3.5. Місцеві податки і збори

3.5.1. Сутність, види та функції місцевих податків і зборів

Відповідно до Закону України «Про систему оподатковування» домісцевих податків і зборів відносяться 14 видів платежів до місцевихбюджетів (сільські, селищні, міські). При цьому місцеві органи владиможуть запроваджувати не всі платежі; вони зобов'язані встановлюватитільки шість з них — комунальний податок, збори за припаркування ав-тотранспорту, ринковий, за видачу ордера на квартиру, за видачу дозволуна розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг, з власників собак.

Основні елементи місцевих обов'язкових платежів — платники,об'єкт і граничні ставки податку чи збору тощо, — встановлені ДекретомКабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 20.05.93№ 56-93, а порядок сплати місцевих податків і зборів в межах граничнихрозмірів ставок, визначених Декретом, встановлюють сільські, селищні іміські ради шляхом розробки і затвердження відповідних положень а та-кож надають пільги з цих платежів. Перелік і основні елементи місцевихподатків і зборів України наведені в табл. 3.8. Місцеві податки і збори вУкраїні не мають істотного значення для формування доходів місцевихбюджетів. У 2004 р., як показано в табл. 3.8, їхня частка в доходах зведе-ного бюджету України складала всього 0,2%.

Платниками місцевих податків і зборів є юридичні особи незалеж-но від форм власності і підпорядкування, включаючи підприємства з іно-земними інвестиціями, іноземні юридичні особи, які здійснюють свою ді-яльність на території України, а також фізичні особи. Іноземні юридичніособи і громадяни сплачують місцеві податки і збори на рівних умовах зюридичними особами та громадянами України.

3.5.2. Порядок справляння місцевих податків і зборів

Розглянемо більш детально порядок справляння деяких місцевихобов'язкових платежів.

Комунальний податок справляється з юридичних осіб, крім бюджет-них установ, організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарськихпідприємств. Об'єктом оподаткування є річний фонд оплати праці, об-числений виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів гро-мадян. Чисельність працюючих при розрахунку комунального податкувизначається як середньооблікова чисельність штатних працівників об-лікового складу. Гранична ставка податку не повинна перевищувати 10%від об'єкта оподаткування.

Ринковий збір — це плата за торгові місця на ринках, що справляєть-ся з юридичних осіб і громадян, які реалізують сільськогосподарську і про-мислову продукцію та інші товари. Ринковий збір справляється за кожнийдень торгівлі. Його граничний розмір не повинен перевищувати 20% міні-мальної заробітної плати для громадян і трьох мінімальних заробітних платдля юридичних осіб залежно від ринку, його територіального розміщеннята виду продукції (товару). Облік платників веде адміністрація ринку.

Об'єктом податку з реклами є вартість послуг за встановлення та роз-міщення реклами. Платниками є юридичні особи та громадяни. Податокз реклами сплачується з усіх видів оголошень і повідомлень, які пере-дають інформацію з комерційною метою за допомогою засобів масовоїінформації, преси, телебачення, афіш, плакатів, рекламних щитів, іншихтехнічних засобів, майна та одягу: на вулицях, магістралях, майданах, бу-динках, транспорті та в інших місцях.

Граничний розмір податку з реклами не повинен перевищувати 0,1%вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 0,5 відсотка зарозміщення реклами на тривалий час.

В Києві справляється згідно з Положенням «Про податок з реклами»від 17.05.94 № 96, затвердженим Київською міською радою.

Замовники сплачують податок під час оплати робіт (послуг) з ви-готовлення реклами. Податок з реклами, одержаний виробниками ре-кламної продукції при розрахунках з рекламодавцем, позначається урозрахункових документах окремим рядком. Перерахування податку добюджету здійснюється щомісячно до місцевого бюджету за місцезнахо-дженням платника.

Збір за право використання місцевої символіки у Києві був введений з1 квітня 1994 року рішенням Київської міської ради від 15 лютого 1994 р.Цим рішенням було передбачено, що дозвіл (ліцензія) на використан-ня символіки м. Києва юридичним особам і громадянам у комерційнихцілях і у назвах підприємств і організацій видається Комітетом охоро-ни і реставрації пам'ятників історії, культури і історичного середовищам. Києва Київської міської державної адміністрації строком на 12 міся-ці з дня видачі.

Збір з юридичних осіб стягується у розмірі 0,1% вартості виробленоїпродукції, виконаних робіт і наданих послуг з використанням символі-ки м. Києва (за вирахуванням ПДВ). Сплата збору юридичними особамиздійснюється щоквартально.

Для громадян, які займаються підприємницькою діяльністю і у ко-мерційних цілях використовують символіку м. Києва, розмір річно-го збору складає п'ять НМДГ. Ця сума вноситься один раз на рік передодержанням дозволу (ліцензії).

Місцеві податки і збори в Україні

Київською міською державною адміністрацією затверджений перелікназв об'єктів і історичних пам'яток, які відносяться до місцевої символі-ки; він включає 194 назви, у тому числі Андріївська церква, Андріївськийузвіз, Антонівські печери, аптекарський сад, Арсенал (Київський), Архі-єрейський гай, Аскольдову могилу і т.д.

Таблиця 3.8

№п/п

Податкиі збори

Платники

Об'єктоподаткування

Розмір ставки

1

2

3

4

5

1

Податок з

Юридичні і фі-

Вартість послуг за

Не повинен пере-

 

реклами

зичні особи

встановлення і роз-міщення реклами

вищувати 0,1% вар-тості послуг за роз-міщення одноразовоїреклами та 0,5% зарозміщення рекламина тривалий час.

2

Кому-нальний

Юридичні особи,крім бюджетних

Річний фонд оплатипраці, обчислений

Не повинен пере-вищувати 10% річ-