8.5. Торгово-технологічне устаткування ресторанів, кафе,барів

магниевый скраб beletage

Торгово-технологічне устаткування залежно від його призна-чення можна поділити на декілька груп:

механічне;

теплове;

холодильне;

навантажувально-розвантажувальне;

торгове.

Механічне устаткування охоплює машини, призначені длямеханічної або гідромеханічної дії на об'єкти. До них належать:машини для обробки картоплі та овочів, риби, м' яса, приготуван-ня тіста та кремів, нарізування хліба й гастрономічних продуктів,миття столового посуду і начиння, а також універсальні машини зкомплектом механізмів, що знімаються.

Теплове устаткування призначене для теплової обробки про-дуктів. До нього відносять:

плити, що працюють на різних видах енергоносіїв (тверде,рідке, газоподібне паливо, електроенергія);

апарати для готування їжі: казани, автоклави, паровариль-ні апарати, апарати для смаження й випічки (шафи длясмаження, печі, сковороди, фритюрниці, грилі тощо), ша-шликові апарати, кип'ятильники, водонагрівачі, кавовар-ки, апарати для теплової обробки продуктів у полі надви-сокочастотних електромагнітних коливань та інфрачерво-ного випромінювання;

допоміжні теплові апарати, зокрема марміти, теплові стій-ки, термоси, термоконтейнери, лінії прилавків самообслу-говування;

модульне теплове устаткування для обслуговування за ме-тодом «шведського столу».

Холодильне устаткування призначене для зберігання продук-тів, що швидко псуються, при низькій температурі. Воно охоп-лює: стаціонарні холодильні камери, збірно-розбірні холодильнікамери, холодильні шафи, прилавки, прилавки-вітрини, охоло-джувані торгові автомати.

Навантажувально-розвантажувальне устаткування призна-чене для механізації навантажувально-розвантажувальних робіт.До цього виду устаткування відносять: роликові доріжки, чи еле-ктроталі, ліфти, самохідні візки, навантажувачі, стрічкові, плас-тинчасті, роликові конвеєри та інші засоби механізації.

Торгове устаткування призначене для прийому і продажу си-ровини, готової продукції, розрахунку з покупцями. У сфері хар-чування також застосовуються ваги, контрольно-касові апарати,торгові апарати та комп'ютери.

Запитання та завдання для самоконтролю

Назвіть складові частини інженерно-технічного устаткуванняготельних комплексів.

Розкрийте особливості водопостачання готелів. З яких елементівскладається внутрішня водогінна мережа в готельних комплексах. Якподіляються водогони за призначенням?

Охарактеризуйте принципи дії протипожежних водогонів та си-стем пожежогасіння у готельних комплексах.

Які системи гарячого водопостачання використовуються у готелях?

Дайте характеристику систем опалення, що використовуютьсяу готельних комплексах.

Назвіть види кондиціонування повітря у готелях. Які вимоги ста-вляться до центральних систем кондиціонування? Назвіть джерелахолодопостачання для систем кондиціонування.

Охарактеризуйте принципи дії природної та механічної вентиля-ції повітря у готельних комплексах.

Розкрийте суть централізованого видалення пилу у готелях.

Які види сміттєвидалення застосовуються у готельних комплек-сах різних країн світу?

Дайте характеристику ліфтового господарства готелів. На-звіть основні пристрої і прилади, необхідні для безпечної роботи ліфтів.Як здійснюється статичне і динамічне випробування ліфтів?

Охарактеризуйте електроустаткування готельних комплексівзалежно від їхньої категорії.

Які групи торгово-технологічного обладнання виділяють у за-кладах харчування при готелях? Охарактеризуйте їх.

9. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЬНИХ СЛУЖБ

Підходи до класифікації служб і відділів готельних комплексів.

Склад і функції готельних служб.

Організація вищої управлінської ланки готельного комплексу.

Служба управління номерним фондом (служба обслуговування).

Служба організації харчування.

Інженерно-технічна служба готельного комплексу.