ВСТУП

магниевый скраб beletage

Одним із найважливіших питань сьогодення є розбудова податковоїсистеми, яка повинна сприяти економічному розвитку та забезпечуватизростання добробуту громадян. Створення ефективного податкового ме-ханізму держави визначається правильним вибором стратегічних та по-точних цілей фінансової та податкової політики, оптимальним виборомінструментів державного фіскального впливу щодо досягнення конкрет-них результатів.

Досить ефективним інструментом державного регулювання ринко-вої економіки, що застосовується в усіх розвинених країнах світу протя-гом багатьох десятиріч, є податки. Здійснюючи податкове регулюванняекономіки, держава шляхом зміни обсягу податкових надходжень, ставокподатків, форм і методів оподаткування, застосування податкових пільгможе суттєво впливати на процеси розподілу і перерозподілу валовоговнутрішнього продукту між окремими секторами економіки, регіонамита верствами населення.

Одне з найвагоміших прав сучасного парламенту є встановлення по-датків. Більше того, оподаткування — це важливий інструмент держав-ної економічної і соціальної політики, за допомогою якого перерозподі-ляється прибуток, заохочуються інвестиції чи заощадження, регулюєть-ся споживання і використання окремих товарів та досягаються інші цілідержавної політики.

Сучасні тенденції розвитку світової економіки спрямовані на погли-блення співпраці в усіх сферах. Важливе місце у зазначених процесах від-водиться гармонізації податкової системи. Стратегічні євроінтеграційніпрагнення України неможливі без чіткої стратегії приєднання до умовфункціонування економічного та валютного союзу, обґрунтування меха-нізму співробітництва у сфері оподаткування.

Найбільш вагомим фінансовим регулятором економічних процесів єподатки на доходи суб'єктів господарювання. Це не тільки джерело дохо-дів бюджету, а й важливий інструмент регулювання доходів юридичних іфізичних осіб, еластичний важіль впливу на їхню поведінку.

Сучасні проблеми оподаткування знайшли відображення у науко-вих працях багатьох українських вчених-економістів — В. Андрущенка,О. Василика, В. Вишневського, М. Дем'яненка, Т. Єфіменко, Ю. Іванова,А. Крисоватого, А. Соколовської, Л. Тарангул, В. Федосова та інших. Де-тальний аналіз літературних джерел свідчить, що переважна більшістьключових теоретичних положень проблем оподаткування розроблена до-сить ґрунтовно і заслуговує на ретельне вивчення. Проте процес фінансо-вої глобалізації висуває певні вимоги до урядів, насамперед до державноїподаткової політики, яка має бути спрямована на підвищення конкурен-тоспроможності вітчизняної економіки та створення умов для інтеграціїсуб'єктів господарювання у світову економіку.

На сьогодні в Україні належним чином не визначені також шляхиоптимізації податкових відносин держави з суб'єктами господарювання.Зокрема, у зв'язку з розробкою Податкового кодексу залишаються дис-кусійними багато питань теоретико-методологічного плану, не затиха-ють суперечки щодо економічної природи, сутності та класифікації по-датків, їх функції і ролі в економічній системі держави.

Діюча система оподаткування має суттєві недоліки, серед яких неста-більність податкового законодавства, часті зміни об'єктів оподаткуванняі правил розрахунку податків, велика кількість податкових пільг і винят-ків, що порушують принципи рівності і справедливості цього процесу.Значна кількість податкових пільг зумовила необґрунтований перероз-поділ ВВП, створила неоднакові економічні умови для господарювання.

Це призвело до формування тіньового сектора економіки та масо-вого ухилення від сплати податків. Негативно вплинули на результатигосподарської діяльності підприємств великі нарахування на фонд опла-ти праці, які на сьогодні відповідають рівню Швеції. Податкова системаУкраїни потребує негайних змін, адже недосконала політика в цій сфе-рі не тільки не сприяє економічному зростанню, а є стримуючим факто-ром розвитку як підприємництва, так і народного господарства в цілому.

Для підвищення дієвості податкової системи в Україні необхідно по-силити наукове обґрунтування податкової політики, спрямованої на ста-білізацію процесу оподаткування доходів суб'єктів господарювання. Ви-рішення цих проблем дозволить створити механізм, який сприятиме за-безпеченню фінансової стабільності в Україні. Цим обумовлюється акту-альність підготовки даного навчального посібника.

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних за-кладів, які вивчають нормативну дисципліну «Податкова система». У ньо-му подані зміст лекцій курсу, методичні рекомендації до самостійної роботистудентів над темами курсу, тестові і розрахункові завдання, перелік питаньдля підсумкового контролю знань. Посібник містить приклади розрахункуокремих видів податків у практикумі з курсу «Податкова система», загаль-ний список рекомендованої літератури та довідкову інформацію.

Актуальність підготовки навчального посібника «Податкова систе-ма» визначається інтеграційними процесами в сфері вищої освіти, що зу-мовило нову структуру викладення тем у відповідності до вимог Болон-ського процесу.

Авторський колектив висловлює щиру подяку офіційним рецензен-там, керівництву Київського національного університету імені ТарасаШевченка за допомогу в підготовці до публікації цієї роботи.

І. О. Лютий

РОЗДІЛ І.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ