8.3. Електроустаткування

магниевый скраб beletage

Освітлення номерного фонду і місць загального користуваннясучасних готельних комплексів, а також слабкострумові пристрої,за допомогою яких можна задовольнити зростаючі потреби клієн-тури в комфорті та сприяти раціоналізації обслуговування й управ-ління готельним комплексом, мають особливу важливість. Чимвищий комфорт, тим складніша робота, пов'язана з підготовкоюперсоналу, контролем за його роботою та її умовами. Впроваджен-ня передової техніки та устаткування може сприяти скороченнюштату при раціональному розподілі та групуванні цих пристроїв.

У системі електропостачання готельних комплексів передбаченідві ізольовані схеми - від основного джерела і резервна (аварійна).

Національним стандартом України ДСТУ 4269:2003 «Послугитуристичні. Класифікація готелів» для готелів категорії 3*, за від-сутності централізованого аварійного електропостачання, перед-бачається наявність стаціонарного генератора, що забезпечує еле-ктричним струмом основне освітлення і роботу устаткування (зо-крема, ліфтів) упродовж не менше 24 годин, а для готелів категорії4* і 5* - стаціонарного генератора, який забезпечує роботу всьогоенергоспоживаючого обладнання.

Штучне освітлення готельних комплексів умовно можна поді-лити на три частини:

репрезентативна частина із громадськими приміщеннями(вхідні вестибулі, бюро оформлення готельної документації, різнісалони, холи, ресторани тощо), освітлення яких значною міроюзалежить від архітектури інтер'єрів, що визначаються смакомархітектора і традиціями країни;

номерний фонд готельних комплексів і загальні коридори,що займають найбільшу частину площі (60-80 %);

площа, зайнята технічними приміщеннями, кухнями,пральнями тощо.

Для тих приміщень, де освітлення відіграє важливу роль устворенні певного інтимного середовища, переважно використо-вують лампи розжарювання, оскільки колір цих джерел найтеплі-ший і найприємніший.

Люмінесцентне освітлення найкраще застосовувати там, десвітло горить безперервно або де потрібні високі рівні освітленос-ті, тобто в приміщеннях, призначених для технічного устаткуван-ня, в кухні, пральні та службових коридорах.

Вмикання і вимикання освітлення громадських приміщень по-винні здійснюватися централізовано із спеціальних пунктів абощитів, розташованих поза шляхами евакуації. У коридорах і гро-мадських приміщеннях повинна бути передбачена мережа розетокдля живлення побутових електроприладів.

У готелях електропостачання повинно мати дві схеми розга-лужень: основне та чергове. Чергове електроосвітлення, що ста-новить приблизно 30 % від основного, необхідно включати з ме-тою економії електроенергії в нічний час і в часи відпочинку гос-тей. Цими мережами забезпечується освітлення коридорів, сходів,під'їздів, вестибулів, гардеробів, камер схову, радіовузла, пожеж-них покажчиків, кас, станцій пожежної та охоронної сигналізації,реклам і телефонних кабін. Для вмикання і вимикання основногота чергового освітлення потрібно застосовувати реле часу та ав-томатичні фотовимикачі.