1.2. Зміст основних понять готельного господарства

магниевый скраб beletage

Важливою складовою туристичної діяльності є готельне гос-подарство. Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму знач-ною мірою пов'язується з рівнем матеріально-технічної бази, роз-галуженістю та різноманітністю мережі, якістю обслуговування вготельному господарстві. Саме готельні підприємства виконуютьодну з основних функцій у сфері обслуговування туристів: забез-печують їх сучасним житлом і побутовими послугами.

Звідси випливає важливість вивчення змісту поняття «готельнегосподарство». Глибина теоретичного розуміння цього питаннясприяє ефективній організації діяльності, розвитку матеріально-технічної бази, правильному укомплектуванню штатів, повному за-доволенню потреб туристів. Що ж таке готель? Словник В.І. Даляпідтверджує, що готель - це заїжджий двір або будинок із прислу-гою, приміщенням для приїжджих і з харчуванням. Поряд із термі-ном «готель» у світовій практиці широко застосовується міжна-родне поняття «отель» (від французького слова «хотел»).

Спочатку під «готельним господарством» розуміли таку гос-подарську діяльність, що виробляла та надавала платні послуги зрозміщення. Згодом, зі зростанням вимог туристів і прагненнямготелів розширити комплексність обслуговування, послуги роз-міщення стали доповнювати харчуванням і продажем напоїв. Цедозволяє й сьогодні розглядати готельне господарство у двох на-прямах діяльності, а саме - в широкому та вузькому його розу-мінні. У першому випадку воно охоплює дві основні групи послуг- розміщення та харчування, а в другому - тільки розміщення.

За кордоном багато авторів досліджували поняття «готель».Так, Марсель Готьє визначив «готельну справу» як сукупність дія-льності, що пропонує власні послуги та блага, які забезпечуютьлюдині необхідні матеріальні умови - розміщення та харчування.Це стосується, пояснює автор, послуг, яких потребує турист під часподорожі за межами постійного місця проживання з діловими ці-лями чи сімейними інтересами й дедалі більше під час відпочинку.

За визначенням ВТО, що має рекомендаційний характер, засіброзміщення - це будь-який об'єкт, який регулярно чи епізодичнонадає туристам місця для ночівлі. При цьому готелі розглядаютьсяяк основний класичний тип підприємств розміщення, що характе-ризується такими специфічними ознаками, номерним фондом, щоперевищує певний мінімум; набором обов'язкових послуг (приби-рання номерів і санвузлів, обслуговування в номерах, щоденне за-стеляння ліжок та ін.); певним асортиментом додаткових послуг.

Згідно з Національним стандартом України ДСТУ 4269,2003«Послуги туристичні. Класифікація готелів» (див. додаток А), підготелем розуміють підприємство будь-якої організаційно-правовоїформи та форми власності, що надає готельні послуги, не обмеженіщоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів.

У «Правилах користування готелями й аналогічними засобамирозміщення та надання готельних послуг» наводиться низка тер-мінів і понять, які широко використовуються в готельному госпо-дарстві (див. додаток Б). Зокрема, готелями та аналогічнимизасобами розміщення вважають майнові комплекси, що склада-ються із 7 і більше номерів, підлягають єдиному керівництву тазгруповані за категоріями відповідно до переліку надаваних пос-луг та наявного обладнання.

Готельна послуга передбачає дії (операції) підприємства зрозміщення споживача шляхом надання номера (місця) для тим-часового проживання в готелі, а також іншу діяльність, пов'язануз розміщенням і тимчасовим проживанням. Готельна послугаскладається з основних та додаткових послуг, що надаються спо-живачу при розміщенні та проживанні в готелі. Основні послуги— це обсяг послуг готелю (проживання, харчування тощо), щовключається до ціни номера (місця) і надається клієнтові згідно зукладеним договором, а додаткові послуги — обсяг послуг, щоне належать до основних послуг готелю, замовляються та спла-чуються споживачем додатково за окремим договором.

Зважаючи на те, що готель передусім є типом тимчасового жит-ла, де проживають туристи, які прибули до населеного пункту абомісцевості, і який забезпечує їх можливістю харчування та різнимивидами послуг, можна виділити проживання як основну послугу.Вона охоплює такі складові. бронювання та інші види замовленнямісць, підготовку номерів до заселення та підтримання їх у належ-ному стані, прийом і розміщення гостей (оформлення, реєстрація таоблік, розрахунки), збереження майна гостя, виїзд.

На друге місце можна поставити організацію харчування, пос-луги побутового характеру, яких існує велика кількість відповід-но до потреб гостя, послуги культурного, спортивного характеру,зв'язку та інформації тощо. Поділ послуг залежить від того, якіпотреби гостя вони задовольняють. Усі вони можуть надаватися всучасному готелі, але їхні обсяги та асортимент не однакові у різ-них підприємствах, різною є й організація їх надання, тобто об-слуговування.

Прискорений розвиток туризму та бажання отримати більшіприбутки, а також зростаюча платоспроможність клієнта сприялирозширенню та урізноманітненню готельної діяльності. До пер-ших двох груп послуг додаються й нові додаткові послуги дляобслуговування ділових зустрічей, лікування, розваг тощо. Цеприводить до збагачення змісту поняття «готельне господарство»,що поряд з основними послугами охоплює й додаткові (спор-тивні, медичні, посередницькі, комунально-побутові та ін.). Прицьому готельне господарство вже надає послуги не тільки власно-го виробництва, а й інших галузей господарства.

Поняття «готельна справа» застосовувалось спочатку для ви-значення діяльності в готелях. Пізніше ця діяльність розшириласьі сьогодні охоплює кемпінги, мотелі, туристичні бази, котеджітощо. Отже, готель був першим основним типом підприємств длярозміщення туристів, що й дав назву цілій галузі діяльності.

Існують також інші заклади розміщення, що не належать досистеми готельного господарства (будинки відпочинку, санаторії,пансіонати, дитячі табори відпочинку, дачі дитсадків та ін.), оскі-льки розселення не є їхньою основною діяльністю, ціни тут низькіта, як правило, наближаються до собівартості.

Крім того, зазначимо, що в країнах СНД не всі готельні підп-риємства організовували харчування туристів. Нині нагальним єпитання про включення цього виду діяльності до системи послугготельного господарства, що зумовлено, насамперед, специфікоюхарчування в туризмі. Тому не можна ототожнювати рестораннусправу з послугами щодо організації харчування в туризмі, бо цецілком самостійний вид діяльності.

Економічна сутність готельної діяльності полягає в тому,що їй притаманний нематеріальний характер. Результатом вироб-ничо-експлуатаційної діяльності готелів є не готовий продукт, апропозиція особливого виду послуг. При цьому послуги не мо-жуть вироблятися окремо від існуючого матеріального продукту,тобто експлуатація матеріально-технічної бази (будівель, споруд,устаткування, інвентарю) є основою виробництва та реалізаціїпослуг. З точки зору особливостей процесу обслуговування в го-тельному господарстві, де поєднуються виробництво та спожи-вання послуг, досить часто цей процес називають «наданням пос-луг». Проте це не зовсім доцільно, оскільки надання послуг здій-снюється як платно, так і безкоштовно. Тому варто підкреслити,що ця діяльність охоплює продаж і надання послуг. У процесівиробництва та пропозиції цих послуг у готельному господарствіне створюються ані новий продукт, ані нова вартість. Однак дія-льність готельних підприємств активно сприяє зростанню націо-нального доходу та збільшенню надходження валютних коштів україну за рахунок обслуговування іноземних туристів.

Аналіз характеру та змісту готельної діяльності дозволяє ви-значити її як господарську діяльність виробничої сфери, що виро-бляє та надає туристичні послуги (основні та додаткові), продажяких дає реальні доходи.