3.5. Місцеві податки і збори

магниевый скраб beletage

3.5.1. Сутність, види та функції місцевих податків і зборів

Відповідно до Закону України «Про систему оподатковування» домісцевих податків і зборів відносяться 14 видів платежів до місцевихбюджетів (сільські, селищні, міські). При цьому місцеві органи владиможуть запроваджувати не всі платежі; вони зобов'язані встановлюватитільки шість з них — комунальний податок, збори за припаркування ав-тотранспорту, ринковий, за видачу ордера на квартиру, за видачу дозволуна розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг, з власників собак.

Основні елементи місцевих обов'язкових платежів — платники,об'єкт і граничні ставки податку чи збору тощо, — встановлені ДекретомКабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 20.05.93№ 56-93, а порядок сплати місцевих податків і зборів в межах граничнихрозмірів ставок, визначених Декретом, встановлюють сільські, селищні іміські ради шляхом розробки і затвердження відповідних положень а та-кож надають пільги з цих платежів. Перелік і основні елементи місцевихподатків і зборів України наведені в табл. 3.8. Місцеві податки і збори вУкраїні не мають істотного значення для формування доходів місцевихбюджетів. У 2004 р., як показано в табл. 3.8, їхня частка в доходах зведе-ного бюджету України складала всього 0,2%.

Платниками місцевих податків і зборів є юридичні особи незалеж-но від форм власності і підпорядкування, включаючи підприємства з іно-земними інвестиціями, іноземні юридичні особи, які здійснюють свою ді-яльність на території України, а також фізичні особи. Іноземні юридичніособи і громадяни сплачують місцеві податки і збори на рівних умовах зюридичними особами та громадянами України.

3.5.2. Порядок справляння місцевих податків і зборів

Розглянемо більш детально порядок справляння деяких місцевихобов'язкових платежів.

Комунальний податок справляється з юридичних осіб, крім бюджет-них установ, організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарськихпідприємств. Об'єктом оподаткування є річний фонд оплати праці, об-числений виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів гро-мадян. Чисельність працюючих при розрахунку комунального податкувизначається як середньооблікова чисельність штатних працівників об-лікового складу. Гранична ставка податку не повинна перевищувати 10%від об'єкта оподаткування.

Ринковий збір — це плата за торгові місця на ринках, що справляєть-ся з юридичних осіб і громадян, які реалізують сільськогосподарську і про-мислову продукцію та інші товари. Ринковий збір справляється за кожнийдень торгівлі. Його граничний розмір не повинен перевищувати 20% міні-мальної заробітної плати для громадян і трьох мінімальних заробітних платдля юридичних осіб залежно від ринку, його територіального розміщеннята виду продукції (товару). Облік платників веде адміністрація ринку.

Об'єктом податку з реклами є вартість послуг за встановлення та роз-міщення реклами. Платниками є юридичні особи та громадяни. Податокз реклами сплачується з усіх видів оголошень і повідомлень, які пере-дають інформацію з комерційною метою за допомогою засобів масовоїінформації, преси, телебачення, афіш, плакатів, рекламних щитів, іншихтехнічних засобів, майна та одягу: на вулицях, магістралях, майданах, бу-динках, транспорті та в інших місцях.

Граничний розмір податку з реклами не повинен перевищувати 0,1%вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 0,5 відсотка зарозміщення реклами на тривалий час.

В Києві справляється згідно з Положенням «Про податок з реклами»від 17.05.94 № 96, затвердженим Київською міською радою.

Замовники сплачують податок під час оплати робіт (послуг) з ви-готовлення реклами. Податок з реклами, одержаний виробниками ре-кламної продукції при розрахунках з рекламодавцем, позначається урозрахункових документах окремим рядком. Перерахування податку добюджету здійснюється щомісячно до місцевого бюджету за місцезнахо-дженням платника.

Збір за право використання місцевої символіки у Києві був введений з1 квітня 1994 року рішенням Київської міської ради від 15 лютого 1994 р.Цим рішенням було передбачено, що дозвіл (ліцензія) на використан-ня символіки м. Києва юридичним особам і громадянам у комерційнихцілях і у назвах підприємств і організацій видається Комітетом охоро-ни і реставрації пам'ятників історії, культури і історичного середовищам. Києва Київської міської державної адміністрації строком на 12 міся-ці з дня видачі.

Збір з юридичних осіб стягується у розмірі 0,1% вартості виробленоїпродукції, виконаних робіт і наданих послуг з використанням символі-ки м. Києва (за вирахуванням ПДВ). Сплата збору юридичними особамиздійснюється щоквартально.

Для громадян, які займаються підприємницькою діяльністю і у ко-мерційних цілях використовують символіку м. Києва, розмір річно-го збору складає п'ять НМДГ. Ця сума вноситься один раз на рік передодержанням дозволу (ліцензії).

Місцеві податки і збори в Україні

Київською міською державною адміністрацією затверджений перелікназв об'єктів і історичних пам'яток, які відносяться до місцевої символі-ки; він включає 194 назви, у тому числі Андріївська церква, Андріївськийузвіз, Антонівські печери, аптекарський сад, Арсенал (Київський), Архі-єрейський гай, Аскольдову могилу і т.д.

Таблиця 3.8

№п/п

Податкиі збори

Платники

Об'єктоподаткування

Розмір ставки

1

2

3

4

5

1

Податок з

Юридичні і фі-

Вартість послуг за

Не повинен пере-

 

реклами

зичні особи

встановлення і роз-міщення реклами

вищувати 0,1% вар-тості послуг за роз-міщення одноразовоїреклами та 0,5% зарозміщення рекламина тривалий час.

2

Кому-нальний

Юридичні особи,крім бюджетних

Річний фонд оплатипраці, обчислений

Не повинен пере-вищувати 10% річ-

 

податок

установ, організа-цій, планово-

виходячи з розміруофіційно встановле-

ного фонду оплатипраці, обчисленого

 

 

дотаційних та

ного НМДГ (неза-

виходячи з розміру

 

 

сільськогосподар-сь ких підпри-

лежно від фактичновиплаченої заробіт-

НМДГ і серердньо-облікової чисель-

 

 

ємств.

ної плати), помно-женого на серерд-ньоблікову чисель-ність працюючих зазвітний період

ності працюючих

3

Збір за

Юридичні особи

Плата за парковку

Не повинен переви-

 

припар-

та громадяни, які

автотранспорту із

щувати 3% НМДГ

 

кування

паркують автомо-

розрахунку за одну

в спеціально об-

 

автотран-

білі в спеціально

годину паркування

ладнаних місцях і

 

спорту

обладнаних абовідведених дляцього місцях

 

1% — у відведенихмісцях.

4

Ринковийзбір

Юридичні і фі-зичні особи, якіреалізують сіль-ськогосподарську,промислову про-дукцію та інші то-вари на ринках

Плата за торгові міс-ця на ринках і в па-вільйонах, на кри-тих та відкритихстолах, майданчикахдля торгівлі з авто-машин, візків, мото-циклів, ручних віз-ків

Не повинен пере-вищувати 20% міні-мальної заробітноїплати для громадяні трьох мінімальнихзаробітних плат дляюридичних осіб

5

Збір завидачуордера наквартиру

Одержувачі орде-ра на квартиру

Плата за послуги,пов'язані з видачеюдокумента, що даєправо на заселенняквартири.

Не повинен пе-ревищувати 30%НМДГ, що діє начас оформлення ор-дера на квартиру

6

Курорт-ний збір

Громадяни, якітимчасово пере-бувають у курорт-ній місцевості

Плата за послугипри реєстрації гро-мадян установами,відповідальними задотримання правилпаспортної системи

Не більше 10%НМДГ

7

Збір заучасть убігах наіподромі

Юридичні особита громадяни, яківиставляють своїхконей на змаганнякомерційного ха-рактеру.

Плата за участь у бі-гах при реєстраціїучасників

Не повинен переви-щувати 3 НМДГ закожного коня

8

Збір зосіб, якіберутьучасть угрі на то-талізато-рі на іпо-дромі

Учасники гри підчас придбанняними квитка научасть у грі на то-талізаторі на іпо-дромі.

Надбавки до плати,визначеної за участь

у грі

Не повинен переви-щувати 5% від сумицієї надбавки

9

Збір завиграш набігах наіподромі

Особи, які вигра-ли у грі на тоталі-заторі на іподромі

Сума виграшу на бі-гах на іподромі

Не повинен переви-щувати 6% від сумивиграшу

10

Збір заправона вико-ристан-ня місце-вої сим-воліки

Юридичні особиі громадяни, яківикористовуютьмісцеву символі-ку з комерційноюметою

Вартість виробле-ної продукції, вико-наних робіт, нада-них послуг з вико-ристанням місцевоїсимволіки

Не повинен переви-щувати з юридичнихосіб — 0,1% вартостівиробленої продук-ції, виконаних робіт,наданих послуг з ви-користанням місце-вої символіки, з гро-мадян, що займа-ються підприєм-ницькою діяльніс-тю, — 5 НМДГ

11

Збір заправо напроведен-ня кіно- ітелезйо-мок

Комерційні кіно- ітелеорганізації,включаючи орга-нізації з іноземни-ми інвестиціямита зарубіжні орга-нізації, які прово-дять зйомки

Фактичні витратина проведення за-значених заходів

Не повинен пере-вищувати фактич-них витрат на про-ведення зазначенихзаходів.

12

Збір запроведен-ня місце-вих аукці-онів, кон-курсногорозпрода-жу і лоте-рей

Юридичні особиі громадяни, якімають дозвіл напроведення аукці-онів, конкурсногорозпродажу і ло-терей.

Вартість заявленихдо місцевих аукці-онів, конкурсногорозпродажу товаріввиходячи з їх почат-кової ціни або суми,на яку випускаєтьсялотерея.

Не повинен пере-вищувати 0,1% вар-тості заявлених домісцевих аукціонів,конкурсного розпро-дажу товарів або відсуми, на яку випус-кається лотерея, алене більше 3 НМДГ

13

Збір завида-чу дозво-лу на роз-міщенняоб'єктівторгівлі

Юридичні особиі громадяни, якіреалізують сіль-ськогосподарську,промислову про-дукцію та інші то-вари

Плата за оформлен-ня та видачу дозво-лів на торгівлю успеціально відведе-них для цього міс-цях.

Не повинен переви-щувати 20 НМДГдля суб'єктів, щопостійно здійсню-ють торгівлю у спе-ціально відведенихдля цього місцях, і 1НМДГ в день — заодноразову торгівлю.

14

Збір з

власників

собак

Громадяни —власники собак

Кількість собак

Не повинен переви-щувати 10% НМДГ

У Києві діють пільги зі збору за право використання місцевої симво-ліки. Так, від сплати збору звільняються:

державні підприємства, які використовують слово «Київ» для визна-чення свого місцезнаходження;

юридичні особи, які виготовляють хлібобулочні вироби;

бюджетні установи;

Київський метрополітен;

громадські і релігійні організації.

Згідно із законом України «Про систему оподаткування» і Декре-том КМУ «Про місцеві податки і збори» порядок їх сплати встановлю-ється органами місцевого самоврядування. Базовим податковим (звіт-ним) періодом для місцевих податків і зборів, для яких рішенням ор-гану місцевого самоврядування встановлені строки подання розрахун-ків, є той період, за який рішенням зазначеного органу встановлена не-обхідність сплати. Наприклад, у випадку встановлення відповідним ор-ганом місцевого самоврядування необхідності щомісячної сплати кому-нального податку, базовим податковим (звітним) періодом для даногоподатку на території вказаного органу є місяць. А далі необхідно керу-ватися, як і для інших податків і зборів, для яких в законах з відповід-них платежів не зазначені конкретні строки подання податкової звіт-ності і сплати, Законом України «Про порядок погашення зобов'язаньплатників податків перед бюджетами і державними цільовими фонда-ми», яким встановлені такі строки подання обов'язкової податкової звіт-ності: за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарно-му місяцю, — протягом 20 календарних днів, наступних за останнім ка-лендарним днем звітного (податкового) місяця; календарному кварталуабо календарному півріччю — протягом 40 календарних днів, наступнихза останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріч-чя); календарному року — протягом 60 календарних днів за останнім ка-лендарним днем звітного (податкового) року; календарному року дляплатників податку з доходів фізичних осіб — до 1 квітня року, наступно-го за звітним. Якщо інше не передбачено законом з відповідного подат-ку або збору, платник податку зобов'язаний самостійно сплатити сумуподаткового зобов'язання, зазначену у поданій декларації (розрахунку),протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідно-го граничного строку, передбаченого для подання декларації (розрахун-ку) (місяць, квартал, рік).

Відповідальність за порушення вимог податкового законодавствастосовно як місцевих, так і загальнодержавних податків і зборів, визна-чена Законом «Про поряд погашення зобов'язань платників податківперед бюджетами і державними цільовими фондами». Якщо протягомвстановленого законодавством терміну сплати податків і зборів подат-кове зобов'язання не було погашено, то після закінчення вказаних стро-ків на суму податкового боргу за кожний календарний день прострочен-ня його сплати нараховується пеня із розрахунку 120% річних обліковоїставки Національного банку України, яка діяла на день виникнення та-кого податкового боргу або на день його (або частини його) погашення,в залежності від того, яка з величин таких ставок є більшою.

Питання для самоконтролю

Зміст і призначення місцевих податків.

Види місцевих податків.

Досвід зарубіжних країн у запровадженні місцевих податків і збо-рів.

Порядок обчислення і сплати місцевих податків в Україні.