НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

КРУЛЬ Галина Ярославівна

ОСНОВИГОТЕЛЬНОЇСПРАВИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИККерівник видавничих проектів - Сладкевич Б. А.

Оригінал-макет підготовленоТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 14.12.2010. Формат 60х84 1/16Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT.Умовн. друк. арк. 20,7. Наклад - 800 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»вул. Електриків, 23 м. Київ 04176тел./факс 044-425-01-34тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006