3.2.2. Акцизний збір

Акцизний збір був введений на Україні в 1992 році. Його введенняпереслідувало мету збільшити доходи бюджету за рахунок оподаткуван-ня високорентабельних товарів непершої необхідності, які споживають-ся здебільшого населенням з рівнем доходів вище середнього. На від-міну від податку на додану вартість, акцизним збором оподатковують-ся виключно товари і не оподатковуються роботи і послуги. Об'єктомоподаткування акцизним збором є повна вартість товарів, в той час якПДВ нараховується тільки на її частину — додану вартість. Кожна групапідакцизних товарів має визначену ставку, в той час як ПДВ стягуєтьсяза універсальною ставкою.

Акцизний збір менше впливає на загальний рівень цін в країні, ос-кільки перелік підакцизних товарів є досить незначним. З цієї ж при-чини і його фіскальне значення набагато нижче, ніж у ПДВ. Однак, вінмає значний вплив на структуру споживання. Адже нерівномірне і до-сить значне підвищення цін при стягненні акцизного збору зменшує об-сяг споживання в кількісному виразі. Цю властивість держава викорис-товує, зокрема, для обмеження споживання алкогольних і тютюновихвиробів. Акцизний збір сплачується лише один раз, в той час як ПДВ —на всіх етапах руху товарів. З точки зору соціальної справедливості ак-цизний збір має переваги над ПДВ, оскільки підакцизні товари спожива-ються, як правило, заможними верствами населення, що пом'якшує ре-гресивність ПДВ, основний тягар якого розподіляється між широкимиверствами населення.

Акцизи — це податки, які встановлюються у вигляді надбавки до рин-кової ціни, вони характерні для системи ринкового ціноутворення, приякому держава майже не втручається в цей процес. Вона встановлює тіль-ки надбавку до ціни, що характеризує її дохід, який вона відсікає від обся-гу реалізації товару. Розрізняють фіксовані і пропорційні ставки акцизів.

Фіксований акциз встановлюється на 1 пачку сигарет незалежно від їхсорту і ціни реалізації. Такі акцизи створюють стабільну доходну базу бюд-жету, бо не залежать від коливання цін, попиту і пропозиції. Держава невтрачає при падінні цін, однак і не має додаткових надходжень при їх зрос-танні. Пропорційні ставки акцизів встановлюються у % до обсягу реаліза-ції і на відміну від фіксованих, вони реагують на всі коливання цін на рин-ку. Державі вигідно використовувати саме пропорційні ставки при тенден-ції до зростання цін в умовах інфляції, бо тоді їх дохід не знецінюється.

Залежно від охоплення переліку товарів оподаткуванням акцизи по-діляються на специфічні та універсальні.

Специфічні встановлюються на окремі види товарів (лікеро-горілчані,автомобілі).

Універсальні встановлені для всього переліку реалізації товарів і по-слуг.

Історично спочатку виникли специфічні акцизи. Перехід до універ-сальних акцизів пов'язаний з тим, що перелік товарів, які оподаткову-ються акцизами, постійно розширювався, і тому економічно вигіднішебуло переходити до загального оподаткування товарів і послуг, ніж вста-новлювати ставки і обраховувати податок по окремим товарам.

Перша форма універсального акцизу — податок на купівлю/продаж.Суть цього податку полягає в тому, що оподатковується сукупний обсягвідповідно продажу чи купівлі товарів.

Друга форма — податок з обороту, який охопив оподаткуванням яктоварний оборот так і послуги.

При цих двох формах оподаткування відбувається на всіх стадіях ви-робництва і реалізації, т.ч. воно є багаторазовим. Така система оподатку-вання має кумулятивний характер (податок накручується на податок накожній стадії — це основний недолік податку з обороту).

З розвитком спеціалізації і кооперації ступінь кумулятивності зростав,і цей податок став гальмом НТП. Тому було розроблено податок на дода-ну вартість (ПДВ), яким оподатковується лише знову створена вартість.

Платниками акцизного збору є:

а)         суб'єкти підприємницької діяльності, а також їх філії, відділення(інші відокремлені підрозділи) — виробники підакцизних товарів намитній території України (діють відповідно до загального податково-го законодавства України);

б)         нерезиденти, які здійснюють виготовлення підакцизних товарів (по-слуг) на митній території України безпосередньо або через їх постійніпредставництва чи осіб, прирівняних до них згідно із законодавством(діють відповідно до загального податкового законодавства України івідповідно до міжнародних договорів щодо оподаткування);

в)         будь-які суб'єкти підприємницької діяльності, інші юридичні осо-би, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, які імпортуютьна митну територію України підакцизні товари. Умовою сплати АЗє надання митниці копії платіжного доручення на загальну вартістьобов'язкових платежів, які повинні бути сплаченими до державногобюджету. Товар ввозиться за акцизною вантажною митною деклара-цією, до якої додаються:

зовнішньоекономічний договір;

дві копії платіжного доручення;

примірник заявки розрахунку з оцінкою податкової інспекції про су-му фактично сплаченого акцизного збору під час купівлі марок АЗ.

г)         фізичні особи — резиденти або нерезиденти, які ввозять (пересила-ють) підакцизні речі або предмети на митну територію України у ви-гляді супроводжувального або несупроводжувального багажу, а та-кож фізичні особи, які одержують такі підакцизні речі (предмети), пе-реслані (надіслані) з-за митного кордону України у вигляді поштовихчи інших відправлень або несупроводжувального багажу, в обсягахабо вартістю, що перевищують норми безмитного провезення (пере-силання) для таких фізичних осіб, визначені митним законодавством;

д)         юридичні або фізичні особи, які купують (одержують в інші формиволодіння, користування або розпорядження) підакцизні товари уподаткових агентів.

Об'єктом оподаткування є:

обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (про-дукції) шляхом їх продажу, обміну на інші товари (продукцію, роботи,послуги), безплатної передачі товарів — (продукції) або з частковоюїх оплатою;

обороти з реалізації (передачі) товарів (продукції) для власного спо-живання, промислової переробки, а також для своїх працівників;

вартість товарів (продукції), які імпортуються (ввозяться, пересила-ються) на митну територію України; залежить від митної вартості то-варів.

Акцизний збір обчислюється:

а)         за ставками у процентах до обороту з продажу:

товарів, що вироблені на митній території України, — виходячиз їх вартості, за встановленими виробником максимальними роз-дрібними цінами на товари, які він виробляє, без податку на дода-ну вартість та акцизного збору;

товарів, що імпортуються на митну територію України, — вихо-дячи з їх вартості, за встановленими імпортером максимальнимироздрібними цінами на товари, які він імпортує, без податку надодану вартість та акцизного збору (але не менше митної вартостітаких товарів з урахуванням сум ввізного мита без податку на до-дану вартість та акцизного збору);

б)         у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції);

в)         одночасно за ставками у процентах до обороту з продажу та у твердихсумах з одиниці реалізованого товару (продукції).

Ставки акцизного збору є єдиними на всій території України. Да-тою виникнення податкових зобов'язань з продажу підакцизних товарів

(продукції) вважається дата, яка припадає на податковий період, протя-гом якого відбувається будь-яка з подій, що настала раніше:

або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківськийрахунок платника акцизного збору як оплата товарів (продукції),що продаються, а у разі продажу товарів (продукції) за готівкові ко-шти — дата їх оприбуткування в касі платника акцизного збору;

або дата відвантаження (передачі) товарів (продукції).Акцизний збір не справляється:

з товарів, що були вивезені (експортовані) платником акцизного збо-ру за межі митної території України. Товари вважаються вивезени-ми (експортованими) платником податку за межі митної територіїУкраїни в разі, коли їх вивезення (експортування) засвідчене належ-но оформленою мит