2.4. Податкова система Японії2.4.1. Органи податкового регулювання та контролю Японії

магниевый скраб beletage

Сучасна податкова система — результат податкової реформи 1988 р.Створена в перші післявоєнні роки під наглядом американських експер-тів, система оподаткування проіснувала 40 років, виконавши роль макси-мальної мобілізації державних доходів, а також забезпечивши підтрим-ку високої норми нагромадження, тобто тієї частини ВВП, яка не спожи-вається в поточному році, а матеріалізується у вигляді будівель, споруд,обладнання, виробничих запасів. На кінець 80-х років у країні склалисясприятливі умови для реформування податкової системи щодо стимулю-вання економічного зростання шляхом підвищення ділової активності танарощування внутрішнього споживчого попиту.

Органи управління податковою системою Японії перебувають у під-порядкуванні Міністерства фінансів, два підрозділи якого — Податковебюро й Бюро мита і тарифів — відповідальні за дослідження й планування(включаючи підготовку відповідних законопроектів) у сфері оподаткову-вання, сертифікацію податкових і митних інспекторів, виявлення фактіввідхилення від сплати податків і т.д. Безпосередньою діяльністю по про-веденню податкової політики в життя, тобто збором податків відповіднодо існуючого законодавства, зайняте Національне податкове управління(НПУ), створене в 1949 р. як автономний орган міністерства фінансів.

Інститут податкової поліції в Японії відсутній, однак центральнийапарат НПУ містить у собі відділ інспекцій і розслідувань, співробітни-ки якого наділені повноваженнями проводити прямі слідчі дії відносноконкретних платників податків. Такі ж відділи є й на регіональному рівні.У них працюють більш ніж 2000 інспекторів й близько 1200 слідчих.

Крім того, у кожному місцевому відділенні є 20-30 інспекторів, що здій-снюють оперативний контроль за сплатою податків. В 1970 р. у складіНПУ був створений Національний податковий трибунал, що має 12 ре-гіональних й 6 місцевих відділень. У його функції входить вирішеннясправ, пов'язаних з оподаткуванням.

На Національне податкове управління, що структурно входить у Мініс-терство фінансів покладені всі функції по нарахуванню, збору й усуненнювипадків ухиляння від сплати всіх загальнодержавних прямих (прибутко-вого, корпоративного, на спадщину й дарування, землю й нерухомість) і не-прямих податків і зборів (споживчого, «алкогольного», «тютюнового», «бен-зинових», «дорожнього» і гербового). Виключення становлять лише мита йкорабельні збори, що відносяться до компетенції Міністерства фінансів.

Міністерство фінансів Японії традиційно вирішує питання податко-вих надходжень, проводячи свою політику через участь у роботі Ради поекономічній і податковій політиці. Національне податкове управліннябере участь у цих процесах з початкової стадії підготовки різних пропо-зицій, проводячи свою думку через Міністерство фінансів. Підготовле-ні в такий спосіб адміністративні або законодавчі зміни в податковій сис-темі розглядаються на засіданні Кабінету міністрів, і після затвердженнявиносяться до парламенту.

При чисельності населення Японії в 127 млн. чоловік штатний складНаціонального податкового управління становить 56 466 службовців. Ворганізаційному плані НПУ складається із центрального апарата (651чол. — 1,2%), одинадцяти регіональних податкових бюро, регіональноїподаткової інспекції о. Окінава й 524 податкових інспекцій, де працює54 974 співробітника (97,4% від усього штатного складу), а також Подат-ковий коледж — 363 чол. (0,6%) і Національний податковий трибунал —478 чол. (0,8%) з його філіями, де відбувається оскарження правильнос-ті нарахування податків.

Структурно як центральний апарат, так і регіональні податкові бюрой інспекції на місцях мають ідентичну функціональну побудову й пред-ставлені трьома основними департаментами: по оподаткуванню, зборуподатків, а також по проведенню перевірок і кримінальному розслідуван-ню випадків ухиляння від їхньої сплати. По цільовому призначенню 68%штатних співробітників займаються питаннями нарахування податків інасамперед прибуткового, корпоративним і споживчого, 15% — зборомподатків й 17% — управлінням і координацією. При цьому характернийсвоєрідний «поділ праці», коли регіональні бюро контролюють правиль-ність сплати податків великими компаніями в зоні їхньої відповідальнос-ті, а податкові інспекції — малий і середній бізнес на місцях, а також при-буткові податки, податки зі спадщини, нерухомості й інших.

Наведені статистичні дані свідчать про ефективну роботу податковихорганів, що опираються як на історично сформовані традиції законослух-няності як природної для переважного числа японців форми соціальногоповодження, так і на детально розроблену законодавчу базу. Водночас, неможна не відзначити, що податкове законодавство Японії досить об'ємне,багато актів відрізняються великим числом статей, складністю норм ітермінології. Розібратися в цих документах у багатьох випадках здатнілише службовці податкових органів і фахівці з податкових проблем.

У цілому японська податкова система представляється досить ефек-тивною. На її функціонування в 2006 фінансовому році з бюджету буловитрачено 731,6 млрд. ієн, з яких основна частина — 575,4 млрд. ієн піш-ла на грошове утриманя службовців, 127,6 млрд. на обслуговування при-міщень й 16 млрд. на накладні витрати. Таким чином, на збір 100 ієн по-датків було витрачено 1,6 ієни (в 1980 р. — 1,4 ієни, в 1995 р. — 1,26 ієни).

2.4.2. Система податкових надходжень бюджету Японії

Податкові надходження у структурі державного бюджету Японії тра-диційно становлять близько 2/3 загальних доходів. Найбільшу частку ста-новить податок з доходів фізичних осіб та корпоративний податок — близь-ко 20% кожен. Також істотну частку забезпечують надходження від подат-ку на споживання (аналог ПДВ) — приблизно 13%. Частка інших подат-ків набагато менша і сумарно становить близько 12%. Таким чином, подат-кові надходження — найвагоміше джерело формування державної казни.

Діаграма наочно засвідчує приведені дані:

Податок здоходівфізичнихосіб20 %

13 %

Інші податки12 %

Рис. 2.3. Структура доходів державного бюджету Японії за 2007 рік

Розглянемо структуру загальнодержавних податків у Японії. Най-більшу вагу займають податок з доходів фізичних осіб та корпоративнийподаток, забезпечуючи за підсумками 2007 року близько 30% загальнихподаткових надходжень кожен. Податок на споживання (аналог україн-ського ПДВ чи європейського VAT) становить близько 20% від загаль-них податкових надходжень. Саме ці три податки і є найбільш істотними,частка інших становить менш ніж 20%.

Як свідчить таблиця 2.27 з 1995 року значно зросла частка податку наспоживання (від 10,5% до 20%), а корпоративний податок зрівнявся за іс-тотністю із податком з доходів фізичних осіб, хоч розрив між ними у 1995році сягав більш ніж 10%.

Таблиця 2.27^руктура та динаміка податкових надходжень Японії

 

1995

2000

2005

2006

2007

 

млрдієн

%

млрдієн

%

млрдієн

%

млрдієн

%

млрдієн

%

З доходів фі-зичних осіб

19 515

35,5

18 789

35,6

14 683

29,2

12 788

25,1

16 545

30,9

Корпоратив-ний

13 735

25,0

11 747

22,3

12 473

24,8

13 058

25,6

16 359

30,6

Податок наспоживання

5 790

10,5

9 822

18,6

10 468

20,8

10 538

20,7

10 645

19,9

Інші

15 922

29

12 363

24

12 626

25

14 540

29

9 918

19

Всього

54 963

100,0

52 721

100,0

50 250

100,0

50 924

100,0

53 467

100,0

Крім загальнодержавних у Японії стягуються також і місцеві подат-ки: префектурні й муніципальні. Усього в країні 25 державних й 30 міс-цевих податків. До префектурних відносяться:

податок на проживання в префектурі;

податок з підприємств за кількістю працюючих;

податок на придбання власності;

частка акцизу на тютюн;

податок на видовищні заходи;

податок із транспортних засобів;

податок на користування природними ресурсами.До муніципальних:

податок на проживання в місцевості;

податок на майно;

частина акцизу на тютюн;

податок на легкі транспортні засоби;

податок на земельну власність;

податок на розвиток міст.

Збором місцевих податків займаються місцеві органи самоврядуван-ня, які мають свої податкові контори, незалежні від загальнонаціональ-них. Значна частина податкових коштів перерозподіляються через дер-жавний бюджет Японії шляхом відрахувань від державних податків умісцеві бюджети. У країні 47 префектур, що поєднують 3045 міст, селищ,районів, кожний з яких має свій самостійний бюджет. Близько 64% фі-нансових ресурсів витрачаються як місцеві кошти, а інші кошти забезпе-чують здійснення загальнодержавних функцій.

Значення податку на доходи фізичних осіб для державного бюджетуЯпонії величезне. Фізичні особи сплачують державний прибутковий по-даток за прогресивною шкалою, що має шість ставок: 5, 10, 20, 23, 33, й 40%.

Таблиця ілюструє ставки податку залежно від величини доходів фі-зичної особи та їх динаміку за останні десятиліття:

Таблиця 2.28

Податок з доходів фізичних осіб

1995 ~1998

1999 ~ 2006

 

 

2007

 

Оподаткову-

Ставка

Оподаткову-

Ставка

Оподатковува-

Ставка

ваний дохід,

подат-

ваний дохід,

подат-

ний дохід,

податку,

млн ієн

ку,%

млн ієн

ку,%

млн ієн

%

Від

 

До

 

Від

 

До

 

Від

 

До

 

 

 

3,3

10

 

 

3,3

10

 

 

1,95

5

3,3

 

9

20

3,3

 

9

20

1,95

 

3,3

10

9

 

18

30

9

 

18

30

3,3

 

6,95

20

18

 

30

40

18

 

 

37

6,95

 

9

23

30

 

 

50

 

 

 

 

9

 

18

33

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

40

Прибутковим податком обкладають заробітну плату, доходи селян,осіб вільних професій, доходи від нерухомості (здача в оренду), а такождивіденди, відсотки, випадкові нерегулярні заробітки, пенсії й т.д. Зага-лом, доходи що підлягають оподаткуванню включають:

відсоток по вкладах;

дивіденди;

доходи від нерухомості;

доходи від підприємницької діяльності;

заробітна плата;

бонуси;

вихідна допомога, пенсії;

нерегулярні доходи;

доходи від капіталу.

Для більшості доходів (крім відсотків і дивідендів) встановлені по-даткові пільги або навіть звільнення від сплати податків. Крім того, неза-лежно від величини доходу кожен житель Японії зобов'язаний сплачува-ти податок на проживання, що становить 3000 ієн у рік — у муніципаль-ну казну та 1000 ієн у рік — у казну префектури.

Основними податковими пільгами, якими користується середнійплатник податків, є «стандартна пільга» (неоподатковуваний мінімумдоходу платника податків, рівний 380 тис. ієн у рік), аналогічні пільги надружину та на кожного утриманця. Крім того, такі види доходів, як заро-бітна плата, пенсії й виплати соціального страхування мають спеціальніподаткові звільнення.

Для розрахунку прибуткового податку підсумовуються доходи плат-ника податків, отримані з різних джерел, а потім із загальної суми доходувіднімається неоподатковуваний мінімум, установлюваний з урахуван-ням різних знижок (стандартної, на утриманців, на внески по соціально-му страхуванню, по страхуванню життя й у пенсійний фонд, на витратина медичне обслуговування, а також спеціальних знижок для інвалідів,літніх осіб і т.д.).

Крім адресних, персональних звільнень, які широко застосовуються дооподатковуваного доходу в цілому, існує ряд спеціальних пільг щодо опо-датковування доходів, отриманих з різних джерел, введених у податковусистему з ряду важливих причин. Доходи від капіталу й нерухомості об-кладають окремо від звичайного прибуткового податку після відрахуван-ня сум відповідних пільг. Крім того, часто надаються податкові кредитиу зв'язку зі збільшенням витрат на науково-дослідницькі роботи або іншікредити, надання яких обумовлено специфічними політичними цілями.

Податок на прибуток корпорацій у Японії зараховується в національ-ний, префектурний й муніципальні бюджети. Національна ставка подат-ку становить 22% або 30% — в залежності від суми акціонерного капіта-лу та прибутку компанії.

Таблиця 2.29

Ставки податку на прибуток корпорацій

 

Якщо акціонернийкапітал становить100 млн ієн і менше

Якщо акціонерний капіталстановить більш ніж100 млн ієн

Якщо прибуток мен-ший 8 млн ієн

22%

30%

Якщо прибуток біль-ший 8 млн ієн

30%

Також сплачується податок на бізнес, що зараховується у місцеві бю-джети і, відповідно, саме місцеві органи влади визначають його ставку взазначених межах:

Таблиця 2.30

Податок на бізнес

 

Якщо акціонерний капі-тал становить 100 млн ієн

Якщо акціонерний капі-тал становить більш ніж

 

і менше

100 млн ієн

 

Стандартна

Макси-мальнаставка

Стандартна

Макси-мальнаставка

 

ставка

ставка

Якщо прибуток менший4 млн ієн

5.0%

6.0%

3.8%

4.56%

Якщо прибуток від 4 до8 млн ієн

7.3%

8.76%

5.5%

6.6%

Якщо прибуток більший8 млн ієн

9.6%

11.52%

7.2%

8.64%

Також корпорації зобов'язані сплачувати податок на «проживання»(inhabitant taxes) до префектурного та муніципального бюджетів. Відпо-відні ставки визначаються місцевими радами у межах:

Таблиця 2.31

Місцеві податки на прибуток корпорацій

 

Стандартна ставка

Максимальна ставка

Префектурний

5%

6%

Муніципальний

12.3%

14.7%

 

Таким чином, підрахуємо ефективну річну ставку податку на прибу-ток корпорацій:

Таблиця 2.32Зведені ставки податку на прибуток корпорацій

 

Якщо акціонернийкапітал становить100 млн ієн і менше

Якщо акціонерний капі-тал становить більшніж 100 млн ієн

Корпоративний податок

30.00%

30.00%

Податок на бізнес

10.08%

7.56%

Префектурний і муніци-пальний податки

6.21%

6.21%

Всього

46.29%

43.77%

Ефективна ставка

42.05% (= 46.29% хх 100/110.08)

40.69% (= 43.77% хх 100/107.56)

У 1989 р. був запроваджений 3%-ий податок на споживання (податокз продажу), пізніше трансформований у податок на додану вартість єв-ропейського зразка. Пізніше ставку ПДВ було підвищено до 5%. Цим по-датком обкладають будь-які (за винятком ряду прямо названих у законо-давстві випадків) угоди із продажу товарів і наданню послуг.

Податок на додану вартість дозволяє точно й швидко проводити по-даткові операції за допомогою техніки й налагодженої системи докумен-тообігу (без технічного оснащення використання ПДВ неможливо). ПДВздатний значно збільшити надходження до бюджету країни в порівнян-ні з іншими податками.

Таблиця 2.33

Внески на соціальне страхування

 

Найманийпрацівник

Роботодавець

Максимальнийвнесок, ієн

На страхування життя

 

 

 

З зарплати

4.1%

4.1%

99220

З бонусів

4.1%

4.1%

437300

На страхування життя(втч медична допомога)

 

 

 

З зарплати

4.715%

4.715%

114103

З бонусів

4.715%

4.715%

509220

Пенсійний фонд

 

 

 

З зарплати

7.321%

7.321%

90780

З бонусів

7.321%

7.321%

219630

На допомогу найманимпрацівникам

 

 

 

з втрати працездатності

0.6-0.7%

0.9-1.1%

-

з нещасного випадку

-

0.45-0.5%

-

Питання для самоконтролю

Платники, об'єкти та ставки основних податків у Японії.

Загальнодержавні податки, особливості їх обчислення і сплати.

Місцеве оподаткування у Японіїї.

Система соціального страхування Японії.