2.1.5. Система соціального страхування

магниевый скраб beletage

Внески на соціальне страхування, маючи характер соціальних цільо-вих податків, витрачаються на виплату пенсій і соціальних допомог. Да-ний вид платежів на цілі соціального забезпечення, необхідний для ство-рення фонду загальнонаціонального фінансування виплат по безробіт-тю і тимчасовій непрацездатності, а також державних пенсій за вислу-гу років. Вказані внески сплачуються як працівниками, так і їх робото-давцями.

Перше поздоровлення з 16-річчям кожен англієць отримує від Мі-ністерства соціального захисту. Разом з побажаннями довгих років мі-ністерство нагадує, що з цього дня необхідно щотижня платити пенсій-ні внески. При цьому держава гарантує, що кожен громадянин по досяг-ненню пенсійного віку (65 років для чоловіків і 60 років для жінок) отри-муватиме пенсію, рівну 20% середньої зарплати працівника, і ця сума що-річно переглядатиметься із зростанням інфляції.

Система пенсійного забезпечення в Англії стоїть на «трьох китах»:базова державна пенсія, додаткова державна пенсія і пенсійні заоща-дження населення.

У Великобританії термін «соціальне забезпечення» охоплює всю сис-тему обов'язкового соціального захисту: пенсійне забезпечення, виплатипо безробіттю і хворобам. Ця система має свою офіційну назву — «Націо-нальна система страхування» (National Insurance) і заснована на страхо-вому принципі по схемі: внески — виплати. Застраховані працівники, заяких роботодавці сплачували страхові внески (і в яких брали участь саміпрацівники), мають право на страховий захист.

Слід зазначити характерну особливість соціального страхування уВеликобританії, в якому на першому (базовому) рівні застосовуєтьсяпринцип рівності пенсій і допомоги, що виражається в підході: за рівнийвнесок, рівну пенсію і допомогу.

Дана концепція соціального захисту була запропонована англій-ським ученим Беверіджом в 1944 році і отримала законодавче втіленняв Акті Національного Страхування (1946 р.). Її суть полягає в тому, щоосновна соціальна допомога (пенсії через старість і інвалідності, виплатипо безробіттю) повинна бути загальнодоступними благами. Для цього їхфінансування забезпечується за рахунок фіксованих внесків.

У Великій Британії суб'єкти даної форми оподаткування діляться начотири класи. До першого класу відносяться особи найманої праці та їхроботодавці; до другого — особи, які не перебувають у відношеннях най-му (так звані самозайняті: фермери, професійні спортсмени, митці і т.д.);до третього — непрацюючі або ті, хто не відноситься до перших двох кла-сів; до четвертого — особи другого класу з високими доходами.

Величина соціальних виплат залежить від приналежності до певно-го класу.

Найбільш численна і соціально диференційована категорія належитьдо першого класу. Ті з них, хто заробляє менше 54 ф. ст. на тиждень по-вністю звільнені від сплати соціальних внесків. Якщо заробітна плата пе-ревищує дану суму, внески становлять 2% від перших 54 ф. ст. плюс 9%із решти доходу, але не вище 405 ф. ст. на тиждень. Другий і третій класисплачують соціальні внески за твердими ставками відповідно 5,35 і 5,25ф. ст. на тиждень. Четвертий клас сплачує внески за ставкою 6,3% від за-робітку.

Розрахунок розміру сплачуваного компанією внеску проводиться,виходячи з щотижневого доходу працівника. Якщо отримуваний праців-ником дохід перевищує 100 ф. ст., компанія виплачує до фонду соціаль-ного страхування стандартний внесок у розмірі 11% від суми заробіткупо місцю основної роботи і 12.8% від суми заробітку за неосновним міс-цем роботи.

Відносно працівників застосовується наступна схема розрахункуподатку. Встановлена так звана «межа доходів працівника» (employee'searnings threshold) від 0 до 97 ф.ст. у тиждень, при якому внески до фон-ду соціального страхування працівником не сплачуються. При переви-щенні вказаного рівня внески сплачуються в інших розмірах, як наведе-но в табл. 2.11.

Таблиця 2.11

Розміри внесків на соціальне страхування

Размір доходу втиждень (ф.ст.)

Ставка податку надоходи по місцюосновної работи

Ставка податку засумісництвом

0-87 (нижня грани-ця доходів працівни-ка)

0%

0%

87-100

0%

0%

97,01-645 (верхняграниця доходів)

0% на перші 87 ф.ст.; 11%з перевищення

0% на перші 97 ф.ст.;11% с превьішения

Вище 645

0% на перші 87 ф.ст.; 11%на суми в межах 97,01-645 ф.ст.; 1% на суму, щозалишилась

0% на перші 97 ф.ст.;11% на суми в межах97,01-645 ф.ст.; 1% насуму, що залишилась

Ставки податку для платників податків, зайнятих у власному біз-несі (self-employed) вста-новлені в інших розмірах, як показано втабл. 2.12.

Таблиця 2.12

Ставки податку на соціальне страхування для платників податків,зайнятих у власному бізнесі

Прибуток вф.ст. в рік

Для працівників, чиї дохо-ди відносяться до Класу 2,в ф.ст. на тиждень

Для працівників, чиїдоходи відносяться доКласу 4, в%

Меньше 4,635

0

0%

4,635 — 5,225

2,20

0%

5,225 — 34,840

 

8%

Больше 34,840

 

1%

Пенсійне страхування в Національній системі страхування включаєдва різновиди пенсій:

базова державна пенсія (State basic pension), яка виплачується у вста-новленому (однаковому) розмірі для всіх застрахованих, таких, щомають в своєму розпорядженні дохід вище встановленої нижньої від-мітки доходів (починаючи з яких стягуються страхові внески) і яківносили відповідні внески до Національної системи страхування(або отримували звільнення від їх сплати в періоди безробіття, захво-рювань і т.п.);

страхова (додаткова або професійна державна пенсія), розмір якоївстановлюється пропорційно величині середніх доходів одержува-ча за весь період його професійної діяльності (State Earnings RelatedPension Scheme — абревіатура SERPS — введена Законом 1975 р.),і знаходиться в певному діапазоні 5% — 20% від розміру заробітноїплати.

Роботодавець і працівник повинні виплачувати внески державі на ба-зову державну пенсію і на додаткову державну пенсію, пов'язану з розмі-ром заробітку.

Якщо у роботодавця є відповідна певним вимогам професійна пен-сійна програма, він може виплачувати внески державі лише на базо-ве державне пенсійне забезпечення. Професійні пенсійні програми не єобов'язковими.

Держава бере частину витрат на себе, звільняючи внески від оподат-кування. При цьому, внески, що виплачуються роботодавцем на держав-ні пенсії, виключаються з бази оподаткування, а внески працівників — ні(див. табл. 2.13)

У той же час внески у професійні пенсійні програми роботодавця іпрацівника (до 15% заробітку) виключаються з бази оподаткування.

Таблиця 2.13

Розподіл страхового навантаження в системі обов'язковогопенсійного страхування Великобританії, в% від зарплати

Внески, що виплачуються:

Працівником

Роботодавцем

Всього

Загальнообовязкове державнепенсійне забезпечення

7,4

7,6

15,0

Загальнообовязкове держав-не накопичувальне пенсійнезабезпечення

1,6

2,5

4,1

Звільненні від оподаткуванняпо державній системі

0

3,0

3,0

Загальна сума чистих витрат

9,0

7,1

16,1

Загальна сума внесків, що виплачуються працівниками, складає9,0%. Загальна сума внесків, що виплачуються працедавцями, скла-дає 7,1% і загальна сума, що виплачується державою у вигляді податко-вих пільг, складає 3,0%. Загальні витрати складають 19,1% від заробіт-ку. У пропорційному співвідношенні до загальної суми витрат праців-ник оплачує 47%, роботодавець — 37%, а держава — 16%, що дозволяєфінансувати пенсії на рівні третини від величини заробітної плати (див.табл. 2.14).

Таблиця 2.14

Розмір базових пенсій та пенсій повязаних з доходом,в % від зарплати

Види пенсій

Пенсіонер-одинак

Пенсіонер,що має сім'ю

Базові державні пенсії

17,6

28,0

Державні пенсії, повязані з рівнем доходу

16,5

16,5

Загальна сума державних пенсій

34,1

44,5

Базова пенсія виплачується у фіксованому розмірі і, таким чином, їїспіввідношення із заробітком змінюється залежно від величини остан-нього.

У типовій для Великобританії професійній пенсійній програмі, щомає право на податкові пільги і право виходу з державної пенсійної сис-теми другого рівня (пенсії, залежні від величини заробітку), внески пра-цівників і роботодавців приблизно рівні і складають 11,3% і 13% від заро-бітної плати, відповідно (див. табл. 2.15).

Таблиця 2.15

Величина внесків і податкових пільг, в % від зарплати

Внески, що виплачуються:

Праців-ником

Робото-давцем

Всього

Державне пенсійне забезпечення

7,4

7,6

15,0

Державні пенсії, повязані з розміромзарплати

0

0

0

Податкові пільги державної системи

0

3,0

3,0

Професійні пенсійні програми

5,0

12,0

17,0

Податкові пільги для професійних про-грам

1,1

3,6

4,7

Загальна сума чистих витрат

11,3

13,0

24,3

Загальні витрати за професійною програмою значно вищі, оскількипенсії виплачуються в більшому розмірі (див. табл. 2.16).

Таблиця 2.16

Розміри коефіціентів заміщення, що забезпечуються різнимипенсійними системами Великобританії, в % від зарплати

Види пенсій

Пенсіонер-одинак

Пенсіонер,що має сім'ю

Базові державні пенсії

17,6

28,0

Державні пенсії, повязані з рівнем доходу

0

0

Загальна сума державних пенсій

17,6

28,0

Професійна пенсія

55,0

55,0

Загальна сума пенсій

72,6

83,0

Загальні витрати, що становлять 32,0% від заробітку, розподілені міжпрацівником, який платить 35%, роботодавцем, який платить 41% і дер-жавою, яка через звільнення від податків платить 24%.

Для отримання в повному розмірі вказаних вище пенсій передбача-ється максимальний трудовий стаж в 40 років.

З усіх видів пенсій платиться прибутковий податок. Розмір профе-сійної пенсії залежить від трудового стажу. За кожен рік стажу пенсіязбільшується на 1/60 від зарплати на момент виходу на пенсію, при цьо-му певна частина зарплати (нижче за величину базової державної пен-сії) не враховується, враховується лише сума, що перевищує дану межу.

У 1995 році у Великобританії прийнятий новий закон про пенсій-не забезпечення, відповідно до якого передбачено поступове підвищен-ня віку виходу на пенсію для жінок: за період з 2010 по 2020 роки цей вікзросте (поступово) з 60 до 65 років і стане рівний віку виходу на пенсіюдля чоловіків. Буде зменшена верхня межа страхової професійної пенсіїз 25% до 20% від середньої заробітної плати застрахованого за весь пері-од його трудової діяльності. Спрощена процедура переходу застрахова-них з одного в інший пенсійний режим і при цьому посилений нагляд збоку держави за діяльність приватних страховиків. Добровільні профе-сійні пенсійні системи охоплюють 50% працюючих, а рівень коефіцієн-та заміщення складає 50-65% останньої заробітної плати, за наявності 40років страхового стажу.

Питання для самоконтролю

Платники, об'єкти та ставки основних податків у Великобританії.

Загальнодержавні податки, особливості їх обчислення і сплати.

Місцеве оподаткування у Великобританії.

Система соціального страхування у Великобритані.