1.4. Особливості розвитку міжнародних готельних мереж

Поглиблення спеціалізації підприємств гостинності пов'язанез утворенням міжнародних готельних мереж, які відіграютьвеличезну роль у розробці і просуванні високих стандартів обслу-говування. Готельний ланцюг передбачає об'єднання кількох го-тельних підприємств у колективний бізнес, що проводиться підєдиним керівництвом, у межах єдиної концепції просування проду-кту і під спільною торговою маркою. Готелі в ланцюгах можутьбути об'єднані в результаті будівництва та купівлі підприємствготельною компанією; укладення з відомою готельною компанією-франчайзером угоди франчайзингу; підписання контракту науправління. У зв'язку з цим у складі ланцюга, крім повноправнихчленів, є асоційовані члени, які беруть участь у бізнесі на основіугоди франчайзингу. В таких випадках ланцюг не відповідає завтрати за франчайзинговими операціями і не має права на прибут-ки, за винятком суми за франчайзинговою угодою, яка йому нале-жить. Значна частина підприємств таких славнозвісних ланцюгів,як Holiday Inn, Radisson Hotels, Ramada та ін., входить до їхньогоскладу на умовах договору франчайзингу.

З 1950-х років в організаційній структурі управління готелями усвітовій готельній індустрії сформувалися різні моделі організаціїготельної справи.

Перша модель - модель Рітца, пов'язана з іменем швейцарськогопідприємця Цезаря Рітца. Основна ставка в цих престижних готеляхробиться на європейські традиції вишуканості та аристократизму.Нині ця модель зазнала кризи.

Друга модель пов'язана з іменем американця Кемонса Вілсона(готельний ланцюг Holiday Inn). Вона вирізняється значною гнучкі-стю при задоволенні потреб клієнтів у поєднанні з дотриманнямвисоких стандартів обслуговування. Основні вимоги в готельнихланцюгах, організованих за цією моделлю, зводяться до таких мо-ментів: єдність стилю (архітектура, інтер'єр); єдність позначень ізовнішньої інформації; просторий і функціональний хол; швидкістьреєстрації клієнтів; номери, передбачені для постійних клієнтів;сніданок «шведський стіл»; наявність конференц-залу; гнучка сис-тема тарифів; єдине управління, маркетинг і служба комунікації.Під контролем готельних ланцюгів, збудованих за другою моделлю,перебуває понад 50 % готельних номерів у світі.

Третя модель - «незалежні» готельні ланцюжки (наприклад,Best Western). У даному випадку під єдиною торговою маркоюоб' єднуються готелі за однорідними ознаками, що витримуютьпевні стандарти і набори послуг, незалежно від країни розташуван-ня. Готелі -члени ланцюга сплачують внески до єдиного фонду, якийвитрачається на спільну рекламну і маркетингову діяльність, про-сування продукту. При цьому повністю зберігається їхня фінансо-во-економічна та управлінська самостійність. Можливе й поєднан-ня другої моделі із третьою. Прикладом такого поєднання є ланцюгготелів Accor (найбільший у Європі), який пропонує готелі різнихкласів і виступає на ринку під різними марками. Марки Pulman,Sofitel, Novotel - це готелі вищого класу, Mercure - середнього кла-су, а марки Ibis, Etap, Formule 1, Motel 6 - готелі економ-класу.

Згідно з класифікацією, запропонованою Міжнародною го-тельною асоціацією (МГА), готельні ланцюги можна умовноподілити на такі три категорії:

перша - корпоративні ланцюги - готельні корпорації, що во-лодіють численними підприємствами;

друга - ланцюги незалежних підприємств, що об' єднуються длявикористання загальної системи бронювання, концепції маркетин-гу, реклами та інших дорогих для окремого підприємства послуг;третя - ланцюги, що надають управлінські послуги.Існує багато поглядів на причини успіху готельних ланцюгів,серед яких найважливіші - сталість якості продукту, ідентичністьпослуг на різних підприємствах, а також доступність цін. Кожнийтип готелю, що входить до готельного ланцюга, має свою марку.

Перевагою компаній, які суворо дотримуються своїх фірмовихнайменувань, є те, що користувачі послуг одного готельного лан-цюга чітко уявляють якість обслуговування і розміщення на підп-риємстві, що належить до цієї мережі, незалежно від його місцярозташування. Це дозволяє задовго до відкриття нового готелюпроводити його рекламу і бронювання.

Хоча першим готельним ланцюгом у світі вважається європей-ський Cesar Ritz, бурхливий розвиток і вдосконалення цієї тенден-ції припадає на США. Особливо швидкими темпами цей процесвідбувався в 1950-60-х роках. Саме тоді розпочали свою діяльністьнайбільші готельні мережі світу. У 90-х рр. ХХ ст. лідерами з між-народної діяльності були: США - Best Western International, ChoiceInternational, Holiday Hospitality, Marriott Hotels, ITT Sheraton;Франція - Accor, Club Mediterrance; Великобританія - Forte Hotels,Hilton International; Іспанія - Sol-Melia; Гонконг - New World Ren-aissance, Shangri-La, Mandarin Oriental; Японія - Prince Hotels,Tokyo Hotel Group; ПАР - Protra Hotels and Inns, Karos Hotels; Мек-сика - Grupo Posadas de Mexico, Grupo Situr; Куба - Cubatur; Бра-зилія - Othon Hotels та ін.

Уже понад 30 років журнал «Hotels» публікує готельні рейтин-ги. У 1971 році, коли була започаткована ця традиція, список налі-чував 100 найбільших ланцюгів. У 2000 р. він збільшився втричі(див. табл. 1, де наведена 10-ка найбільших готельних мереж).

Район дії кожної корпорації значно перевищує територію од-нієї держави. Готельні та ресторанні підприємства корпорації«Marriott» є в усіх штатах США та в 27 країнах світу. Кількістьготелів цієї корпорації, за даними на 2000 р. (див. табл. 1), досягла1381 на понад 280 тис. номерів. А готельна корпорація «Інтеркон-тинентальотель» (США) володіє 74 готелями (27 540 номерів) у48 країнах світу і продовжує їхнє будівництво тощо.

Окрім готельних ланцюгів, на світовому ринку активно функ-ціонують специфічні об' єднання, основна мета яких - виявлятинайкращих представників готельного бізнесу. Серед них міжна-родна корпорація «Провідні готелі світу» (з 1928 р.), міжнароднаорганізація «Привілейовані готелі і курорти світу», міжнароднаготельна асоціація «Найтихіші готелі світу» (з 1968 р.) та інші.

Питаннями координації функціонування готельних ланцюгів іасоціацій незалежних готелів і ресторанів у Європі займаєтьсяКонфедерація національних асоціацій готелів і ресторанів Євро-пейського економічного співтовариства (ХОТРЕК).

Таблиця 1

Найбільші готельні мережі світу (дані на 2000 р.)

Готельний ланцюг

Країна, в якійзнаходитьсяштаб-квартира

Кіль-кістьготелів

Кіль-кістьномерів

Кількістькраїн, в якихрозміщеніпідприємства

Hospitality FranchiseSystem, Inc

США

5599

509 421

6

Best Western International

США

3715

298 803

60

Choice Hotels International

США

3476

283 034

38

Holiday Hospitality

Англія