3.3.2. Плата за спеціальне використання водних ресурсів

магниевый скраб beletage

Збір за спеціальне використання водних ресурсів справляється за ви-користання води з водних об'єктів, що забрана із застосуванням спорудабо технічних пристроїв, та скидання в них зворотних вод. Збір за ко-ристування водами для потреб гідроенергетики справляється за воду, щопропускається через турбіни гідроелектростанцій для вироблення елек-троенергії, а для підприємств водного транспорту — за користування во-дою під час експлуатації водних шляхів вантажними, самохідними, неса-мохідними та пасажирськими суднами.

Платниками збору за спеціальне використання водних ресурсів тазбору за користування водами для потреб гідроенергетики і водноготранспорту є підприємства, установи та організації незалежно від формивласності, а також громадяни — суб'єкти підприємницької діяльності, яківикористовують водні ресурси та користуються водами для потреб гідро-енергетики і водного транспорту.

Об'єктом обчислення збору за спеціальне використання водних ре-сурсів є фактичний обсяг води, який використовують водокористува-чі; збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водноготранспорту — обсяг води, пропущений через турбіни гідроелектростан-цій та тоннаж (місце) — доба експлуатації вантажних самохідних і неса-мохідних та пасажирських суден.

Водокористувачі, які використовують у встановленому законодав-ством порядку воду, отриману від інших водокористувачів, сплачуютьзбір до відповідних бюджетів за обсяги фактично використаної води зурахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання. Нормати-ви плати за воду затверджуються КМУ у копійках за 1 м куб використа-ної води.

Збір за спеціальне користування надр

Платниками введеного у 1994 р. збору за спеціальне користуваннянадр при видобутку корисних копалин є усі суб'єкти підприємницькоїдіяльності, що здійснюють різні види експлуатації надр у межах терито-рії України, її континентального шельфу, спеціальної (морської) еконо-мічної зони на основі спеціальних дозволів (ліцензій).

Плата за користування надрами для видобування корисних копа-лин справляється за обсяги погашених у надрах балансових та позаба-лансових запасів (обсяги видобутих) корисних копалин і нараховуєтьсяза нормативами плати, які встановлюються для кожного виду кориснихкопалин (групи корисних копалин, близьких за призначенням) як базо-ві або диференційовані в залежності від геологічних особливостей і умовексплуатації родовищ.

Збір за геологорозвідувальні роботи

Збір за геологорозвідувальні роботи обчислюється за нормативами ко-ристувачів надр усіх форм власності, що добувають корисні копалини якна раніше розвіданих родовищах, так і з попередньо оціненими запасами,і сплачується до Державного бюджету.

Ці нормативи встановлені окремо для кожного виду корисних копа-лин чи групи близьких за призначенням корисних копалин у гривнях доодиниці видобутку чи погашення у надрах запасів корисних копалин і на-ведені у додатку до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвер-дження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідуваль-ні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справлян-ня» від 29.01.99 № 115.

Надрокористувачі самостійно обчислюють суму збору виходячи з об-сягів видобутих (погашених запасів) корисних копалин, нормативів збо-ру з урахуванням індексу інфляції та коефіцієнтів. Платники складаютьрозрахунок даного збору щоквартально за затвердженою формою і по-дають органам державної податкової служби за місцезнаходженням ро-довища корисних копалин протягом 40 календарних днів, наступних заостаннім календарним днем звітного (податкового) кварталу. Протягомзвітного періоду користувачі надр сплачують авансові внески, а вся сумазбору сплачується протягом 10 календарних днів, наступних за останнімднем граничного строку подання розрахунку збору.