2.1.5. Система соціального страхування

Внески на соціальне страхування, маючи характер соціальних цільо-вих податків, витрачаються на виплату пенсій і соціальних допомог. Да-ний вид платежів на цілі соціального забезпечення, необхідний для ство-рення фонду загальнонаціонального фінансування виплат по безробіт-тю і тимчасовій непрацездатності, а також державних пенсій за вислу-гу років. Вказані внески сплачуються як працівниками, так і їх робото-давцями.

Перше поздоровлення з 16-річчям кожен англієць отримує від Мі-ністерства соціального захисту. Разом з побажаннями довгих років мі-ністерство нагадує, що з цього дня необхідно щотижня платити пенсій-ні внески. При цьому держава гарантує, що кожен громадянин по досяг-ненню пенсійного віку (65 років для чоловіків і 60 років для жінок) отри-муватиме пенсію, рівну 20% середньої зарплати працівника, і ця сума що-річно переглядатиметься із зростанням інфляції.

Система пенсійного забезпечення в Англії стоїть на «трьох китах»:базова державна пенсія, додаткова державна пенсія і пенсійні заоща-дження населення.

У Великобританії термін «соціальне забезпечення» охоплює всю сис-тему обов'язкового соціального захисту: пенсійне забезпечення, виплатипо безробіттю і хворобам. Ця система має свою офіційну назву — «Націо-нальна система страхування» (National Insurance) і заснована на страхо-вому принципі по схемі: внески — виплати. Застраховані працівники, заяких роботодавці сплачували страхові внески (і в яких брали участь саміпрацівники), мають право на страховий захист.

Слід зазначити характерну особливість соціального страхування уВеликобританії, в якому на першому (базовому) рівні застосовуєтьсяпринцип рівності пенсій і допомоги, що виражається в підході: за рівнийвнесок, рівну пенсію і допомогу.

Дана концепція соціального захисту була запропонована англій-ським ученим Беверіджом в 1944 році і отримала законодавче втіленняв Акті Національного Страхування (1946 р.). Її суть полягає в тому, щоосновна соціальна допомога (пенсії через старість і інвалідності, виплатипо безробіттю) повинна бути загальнодоступними благами. Для цього їхфінансування забезпечується за рахунок фіксованих внесків.

У Великій Британії суб'єкти даної форми оподаткування діляться начотири класи. До першого класу відносяться особи найманої праці та їхроботодавці; до другого — особи, які не перебувають у відношеннях най-му (так звані самозайняті: фермери, професійні спортсмени, митці і т.д.);до третього — непрацюючі або ті, хто не відноситься до перших двох кла-сів; до четвертого — особи другого класу з високими доходами.

Величина соціальних виплат залежить від приналежності до певно-го класу.

Найбільш численна і соціально диференційована категорія належитьдо першого класу. Ті з них, хто заробляє менше 54 ф. ст. на тиждень по-вністю звільнені від сплати соціальних внесків. Якщо заробітна плата пе-ревищує дану суму, внески становлять 2% від перших 54 ф. ст. плюс 9%із решти доходу, але не вище 405 ф. ст. на тиждень. Другий і третій класисплачують соціальні внески за твердими ставками відповідно 5,35 і 5,25ф. ст. на тиждень. Четвертий клас сплачує внески за ставкою 6,3% від за-робітку.

Розрахунок розміру сплачуваного компанією внеску проводиться,виходячи з щотижневого доходу працівника. Якщо отримуваний праців-ником дохід перевищує 100 ф. ст., компанія виплачує до фонду соціаль-ного страхування стандартний внесок у розмірі 11% від суми заробіткупо місцю основної роботи і 12.8% від суми заробітку за неосновним міс-цем роботи.

Відносно працівників застосовується наступна схема розрахункуподатку. Встановлена так звана «межа доходів працівника» (employee'searnings threshold) від 0 до 97 ф.ст. у тиждень, при якому внески до фон-ду соціального страхування працівником не сплачуються. При переви-щенні вказаного рівня внески сплачуються в інших розмірах, як наведе-но в табл. 2.11.

Таблиця 2.11

Розміри внесків на соціальне страхування

Размір доходу втиждень (ф.ст.)

Ставка податку надоходи по місцюосновної работи

Ставка податку засумісництвом

0-87 (нижня грани-ця доходів працівни-ка)

0%

0%

87-100

0%

0%

97,01-645 (верхняграниця доходів)

0% на перші 87 ф.ст.; 11%з перевищення

0% на перші 97 ф.ст.;11% с превьішения

Вище 645

0% на перші 87 ф.ст.; 11%на суми в межах 97,01-645 ф.ст.; 1% на суму, щозалишилась

0% на перші 97 ф.ст.;11% на суми в межах97,01-645 ф.ст.; 1% насуму, що залишилась

Ставки податку для платників податків, зайнятих у власному біз-несі (self-employed) вста-новлені в інших розмірах, як показано втабл. 2.12.

Таблиця 2.12

Ставки податку на соціальне страхування для платників податків,зайнятих у власному бізнесі

Прибуток вф.ст. в рік

Для працівників, чиї дохо-ди відносяться до Класу 2,в ф.ст. на тиждень

Для працівників, чиїдоходи відносяться доКласу 4, в%

Меньше 4,635

0

0%

4,635 — 5,225

2,20

0%

5,225 — 34,840

 

8%

Больше 34,840

 

1%

Пенсійне страхування в Національній системі страхування включаєдва різновиди пенсій: