Передмова

магниевый скраб beletage

Сьогодні туризм посідає одне з провідних місць у структурігосподарства багатьох країн світу. Його частка становить до 10%світового валового національного продукту та 11% світових спо-живчих витрат. Саме ця сфера діяльності є однією із трьох найбі-льших експортних галузей. Окрім того, вона є одним із найважли-віших і найперспективніших роботодавців у світі. На сьогоднікожна п'ятнадцята людина на планеті працює у сфері готельного ітуристичного бізнесу.

Маючи багаті ресурси гостинності і будучи європейськоюдержавою, Україна дедалі частіше стає об'єктом зацікавленнязахідних туристів, але відсутність належної інфраструктури галь-мує інтенсивний розвиток туристичної індустрії в країні. Протеостанніми роками спостерігаються позитивні зрушення в данійгалузі, свідченням чого стала розробка Державної програми роз-витку туризму в Україні до 2010 року, де акцентується увага напріоритетності становлення сучасного високоефективного і кон-курентоспроможного туристичного комплексу в державі.

Проведення різноманітних заходів європейського рівня накшталт «Євробачення», «Євро-2012» та ін. стає поштовхом длябудівництва нових та реконструкції існуючих засобів розміщеннявідповідно до світових стандартів. Незважаючи на існуючу вУкраїні недосконалу законодавчу базу, виведення готельного гос-подарства на новий рівень спонукало іноземних інвесторів вкла-дати кошти у відкриття готелів всесвітньовідомих мереж «Hayatt»,«Radison SAS», «Intercontinental» та ін. Та все ж про якість обслу-говування того чи іншого готелю свідчать не його категорія чивишуканий інтер'єр, а високопрофесійний кваліфікований персо-нал, здатний задовольнити будь-які бажання вибагливих клієнтів.

Донедавна підготовкою кадрів для готельного господарства вУкраїні займалося кілька навчальних закладів. Кількість вузів, деготують фахівців для індустрії гостинності, щорічно зростає, томуй виникає потреба у видавництві підручників і навчальних посіб-ників, де систематизований міжнародний та вітчизняний досвід ізготельного господарства, організації обслуговування в закладах

гостинності та туристичній індустрії загалом.

У даному посібнику розглядаються етапи становлення й роз-витку готельного господарства у світі та Україні, охарактеризова-ний сучасний стан галузі в державі, розкриваються проблеми іперспективи розвитку індустрії гостинності.

Наведені основні підходи до класифікації засобів розміщення,їх види залежно від різних критеріїв, дається коротка характерис-тика основних і спеціалізованих підприємств розміщення. Уза-гальнений світовий досвід з питань класифікації готелів і розкри-то принципи класифікації готелів у різних країнах світу.

Розглянуті питання розташування готельних будівель у плану-вальній структурі міста, принципи вибору майданчика для будів-ництва готелів, а також сучасні архітектурні концепції готельнихспоруд.

Розкриті питання матеріально-технічної бази та основних фо-ндів готельного господарства, наведені основні показники оцінкируху основних фондів.

Значна увага приділяється основам технологічного процесунадання послуг гостинності, а саме - питанням формування пре-дметно-просторового середовища готелю, функціонування інже-нерно-технічного устаткування в готельних комплексах, особли-востям діяльності провідних готельних служб та організації і на-дання основних і додаткових послуг у закладах гостинності.

У посібнику наведені завдання для практичних робіт, тестидля самооцінки опрацьованого матеріалу, значний додатковий ідовідковий матеріал, покликаний якнайповніше розкрити сутністьготельного господарства у світі загалом і в Україні зокрема.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих на-вчальних закладів, де вивчаються дисципліни «Готельне госпо-дарство» та «Технологія готельної справи».

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГОТЕЛЬНОГОГОСПОДАРСТВА

1. ПОНЯТТЯ «ГОСТИННОСТІ» І «ГОТЕЛЬНОГО ГОСПО-ДАРСТВА». РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ГОТЕ-ЛЬНОЇ СПРАВИ

Терміни і визначення понятійного апарату «гостинність».

Зміст основних понять готельного господарства.

Еволюція індустрії гостинності.

Особливості розвитку міжнародних готельних мереж.

Проблеми і перспективи розвитку готельної індустрії.