах?

Охарактеризуйте вплив озеленення та інших засобів на оформ-лення приміщень і житлових номерів.

8. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНЕ УСТАТКУВАННЯ ГОТЕЛЬНИХ

КОМПЛЕКСІВ

Характеристика санітарно-технічного устаткування.

Облаштування господарсько-питного водогону та каналізації.

Протипожежний водогін та системи пожежогасіння.

Гаряче водопостачання готельних комплексів.

Системи опалення в готелях.

Кондиціонування і вентиляція повітря.

Централізоване видалення пилу.

Системи сміттєвидалення.

Ліфтове устаткування.

Електроустаткування.

Слабкострумове господарство.

Торгово-технологічне устаткування ресторанів, кафе, барів при го-тельних комплексах.

Складові частини інженерно-технічного обладнання готелів

Сучасні готелі оснащені складним інженерно-технічним уста-ткуванням, яке забезпечує високий рівень комфорту і максималь-ні зручності. Підтримання його в робочому стані забезпечуєтьсявідповідними технологіями. Різні шуми, вібрації, недостатнє абонадмірне освітлення, тепловиділення або виділення вологи, наяв-ність у споруді шкідливих речовин завдають шкоди здоров'юперсоналу і проживаючих.

Інженерно-технічне устаткування готельних комплексів скла-дається з:

санітарно-технічного (водогін, каналізація, гаряче водо-постачання, опалення, вентиляція, кондиціонування повітря,централізоване видалення пилу, сміттєпровід, білизнопровід);

ліфтового господарства (пасажирські, службово-госпо-дарські і вантажні ліфти, а також ескалатори);

енергетичного господарства (ліфти, вентилятори, насосита ін., що працюють від силових мереж із напругою 380 вольт,освітлення приміщень, яке живиться від електричних мереж ізнапругою 220 або 127 вольт);

слабкострумових пристроїв автоматики (телеантени ітелевізори, установки радіофікації, телефонізації, часофікації,комп'ютеризації, пожежної та охоронної сигналізації, диспетчер-ської служби, кіноустановки);

торгово-технологічного устаткування.