7.3. Роль інтер'єру та озеленення у формуванні іміджу готелю

7.3.1. Складові частини комфорту внутрішнього простору готелів

Специфіка готелів полягає в різноманітті функцій цих об'єк-тів. Це одночасно і житлові, і суспільні будівлі, що зумовлює осо-бливості формування інтер'єрів.

Інтер 'єр - це організація внутрішнього простору будівлі, якає зорово обмеженим, штучно створеним середовищем, що забез-печує нормальні умови життєдіяльності людини.

Інтер'єр - поняття складне, багатопланове, яке володіє вели-чезною естетичною і психофізіологічною силою впливу на люди-ну. Сприятливі умови життєдіяльності людини в готелях забезпе-чуються завдяки створенню комфорту як в самій будівлі готелю,так і на території, прилеглій до неї. Загальний комфорт внутріш-нього простору готелів є інтегрованим поняттям. Воно охоплюєекологічний, функціональний та естетичний комфорт середовищабудь-якого приміщення готелю (див. рис. 2).

Екологічний комфорт створюється оптимальним для органі-зму людини поєднанням температури, вологості, швидкості рухуповітря і дії променевого тепла. Наприклад, у стані спокою чипри виконанні легкої фізичної роботи температура взимку не по-винна перевищувати 18-22, а влітку - 23-25 °С; швидкість рухуповітря взимку повинна становити 0,15, а влітку 0,2-0,4 м/с; від-носна вологість - 40-60 %.

Важливим компонентом мікроклімату будь-якого приміщенняє інсоляція (опромінювання приміщень сонячним промінням іприродне освітлення). Тривалість інсоляції для багатьох примі-щень готелів відповідно до санітарних норм і правил повиннаскладати не менше трьох годин на день.

У приміщеннях готелів, де люди проводять більшу частинудоби, повинно бути завжди чисте і свіже повітря та нормальнийшумовий режим.

Екологічний комфорт в інтер'єрах створюється завдяки систе-мам інженерного забезпечення готелів (вентиляції, кондиціонува-ння повітря, централізованого видалення пилу, опалювання та ін.).

Функціональний комфорт визначає зручність експлуатаціїбудь-якого приміщення. Він забезпечує захист від оточення, без-пеку і здійснення всіх функціональних процесів життєдіяльностілюдини: сон, харчування, відпочинок, особисту гігієну, розваги,ділові контакти та ін. Розподіл усіх процесів життєдіяльності лю-дини в приміщеннях здійснюється прийомами функціональногозонування як загального простору готелю з виділенням функціо-нальних блоків, так і мікрозонуванням. Мікрозонування здійсню-ється також завдяки раціональному набору обладнання та йогооптимальному розміщенню в будь-якому інтер'єрі.

Функціональний комфорт в основному забезпечується оптима-льним набором меблів і устаткування. Меблі є одним з активнихкомпонентів у формуванні інтер' єрів багатьох приміщень готелів.

Естетичний комфорт визначає позитивний емоційний на-стрій людини. Це забезпечується завдяки засобам і прийомам, задопомогою яких досягається об'єднання всіх елементів інтер'єрув єдине для сприйняття ціле. Естетичний комфорт інтер'єру зале-жить, насамперед, від гармонійності наочно-просторового ото-чення, від того, наскільки досягнута цілісність і узгодженість йо-го елементів.

7.3.2. Меблювання готельних приміщень

Специфіка готельного господарства, багатофункціональністьприміщень, що знаходяться в одній будівлі, зумовили диференці-ацію меблів за призначенням: побутові (для відпочинку, сну,роботи за столом, споживання їжі, зберігання одягу); офісні таресторанні і спеціальні (обладнання бару, перукарень, довідко-вих, місць чергових тощо).

Сучасні меблі за характером конструктивної структури під-розділяються на стаціонарні, комбіновані багатофункціональні(коли один предмет виконує дві та більше функцій) і трансформо-вані (в т. ч. секційні).

Вимоги до меблів встановлюються відповідно до комфортнос-ті готелів та їхнього призначення. Комфортність готелів визначаєякість і кількість меблевих виробів, а функціональне призначенняготелів - номенклатуру меблів.

При розміщенні меблів обов'язково враховуються норми роз-ривів і проходів між меблевими виробами. Характер планувальноїорганізації меблів залежить також від типу функціонального бло-ку готелю. Так, у вестибулях, бюро обслуговування та іншихприміщеннях великих готельних комплексів, які виконують неодну, а кілька функцій, меблювання включає предмети різногопризначення, що розподіляються по зонах. Така розстановкастворює враження розкритого простору і застосовується для всіхприміщень цього типу. Групи меблів можуть стояти біля стін абопо центру залів симетрично чи довільно, проте завжди повиннівідповідати певному ритму і рівновазі. У будь-якому випадкуважливо знайти типи меблів, що найкраще відповідають конкрет-ному приміщенню.

При виборі форми предметів устаткування та елементів оздо-блення треба враховувати час і мету перебування клієнтури в пев-них приміщеннях. У залах з великим скупченням людей в умовахтривалого їх перебування без руху основні предмети устаткування- меблі для сидіння і столики - розставляють рівномірно за всієюплощею, організовуючи лише невеликі проходи між місцями аборядами. Тут встановлюють тільки низькі меблі, які сприяютьстворенню статичності та врівноваженості композиції. Завдякирівномірному розподілу невисоких і невеликих (по відношеннюдо площ і висоти) предметів - крісел і бенкеток для сидіння, сто-ликів зі стільцями тощо - вони зорово сприймаються такими, щозбільшують площу і підсилюють враження значущості інтер' єру.Цьому повинна сприяти й художня виразність решти елементів.

Зональність меблювання зумовлена прагненням максимальнорозширити простір приміщення. При вільному розміщенні групмеблів на великій площі приймалень бюро обслуговування таінших аналогічних приміщень для отримання більшої просторо-вості інтер'єру самі групи меблів рекомендується встановлюватикомпактно.

У сучасних готельних комплексах зазвичай весь перший поверхвідводиться під приміщення громадського призначення і плануєть-ся повністю або частково вільним, що полегшує рух відвідувачів.Одним з основних за своєю значущістю приміщень готельногокомплексу є вестибуль, інтер'єр якого створює перше враженняклієнта про готель. Тому до функціонального розподілу площі,раціональності встановлення устаткування, художньої якості оздо-блення, меблювання і декоративного оформлення цього приміщен-ня ставляться великі вимоги.

Відповідно до призначення, вестибуль складається з власневестибуля, його робочої частини з розташованим тут місцем чер-гового адміністратора, вітальні, в якій незначний час знаходитьсяклієнтура, і суміжних допоміжних приміщень.

Місце чергового адміністратора та інші робочі приміщення(паспортний стіл, каси, довідкове бюро, різні агентства, поштатощо) відокремлюють від місця знаходження клієнтів бар'єром.Останнім часом робочі приміщення влаштовують відкритими, щодозволяє працівникам служби прийому і розміщення зустрічатигостей краще і доброзичливіше.

Найраціональніше поєднання двох принципів: варто організу-вати місце черговог