2.3.4. Особливості адміністрування податків у РФ

магниевый скраб beletage

Податкова служба Російської Федерації (Росії, РФ) була створенау 1991 році. Структурно вона складається з 82 податкових управлінь посуб'єктах Російської Федерації та 1600 інспекцій. На утримання подат-кової служби витрачається 18 млрд. рублів (близько 500 млн. у доларо-вому еквіваленті). В 1992 р. у складі податкової служби було сформованеУправління податкових розслідувань, призначене для боротьби з подат-ковими злочинами. В 1993 р. дане управління перетворили в окрему пра-воохоронну структуру — Федеральну податкову поліцію. По суті Управ-ління, а потім поліція, конкурували в здійсненні контрольної роботи зподатковою службою. Характер взаємин між двома податковими відом-ствами російські експерти визначають так: хто швидше добіжить до плат-ника податків. Ситуація ускладнювалась тим, що кожне з цих відомствмало спеціальні фонди, куди за результатами перевірок відраховувалипевні суми від додатково зібраних податків. Зрозуміло, що відомчий ін-терес полягав у максимізації фондів.

Досвід російської податкової поліції дає уявлення про шкоду дублю-вання функціональних повноважень різними державними установами.Під час реформи у податкової поліції в 1999 р. відібрали контрольно-перевірочну функцію, а в 2003 р. її ліквідували зовсім. З 2004 р. функ-ції колишньої податкової поліції виконують працівники оперативно-розшукових бюро Головного управління по боротьбі з податковими зло-чинами Федеральної служби по економічних і податкових злочинах ускладі Міністерства внутрішніх справ РФ.

Податкові органи Росії знаходилися в системі Міністерства подат-ків і зборів (МПЗ), а на початку 2004 р. у ході адміністративної реформиввійшли в склад Міністерства фінансів РФ під назвою Федеральної по-даткової служби. Головне завдання податкового відомства — контроль задодержанням законодавства, правильністю обчислення податків, повно-тою та своєчасністю перерахування у відповідні бюджети державних по-датків та інших платежів, встановлених законодавством РФ та суб'єктівфедерації в межах їх компетенції.

Податкові органи мають монопольне право на реєстрацію юридичнихосіб. Крім того, податкове відомство наділене такими правами:- Проводити в міністерствах, відомствах, підприємствах та організа-ціях будь-якої форми власності, а також у громадян РФ, іноземнихгромадян і осіб без громадянства перевірки розрахункових докумен-тів, бухгалтерських книг, звітів, декларацій, кошторисів та інших до-кументів, пов'язаних з оподаткуванням, отримувати необхідні довід-ки та інформацію з питань, які виникли під час перевірки, за винят-ком інформації, яка є комерційною таємницею згідно законодавства.Результати перевірки оформлюються відповідними актами, в якихвідображають порушення законодавства про податки та інші платежідо бюджету, факти невиконання вимог посадових осіб, даються вка-зівки щодо виправлення недоліків та внесення недоплат до бюджету.

Контролювати дотримання законодавства особами, що займаютьсяпідприємницькою діяльністю, видавати їм на основі рішень органіввиконавчої влади патенти та реєстраційні посвідчення.

Отримувати від підприємств, організацій та установ, громадян до-відки, документи та копії з них, стосовно господарської діяльностіплатника податку та необхідні для правильного справляння подат-ків. Останнім часом відбулися серйозні зміни щодо регламентуваннякомерційної таємниці. З 1 січня 2004 р. громадяни Росії одержуютьправо ознайомитися з установчими документами будь-якого підпри-ємства, в тому числі з паспортними даними його засновників. Вважа-ють, що дане нововведення наблизить російську податкову системудо європейських стандартів і буде мати позитивне значення для рин-ку капіталу, оскільки інвестори заінтересовані в доступності інфор-мації. Щоправда, деякі спеціалісти сумніваються в доцільності роз-криття паспортних даних бізнесменів за нинішнього рівня криміна-лізації суспільства.

Досліджувати, не порушуючи відповідні правила при здійсненнісвоїх повноважень, всі використовувані для отримання доходів абопов'язані з господарською діяльністю платників виробничі, склад-ські, торгівельні та інші приміщення, незалежно від їх місцезнаход-ження. У випадках відмови громадян допустити посадових осіб дооб'єктів, що перевіряються, податкове відомство має право визначи-ти оподатковуваний дохід таких платників на основі документів, якісвідчать про отримання ними доходів і (або) на підставі оподаткуван-ня осіб, що займаються аналогічною діяльністю.

Вимагати від керівників та інших посадових осіб юридичних осіб ігромадян ліквідації виявлених недоліків, контролювати їх виконання.

Призупинити операції в банках та інших фінансово-кредитних уста-новах у випадках непред'явлення відповідних документів.

Вилучати в підприємств, організацій, громадян документи, що свід-чать про заниження прибутку (доходу) та інших об'єктів оподатку-вання.

Застосовувати до підприємств штрафні санкції (пені, штрафи).

Ініціювати клопотання щодо заборони у встановленому порядку за-йняття підприємницькою діяльністю.

Клопотати через суд та арбітраж про ліквідацію підприємств будь-якої форми власності, проведення санації та оголошення банкрутом;про визнання недійсними угод та перерахування до бюджету доходів,отриманих по таким угодам.

Податкові інспекції несуть відповідальність за повноту і своєчасний об-лік платників податків, а також за проведення документальних перевірокправильності визначення податкових зобов'язань, своєчасності та повнотисплати податків до бюджету. Перевірки проводяться не менше одного разув рік. Скарги на рішення податкових органів можуть бути подані до вище-стоящих органів і суду, що не призупиняє дію рішення податкової служби.

Питання для самоконтролю

Платники, об'єкти та ставки основних податків у РФ.

Федеральні податки у РФ.

Регіональні податки у РФ.

Місцеве оподаткування у РФ.

Система адміністрування податків у РФ.