3.6. Інші податки та збори

магниевый скраб beletage

3.6.1. Плата за торговий патент

До числа загальнодержавних податків і зборів відноситься плата заторговий патент на деякі види підприємницької діяльності. Вона стягуєть-ся відповідно до Закону України «Про патентування деяких видів підпри-ємницької діяльності». Патентуванню підлягає торговельна діяльність заготівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кре-дитних карток, діяльність у сфері торгівлі іноземною валютою, діяльністьз надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг.

Торговий патент видається органами державної податкової службиза плату суб'єктам підприємницької діяльності за місцем їх проживанняабо за місцезнаходженням їх структурних (відокремлених) підрозділів.

Вартість торгового патенту на здійснення торговельної діяльнос-ті встановлюється органами місцевого самоврядування в залежності відмісцезнаходження пункту продажу товарів та його асортименту перелі-ку. Вартість торгового патенту за календарний місяць встановлюється утаких межах:

у м. Києві, обласних центрах — від 60 до 320 грн;

у м. Севастополі, містах обласного підпорядкування і районних цен-трах — від 30 до 160 грн;

на території інших населених пунктів — до 80 гривень.

У аналогічному порядку і за такої ж вартості придбаваються патентина здійснення діяльності з надання побутових послуг.

Термін дії торгового патенту із зазначених вище видів діяльнос-ті складає 12 календарних місяців. Можна придбати короткостроковийпатент на здійснення торговельної діяльності: на 1-15 днів; плата за 1день — 10 грн.

Оплата вартості торгового патенту на здійснення торговельної діяль-ності та діяльності з надання побутових послуг провадиться щомісячнодо 15 числа місяця, який передує звітному.

Вартість торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валют-ними цінностями встановлюється у фіксованому розмірі 960 грн за ка-лендарний місяць. Термін дії такого торгового патенту, як і для надан-ня послуг у сфері грального бізнесу, становить 36 календарних місяців,а оплата його вартості здійснюється щоквартально до 15 числа місяця,який передує звітному кварталу.

Для надання послуг у сфері грального бізнесу розміри плати за торго-вий патент залежать від його виду: чи це гральний автомат, чи гральнийстіл з кільцем рулетки, чи використання столу для більярду тощо.

Законом передбачена торговельна діяльність без придбання торгово-го патенту виключно з використанням визначених Законом товарів ві-тчизняного виробництва, наприклад, хліба і хлібобулочних виробів, бо-рошна пшеничного та житнього, солі, цукру, олії соняшникової і куку-рудзяної, молока і молочної продукції та ін.

Для торгівлі деякими іншими видами вітчизняних товарів (їхній пе-релік наведено у Законі) видається пільговий торговий патент. Закономтакож визначені види діяльності, які не підлягають патентуванню. Напри-клад, реалізація суб'єктом підприємницької діяльності продукції власно-го виробництва фізичним особам, які перебувають з ним у трудових від-носинах; через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адмі-ністративні приміщення цього суб'єкта; діяльність у торгово-виробничійсфері (громадське харчування) на підприємствах, в установах, організаці-ях, навчальних закладах, які здійснюють обслуговування виключно пра-цівників цих підприємств, установ, організацій, учнів і студентів.

3.6.2. Державне мито

Державне мито — це плата, що стягується за здійснення юридичнозначущих дій уповноваженими на це компетентними органами в інтере-сах юридичних і фізичних осіб і видачу їм відповідних документів, що ма-ють правове значення. Особливості сплати державного мита регулюєтьсяДекретом Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.93№ 7-93 із змінами і доповненнями. Платниками державного мита є юри-дичні і фізичні особи, що звертаються у відповідні органи і в інтересахяких останні здійснюють значущі правові дії і видають підтверджуючі до-кументи. Об'єктом обкладання державним митом виступають подання всуд позовних заяв, касаційних скарг, здійснення нотаріальних дій, реє-страція актів громадянського стану, оформлення документів на право ви-їзду за кордон і запрошення в Україну громадян інших країн, видача пас-портів, та укладання різних договорів цивільно-правового характеру (утому числі по операціях, що здійснюються на торгових, валютних і іншихбіржах) і т.п. Ставки державного мита визначаються:

у відсотках (до ціни договору, вартості майна, позову і т.п.);

у фіксованих сумах (абсолютних; обчислених у відповідних часткахдо офіційно встановлених показників — мінімальної заробітної пла-ти, неоподатковуваного мінімуму доходів громадян).

Перелік ставок державного мита досить великий, оскільки він вста-новлюється за кожним видом дій, що обкладаються митом.

Як для юридичних, так і для фізичних осіб встановлено досить ба-гато пільг щодо ряду дій (наприклад, позовів працівників про виплатузаробітної плати, позови про стягнення аліментів, посвідчення заповітіві договорів дарування майна на користь держави, для інвалідів ВеликоїВітчизняної війни та ін.).

3.6.3. Внески до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до Закону України «Про Фонд гарантування вкладівфізичних осіб» є декілька джерел формування коштів Фонду. Але тутмова піде про збір до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (по-чатковому, регулярному, спеціальному), яким шляхом внесення змін доЗакону України у 2001 році був поповнений перелік загальнодержав-них податків і зборів. Платниками цього збору є учасники Фонду, асаме: банки — юридичні особи, які зареєстровані у Державному реєстрібанків. Кошти Фонду слугують для отримання вкладниками гаранто-ваної суми відшкодування коштів за вкладами у разі виникнення їх не-доступності.

Початковий збір до Фонду в розмірі 1% зареєстрованого статутногокапіталу банку перераховується банками — учасниками Фонду на йогорахунок протягом 30 календарних днів з дня одержання банківської лі-цензії на здійснення банківської діяльності.

Нарахування регулярного збору до Фонду здійснюється його учас-никами Фонду двічі на рік по 0,25% загальної суми вкладів, включаючинараховані за вкладами відсотки, за станом на 31 грудня року, що пере-дує поточному, та 30 червня поточного року. Перерахування збору здій-снюється щоквартально рівними частками до 15 числа місяця, наступно-го за звітним періодом.

Сплата спеціального збору до Фонду здійснюється, якщо поточні до-ходи Фонду є недостатніми для виконання ним у повному обсязі сво-їх зобов'язань щодо обслуговування та погашення залучених кредитів,спрямованих на відшкодування коштів вкладникам банків — учасниківФонду. Спеціальний збір вноситься у строки та згідно з умовами, вста-новленими адміністративною радою.

Загальний розмір спеціальних зборів протягом року не повинен пере-вищувати розміру щорічного регулярного збору.

3.6.4. Податок на промисел

Податок на промисел включено до переліку загальнодержавних по-датків. Порядок його сплати встановлений Декретом Кабінету МіністрівУкраїни «Про податок на промисел», який був введений в дію з 1 липня1993 р.

Цей податок запроваджувався перш за все з метою поповнення до-хідної бази бюджетів місцевого самоврядування, хоча, як видно з таблиці3.8, на сьогодні він практично не дає надходжень до бюджету.

Платниками податку на промисел (схема 3.1) є виключно фізичніособи незалежно від їх громадянства і постійного місця проживання :

не зареєстровані як суб'єкти підприємництва;

здійснюють несистематичний, не більше чотирьох разів протягомкалендарного року, продаж вироблених, перероблених та купленихпродукції, речей, товарів (далі — товари).

Об'єкт оподаткування — сумарна вартість товарів, яка підлягає про-дажу за ринковими цінами. Для нарахування цієї суми фізична особа по-винна подати до податкової інспекції декларацію, в якій зазначається пе-релік товарів для продажу і їх вартість.

Декларація подається за місцем проживання платника, а громадя-нином, який не має постійного місця проживання в Україні, — за міс-цем продажу товарів. Не підлягає декларуванню і оподаткуванню, напри-клад, сільськогосподарська продукція, вирощена у особистому підсобно-му господарстві.

Сума податку на промисел залежить від двох факторів:

зазначеної в декларації вартості товарів;

строку продажу товарів.

Якщо зазначені товари підлягають продажу протягом трьох кален-дарних днів, ставка податку складає 10% їх вартості, зазначеної в декла-рації; якщо ж строк продажу товарів збільшується до семи днів, ставкаподатку подвоюється. Сума податку не може бути менше розміру однієїмінімальної заробітної плати.

Податок на промисел сплачується у вигляді придбання одноразово-го патенту на торгівлю, вартість якого визначається на підставі вказаноїплатником сумарної вартості товарів і ставки податку. Мінімальний тер-мін дії одноразового патенту — три календарних дні, максимальний — сімкалендарних днів.

Громадяни, які продають товари, повинні пред'являти на вимо-гу посадових осіб державних податкових інспекцій та органів внутріш-ніх справ одноразові патенти. Якщо продаж товарів здійснюється більшечотирьох разів протягом календарного року , така діяльність вважаєть-ся систематичною і зобов'язує громадян зареєструватися як суб'єкти під-приємництва.

На фізичних осіб, які здійснюють продаж товарів з порушенням вста-новленого порядку, посадовими особами органів податкової служби мо-жуть накладатися адміністративні штрафи у розмірі від 1 до 10 неоподат-ковуваних мінімумів доходів громадян.

3.6.5. Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмілярства

Платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва і хміляр-ства є суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власнос-ті та підпорядкування, які реалізують у оптово-роздрібній торговельніймережі алкогольні напої та пиво.

Об'єктом оподаткування є виручка, одержувана від реалізації зазна-ченої продукції. Ставка збору становить 1% від об'єкта оподаткування.Платники сплачують збір на спеціальний рахунок Державного казна-чейства України щомісяця у строки, визначені законом для місячно-го звітного періоду. 30% нарахованих сум збору залишаються на спе-ціальних рахунках управлінь Державного казначейства України в Ав-тономній Республіці Крим та в областях і використовуються на розви-ток виноградарства, садівництва та хмілярства, 70% нарахованих сумзбору перераховуються на спеціальний рахунок Державного казначей-ства України. Розпорядниками цих коштів є органи виконавчої влади,які здійснюють державну політику у сфері виноградарства, садівництваі хмілярства. Механізм справляння збору та порядок використання цихкоштів затверджуються Кабінетом Міністрів України. Дія Закону Украї-ни «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмілярства» згід-но з його нормами має бути припинена 31 грудня 2009 року.

3.6.6. Єдиний збір, що справляється у пунктах пропускучерез державний кордон України

Єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державнийкордон України, встановлюється для транспортних засобів вітчизня-них і зарубіжних власників, які перетинають державний кордон Укра-їни. Збір є платою за здійснення у зазначених пунктах митного контр-олю при транзиті вантажів і транспортних засобів; санітарного, ветери-нарного, фітосанітарного, радіологічного і екологічного контролю ванта-жів і транспортних засобів, за проїзд транспортних засобів автомобільни-ми дорогами України, а також за проїзд автомобільних транспортних за-собів з перевищенням встановлених розмірів загальної маси, осьових на-вантажень та (або) габаритних параметрів.

Ставки єдиного збору за здійснення контролю вантажів і транспорт-них засобів встановлені (в залежності від місткості або загальної маситранспортного засобу з вантажем) в межах від 2 до 10 євро, за проїзд ав-томобільними дорогами України за кожний кілометр проїзду від 0,02 до0,78 євро. Збір введено з метою спрощення процедури проходження ван-тажів і транспортних засобів через усі види контролю, які здійснюютьсяу пунктах пропуску через державний кордон України.

3.6.7. Збір за використання радіочастотного ресурсу

Використання радіочастотного ресурсу в Україні здійснюється наплатній основі. Збір за використання радіочастотного ресурсу стягуєтьсяз метою формування джерела коштів для фінансування заходів, направ-лених на підвищення ефективності використання цього ресурсу. Згідноіз Законом «Про радіочастотний ресурс України» користувачі сплачуютьзбір щомісячно в терміни, визначені відповідними законодавчими акта-ми. Ставки збору встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Сума збору за користування радіочастотним ресурсом визначаєтьсяплатниками самостійно виходячи з розміру встановлених ставок та ши-рини смуги радіочастот, визначеної у ліцензії на користування радіочас-тотним ресурсом України або дозволі на експлуатацію, по кожному регі-ону окремо. Платники щомісяця протягом 20 календарних днів, наступ-них за останнім календарним днем звітного місяця, подають до органівподаткової служби податкові декларації за встановленою формою.

3.6.8. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифуна електричну та теплову енергію

У 2003 році перелік загальнодержавних податкових платежів в Укра-їні поповнився збором у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу наелектричну та теплову енергію. Збір введено з метою формування спеці-ального фонду Державного бюджету, кошти якого повинні спрямовува-тися на виконання програми будівництва вітряних електростанцій. Роз-мір і механізм сплати цього збору встановлюється Кабінетом МіністрівУкраїни спільно з Національною комісією регулювання електроенерге-тики України.

3.6.9. Збір за проведення гастрольних заходів

Платниками збору за проведення гастрольних заходів на територіїУкраїни, який був введений у 2004 році відповідно до Закону України«Про гастрольні заходи в Україні», є організатори гастрольних заходів.Об'єктом оподаткування є виручка від реалізації квитків на гастрольнийзахід. Ставка збору за проведення гастрольних заходів становить 3%об'єкта оподаткування. Протягом 10 календарних днів після дати про-ведення гастрольного заходу платники збору повинні подати до орга-ну державної податкової служби за місцем його проведення розрахунокзбору за проведення гастрольних заходів за встановленою формою. Збірсплачується протягом двадцяти календарних днів, наступних за датоюпроведення гастрольного заходу, тобто за датою його фактичного завер-шення.

3.6.10. Збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифуна природний газ для споживачів усіх форм власності

Збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природ-ний газ для споживачів усіх форм власності у розмірі 2 відсотки до діючо-го тарифу на природний газ. Платниками є суб'єкти господарювання та їхвідокремлені підрозділи, які провадять діяльність з постачання природ-ного газу споживачам на підставі укладених з ними договорів. Порядоксправляння збору встановлюється Кабінетом Міністрів України. Надхо-дження збору зараховуються до спеціального фонду державного бюдже-ту і спрямовуються на надання субвенції місцевим бюджетам на будів-ництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у пер-шу чергу сільських.

3.6.11. Судовий збір

Судовий збір з'явивися у переліку загальнодержавних податків і збо-рів у зв'язку із введенням в дію Цивільно-процесуального кодексу Укра-їни у 2004 році. Розмір судового збору, порядок його сплати і звільнен-ня від сплати встановлюються законом. До набрання чинності законом,який регулює порядок сплати і розміри судового збору, цей платіж призверненні до суду сплачується у порядку і розмірах, встановлених зако-нодавством для державного мита.

Питання для самоконтролю

Види місцевих податків і зборів.

Порядок справляння місцевих податків і зборів.

Плата за торговий патент: платники та порядок справляння.

Зміст, призначення і порядок справляння державного мита.

РОЗДІЛ IV.СИСТЕМА АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВВ УКРАЇНІ