3.2.1. Податок на додану вартість

магниевый скраб beletage

ПДВ — це один із самих розповсюджених універсальних акцизів усвіті. Започатковано оподаткування доданої вартості у Франції у 1955 р.Теорію цього податку і механізм застосування запропонував французь-кий економіст Лоре. Найбільший вплив і розповсюдження ПДВ отримаву 1957 році у зв'язку з створенням Європейського економічного співто-вариства. Всі країни, що входять в співтовариство, застосовують ПДВ.Більш того, це єдина форма універсального акцизу, яку їм дозволено за-стосовувати.

Особливістю ПДВ, на відміну від податку з обороту, є те, що він непоширюється на додану вартість, яка вже була раніше оподаткована.Хоча податок стягується багаторазово, він охоплює щоразу тільки ново-створену вартість. Він не складний в обчисленні, забезпечує сталі надхо-дження, оскільки додана вартість досить стабільний показник.

Надходження ПДВ рівномірно розповсюджуються по території кра-їни, що частково вирішує проблему взаємовідносин між центральним імісцевим бюджетами.

При розрахунку ПДВ в світовій практиці використовують чотири ме-тоди його визначення:

прямий адитивний, або бухгалтерський;

непрямий адитивний;

метод прямого відрахування;

метод непрямого відрахування, або метод податкового кредиту.Якщо умовно позначити ставку податку через R, то формули розра-хунку податку, згідно перерахованим методам, будуть мати вигляд:

R(V+M) = ПДВ;RV + RM = ПДВ;R(B — З) = ПДВ;RВ — RЗ = ПДВ,

де V — частина доданої вартості, що дорівнює вартості працевтрат;

M — частина доданої вартості, що дорівнює прибутку фірми;

В — вартість вироблених товарів;

З — та частина собівартості, що не є доданою вартістю, тобто цінаелементів оборотного капіталу, що придбані зі сторони (виробничі ви-трати).

Найбільше розповсюдження отримав четвертий метод. Його вико-ристання не потребує визначення доданої вартості. Замість цього засто-совується ставка до її компонентів (витратам та виробленій продукції).

Даний метод розрахунку ПДВ дозволяє застосувати ставку податкубезпосередньо при угоді, що дає переваги технічного і юридичного ха-рактеру. Наявність податкової накладної, в якій відображаються подат-ки, стає найважливішим і принциповим моментом здійснення угоди і ін-формації про податкові зобов'язання фірми.

І, звичайно, використання податкової накладної з вказуванням здій-сненої угоди дає можливість слідкувати за рухом товару з метою пере-вірки.

Перший і другий методи розрахунку податку, тобто методи, що за-сновані на балансах, потребують визначення прибутку. Але оскільки вбалансах компаній здійснені операції продажу не поділяються за видамитоварної продукції у відповідності з діючими ставками податку, а такожне виокремлюються по видам товарів закупки, то стає очевидним, що вцьому випадку може застосовуватись лише єдина ставка податку на до-дану вартість. Четвертий же метод дозволяє використовувати диферен-ційну ставку податку. Що стосується третього методу, тобто застосуван-ня ставки податку до показника, що отримується в результаті вирахуван-ня витрат з вартості продукції, що випускається то він зручний лише дляєдиної ставки податку.

На практиці для компаній є надзвичайно незручним розраховуватидодану вартість щомісячно, оскільки обсяги купівлі і продажі можутьзначно коливатися у часі. Фірми можуть мати великі запаси, які змі-нюються в залежності від сезонних коливань. Таким чином, на сьогод-нішній день четвертий метод, або, як його ще іноді називають , «інвой-сний», найбільш поширений. Податкові зобов'язання можуть розрахо-вуватись щотижня, щомісяця, щокварталу або щорічно. Цей метод до-зволяє найбільш повно охопити товари і використовувати більш ніжодну ставку.

Застосування ПДВ базується на принципах місця призначення такраїни походження: згідно принципу місця призначення ПДВ стягуєть-ся з усіх товарів і послуг, які були ввезені до країни для кінцевого спожи-вання. Базою оподаткування ПДВ в рамках всієї економіки є ВВП — ва-лові інвестиції +(-) сальдо експорту (імпорту).

Відповідно до принципу країни походження оподатковуються това-ри, які виробляються в даній країні. Згідно цього принципу оподатко-вується експорт і не оподатковується імпорт. По суті ПДВ згідно цьогопринципу виступає податком на виробництво продукції. Базою оподат-кування ПДВ виступає ВВП — ВІ (валові інвестиції). Цей принцип ПДВпочав застосовуватися в країнах Європейського союзу з 1993 р.

Податок на додану вартість був введений в Україні в 1992 році Декре-том Кабінету Міністрів України. Діюча система розрахунку ПДВ булавведена у 1997 р. із прийняттям Закону України «Про податок на доданувартість» (введений у дію з 1 жовтня 1997 р.) із змінами і доповненями.

Об'єктом оподаткування є операції платників податку з поставкитоварів та послуг, місце надання яких знаходиться на митній територіїУкраїни, а також імпорт та експорт товарів та послуг.Платниками цього податку є будь-яка особа, яка:

а)         здійснює або планує здійснювати господарську діяльність та реє-струється за своїм добровільним рішенням як платник цього подат-ку. Така реєстрація провадиться за її заявою.

б)         підлягає обов'язковій реєстрації як платник цього податку. Зокре-ма, обов'язковій реєстрації як платник податку особа підлягає у разі,коли загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (по-слуг), що підлягають оподаткуванню, нарахована (сплачена, надана)такій особі протягом останніх дванадцяти календарних місяців су-купно перевищує встановлену Законом України «Про податок на до-дану вартість» межу у розмірі 300 тисяч гривень.

в)         імпортує товари (супутні послуги) в обсягах, що підлягають оподат-куванню цим податком згідно з нормами зазначеного Закону.

У разі імпорту товарів (предметів) фізичними особами, не зареєстро-ваними як платники ПДВ, в обсягах, що перевищують неторговий обо-рот, який підлягає оподаткуванню, такі особи сплачують ПДВ під час пе-ретину такими товарами (предметами) митного кордону України без ре-єстрації, виходячи з митної вартості товарів (предметів), що перевищу-ють розмір неторгового обороту.

База оподаткування операції з поставки товарів (послуг) для нараху-вання ПДВ визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартос-ті, визначеної за вільними цінами, але не нижче за звичайні ціни, з ура-хуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних по-датків та зборів (обов'язкових платежів), згідно із законами України зпитань оподаткування (за винятком податку на додану вартість, а такожзбору на обов'язкове державне пенсійне страхування на послуги стільни-кового рухомого зв'язку, що включається до ціни товарів (послуг)).

Звітним податковим документом, що одночасно є і розрахунковимдокументом є податкова накладна, яку платник податків зобов'язанийвидавати покупцю на його вимогу. Крім того, у товарних чеках чи іншихрозрахункових документах, що зобов'язаний видавати продавець, пови-нна вказуватися сума ПДВ.

ПДВ становить 20 відсотків бази оподаткування та додається до цінитоварів (робіт, послуг). При експорті товарів та супутніх такому експор-ту послуг ставка податку становить «0» відсотків до бази оподаткування.Нульова ставка податку не застосовується, якщо товари (супутні послу-ги), що експортуються, звільняються від оподаткування (наприклад, по-ставки вітчизняних продуктів дитячого харчування молочними кухнямита спеціалізованими магазинами і куточками, які виконують функціїроздаточних пунктів, у порядку і за переліком продуктів, встановлени-ми Кабінетом Міністрів України; поставки (передплати) періодичнихвидань друкованих засобів масової інформації та книжок, учнівськихзошитів, підручників та навчальних посібників українського виробни-цтва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови; до-ставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформа-ції на митній території України; поставки послуг з виховання та освітидітей дитячими музичними та художніми школами, школами мистецтв,будинками культури; послуг з дошкільного виховання, початкової, се-редньої, професійно-технічної та вищої освіти закладами, які мають спе-ціальний дозвіл (ліцензію) на поставку таких послуг, незалежно від їхорганізаційно-правового статусу та форми власності, згідно з перелікомтаких послуг, визначеним Кабінетом Міністрів України; поставки това-рів спеціального призначення для інвалідів за переліком, встановленимКабінетом Міністрів України тощо.

Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету або бюджетному відшко-дуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язаннязвітного податкового періоду та сумою податкового кредиту такого звіт-ного податкового періоду. При позитивному значенні розрахована сумапідлягає перерахуванню до бюджету у строки, встановлені законом длявідповідного податкового періоду. При від'ємному значенні розрахова-ної суми така сума враховується у зменшення суми податкового боргу зцього податку, що виник за попередні податкові періоди, а при його від-сутності — зараховується до складу податкового кредиту наступного по-даткового періоду.

Податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, на-рахованих (сплачених) платником податку протягом такого звітного пе-ріоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів та послуг, а та-кож основних фондів з метою їх подальшого використання в оподатко-вуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Якщо ж платник податку купує (виготовляє) товари (послуги) таосновні фонди, які призначаються для їх використання в операціях, які,згідно із законом, не є об'єктом оподаткування або звільняються від опо-даткування, то суми податку, сплачені у зв'язку з таким придбанням (ви-готовленням), не включаються до складу податкового кредиту такогоплатника. Порядок нарахування податку на додану вартість:

Для товарів, що обкладаються митом і акцизним збором:2ПДВ = (Митн. варт. + Імита + ^акцизу) • 20%/100%.

Для товарів, що обкладаються тільки митом:

2ПДВ = (Митн. варт. + Імита) • 20%/100%.

Для товарів, що оподатковуються тільки акцизом:

2ПДВ = (Варт. товару + ^акцизу) • 20%/100%.

Для товарів, що не обкладаються ні митом, ні акцизом:2ПДВ = Варт. товару • 20%/100%.

Питання для самоконтролю

Розкрийте економічна суть податку на додану вартість.

Назвіть методи розрахунку доданої вартості та принципи застосу-вання ПДВ.

Дайте визначення платника, бази оподаткування, об'єкта, термі-нів сплати, пільг згідно Закону України «Про ПДВ» № 168/97-ВР від03.04.1997.