2.3.3. Регіональне та місцеве оподаткування у РФ

Розглянемо досвід Російської Федерації у використанні податку наприбуток як важливого інструменту державного регулювання економіч-них і соціальних процесів в країні, зокрема і в регулюванні міжбюджет-них відносин.

З 1 січня 2004 р. в Російський Федерації запроваджено дві ставки по-датку на прибуток підприємств:

Ставка податку на прибуток зменшується в півтора рази для:

банків, що надають не менш 5-% загальної суми кредитів селянськимгосподарствам, колгоспам, радгоспам і іншим сільськогосподарськимпідприємствам, що переробляють сільськогосподарську продукцію,а також малим підприємствам (за винятком здійснюючу постачаль-ницько-збутову, торгівельну або закупівельну діяльність);

страховиків, які не менш 50% страхових внесків за звітний періододержують від страхування майнових інтересів селянських (фермер-ських) господарств, колгоспів, радгоспів і інших сільськогосподар-ських і малих підприємств.

У цих умовах для банків і страховиків ставки податку на прибуток,зменшені в півтора разу, становлять:

8,66% (13% * 100% : 150%) у республіканський бюджет РФ;14,66% (22% * 100% : 150%) у бюджети суб'єктів Федерації.

Таблиця 2.26

Ставки податку на прибуток на регіональномута місцевому рівнях РФ

Розмір ставки

Органвстановлення

Напрямокзарахування

13%

затверджується законо-давчим органом — Феде-ральними Зборами

зараховується вреспублікансь-кий бюджет РФ

не більше 22% для під-приємств і організацій

встановлюється органомдержавної влади суб'єктівФедерації самостійно

Зараховуєтьсядо місцевих бюд-жетів субєктівФедерації

не більше 30% для орга-нізацій і для банків (кре-дитних установ) і страхо-виків

встановлюється органомдержавної влади суб'єктівФедерації самостійно

Зараховуєтьсядо місцевих бюд-жетів субєктівФедерації

Отже, розрахунок річної суми податку на прибуток визначається поформулі:

Н = [(Пв — Лн + Фотсн)* Сн]/100,де Н — річна сума податку;

Пв — валовий прибуток, зменшений на суму, передбачену законодав-ством;

Лн — податкові пільги;

Фотсн — фактичні видатки на оплату праці понад установленунорму;

Сн — ставка податку (13% + 22%).

Сума податку визначається платником самостійно виходячи з фак-тичного прибутку на підставі бухгалтерської звітності наростаючим під-сумком з початку року. Податок сплачується щоквартально, розрахунокподається у п'ятиденний термін від дня, установленого для надання квар-тального бухгалтерського звіту, а по річних розрахунках — у десятиден-ний термін від дня, установленого для надання бухгалтерського звіту йбалансу за рік.

Протягом кварталу платники провадять авансові внески виходячиз очікуваної суми прибутку за оподатковуваний період і ставки подат-ку. Звільняються від сплати авансових внесків податку на прибуток маліпідприємства, інвестиційні фонди, підприємства, що добувають дорого-цінні метали, а також підприємства із сезонним характером виробництва,з іноземними інвестиціями й бюджетні організації. Для контролю за пра-вильністю визначення й повнотою перерахування в бюджет авансовихсум податку на прибуток підприємства представляють податковим орга-нам за місцем розташування до початку кварталу довідки про очікуванусуму прибутку на квартал за встановленою формою.

Авансові внески податку сплачуються всіма платниками не пізніше15-го числа кожного місяця рівними частками в розмірі 1/3 кварталь-ної суми податку, обчисленої на базі очікуваного прибутку на квартал.При зміні протягом кварталу передбачуваного прибутку платник за узго-дженням з фінорганом може переглянути цю суму й величину авансо-вих внесків у бюджет і представити йому довідку про ці зміни не пізніше,ніж за 20 днів до закінчення звітного кварталу. Різниця між сумою подат-ку, що підлягає внесенню в бюджет між фактично отриманим прибутком,і фактичними авансовими внесками податку за минулий квартал підля-гає уточненню на суму, розраховану виходячи з відсотка за користуван-ня банківським кредитом, установленого в минулому кварталі ЦБ РФ.

Підприємства, які зменшили в довідці очікуваний прибуток, прова-дять доплату податку. До цієї суми застосовується річна дисконтна став-ка ЦБ РФ за користування банківським кредитом, що діяв на 15-е числодругого місяця минулого кварталу звітного періоду, ділена на 4.

Наприклад, у довідці про передбачуваний прибуток на 1 квартал за-значена сума 2000 руб., сума авансових платежів при ставці 35% пови-нна скласти 700 руб. Фактично одержано прибуток 2500 руб. і сума аван-сових внесків — 875 руб., тобто заниження авансових внесків склало 175руб. Отже, доплата податку на прибуток при дисконтній ставці ЦБ РФза користування кредитом, рівної 160% річних, а на квартал 40% (160:4),складе: 175 руб. + 70 руб. (40% від 175) = 245руб.

Підприємствам, що одержали у звітному кварталі прибутку менше,чим зазначено в довідці, переплачені суми платежів з урахуванням став-ки ЦБ не вертаються.

Сума податку на прибуток, що підлягає сплаті в бюджет, визначаєть-ся з урахуванням раніше внесених авансових платежів. Якщо при пере-вірці податковим органом установлено, що податок на прибуток підля-гає внеску в більшій сумі, чим показано в розрахунку платника, то до-нарахована сума перераховується в бюджет у п'ятиденний строк від дняповідомлення податковим органом про суму доплати. Причому після за-кінчення п'ятиденного строку від дня, установленого для подання бух-галтерського звіту й балансу, нараховується пеня. Зайво внесені сумиподатку на прибуток зараховуються на рахунок або вертаються плат-никові податковим органом в 10-денний строк від дня одержання йогописьмової заяви.

Підприємства зобов'язані до настання строку платежу податку наприбуток здати платіжні доручення відповідним установам банку на пе-рерахування суми податку в бюджет у першочерговому порядку. Такідоручення приймаються банками до виконання незалежно від станурозрахункового (поточного) рахунку власника. Якщо на рахунку остан-ніх кошти відсутні, то зазначені платіжні доручення розміщуються в кар-тотеці № 2.

Підприємства крім податку на прибуток сплачують податки з наступ-них видів й доходів:

дивіденди, відсотки, отримані по випущеним у РФ цінним паперам(крім доходів від державних цінних паперів), що належать підпри-ємствам. Механізм податку з дивідендів по акціях наступний: акціо-нерне товариство, акціями якого володіє підприємство, отримує при-буток і обкладається податком на прибуток у загальновстановлено-му порядку, прибуток, що залишився після сплати податку, направ-ляється на виплату дивідендів по акціях, у тому числі по акціях, щоналежать підприємству. Із зазначених дивідендів акціонерне товари-ство платить податок по ставці 15%, а з дивідендів акціонерного бан-ку — 18%.

Підприємство, одержавши дивіденди, відображає їх у позареалізацій-них доходах, і при оподатковуванні віднімає з валового прибутку сумуотриманих дивідендів, тому що податок із цієї суми вже сплачений акці-о нерним товариством;