2.4. Податкова система Японії2.4.1. Органи податкового регулювання та контролю Японії

Сучасна податкова система — результат податкової реформи 1988 р.Створена в перші післявоєнні роки під наглядом американських експер-тів, система оподаткування проіснувала 40 років, виконавши роль макси-мальної мобілізації державних доходів, а також забезпечивши підтрим-ку високої норми нагромадження, тобто тієї частини ВВП, яка не спожи-вається в поточному році, а матеріалізується у вигляді будівель, споруд,обладнання, виробничих запасів. На кінець 80-х років у країні склалисясприятливі умови для реформування податкової системи щодо стимулю-вання економічного зростання шляхом підвищення ділової активності танарощування внутрішнього споживчого попиту.

Органи управління податковою системою Японії перебувають у під-порядкуванні Міністерства фінансів, два підрозділи якого — Податковебюро й Бюро мита і тарифів — відповідальні за дослідження й планування(включаючи підготовку відповідних законопроектів) у сфері оподаткову-вання, сертифікацію податкових і митних інспекторів, виявлення фактіввідхилення від сплати податків і т.д. Безпосередньою діяльністю по про-веденню податкової політики в життя, тобто збором податків відповіднодо існуючого законодавства, зайняте Національне податкове управління(НПУ), створене в 1949 р. як автономний орган міністерства фінансів.

Інститут податкової поліції в Японії відсутній, однак центральнийапарат НПУ містить у собі відділ інспекцій і розслідувань, співробітни-ки якого наділені повноваженнями проводити прямі слідчі дії відносноконкретних платників податків. Такі ж відділи є й на регіональному рівні.У них працюють більш ніж 2000 інспекторів й близько 1200 слідчих.

Крім того, у кожному місцевому відділенні є 20-30 інспекторів, що здій-снюють оперативний контроль за сплатою податків. В 1970 р. у складіНПУ був створений Національний податковий трибунал, що має 12 ре-гіональних й 6 місцевих відділень. У його функції входить вирішеннясправ, пов'язаних з оподаткуванням.

На Національне податкове управління, що структурно входить у Мініс-терство фінансів покладені всі функції по нарахуванню, збору й усуненнювипадків ухиляння від сплати всіх загальнодержавних прямих (прибутко-вого, корпоративного, на спадщину й дарування, землю й нерухомість) і не-прямих податків і зборів (споживчого, «алкогольного», «тютюнового», «бен-зинових», «дорожнього» і гербового). Виключення становлять лише мита йкорабельні збори, що відносяться до компетенції Міністерства фінансів.

Міністерство фінансів Японії традиційно вирішує питання податко-вих надходжень, проводячи свою політику через участь у роботі Ради поекономічній і податковій політиці. Національне податкове управліннябере участь у цих процесах з початкової стадії підготовки різних пропо-зицій, проводячи свою думку через Міністерство фінансів. Підготовле-ні в такий спосіб адміністративні або законодавчі зміни в податковій сис-темі розглядаються на засіданні Кабінету міністрів, і після затвердженнявиносяться до парламенту.

При чисельності населення Японії в 127 млн. чоловік штатний складНаціонального податкового управління становить 56 466 службовців. Ворганізаційному плані НПУ складається із центрального апарата (651чол. — 1,2%), одинадцяти регіональних податкових бюро, регіональноїподаткової інспекції о. Окінава й 524 податкових інспекцій, де працює54 974 співробітника (97,4% від усього штатного складу), а також Подат-ковий коледж — 363 чол. (0,6%) і Національний податковий трибунал —478 чол. (0,8%) з його філіями, де відбувається оскарження правильнос-ті нарахування податків.

Структурно як центральний апарат, так і регіональні податкові бюрой інспекції на місцях мають ідентичну функціональну побудову й пред-ставлені трьома основними департаментами: по оподаткуванню, зборуподатків, а також по проведенню перевірок і кримінальному розслідуван-ню випадків ухиляння від їхньої сплати. По цільовому призначенню 68%штатних співробітників займаються питаннями нарахування податків інасамперед прибуткового, корпоративним і споживчого, 15% — зборомподатків й 17% — управлінням і координацією. При цьому характернийсвоєрідний «поділ праці», коли регіональні бюро контролюють правиль-ність сплати податків великими компаніями в зоні їхньої відповідальнос-ті, а податкові інспекції — малий і середній бізнес на місцях, а також при-буткові податки, податки зі спадщини, нерухомості й інших.

Наведені статистичні дані свідчать про ефективну роботу податковихорганів, що опираються як на історично сформовані традиції законослух-няності як природної для переважного числа японців форми соціальногоповодження, так і на детально розроблену законодавчу базу. Водночас, неможна не відзначити, що податкове законодавство Японії досить об'ємне,багато актів відрізняються великим числом статей, складністю норм ітермінології. Розібратися в цих документах у багатьох випадках здатнілише службовці податкових органів і фахівці з податкових проблем.

У цілому японська податкова система представляється досить ефек-тивною. На її функціонування в 2006 фінансовому році з бюджету буловитрачено 731,6 млрд. ієн, з яких основна частина — 575,4 млрд. ієн піш-ла на грошове утриманя службовців, 127,6 млрд. на обслуговування при-міщень й 16 млрд. на накладні витрати. Таким чином, на збір 100 ієн по-датків було витрачено 1,6 ієни (в 1980 р. — 1,4 ієни, в 1995 р. — 1,26 ієни).

2.4.2. Система податкових надходжень бюджету Японії

Податкові надходження у структурі державного бюджету Японії тра-диційно становлять близько 2/3 загальних доходів. Найбільшу частку ста-новить податок з доходів фізичних осіб та корпоративний податок — близь-ко 20% кожен. Також істотну частку забезпечують надходження від подат-ку на споживання (аналог ПДВ) — приблизно 13%. Частка інших подат-ків набагато менша і сумарно становить близько 12%. Таким чином, подат-кові надходження — найвагоміше джерело формування державної казни.

Діаграма наочно засвідчує приведені дані:

Податок здоходівфізичнихосіб20 %

13 %

Інші податки12 %

Рис. 2.3. Структура доходів державного бюджету Японії за 2007 рік

Розглянемо структуру загальнодержавних податків у Японії. Най-більшу вагу займають податок з доходів фізичних осіб та корпоративнийподаток, забезпечуючи за підсумками 2007 року близько 30% загальнихподаткових надходжень кожен. Податок на споживання (аналог україн-ського ПДВ чи європейського VAT) становить близько 20% від загаль-них податкових надходжень. Саме ці три податки і є найбільш істотними,частка інших становить менш ніж 20%.

Як свідчить таблиця 2.27 з 1995 року значно зросла частка податку наспоживання (від 10,5% до 20%), а корпоративний податок зрівнявся за іс-тотністю із податком з доходів фізичних осіб, хоч розрив між ними у 1995році сягав більш ніж 10%.

Таблиця 2.27^руктура та динаміка податкових надходжень Японії

 

1995

2000

2005

2006

2007

 

млрдієн

%

млрдієн

%

млрдієн

%

млрдієн