2.2.2. Федеральні податки США

Головним джерелом доходів федерального бюджету є податок з до-ходів громадян (individual income tax). Найперша проблема прибутково-го податку — визначення оподатковуваного доходу як бази оподаткуван-ня. Згідно поправки до Конституції про запровадження індивідуальногоприбуткового податку (individual income tax), «Конгрес наділяється пра-вом вводити і збирати податки на доходи з будь-яких джерел», тобто чіт-кий перелік конкретних видів доходів не передбачений.

У фінансовій теорії існує два підходи до визначення доходу: концеп-ція суми джерел і концепція приросту чистої вартості споживання. Напочатку 20 ХХ століття Б. Ф'юстінг (1907 р.) запропонував визначен-ня доходу як суми доходів у грошовій і товарній формах, що надходятьплатнику з постійних джерел. Тобто, в основі методу покладений принипстабільності доходу. Цей спосіб став теоретичною базою для визначенняоподатковуваного доходу у Великобританії та Німеччині.

В США Роберт Хейг і Генрі Сімонс запропонували інше визначеннядоходу: дохід — це грошова вартість чистого приросту реальної вартос-ті індивідуального споживання протягом певного періоду. Дохід вклю-чає вартість фактичного споживання плюс чистий приріст потенційногоспоживання (багатства, капіталу, заощаджень) даної особи за певний час.

Отже, за концепцією Хейга-Сімонса дохід включає всі джерела якфактичного, так і потенційного споживання, незалежно від грошової читоварної форми споживання. В той же час, даний спосіб передбачає ско-рочення доходу на суму зменшення потенційного споживання. З такогопогляду, платоспроможність — це приріст економічного потенціалу плат-ника, що передбачає консолідацію всіх вхідних потоків доходів, які під-вищують рівень індивідуального споживання, та вилучення всіх змен-шень споживання, а також витрат, пов'язаних із одержанням доходу. Набазі грунтовно розробленої теорії оподаткування, під впливом соціально-політичних, економічних, геополітичних чинників і сформувалась діючасистема оподаткування доходів населення у США.

Неоподатковуваний мінімум у 2002 році складав 6000 дол. на кож-ного члена сім'ї у рік, стандартна знижка — 7850 дол. на подружжя (приподачі спільної декларації). Крім того, по відношенню до деяких катего-рій платників діє додаткова стандартна знижка (each additional standarddeduction) у розмірі 900 дол. на сім'ю, 1150 дол. — на самотніх, а такожна подружжя при подачі окремих декларацій. (Для довідки у 2002 році:межа бідності для сім'ї з чотирьох чоловік складає 14335 дол.; середня ве-личина сімейного доходу дорівнює близько 40 тис. дол.).

Максимальні ставки індивідуального прибуткового податку маютьтенденцію до зниження: 1954-1961 рр. — 91%; 1962-1981 рр. — 70%; з1982 р. — 50%; 1986 р. — 39,6%; 2003 р. — 30,1%; 2006 р. — 38,6%. Міні-мальна ставка з 1986 р. знаходилася на рівні 14-15%, в 2006 р. зниженадо 10%. З 1998 р. для всіх категорій платників діяла п'ятиступенева про-гресія, в 2002 р. установлена шестиступенева шкала оподаткування. Напротивагу 14-ти розрядній шкалі, що існувала до 1986 р., спостерігаєтьсязначне спрощення адміністрування податку.

Платники індивідуального податку діляться на чотири категорії: са-мотні фізичні особи; подружні пари, які сплачують податки спільно; чле-ни сімей, які виплачують податок самостійно; опікуна (голови домогос-подарств). Межа доходу для застосування максимальної ставки для всіхкатегорій платників єдина, а для мінімальної ставки — розрізняються.У найбільш непривілейованому становищі знаходяться неодружені, щоє ознакою певної демографічної політики, здійснюваної через фіскальнізаходи. Чинні з 2002 р. шкали оподаткування мають такий вигляд (див.табл. 2.18-2.21):

Таблиця 2.18

Шкала оподаткування доходів неодружених фізичних осіб

Оподатковуванийдохід, дол.

Ставки та розмірподаткового зобов'язання

Граничні розміридоходу

$ 0 — 6000

10%

$ 0

6000 — 27950

$ 600, 00 + 15%

6000

27950 — 67700

3892,50 + 27%

27950

67700 — 141250

14625 + 30%

67700

141250 — 307050

36690 + 35%

141250

307050 — ...

94720 + 38,6

307050

Таблиця 2.19

Шкала оподаткування доходів подружжя за спільною декларацією

Оподатковуванийдохі