3.4.1. Податок з власників транспортних засобів

Однією з найважливіших проблем економіки України є завершенняпроцесу кардинального реформування податкової політики. Слід заува-жити, що відсутність єдиного науково-обґрунтованого підходу до форму-вання національної податкової системи, аналізу наслідків запроваджен-ня кожного з податкових законів та наступних змін до них не сприяютьдинамічному економічному зростанню, перетворили податкову політи-ку з ефективного стимулюючого засобу формування нової соціально-ринкової економіки в стримуючий засіб.

В зв'язку з цим, треба звернути увагу, що до сьогоднішнього дня уподатковій системі України майже відсутні податки, пов'язані з май-ном (власністю). В умовах ринкової економіки податки на власність єважливим регулятором економіки й абсолютно стабільним джерелом до-ходів бюджетів усіх рівнів.

Стабільна та зрозуміла система оподаткування є необхідним елемен-том економічного розвитку держави. Першим кроком у напрямку стабіль-ності та прогнозованості державної політики у галузі оподаткування булооприлюднення та схвалення Урядом Концепції реформування податко-вої системи України, яка передбачає забезпечення детальної законодав-чої регламентації всіх аспектів податкових правовідносин та кодифікаціюзаконодавства. Одним з етапів реалізації зазначеної концепції має бутиприйняття Податкового кодексу України. Податковий кодекс має заміни-ти більше двадцяти законодавчих актів, серед яких Закони України «Просистему оподаткування», «Про податок на додану вартість», «Про оподат-кування прибутку підприємств», «Про податок з доходів фізичних осіб»,«Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджета-ми та державними цільовими фондами» та низки інших. Разом з тим, рі-шення про прийняття Податкового кодексу має бути досить зваженим івідповідальним, оскільки кожна недоробка проекту в майбутньому нега-тивно позначиться на господарській діяльності суб'єктів господарювання.

В європейських країнах податкова система базується на загально-прийнятих підходах, а саме: оподаткування доходів, оподаткування влас-ності і оподаткування споживання. Розглянемо питання оподаткуваннявласності в Україні як підхід, який використовується незначною міроюта перспективи його розвитку у майбутньому.

Податок з власників транспортних засобів у відповідності до ст. 14Закону України «Про систему оподаткування» відноситься до загально-державних податків.

Справляння податку здійснюється на підставі Закону України «Проподаток з власників транспортних засобів та інших самохідних машин імеханізмів» від 11.12.1991 р. № 1963-ХІІ. На протязі дії Закону до ньогобуло внесено зміни іншими 12 законодавчими актами.

Зокрема, слід зазначити, що для сільськогосподарських товаровироб-ників — платників фіксованого сільськогосподарського податку згідно ізЗаконом України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від17 грудня 1998 року № 320-XIV) дію Закону України «Про податок звласників транспортних засобів та інших самохідних машин і механіз-мів» зупинено.

Законом України «Про податок з власників транспортних засобів таінших самохідних машин і механізмів» встановлюється податок з влас-ників деяких наземних і водних транспортних засобів, самохідних машині механізмів.

Водночас, визначаються напрямки використання коштів, що надій-шли у вигляді податку, а саме — на фінансування будівництва, рекон-струкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користу-вання та проведення природоохоронних заходів на водоймищах.

Платниками податку з власників транспортних засобів та інших са-мохідних машин і механізмів є юридичні особи, а саме: підприємства,установи та організації, іноземні юридичні особи, а також громадяниУкраїни, іноземні громадяни та особи без громадянства, які здійснюютьпершу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію транспортнихзасобів та/або мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодав-ством власні транспортні засоби, які відповідно до Закону є об'єктамиоподаткування.

Об'єкти оподаткування. В якості об'єктів оподаткування визнача-ються: трактори колісні; сідельні тягачі; автомобілі, призначені для пере-везення не менше 10 осіб, включаючи водія; автомобілі легкові; автомобі-лі вантажні; автомобілі спеціального призначення, крім тих, що викорис-товуються для перевезення пасажирів і вантажів; мотоцикли (включаю-чи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном, крім тих, що маютьоб'єм циліндра двигуна до 50 куб.см; яхти та судна парусні з допоміжнимдвигуном або без нього (крім спортивних); човни моторні і катери, крімчовнів з підвісним двигуном (крім спортивних); інші човни (крім спор-тивних)

Також, Законом визначаються транспортні засоби, що не є об'єктомоподаткування, а саме: трактори на гусеничному ходу; мотоцикли (вклю-чаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном з об'ємом цилін-дра двигуна до 50 куб. см.; автомобілі спеціального призначення швидкоїдопомоги та пожежні; транспортні засоби вантажні, самохідні, що вико-ристовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезен-ня вантажів на короткі відстані; машини і механізми для сільськогоспо-дарських робіт; яхти, судна парусні і човни спортивні.

З метою усунення суперечностей, що можуть виникати при визна-ченні об'єкта оподаткування, об'єкти, перелік яких наводиться в Законі,мають код за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічноїдіяльності.

Ставки податку з власників транспортних засобів встановлюються:в залежності від об'єму циліндрів двигуна — за кожні 100 куб. см., абойого потужності — за кожен 1 Квт — для тракторів, автомобілів усіхвидів (крім автомобілів з електродвигуном);

в залежності від потужності — за кожен 1 Квт — для автомобілів зелектро двигуном;

в залежності від довжини транспортного засобу — за кожних 100 см —для яхт, суден парусних з допоміжним двигуном чи без нього, човнівмоторних, катерів, морських суден.

Податок з власників наземних транспортних засобів сплачуєть-ся юридичними та фізичними особами за місцем реєстрації таких тран-спортних засобів на спеціальні рахунки територіальних дорожніх фондівреспубліканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бю-джетів та бюджетів міст Києва та Севастополя.

Територіальні дорожні фонди спрямовують 85 відсотків суми цьогоподатку на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструк-цією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користу-вання, а також сільських доріг, а 15 відсотків — до бюджетів місцевого са-моврядування на ремонт і утримання вулиць у населених пунктах, що на-лежать до комунальної власності і перетинаються з автомобільними до-рогами загального користування державного значення.

Податок з власників водних транспортних засобів спрямовується добюджетів місцевого самоврядування (місцевих бюджетів) за місцем реє-страції таких транспортних засобів.

Порядок сплати податку. Законом врегульовується порядок сплатиподатку з власників транспортних засобів, при цьому існує різниця сто-совно порядку сплати податку юридичними та фізичними особами.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних ма-шин і механізмів сплачується:

фізичними особами — перед проведенням першої реєстрації в Украї-ні, реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також передтехнічним оглядом транспортних засобів щорічно або один раз на двароки, але не пізніше першого півріччя року, в якому провадиться тех-нічний огляд;

юридичними особами — щоквартально рівними частинами до 15 чис-ла місяця, що настає за звітним кварталом.

Слід зазначити, що реєстрація та технічний огляд транспортних засо-бів є обов'язковим для юридичних та фізичних осіб — їх власників. Згід-но ст. 34 Закону України «Про дорожній рух», автомобілі, автобуси, са-мохідні машини, сконструйовані на шасі автомобілів, мотоцикли всіх ти-пів, марок та моделей, причепи, напівпричепи і мотоколяски, призначе-ні для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користуван-ня, підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація транспортнихзасобів здійснюється підрозділами Державної автомобільної інспекціїМВС України.

Технічний огляд транспортних засобів також є обов'язковим, йогопорядок регламентується Правилами проведення державного технічно-го огляду автомобілів, автобусів мототранспорту та причепів, затвердже-ними постановою Кабінету Міністрів України.

За придбані протягом року юридичними особами транспортні засоби,крім тих, що вперше реєструються в Україні, податок сплачується передїх реєстр