10.2. Додаткові готельні послуги як показник якості, кон-курентоспроможності та культури обслуговування

магниевый скраб beletage

З метою підвищення якості та культури обслуговування клієн-тів, а також конкурентоспроможності на світовому ринку готель-них послуг, підприємства повинні мати не тільки високий рівенькомфорту, але й широкий набір додаткових послуг. Сервіс готе-лів доцільно організувати не за принципом попиту, а за принци-пом пропозиції. Різноманітність й асортимент додаткових послугпостійно розширюються. Якщо раніше в переліку їх нараховува-лося не більше десяти, то сьогодні вже понад шістдесят (а в німе-цьких готелях найвищої категорії кількість додаткових послугдосягає майже 300).

Незважаючи на різноманітність асортименту додаткових пос-луг, їх доцільно розділити на групи, що мають загальні риси зточки зору задоволення попиту на них.

Полегшують перебування туристів у готелі та турис-тичному районі:

У інформаційні (інформування про послуги, що їх надає го-тель, розваги в туристичному районі, транспортні зв'язки, можли-вості купівлі товарів, місцезнаходження історико-культурнихпам'яток і закладів тощо);

У комунально-побутові (прання, чищення, прасування одягу,ремонт взуття, годинників, валіз, спортивного інвентарю тощо);

У посередницькі (резервування місць у культурно-розва-жальних установах, замовлення театральних квитків, резервуван-ня номерів в інших містах тощо);

У послуги автотуристам (забезпечення гаражем, стоянкою,дрібним ремонтом транспортних засобів);

У надання друкованої продукції, настольних ігор;

У продаж товарів;

У прокат спортивного, пляжного інвентарю, друкарськихмашинок, автомобілів, розмножувальної техніки та ін.;

У зберігання кореспонденції, цінностей.

Збагачують знання туристів про район, країну (організа-ція екскурсій, зустрічей, перегляду фільмів, урочистостей з наго-ди національних свят).

Підвищують рівень комфорту в номерах (подання закусок інапоїв до номера, медичні та косметичні процедури, встановленнядодаткового обладнання в номері, організація спортивно-оздоров-чих послуг, створення умов для проведення конференцій тощо).

Задовольняють особливі вимоги гостей - діячів мистецт-ва, спортсменів, бізнесменів та ін. (надання музичних інструмен-тів, послуг особистого екскурсовода, перекладача, секретаря, за-безпечення телексним зв'язком, комп'ютером тощо).

Перелік додаткових послуг істотно відрізняється в різних завидами та категоріями готелях. Готелі категорії «Люкс» або «5*»повинні надавати всі додаткові послуги самостійно. Для цьоговони мають розгалужену мережу підрозділів (перукарню, ресто-ран, кафе, бар, відділення зв'язку та банку, крамниці, кіоски, хім-чистку, касу з продажу квитків на всі види транспорту тощо), щовиробляють і реалізовують різноманітні додаткові послуги.

Готелі, які не можуть самостійно виконувати весь комплексдодаткових послуг, укладають договори на їхнє надання із відпо-відними комунально-побутовими, транспортними, банківськими,торговельними підприємствами, закладами культури та ін.

За способом надання додаткові послуги можуть бути плат-ними та безплатними. До безкоштовних послуг належать.

^ зберігання багажу в камерах схову (не більше двох місць);

доставка телеграфної кореспонденції в номер;

виклик швидкої допомоги;

^ доставка в номер термометра, медикаментів першої необ-хідності;

^ побудка гостей готелю в будь-який час (на їхнє прохання);

доставка в номер довідкової та сувенірної реклами, фір-мових конвертів і паперу;

^ зберігання грошей, цінних паперів (відповідно до опису);

^ надання довідкової інформації про розташування й режимроботи пунктів побутового обслуговування та інших послуг.

Удосконалюючи систему вітчизняного сервісу, необхідно на-ближати її до загальноприйнятих світових норм і стандартів.

У сучасних готелях організація системи надання послуг дося-гла нової прогресивної технології обслуговування туристів. Так,великою зручністю для гостей готелю є запровадження пластико-вих карток. Закодовані картки містять дані, необхідні для готелю(вони можуть записуватись ще під час бронювання номеру), аелектронний код слугує ключем для входу в номер.

Американські готельні фірми за допомогою такої картки за-безпечують гостеві доступ до значної кількості послуг безпосере-дньо через телевізор у номері. Спеціальний пристрій, під'єднанийдо телевізора, дозволяє туристові резервувати місця в ресторані,вибирати страви для подання їх у номер, порахувати баланс своїхвитрат у готелі, забронювати авіаквитки, місця в готелях, взятиавтомобіль напрокат тощо. Для ділового туриста готельні номеривже почали оснащувати автоматичними телефонами, комп'юте-рами, машинами для передачі факсимільних зображень. Дляотримання цих послуг туристові достатньо скористатися кредит-ною карткою, за допомогою якої всі витрати автоматично фіксу-ються і записуються на його рахунок.