3.3.1. Плата за землю

Плата за землю в Україні справляється у вигляді земельного подат-ку чи орендної плати, у залежності від того, чи знаходиться земельна ді-лянка у власності або передана у користування на умовах оренди. Роз-мір плати за землю встановлюється у розрахунку на рік у вигляді плате-жів за одиницю земельної площі і залежить від якості і місцезнаходжен-ня ділянки, виходячи з кадастрової оцінки землі. Законодавчо стягнен-ня плати за землю регулюється Земельним кодексом України, ЗакономУкраїни «Про плату за землю» від 3 липня 1992 р. в редакції від 19.09.96№ 378/96-ВР, нормами щорічних законів про Державний бюджет (вонивносять зміни щодо розміру платежів).

Платниками є юридичні і фізичні особи — власники землі, землеко-ристувачі, орендарі земельних ділянок. Об'єкт оподатковування — зе-мельна ділянка, а також земельна частка (пай), які знаходиться у влас-ності або у користуванні, у тому числі на умовах оренди. У залежності відпризначення виділені групи земель сільськогосподарського і несільсько-господарського призначення.

Плата за землі сільськогосподарського призначення. Ставки земельно-го податку встановлено з одного гектара сільськогосподарських угідь увідсотках від їх грошової оцінки у таких розмірах (на початок 2008 р.):

для ріллі, сіножатей та пасовищ — 0,1;

для багаторічних насаджень — 0,03.

За земельні ділянки, грошову оцінку яких не встановлено, визнача-ється річний розмір плати за одиницю площі оподаткованої земельної ді-лянки.

Розмір земельного податку не залежить від результатів господарськоїдіяльності власників землі, землекористувачів. Середні ставки земельно-го податку, встановлені з одного гектара ріллі, багаторічних насаджень,сіножатей і пасовищ, також диференційовані по областях.

Податок за земельні ділянки, надані для підприємств промисловості,транспорту, зв'язку справляється з розрахунку 5 відсотків від грошовоїоцінки одиниці площі ріллі по області.

Плата за землі населених пунктів. Ставки земельного податку вста-новлено в розмірі 1% від грошової оцінки землі.

Для обчислення суми податку платник повинен мати таку інформа-цію про:

земельну ділянку (кадастровий номер, місце розташування, право-

встановлюючий документ;

площу земельної ділянки;

грошову оцінку земельної ділянки, якщо така оцінка проведена;

коефіцієнт індексації грошової оцінки;

ставки оподаткування відповідно до Закону № 2535;

пільги щодо сплати земельного податку.

Плату за землю визначають залежно від грошової оцінки земель, якуздійснює Державний комітет України по земельних ресурсах за методи-кою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з вартості 1кв. м земель та за допомогою коефіцієнтів, зокрема коефіцієнтів функці-онального використання землі (окремо за землями промисловості, зем-лями комерційного використання тощо (табл. 3.2), а також локальних ко-ефіцієнтів (табл. 3.3) та встановленої індексації грошової оцінки земельза відповідний рік.

Відповідно до ст. 23 Закону № 2535 грошова І оцінка земельної ділян-ки щороку станом на 1 січня уточнюється на коефіцієнт індексації.

Закон № 2535 передбачає різний підхід до обчислення земельногоподатку за землі, грошову оцінку яких проведено, та за землі, грошовуоцін-ку яких не проведено.

Грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунк-тів та інших земель несільськогосподарського призначення індексуєтьсястаном на 1 січня поточного року на коефіцієнт, що визначається за фор-мулою:

К = [І — 10] : 100,де К. — коефіцієнт індексації;

І — середньорічний індекс інфляції року, за ре-зультатами якого про-вадиться індексація.

Таблиця 3.2

Коефіцієнти, які характеризують функціональневикористання земельної ділянки (Кф)

Категорія земельза функцієювикористання

Склад категорії

Значеннякоефіці-єнта

Землі

промисловості

Землі легкої промисловостіЗемлі важкої промисловостіЗемлі будівництва (за виняткомбудівельних майданчиків)

1.2

Землі гірничоїпромисловості івідкритих розробок

Землі торфорозробок

Землі відкритих розробок і кар'єрів

гірничої промисловості

Інші землі гірничої промисловості

1.0

Землі комерційноговикористання

Землі автотехобслуговуванняЗемлі оптової торгівлі та складськогогосподарства

Землі роздрібної торгівлі та комерцій-них послуг

Землі ринкової інфраструктуриЗемлі досліджень і розробокЗемлі іншої комерційної діяльності

2.5