3.3.5. Збір за забруднення навколишнього природного середовища

магниевый скраб beletage

Збір за забруднення навколишнього природного середовища включе-ний до переліку загальнодержавних податків і зборів, що справляютьсяв Україні. Єдині правила встановлення нормативів цього збору викладе-ні у постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядкувстановлення нормативів збору за забруднення навколишньої природно-го середовища і справляння цього збору» від 1.03.99 № 303.

Даний збір стягується за викиди в атмосферу забруднюючих речовинстаціонарними і пересувними джерелами забруднення, злив забрудненихречовин безпосередньо у водні об'єкти, розміщення відходів. Нормативизбору встановлені в залежності від виду забруднюючих речовин і класунебезпеки відходів у гривнях за тонну.

Перелік платників збору встановлюють Мінприроди України разомз органами місцевого самоврядування або місцевими державними адмі-ністраціями.

Суму збору платники визначають самостійно на основі затвердженихлімітів, фактичних обсягів викидів, скидів і розміщення відходів, норма-тивів і коригувальних коефіцієнтів до них, встановлених в залежності відчисельності жителів населеного пункту і його народногосподарськогозначення; в залежності від виду басейнів морів і рік, місця (зони) роз-міщення відходів (в межах населених пунктів або на визначеній відста-ні від них).

Державні органи встановлюють ліміти викидів, скидів і розміщен-ня відходів; за понадлімітні обсяги збір обчислюється і сплачується вп'ятикратному розмірі.

Розрахунки збору, базовим податковим (звітним) періодом для якогоє квартал, подаються платниками органам державної податкової службипротягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днемзвітного (податкового) кварталу, за місцем податкової реєстрації платни-ка. Сплачується збір протягом 10 календарних днів, наступних за остан-нім днем граничного строку подання розрахунку.

Суми збору, які справляється за викиди стаціонарними джереламизабруднення, скиди та розміщені відходи в межах лімітів, відносяться навалові витрати платника. Фізичні особи — суб'єкти підприємницької ді-яльності включають збір до складу витрат виробництва.

Питання для самоконтролю

Назвіть види платежів за використання природних ресурсів.

Механізм формування ставок платежів за використання природ-них ресурсів.

Основні елементи платежів за використання природних ресурсів.

3.4. Податки на власність