4.1. Зміст і принципи системи податковогоадміністрування в Україні

магниевый скраб beletage

З часу проголошення незалежності перед Україною постало завданнясформувати власну податкову систему, яка б відповідала вимогам прого-лошеного курсу перебудови економіки відповідно до ринкових принци-пів господарювання.

Починаючи з 1991 року податкова система в Україні поступово на-буває сучасних рис, притаманних податковим системам розвинутихкраїн за складом податків, основою якої є: податки на доходи (пода-ток з доходів фізичних осіб, податок на прибуток підприємств,) подат-ки на споживання (податок на додану вартість, акцизні збори), податкина зовнішньоекономічну діяльність (ввізне та вивізне мито), внески назагальнообов'язкове державне страхування та інші податки і збори. Від-повідно формується і система фіскальних органів, відповідальних за мо-білізацію коштів до бюджетів і державних цільових фондів.

На сьогоднішній день до складу податкової системи України входятьусі основні види податків, які функціонують у розвинутих країнах. Од-нак, наявність певного виду податку у податковій системі ще не говоритьпро те, що він автоматично проявляє всю гаму свого економічного при-значення. Реалізація функцій податку залежить від багатьох факторів,серед яких економічні, соціальні, політичні умови, в яких дана податко-ва система функціонує.

Організація оподаткування має значний вплив на суспільне життя.Податки в руках одних управлінців можуть бути знаряддям та інструмен-том стабілізації та економічного процвітання в державі, а в руках інших —засобом нестабільності та економічного саморуйнування. Історія розви-тку оподаткування свідчить, що податки можуть бути не тільки джере-лом поповнення бюджетів, але і інструментом регулювання тих чи іншихсоціально-економічних процесів. Свідоме використання податків для до-сягнення відповідних цілей здійснюється в рамках податкової політики.

Держава, виражаючи інтереси суспільства в різних сферах життєді-яльності, виробляє та впроваджує відповідну політику: економічну, соці-альну, екологічну, демографічну тощо. Визначивши свою економічну по-літику, держава визначає напрямок розвитку, а також стратегію і тактикудосягнення поставленої мети.

Відомий американський економіст Р.Масгрейв сформулював осно-вні вимоги до раціональної податкової структури:

розподіл податкового тягаря повинний бути рівномірним: кожнийплатить свою «справедливу частку»;

мінімальний тиск на економічні рішення; будь-яке державне втру-чання, пов'язане з «надмірним оподатковуванням», необхідно змен-шити;

якщо перед податковою політикою поставлені інші цілі, наприкладзаохочення і субсидування інвестицій, необхідно звести до мініму-му можливе порушення рівноваги між соціальною справедливістю йекономічною ефективністю;

сприяти стабілізації економіки й економічному зростанню;

оподаткування повинно бути зрозумілим для платника податків, ауправління ним — справедливим, базуватися на законах;

витрати на управління податковою системою повинні бути мінімаль-ними.

Наведений перелік переконує, ці загальні вимоги значною мірою по-вторюють фундаментальні принципи, що мають лежати в основі побу-дови податкової системи будь-якої цивілізованої держави. Тому осно-вним напрямом підвищення ефективності податкових систем слід вва-жати більш повну реалізацію фундаментальних принципів оподаткуван-ня, що є здобутком багатьох поколінь вчених та практиків. І хоча ці за-ходи мають специфіку стосовно окремих країн, що визначається як при-хильністю до тієї чи іншої економічної теорії, так і власною інтерпрета-цією деяких положень, в цілому вони спрямовані на досягнення справед-ливості та ефективності оподаткування.

Ефективність управління будь-яким процесом перш за все залежитьвід оптимальності структури задіяних органів.

Безпосередньо в адмініструванні податків в Україні задіяні органиподаткової та митної служб, органи державного пенсійного фонду та дер-жавного соціального страхування. Найактуальнішим сьогодні є питанняоптимальності структури податкової служби як основної ланки підсисте-ми державних органів, відповідальних за організацію та контроль проце-су оподаткування.

Процес збирання податків слід організувати таким чином, щоб він убільшій мірі сприяв (через накопичення фінансових ресурсів) реаліза-ції фінансової політики держави. Цей процес повинен впливати на роз-поділ доходів в напрямку забезпечення соціальної справедливості у сус-пільстві.

При визначенні податкової платоспроможності приватних осіб слідвимагати надання лише мінімуму даних, які торкаються особистого жит-тя громадян. Нагальною є потреба покращання обслуговування плат-ників і зменшення витрат на податкові розрахунки та збір податків.Розв'язання цих проблем забезпечує зростання економічної ефективнос-ті збору податків.

Відповідно до термінології, термін «адміністрування» містить у собішість елементів:

— підготовка опису податку, який забезпечує основу для управліннябудь-якою податковою структурою;

— визначення податкової бази для платника;

— розрахунок і сплата податку;

— перевірка на відповідність дій платника податку чинному законо-давству в добровільній системі співпраці платників та податкових ор-ганів;

— оскарження;

— примусове виконання (використовується, коли інші засоби не при-звели до відповідної сплати податку).

У розвинених країнах одним з найновіших інструментів, що збільшу-ють ефективність податкового адміністрування, є модернізована службаобслуговування платників податків, розроблена з використанням новоїконцепції «орієнтація на платника». Так, з метою економії часу платни-кам надається можливість надсилати річні податкові декларації в елек-тронному вигляді телекомунікаційними каналами зв'язку. Такий підхідвже запроваджено в РФ. В Україні сплату податків та подання податко-вої звітності за допомогою Інтернету тільки розпочали запроваджувати .

Сьогодні в Україні платникам податку надаються такі послуги, як на-дання безоплатних послуг щодо заповнення податкової декларації та по-дання звітності в електронному вигляді (м. Київ). Система електронноїзвітності передбачає використання технічних блоків, які складаються ізробочих місць з комп'ютерами, призначених для заповнення фінансовоїдокументації безпосередньо у відділеннях податкової адміністрації. Такусистему розроблено для суб'єктів малого бізнесу, які не мають власнихкомп'ютерів.

У 2006 році звітність в електронному вигляді подали близько 300 під-приємців, що становить менше 1% від загальної кількості. Така системазалишається недостатньо зручною, порівняно з використанням можли-востей Інтернет. Поширення використання сучасних технологій дозво-лить зменшити витрати на податкове адміністрування.

Особливо актуальним у наш час є вдосконалення такого елементу ад-міністрування податку з доходів фізичних осіб, як перевірка на відповід-ність дій платника податку законодавству в добровільній системі співп-раці платників та адміністрації.

Для вирішення цього завдання в Україні необхідно забезпечити:

інвентаризацію майна;

доступ податківців до реєстру майнових прав;функціонування єдиної інформаційної системи, тобто технічної і тех-нологічної інтеграції усіх відомств (податкової адміністрації, БТІ,

Міністерства юстиції, нотаріусів, оцінників), визначення рівнів до-ступу до інформації;

навчання персоналу податкових адміністрацій на місцях з метою ко-ристування складним програмним продуктом.

З метою захисту прав платників податків, необхідне ухвалення Де-кларації прав платників податків. Так, у демократичних країнах така Де-кларація містить:

право конфіденційності — помірковане втручання податкової адміні-страції в особисте життя. На практиці це інтерпретується як відхід віднерозважливих пошуків і прохань щодо надання інформації.право доступу до інформації означає, що платники податків повиннімати доступ до інформації стосовно операцій податкової системи таспособів оцінки податкових зобов'язань. Вони повинні інформувати-ся стосовно прав, особливо щодо права опротестувати рішення подат-кової адміністрації.

право оскарження — головний елемент будь-якої справедливої по-даткової системи, яка захищає платників податків.Платники податків повинні мати відносно високий ступінь усвідом-лення наслідків своїх дій тощо.

Удосконалення податкового адміністрування спрямовується на усу-нення протиріч між державою та суб'єктами оподаткування. Вирішенняцього завдання потребує комплексного підходу, важливим пріоритетомякого є, зокрема, покращення податкового контролю. На жаль, в Українідосі не створена загальна концепція фінансового контролю.

Одна із головних проблем податкової системи України полягає втому, що поряд із законами діють багаточисельні підзаконні акти: ін-струкції, доповнення, зміни до них, роз'яснення, нормативні листи та ін.Це звісно заважає у роботі. Нарікання з приводу дуже частих змін подат-кового законодавства теж справедливі. Високий динамізм процесів, якіпроходять у господарському житті країни, необхідність швидкого реагу-вання з боку держави — усі ці причини потребують, звісно, постійного ре-формування податкової системи.

Питання для самоконтролю

Зміст податкового адміністрування.

Елементи податкового адміністрування.

Принципи і особливості організації податкового адміністрування.