2.3. Податкова система Російської Федерації (РФ)

магниевый скраб beletage

2.3.1. Загальна характеристика податкової системи РФ

Перебудова податкової системи Російської Федерації (РФ) здій-снюється за новими принципами з метою поліпшення інвестиційно-го клімату, досягнення профіцитності державного бюджету, знижен-ня податкового тягаря, узгодження довгострокових інтересів держа-ви, підприємців та більшості населення. Розпочалася вона розробкоюта прийняттям Податкового кодексу (ПК) Російської Федерації. Осно-вною передумовою прийняття ПК було зростання валового внутрішньо-го продукту (ВВП), ліквідація бюджетного дефіциту та збільшення над-ходжень до бюджету.

Податкова реформа спрямована на значне зниження податкового тис-ку на платника. Під час проведення реформи відбулося суттєве зменшен-ня податкових пільг, що надавались окремим платникам (скасовано всіпільги щодо податку на прибуток, зменшено кількість пільг з прибутко-вого податку з громадян), тобто проведено вирівнювання умов оподатку-вання для всіх платників. З іншого боку при оподаткуванні враховуютьрізні витрати платника, пов'язані з лікуванням, отриманням послуг уста-нов охорони здоров'я, здобуванням освіти, потребами родини тощо.

Реформою спрощено систему оподаткування та зменшено кількістьподаткових платежів. Так, зараз їх нараховують 28. Введено єдиний соці-альний податок замість існуючих раніше відрахувань до Пенсійного фон-ду, Фонду соціального страхування та Фонду обов'язкового медичногострахування.

Важливе місце в проведенні податкової реформи належить форму-ванню нової етики платника. За твердженнями деяких російських еко-номістів, більша частина підприємців, фізичних осіб підтримує політикудержави у сфері оподаткування.

Податковий кодекс РФ складається з двох частин, які вводилися по-ступово: перша частина — з 1 січня 1999 року, друга — з 2000 року.

Перша (загальна) частина складається з таких елементів: види подат-кових платежів та обов'язкових зборів; порядок сплати податків та ви-конання обов'язків платника; принципи встановлення та введення в діюнових податків, а також їх скасування; права та обов'язки всіх суб'єктівподаткової системи (від платника до податкових органів); форми, мето-ди та порядок контролю за платниками; відповідальність платників по-датків за порушення чинного законодавства; порядок оскарження дій по-даткових органів.

Згідно з першою частиною ПК РФ на території держави встановленоподаткові платежі. В табл. 2.24 наведена класифікація податкових плате-жів, що діють на території Російської Федерації.

Платники податків (суб'єкти оподаткування) — це юридичні і фізич-ні особи, на яких покладені обов'язки сплачувати податки.Платники податків зобов'язані:

вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-госпо-дарську діяльність, забезпечуючи їх зберігання не менше 5 років;

надавати податковим органам необхідні для нарахування і сплати по-датків документи і відомості;

вносити виправлення в бухгалтерську звітність у розмірі суми заниже-ного доходу (прибутку), виявленого перевірками податкових органів;

Таблиця 2.24

Податкові платежі Російської Федерації

Рівень

Податкові платежі

 

1) податок на додану вартість;

 

2) акцизні збори;

 

3) податок на прибуток;

 

4) податок на доходи від капіталу;

 

5) прибутковий податок з фізичних осіб;

 

6) єдиний соціальний податок (внесок);

 

7) державне мито;

 

8) мито;

Федеральні:

9) податок з користувачів надр;

10) податок на відтворення матеріально-сировинної бази;

 

11) податок на додатковий дохід від здобування вугле-

 

водів;

 

12) збір за право користування об'єктами тваринного сві-ту, водними та біологічними ресурсами;

 

13) лісовий збір;

 

14) водний збір;

 

15) екологічний збір;

 

16) федеральні ліцензійні збори.

 

17) податок на майно організацій;

 

18) податок на нерухомість;

 

19)шляховий податок;

Регіональні:

20) податок з власників транспортних засобів;

 

21) податок з продажів;

 

22) податок з грального бізнесу;

 

23) регіональні ліцензійні збори.

 

24) земельний податок;

 

25) податок на майно фізичних осіб;

Місцеві:

26) податок з реклами;

 

27) податок на спадщину;

 

28) місцеві ліцензійні збори

у випадку незгоди з фактами, викладеними в акті перевірки, здійсне-ної податковим органом, надавати письмові роз'яснення мотивів від-мови від підпису цього акта;

виконувати вимоги податкового органу щодо усунення виявлених порушень законодавства про податки.

По кожному виду податку платник має право і зобов'язаний знати:об'єкт податку; джерело податку; одиницю оподаткування; ставку подат-ку; термін сплати податку; вид бюджету (позабюджетного фонду), в якийзараховується сума податку за звітний період; пільги по податках.

Об'єктом оподаткування є доходи (прибуток), вартість певних това-рів, окремі види діяльності платників податків, операції з цінними папе-рами, користування природними ресурсами, майно юридичних і фізич-них осіб, передача майна, додана вартість продукції, робіт і послуг.

Передбачено, що один і то й же об'єкт може оподатковуватись подат-ком одного виду тільки один раз за визначений Законом період оподат-кування.

Терміну сплати податку за порушення стягуються пені у розмірі 0,7%несплаченої суми за кожний день прострочення платежу.Пільги по податках встановлюються такі:

неоподатковуваний мінімум об'єкта;

вилучення з оподаткування певних елементів об'єкта;

зниження податкових ставок;

вирахування з податкового зобов'язання;

цільові податкові пільги, включаючи податкові кредити.Податковий кредит надається підприємству регіональним Податко-вим органом на основі договору на умовах зворотності.

Інвестиційний податковий кредит надається підприємствам для фі-нансування інноваційних програм та інвестицій.

Платник податку має право: надавати податковим органам докумен-ти, що дають право на пільги; знайомитися з актами перевірок; надаватироз'яснення по актах перевірок; оскаржити рішення податкових органів іподаткових інспекторів.

Міра відповідальності платника залежить від видів порушень подат-кового законодавства. Ці порушення мають свою специфіку і під нимирозуміють діяльність або бездіяльність, яка виражається у неправильно-му виконанні чи невиконанні обов'язків перед бюджетом.

Правопорушення можуть бути такі: приховування чи заниження до-ходу чи іншого об'єкта оподаткування; відсутність обліку об'єкта опо-даткувань; неправильне утримання податку юридичними чи фізичнимиособами; ведення обліку з порушення фінансово-господарського законо-давства; несвоєчасна сплата податків; ненадання чи несвоєчасне наданнязвітності по податках; невиконання платником вимог посадових осіб по-даткових органів.

За порушення законодавства платник податку у РФ несе відпові-дальність у вигляді:

стягнення всієї суми прихованого чи заниженого податку і штрафу урозмірі тієї ж суми, при повторному порушенні — у подвійному роз-мірі, при навмисному приховуванні — у 5-кратному розмірі суми;

стягнення пені при затримці платежу — 0,7% від суми податку за кож-ний день прострочення;

штраф за відсутність обліку об'єктів оподаткування і ведення облі-ку з порушенням встановленого порядку, що тягне за собою прихову-вання чи заниження доходу — 10% до нарахованих сум податку;

штраф за несвоєчасне надання (чи ненадання) документів, необхід-них для нарахування чи сплати податків — 10% належних для сплатисум податку.

Посадові особи і громадяни, винні у порушенні податкового зако-нодавства, притягуються до адміністративної, дисциплінарної та кримі-нальної відповідальності.

Введення другої частини ПК РФ змінило порядок оподаткування зокремих податків. Новий порядок стосується практично всіх податків. У2001 році скасовано податки на реалізацію паливно-мастильних матері-алів, на придбання автотранспортних засобів. Але якщо з цих податківє недоїмка, то вона підлягає сплаті до федерального шляхового фонду.З 1 січня 2003 року скасовано податок за користування автомобільнимишляхами. Змінено також порядок сплати та нарахування для існуючихподатків.