2.2.2. Федеральні податки США

магниевый скраб beletage

Головним джерелом доходів федерального бюджету є податок з до-ходів громадян (individual income tax). Найперша проблема прибутково-го податку — визначення оподатковуваного доходу як бази оподаткуван-ня. Згідно поправки до Конституції про запровадження індивідуальногоприбуткового податку (individual income tax), «Конгрес наділяється пра-вом вводити і збирати податки на доходи з будь-яких джерел», тобто чіт-кий перелік конкретних видів доходів не передбачений.

У фінансовій теорії існує два підходи до визначення доходу: концеп-ція суми джерел і концепція приросту чистої вартості споживання. Напочатку 20 ХХ століття Б. Ф'юстінг (1907 р.) запропонував визначен-ня доходу як суми доходів у грошовій і товарній формах, що надходятьплатнику з постійних джерел. Тобто, в основі методу покладений принипстабільності доходу. Цей спосіб став теоретичною базою для визначенняоподатковуваного доходу у Великобританії та Німеччині.

В США Роберт Хейг і Генрі Сімонс запропонували інше визначеннядоходу: дохід — це грошова вартість чистого приросту реальної вартос-ті індивідуального споживання протягом певного періоду. Дохід вклю-чає вартість фактичного споживання плюс чистий приріст потенційногоспоживання (багатства, капіталу, заощаджень) даної особи за певний час.

Отже, за концепцією Хейга-Сімонса дохід включає всі джерела якфактичного, так і потенційного споживання, незалежно від грошової читоварної форми споживання. В той же час, даний спосіб передбачає ско-рочення доходу на суму зменшення потенційного споживання. З такогопогляду, платоспроможність — це приріст економічного потенціалу плат-ника, що передбачає консолідацію всіх вхідних потоків доходів, які під-вищують рівень індивідуального споживання, та вилучення всіх змен-шень споживання, а також витрат, пов'язаних із одержанням доходу. Набазі грунтовно розробленої теорії оподаткування, під впливом соціально-політичних, економічних, геополітичних чинників і сформувалась діючасистема оподаткування доходів населення у США.

Неоподатковуваний мінімум у 2002 році складав 6000 дол. на кож-ного члена сім'ї у рік, стандартна знижка — 7850 дол. на подружжя (приподачі спільної декларації). Крім того, по відношенню до деяких катего-рій платників діє додаткова стандартна знижка (each additional standarddeduction) у розмірі 900 дол. на сім'ю, 1150 дол. — на самотніх, а такожна подружжя при подачі окремих декларацій. (Для довідки у 2002 році:межа бідності для сім'ї з чотирьох чоловік складає 14335 дол.; середня ве-личина сімейного доходу дорівнює близько 40 тис. дол.).

Максимальні ставки індивідуального прибуткового податку маютьтенденцію до зниження: 1954-1961 рр. — 91%; 1962-1981 рр. — 70%; з1982 р. — 50%; 1986 р. — 39,6%; 2003 р. — 30,1%; 2006 р. — 38,6%. Міні-мальна ставка з 1986 р. знаходилася на рівні 14-15%, в 2006 р. зниженадо 10%. З 1998 р. для всіх категорій платників діяла п'ятиступенева про-гресія, в 2002 р. установлена шестиступенева шкала оподаткування. Напротивагу 14-ти розрядній шкалі, що існувала до 1986 р., спостерігаєтьсязначне спрощення адміністрування податку.

Платники індивідуального податку діляться на чотири категорії: са-мотні фізичні особи; подружні пари, які сплачують податки спільно; чле-ни сімей, які виплачують податок самостійно; опікуна (голови домогос-подарств). Межа доходу для застосування максимальної ставки для всіхкатегорій платників єдина, а для мінімальної ставки — розрізняються.У найбільш непривілейованому становищі знаходяться неодружені, щоє ознакою певної демографічної політики, здійснюваної через фіскальнізаходи. Чинні з 2002 р. шкали оподаткування мають такий вигляд (див.табл. 2.18-2.21):

Таблиця 2.18

Шкала оподаткування доходів неодружених фізичних осіб

Оподатковуванийдохід, дол.

Ставки та розмірподаткового зобов'язання

Граничні розміридоходу

$ 0 — 6000

10%

$ 0

6000 — 27950

$ 600, 00 + 15%

6000

27950 — 67700

3892,50 + 27%

27950

67700 — 141250

14625 + 30%

67700

141250 — 307050

36690 + 35%

141250

307050 — ...

94720 + 38,6

307050

Таблиця 2.19

Шкала оподаткування доходів подружжя за спільною декларацією

Оподатковуванийдохід, дол.

Ставки та розмір податко-вого зобов'язання

Граничні розміридоходу

$0 — 12000

10%

$ 0

12000 — 46700

$ 1200 + 15%

12000

46700 — 112850

6405 + 27%

46700

112850 — 171950

24265 ,50 + 30%

112850

171950 — 307050

41995,50 + 35%

171950

307050 — ...

89280,50 + 38,6%

307050

Таблиця 2.20

Шкала оподаткування доходів опікуна (голови домогосподарства)

Оподатковуванийдохід, дол.

Ставки та розмір податко-вого зобов'язання

Граничні розміридоходу

$ 0 — 10 000

10%

$ 0

10 000 — 3 7 4 50

$ 10 00 + 15%

10 000

3 7 4 50 — 96 700

5117 ,50 + 27%

3 7 4 50

96 700 — 1 5660 0

21115+30%

96 700

1 5660 0 — 307050

390 85 + 35%

1 5660 0

307050 — ...

91742,50 + 38,6%

307050

Таблиця 2.21

Шкала оподаткування доходів подружжя за окремими деклараціями

Оподатковуванийдохід, дол.

Ставки та розмір подат-кового зобов'язання

Граничні розміридоходу

$ 0 — 6000

10%

$ 0

6000 — 23350

$ 600, 00 + 15%

6000

23350 — 56425

3202,50 + 27%

23350

56425 — 85075

12132,75 + 30%

56425

85975 — 153525

20997,75 + 35%

85975

153525 — ...

44640,25 + 38,6%

153525

На другому місті за питомою вагою у доходах федерального бюджету(біля 33,5%, більше 600 млрд. дол.) знаходяться цільові соціальні подат-ки або внески (обов'язкові платежі) у фонди соціального страхування:податок на фінансування програм пенсійного страхування, внесок за ме-дичне обслуговування, внесок на соціальне страхування на випадок без-робіття. Внески на соціальне страхування (пенсії по старості та інвалід-ності, допомоги по тимчасовій непрацездатності) справляються в залеж-ності від фонду заробітної плати за ставкою 12,4%, яка розділяється по-рівну — по 6,2% для роботодавців і працюючих. За таким же принципомрозподіляються порівну ставка податку (2,9%) на медичне обслуговуван-ня та податок у фонд допомог по безробіттю (14,5% від фонду заробітноїплати).

Зокрема, за рахунок податку на медичне обслуговування фінансу-ються федеральні програми Medicare — безоплатного лікування літніхлюдей (старших 65 років) і Medicaid — безоплатної або пільгової медич-ної допомоги тим, хто не може оплачувати лікування.

Важлива роль у регулюванні економіки США відводиться податку наприбуток корпорацій, його частка у структурі — біля 10% доходу феде-рального бюджету (близько 200 млрд. дол.). З точки зору оподаткуваннятака організаційно-правова форма ведення бізнесу, як «товариство» несплачує податок на прибуток від підприємницької діяльності. Прибутоктовариства розподіляється між його учасниками, кожний з яких сплачуєприбутковий податок з фізичних осіб.

Корпорації сплачують податок з отриманого прибутку відповід-но до режиму оподаткування. Так, малі та середні корпорації можутьобрати пільговий режим оподаткуваня і отримати статус так званихS-корпорацій і такі компанії повинні відповідати наступним вимогам:

бути американською;

мати не більше 35 акціонерів;

не бути філією іншої корпорації;

випускати лише один вид акцій, не володіти понад 80% акцій іншихкорпорацій.

Інші корпорації, що не відповідають вищеназваним вимогам оподат-ковуються на загальних засадах, що регламентується главою «С» Кодек-су внутрішніх доходів США і називаються «С-корпорації».

Об'єктом оподаткування є валовий прибуток, що включає валовийдохід від реалізації товарів, послуг, дивіденди, інші доходи за вираху-ванням передбачених законодавством витрат. Звичайні витрати включа-ють зарплату, податки сплачені штату і місцевим органам влади, внескиу фонди соціального страхування, рентні платежі, амортизацію, витратина науково-дослідну роботу.

Практично сплачувані суми податків набагато менше за рахунок по-даткових кредитів на інвестиції у житлові проекти, на програми створен-ня нових робочих місць, тощо. Податок на прибуток корпорацій розрахо-вується за 8-ми розрядною шкалою оподаткування:

Таблиця 2.22Шкала ставок податку на прибуток корпорацій

Оподатковуваний прибуток, дол.

Ставка,%

Менше 50 000

15

50 001-75 000

25

75 001-100 000

34

100 001-335 000

39

335 001-10 000000

34

10 000001-15 000000

35

15 000001-18 333333

38

Більше 18 333333

35

Отже, особливість американського податку на прибуток корпораційполягає в тому, що максимальна ставка в прогресивній шкалі оподатку-вання знаходиться не в кінці шкали, а в її середині. Всі корпорації, неза-лежно від розміру, оподатковуються в однаковому порядку, в тому числімають право на податкові кредити. Збори акціонерів уповноважені прий-няти рішення, за яким податок сплачується не на корпоративному рівні,а самими акціонерами в формі прибуткового податку з дивідендів. Саме утакий спосіб сплачує податок на прибуток більшість американських кор-порацій.

Відповідно до податкового кодексу США валовий дохід корпораціївизначається в порядку, аналогічному визначенню валового оподаткова-ного доходу фізичної особи. Зазвичай, оподатковуваний дохід корпораціїдорівнює або дуже близький до величини її прибутку. Прибуток, одер-жаний корпорацією, підлягає подвійному оподаткуванню: перший раз якдохід корпоративної господарської одиниці, другий раз — як прибутокпісля сплати корпоративного податку, що підлягає розподілу між акціо-нерами. В результаті сукупний тягар обох податків може сягати і навітьперевищувати 60%.

Крім розглянутих індивідуального і корпоративного прибутковихподатків, у США справляється так званий альтернативний мінімаль-ний податок (АМП), який був запроваджений у 1969 р. з метою запо-бігання зменшенню платниками з високим рівнем доходів податковихзобов'язань шляхом зловживання пільгами, знижками і кредитами, пе-редбаченими для податку на прибуток корпорацій (тобто легалізовано-го ухилення від податків). Для АМП кількість пільг значно скорочена.Отже, АМП — реакція на можливість такої комбінації пільг і знижок, щоздатна звести податкові зобов'язання нанівець. Якщо АМП, нарахованийоднаково на дохід корпорації чи фізичної особи, перевищує суми звичай-них зобов'язань по корпораційному й індивідуальному прибуткових по-датках, то платник має сплатити саме альтернативний податок. СтавкиАМП: 26% для фізичних осіб, доходи яких не перевищують 175 тис. дол.,і 28% на суму перевищення 175 тис.; для корпорацій — 20%.

Альтернативний мінімальний податок прийнято, щоб примусити тих,хто має право на численні пільги, хоч що-небудь платити. Американськіфахівці так оцінили цю форму оподаткування: «Альтернативний мінімаль-ний податок — ще один доказ відсутності внутрішньої логіки в нашій по-датковій системі... Такий податок є визнанням невдачі. Він демонструє нетільки дефекти системи, але й нездатність Конгресу справитися з ними».

Податок на спадщину і дарування — податок на майно, яке перехо-дить до спадкоємців (посмертний податок) і/або роздаровується прижитті. Лише 2% громадян США підпадають під дію даного податку,оскільки встановлюється достатньо високій розмір неоподатковуваногомінімуму вартості майна, який щорічно переглядається. До 2006 р. нео-податковуваний поріг має піднятися до 1 млн. дол.

Дарування, вартість яких не перевищує 10 тис. дол. на рік, такожзвільнені від оподаткування. Отже, надходження від податку на спадщи-ну і дарування складають 1,5% доходів федерального бюджету (близько28 млрд. дол.). Податок справляється за прогресивною шкалою при міні-мальній ставці 18% і максимальній — 55%. Податок на спадщину та да-рування дуже дорогий в адмініструванні через великі втрати часу, склад-ності обліку й оцінки об'єктів оподаткування. Тому майбутнє податку наспадщину і дарування в США знаходиться під знаком питання. Конгресприйняв рішення про поступове скасування даного податку.

Акцизи забезпечують біля 4% доходів федерального бюджету (близь-ко 70 млрд. дол.). Акцизи установлені на нафтопродукти, шини, знаряд-дя для мисливства та рибальства, транспортні та комунікаційні послу-ги. В США на першому місці за своїм фіскальним значенням знаходить-ся акциз на бензин. Акцизну природу мають також природоохоронні збо-ри, які входять у вартість хімічної та іншої продукції, що шкодить приро-ді, руйнує озоновий шар.

За рахунок мита формується приблизно 1% доходної частини феде-рального бюджету (близько 20 млрд. дол.). Інші надходження складають2% федеральних доходів (40 млрд. дол.).

Помітна особливість американської системи федеральних податків —відсутність податку на додану вартість, що вочевидь суперечить загаль-носвітовій тенденції. Полеміка навколо цього податку ведеться в СШАдавно, але уряд так і ненаважився запровадити ПДВ на федеральномурівні. Можливі причини полягають у тому, що проти налаштовані впли-вові ділові кола, з погляду яких ПДВ не надає реальних конкурентних пе-реваг американським корпораціям на внутрішньому ринку та у зовніш-ніх економічних зв'язках. Крім того, в опозиції до ПДВ знаходяться гу-бернатори штатів, оскільки даний податок буде конкурувати зі штатнимподатком з продажу.

Домінуюче фіскальне значення оподаткування індивідуальних дохо-дів у структурі державних доходів відображає високу ефективність рин-кової економіки США, матеріальний добробут американського суспіль-ства, де абсолютна більшість громадян мають високі доходи з відповідновисокою купівельною та податковою спроможністю. Щоправда, на нау-ковій конференції «Податкова політика в XXI столітті» звучали прогно-зи, що під кінець нинішнього століття оподаткуванню особистих дохо-дів фізичних осіб загрожує занепад, що можна пояснити зростаючим тя-гарем соціальних та екологічних проблем. Натомість невпинно будутьзростати внески у фонди соціального страхування, а також податки наспоживання, особливо ПДВ.