4.2. Нормативно-правова та організаційна складові системиадміністрування податків

Система адміністрування податків направлена на здійснення конт-ролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчис-лення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільовихфондів, податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподатковихдоходів, встановлених законодавством.

Правові основи діяльності податкової служби України закладені За-коном України «Про державну податкову службу в Україні» від 4 груд-ня 1990 року № 509-ХІІ у редакції від 24 грудня 1993 року № 3813-ХІІ іззмінами і доповненнями (далі — Закон № 509-XII).

Відповідно до Закону до системи органів державної податкової служ-би відносяться:

Державна податкова адміністрація (ДПА) України;

державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, об-ластях, містах Києва і Севастополя;

державні податкові інспекції (ДПІ) в містах (крім Києва і Севастопо-ля), районах, районах у містах.

V

Див. рис. 4.1.

Державна податковаадміністрація України

27

ДПА в Автономній Республіці Крим,областях, містах Києві та Севастополі

 

1—1

і

 

 

 

62

 

 

 

ДПІ в районах

у містах


97

91

 

167

міжрайонні ДПІ

об'єднані ДПІ

 

ДПІ у районах

Рис. 4.1. Загальна структура органів державної податкової служби(станом на 01.10.07)

У складі органів державної податкової служби знаходяться відпо-відні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушен-нями — податкова міліція.

Державна податкова адміністрація України є центральним органомвиконавчої влади зі спеціальним статусом.

Податкова служба України — це сукупність державних органів, якіорганізовують і контролюють надходження податків, податкових і окре-мих видів неподаткових платежів.

Завданнями органів державної податкової служби є:

здійснення контролю за додержанням податкового законодавства,правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бю-джетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язковихплатежів), а також неподаткових доходів, установлених законодав-ством (далі — податки, інші платежі);

внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконаленняподаткового законодавства;

прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правовихактів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб — платни-ків податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку данихпро платників податків — юридичних осіб;

роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платниківподатків;

запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним зако-ном до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, роз-слідування та провадження у справах про адміністративні правопо-рушення.

Органи державної податкової служби України координують свою ді-яльність з фінансовими органами, органами Державного казначействаУкраїни, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, ста-тистики, державними митною і контрольно-ревізійною службами, інши-ми контролюючими органами, банками, а також з податковими служба-ми інших держав.

Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції:1) виконує безпосередньо і організовує роботу ДПА та ДПІ, пов'язану із:

здійсненням контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою на-рахування та сплати податків та зборів, контролю за валютними опе-раціями, за додержанням порядку проведення готівкових розрахун-ків за товари (послуги), контролю за наявністю свідоцтв про держав-ну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій направо займатися певними видами господарської діяльності, що під-лягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів;

здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетамисільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, ін-ших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою пере-рахування цих сум до бюджету;

обліком платників податків, інших платежів;

виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів;

проведенням роботи по боротьбі з незаконним обігом алкогольнихнапоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експор-терів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання алкогольнихнапоїв та тютюнових виробів, участю у розробленні пропозицій щодоосновних напрямів державної політики і проектів державних про-грам у сфері боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв та тю-тюнових виробів;

у випадках, передбачених законом, видає нормативно-правові акти іметодичні рекомендації з питань оподаткування;

затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та ін-ших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків;

у порядку, встановленому законом, надає податкові роз'яснення, ор-ганізовує виконання цієї роботи органами державної податковоїслужби;

здійснює заходи щодо підбору, розміщення, професійної підготовки іперепідготовки кадрів для органів державної податкової служби;