4.2. Нормативно-правова та організаційна складові системиадміністрування податків

магниевый скраб beletage

Система адміністрування податків направлена на здійснення конт-ролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчис-лення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільовихфондів, податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподатковихдоходів, встановлених законодавством.

Правові основи діяльності податкової служби України закладені За-коном України «Про державну податкову службу в Україні» від 4 груд-ня 1990 року № 509-ХІІ у редакції від 24 грудня 1993 року № 3813-ХІІ іззмінами і доповненнями (далі — Закон № 509-XII).

Відповідно до Закону до системи органів державної податкової служ-би відносяться:

Державна податкова адміністрація (ДПА) України;

державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, об-ластях, містах Києва і Севастополя;

державні податкові інспекції (ДПІ) в містах (крім Києва і Севастопо-ля), районах, районах у містах.

V

Див. рис. 4.1.

Державна податковаадміністрація України

27

ДПА в Автономній Республіці Крим,областях, містах Києві та Севастополі

 

1—1

і

 

 

 

62

 

 

 

ДПІ в районах

у містах


97

91

 

167

міжрайонні ДПІ

об'єднані ДПІ

 

ДПІ у районах

Рис. 4.1. Загальна структура органів державної податкової служби(станом на 01.10.07)

У складі органів державної податкової служби знаходяться відпо-відні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушен-нями — податкова міліція.

Державна податкова адміністрація України є центральним органомвиконавчої влади зі спеціальним статусом.

Податкова служба України — це сукупність державних органів, якіорганізовують і контролюють надходження податків, податкових і окре-мих видів неподаткових платежів.

Завданнями органів державної податкової служби є:

здійснення контролю за додержанням податкового законодавства,правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бю-джетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язковихплатежів), а також неподаткових доходів, установлених законодав-ством (далі — податки, інші платежі);

внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконаленняподаткового законодавства;

прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правовихактів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб — платни-ків податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку данихпро платників податків — юридичних осіб;

роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платниківподатків;

запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним зако-ном до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, роз-слідування та провадження у справах про адміністративні правопо-рушення.

Органи державної податкової служби України координують свою ді-яльність з фінансовими органами, органами Державного казначействаУкраїни, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, ста-тистики, державними митною і контрольно-ревізійною службами, інши-ми контролюючими органами, банками, а також з податковими служба-ми інших держав.

Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції:1) виконує безпосередньо і організовує роботу ДПА та ДПІ, пов'язану із:

здійсненням контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою на-рахування та сплати податків та зборів, контролю за валютними опе-раціями, за додержанням порядку проведення готівкових розрахун-ків за товари (послуги), контролю за наявністю свідоцтв про держав-ну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій направо займатися певними видами господарської діяльності, що під-лягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів;

здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетамисільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, ін-ших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою пере-рахування цих сум до бюджету;

обліком платників податків, інших платежів;

виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів;

проведенням роботи по боротьбі з незаконним обігом алкогольнихнапоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експор-терів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання алкогольнихнапоїв та тютюнових виробів, участю у розробленні пропозицій щодоосновних напрямів державної політики і проектів державних про-грам у сфері боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв та тю-тюнових виробів;

у випадках, передбачених законом, видає нормативно-правові акти іметодичні рекомендації з питань оподаткування;

затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та ін-ших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків;

у порядку, встановленому законом, надає податкові роз'яснення, ор-ганізовує виконання цієї роботи органами державної податковоїслужби;

здійснює заходи щодо підбору, розміщення, професійної підготовки іперепідготовки кадрів для органів державної податкової служби;

надає органам державної податкової служби методичну і практичнудопомогу в організації роботи;

організовує роботу зі створення інформаційних систем, автоматизо-ваних робочих місць та інших засобів автоматизації і комп'ютеризаціїроботи органів державної податкової служби;

розробляє проекти законів України та інших нормативно-правовихактів щодо форм та методів проведення планових та позаплановихвиїзних перевірок у рамках контролю за додержанням законодавства;

при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинність, на-правляють матеріали з цих питань відповідним спеціальним органампо боротьбі з організованою злочинністю;

передає відповідним правоохоронним органам матеріали за факта-ми правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність,якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

надає Міністерству фінансів України, Головному управлінню Дер-жавного казначейства України звіт про надходження податків;

вносить пропозиції і розробляє проекти міжнародних договорів щодооподаткування, виконує у визначених законодавством межах міжна-родні договори з питань оподатковування;

надає фізичним особам — платникам податків ідентифікаційні номериі веде Єдиний банк даних про платників податків — юридичних осіб;

прогнозує, аналізує надходження податків, джерела податкових над-ходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податковогозаконодавства на податкові надходження;

забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їхнє зберігання і ре-алізацію;

організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за дотриман-ням суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють роздріб-ну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін натютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами такихтютюнових виробів;

вносить у встановленому порядку пропозиції щодо удосконаленняподаткового законодавства;

організовує в межах своєї компетенції роботу з забезпечення держав-ної таємниці в органах податкової служби.

Середня ланка податкової служби України — ДПА в Автономній Рес-публіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, ДПІ у містах з район-ним поділом — виконує зазначені вище функції, крім функцій, передба-чених пунктами 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 17, а також пунктом 15 в частині за-безпечення виготовлення марок акцизного збору.

Первинна ланка податкової служби України — державна податковаінспекція — безпосередньо веде податкову роботу. ДПІ в районах, містахбез районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані держав-ні податкові інспекції виконують такі функції:

здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нара-хування та сплати податків та зборів;

забезпечують облік платників податків, правильність нарахування ісвоєчасність надходження податків;

контролюють своєчасність подання платниками податків податковихдекларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчислен-ням податків, а також ведуть перевірку достовірності цих документівщодо правильності визначення об'єктів оподаткування і нарахуванняподатків та інших платежів;

здійснюють у межах своїх повноважень контроль за законністю ва-лютних операцій, додержанням порядку проведення готівкових роз-рахунків за товари та послуги, за наявністю свідоцтв про державнуреєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій, торговихпатентів;

ведуть облік векселів, які видаються суб'єктами підприємницької ді-яльності при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у сфе-рі зовнішньоекономічних відносин, а також контроль за погашеннямцих векселів;

забезпечують застосування і своєчасне стягнення сум фінансовихсанкцій, а також адміністративних штрафів з посадових осіб, перед-бачених за порушення податкового законодавства;

аналізують причини й оцінюють дані про факти порушення податко-вого законодавства;

здійснюють перевірки фактів приховування і заниження сум подат-ків;

за дорученням спеціальних підрозділів з боротьби з організованоюзлочинністю проводять перевірку своєчасності подання і достовір-ності документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків;

передають відповідним правоохоронним органам матеріали за факта-ми правопорушень, щодо яких передбачена кримінальна відповідаль-ність, якщо їх розслідування не входить до компетенції податковоїміліції;

подають до судів позови до підприємств, установ і організацій і гро-мадян про визнання договорів недійсними і стягнення до доходу дер-жави коштів, одержаних ними за такими угодами, в інших випад-ках — коштів, отриманих без встановлених законом підстав, а такожстягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовимифондами за рахунок їх майна;

розглядають звернення громадян, підприємств, установ з питань опо-даткування і (у межах своєї компетенції) валютного контролю, а та-кож скарги на дії посадових осіб державних податкових інспекцій;

надають відповідним фінансовим органам і органам Державного каз-начейства України звіт про надходження податків;

роз'ясняють через засоби масової інформації порядок застосування за-конодавчих та інших нормативно-правових актів про податки та ін.Для виконання своїх функцій органи державної податкової служби

мають право:

здійснювати на підприємствах, в установах і організаціях незалежновід форм власності та у громадян перевірки документів, пов'язаних зобчисленням і сплатою податків, наявності свідоцтв про державну ре-єстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів(ліцензій, патентів тощо) на її здійснення, одержувати від посадовихосіб і громадян пояснення, довідки і відомості з питань, що виника-ють під час перевірок; викликати посадових осіб і громадян для пояс-нень щодо джерела отримання доходів, обчислення і сплати податків;

одержувати від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб до-відки, копії документів про фінансово-господарську діяльність, отри-мані доходи та іншу інформацію, пов'язану з нарахуванням і спла-тою податків, входити до будь-яких інформаційних систем, зокремакомп'ютерних, для визначення об'єкта оподаткування;

одержувати від митних органів інформацію про експортно-імпортніоперації, що здійснюють резиденти і нерезиденти, та справляння прицьому податків, а від органів статистики — дані, необхідні для вико-ристання їх у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльностіпідприємств, установ, організацій усіх форм власності;

обстежувати будь-які виробничі, складські, торгові й інші приміщен-ня підприємств, установ і організацій незалежно від форми власностій житло громадян, якщо воно використовується як юридична адресасуб'єктів підприємництва, а також для одержання доходів;

застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції,стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки,пені, у випадках порядку та розмірах, встановлених законами Украї-ни тощо.

Отже, податкова робота — це діяльність платників податків і подат-кової служби щодо надходження податків до бюджету і контролю за пла-тежами. Вона складається з таких елементів: правової регламентації вста-новлення і справляння податків, обліку платників податків і податковихплатежів, встановлення порядку і форм розрахунків з бюджетом. Право-ва регламентація встановлення і справляння податків — основа податко-вої роботи.

Функцію прийняття законодавчих актів у податковій сфері здійсню-ють вищі органи державної влади. Оскільки податкові закони здійсню-ють вплив на усі сфери економічної діяльності, для їх підготовки і при-йняття необхідно залучати широке коло спеціалістів. Прийняття більшдосконалих законів неможливе без кваліфікованих законодавців.

Закони та інші законодавчі акти є необхідною, але недостатньою умо-вою організації податкової роботи. Вони встановлюють головні принци-пи і об'єкти оподаткування, платників податків, ставки, пільги, порядок іформи розрахунків тільки в узагальненому вигляді, тоді як для чіткої ор-ганізації податкової роботи необхідні документи, які в деталях визнача-ють порядок оподаткування.

Такими документами є інструкції ДПА України. Вони не повинні су-перечити закону, який деталізують.

В структурі податкової роботи важливе місце займає облік платни-ків податків і податкових надходжень. Його правильна організація спри-яє підвищенню ефективності податкової системи. З нього починаєтьсяподаткова робота.

Реєстрації як платники податків підлягають усі юридичні і фізич-ні особи, які мають об'єкти оподаткування. З метою централізації облі-ку платників податків ДПА України веде Єдиний банк даних юридич-них осіб і Державний реєстр фізичних осіб — платників (ДРФО). Пер-винний обік платників податків здійснюється працівниками відповід-них підрозділів органів державної податкової служби у журналах облі-ку платників податків ( юридичних і фізичних осіб) у відповідності з Ін-струкції про порядок обліку платників податків, яка затверджується на-казом ДПА України.

Узяття на облік як платників податків — юридичних осіб та відокрем-лених підрозділів юридичних осіб здійснюється за їх місцезнаходжен-ням, відповідними органами державної податкової служби після внесен-ня відомостей про них до Єдиного державного реєстру або, у випадках,передбачених законодавством, після присвоєння ідентифікаційних ко-дів за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України(далі — ЄДРПОУ).

Підставою для взяття юридичної особи на облік в органі державноїподаткової служби є надходження до цього органу повідомлення держав-ного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особита відомостей з відповідної реєстраційної картки.

На бажання платника податків — юридичної особи (у тому числі тієї,стосовно якої не надійшли відомості від державного реєстратора), узяттяйого на облік може бути здійснене органом державної податкової служ-би на підставі документів, визначених зазначеною Інструкцією, а саме:

заяви за встановленою формою;

копії свідоцтва (документа) про державну реєстрацію;

копії документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного

коду за ЄДРПОУ.

Одночасно з поданням заяви платником податків — юридичною осо-бою пред'являються оригінали перелічених документів.

Для відокремлених підрозділів юридичних осіб, профспілок, військо-вих частин, для взяття на податковий облік угод про розподіл продук-ції, договорів про спільну діяльність визначений особливий порядок ре-єстрації.

Узяття на облік платника податків органом державної податковоїслужби провадиться протягом двох робочих днів після надходження ві-домостей від державного реєстратора чи заяви від платника податків таздійснюється датою внесення даних до Єдиного банку даних юридичнихосіб за номером, який відповідає порядковому номеру реєстрації відпо-відного повідомлення державного реєстратора чи заяви платника подат-ків у журналі обліку платників податків — юридичних осіб.

Підрозділи обліку платників податків після взяття на облік платни-ка податків формують його облікову справу, а також не пізніше наступ-ного дня після взяття платника податків на облік друкує та передає спис-ки платників податків, узятих на облік, до підрозділів з питань оподатку-вання юридичних осіб для подальшого контролю за поданням ними по-даткової звітності. Підрозділи з питань оподаткування формують обліко-ву справу (на кожного платника).

Узяття на облік фізичної особи — підприємця здійснюється за міс-цем проживання такої особи відповідним органом державної податковоїслужби на підставі повідомлення державного реєстратора про проведен-ня державної реєстрації фізичної особи — підприємця із зазначенням но-мера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реє-стру та відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реє-страції фізичної особи — підприємця.

На бажання фізичної особи — підприємця, стосовно якої до органудержавної податкової служби за її місцем проживання не надійшли відо-мості від державного реєстратора, узяття такої особи на облік може бутиздійснене органом державної податкової служби, якщо така особа подаєдо органу державної податкової служби заяву за встановленою формоюта копію свідоцтва про державну реєстрацію. Одночасно з поданням зая-ви платником податків пред'являється оригінал такого свідоцтва. У цьо-му разі за даними Єдиного державного реєстру або через відповідногодержавного реєстратора підрозділ з обліку платників податків органудержавної податкової служби зобов'язаний встановити, що така фізичнаособа — підприємець включена до Єдиного державного реєстру та її під-приємницька діяльність не припинена.

Узяття на облік фізичної особи — підприємця органом державної по-даткової служби провадиться протягом двох робочих днів після надхо-дження відомостей від державного реєстратора чи заяви від платника по-датків та здійснюється датою внесення даних до Реєстру фізичних осіб заномером, який відповідає порядковому номеру реєстрації відповідногоповідомлення державного реєстратора чи заяви платника податків у жур-налі за встановленою формою.

Узяття на облік самозайнятих осіб, які не є підприємцями, здійсню-ють незалежну професійну діяльність та не є найманими особами у меж-ах такої незалежної професійної діяльності, здійснюється у порядку,установленому зазначеною Інструкцією для фізичних осіб — підприєм-ців.

Реєстрація фізичних осіб, які не є самозайнятими особами з присво-єнням їм ідентифікаційних номерів здійснюється органами державноїподаткової служби в порядку, визначеному законодавством України таіншими нормативно-правовими актами.

Для зняття з обліку платника податків — юридичної особи, у разіприйняття рішення про припинення діяльності засновниками, уповно-важеними органами чи судом, голові комісії з припинення чи особі, від-повідальній за погашення податкових зобов'язань або податкового бор-гу платника податків у разі ліквідації платника податків, у 3-денний тер-мін від дати внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про те,що юридична особа перебуває у процесі припинення, слід подати в органдержавної податкової служби, в якому платник податків перебуває на об-ліку, такі документи:

заяву про зняття з обліку платника податків за встановленою фор-мою;

оригінал довідки про взяття на облік платника податків;

копію розпорядчого документа власника або органу,уповноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію;

копію розпорядчого документа про утворення ліквідаційноїкомісії;

ліквідаційну картку органів державної статистики.

Крім того необхідно у 10-денний термін з дня подання заяви прозняття з обліку скласти ліквідаційний баланс у формі річного звіту (надату прийняття рішення про ліквідацію) та подати його для перевіркиоргану державної податкової служби.

При одержанні органами державної податкової служби від платникаподатків заяви, а також (якщо це має місце) на підставі інформації пропорушення справи про банкрутство платника податків, провадженнясправи в суді щодо скасування державної реєстрації, припинення, визна-ння недійсними або такими, що суперечать законодавству, установчихдокументів, або здійснення діяльності, що суперечить закону чи установ-чим документам, або в інших випадках, передбачених законом, органомдержавної податкової служби у місячний термін приймається рішенняпро проведення документальної перевірки таких платників і відповідніпідрозділи розпочинають перевірку.

Після проведеної перевірки платника податків, у разі встановленняфакту відсутності заборгованості перед Державним бюджетом Українита місцевими бюджетами орган державної податкової служби знімає йогоз обліку. Зняття з обліку платника податків в органах державної подат-кової служби проводиться за наявності повідомлення від установи банкупро закриття такому платнику рахунків.

Якщо після проведеної перевірки платника податків встановленофакт заборгованості його перед бюджетами, орган державної податко-вої служби не знімає його з обліку, а підрозділи обліку та звітності скла-дають повідомлення про наявність обов'язків зі сплати податків і зборів(обов'язкових платежів) за встановленою формою і надсилають його осо-бі, відповідальній за погашення податкових зобов'язань або податковогоборгу, що є такою відповідно до законодавства в разі припинення діяль-ності платника податків.

Якщо платник податків не має заборгованості перед бюджетом, тау разі неподання протягом одного року в органи державної податковоїслужби податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності; якщоустановчі документи суперечать чинному законодавству; провадженнядіяльності, яка суперечить установчим документам та законодавству, токерівник органу державної податкової служби приймає рішення у вигля-ді розпорядження відносно суб'єкта підприємницької діяльності — прозвернення до суду або господарського суду із заявою про скасування дер-жавної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. Після прийняттявідповідного рішення судом, такі платники органами державної податко-вої служби знімаються з обліку.

Підприємства — банкрути знімаються з обліку після затвердженняліквідаційного балансу ухвалою господарського суду, прийняття судомрішення про ліквідацію такого підприємства та визнання податковогоборгу безнадійним у такому ж самому порядку.

Зняття з обліку фізичної особи — підприємця як платника податківздійснюється в порядку, відповідному для платників податків — юридич-них осіб. Особливістю є лише те, що фізична особа після прийняття рі-шення про припинення діяльності подає до органу державної податковоїслужби, у якому вона зареєстрована як платник податків, заяву про знят-тя з обліку платника податків за встановленою формою та оригінали до-кументів, що видаються органами державної податкової служби платни-ку податків (свідоцтва, патенти, довідки тощо) і підлягають поверненнюдо органу державної податкової служби.

Свої особливості має порядок реєстрації платників ПДВ. Згідно ізЗаконом України «Про податок на додану вартість» юридичні і фізичніособи — суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють господар-ські операції, які підлягають оподаткування ПДВ, у випадках, визначе-них Законом, можуть зареєструватися як платник цього податку добро-вільно, або підлягають обов'язковій реєстрації в органах державної по-даткової служби.

Копії свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, засвідчені податко-вим органом, мають бути розміщені в доступних для огляду місцях у при-міщенні платника податку та в усіх його відокремлених підрозділах.

Реєстрація діє до дати її анулювання, яка відбувається у випадках,якщо:

а)         платник ПДВ, який до місяця, в якому подається заява, про анулю-вання реєстрації, є зареєстрованим більше 24 календарних місяців,включаючи місяць реєстрації, та має за останні дванадцять поточнихкалендарних місяців обсяги оподатковуваних операцій, менші за ви-значену відповідними нормами Закону суму;

б)         ліквідаційна комісія платника ПДВ, оголошеного банкрутом, закін-чує роботу або платник податку ліквідується за власним бажаннямчи за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб'єктагосподарювання);

в)         особа, зареєстрована як платник ПДВ, реєструється як платник єди-ного податку або стає суб'єктом інших спрощених систем оподатку-вання, які визначають особливий порядок нарахування чи сплатиПДВ, відмінний від тих, що встановлені цим Законом, чи звільняютьтаку особу від сплати цього податку за рішенням суду або з будь-якихінших причин;

г)         особа, зареєстрована як платник ПДВ, не надає податковому орга-ну декларації з цього податку протягом дванадцяти послідовних по-даткових місяців або подає таку декларацію, яка свідчить про відсут-ність оподатковуваних поставок протягом такого періоду, а також увипадках, визначених законодавством стосовно порядку реєстраціїсуб'єктів господарювання.

Облік платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійсню-ється органами державної податкової служби України, ведеться у карт-ках особових рахунків платників податків, які відкриваються за кожнимплатником та кожним видом платежу, які повинні сплачуватися такимиплатниками.

Форми карток особових рахунків мають лицьовий та зворотнийбоки. На лицьовому боці картки відображаються умови справляння пла-тежу та дані про платника податків. Зворотний бік картки відображаєстан розрахунків платників з бюджетом (суми нарахованого та сплачено-го платежу, пені, штрафних (фінансових) санкцій, плати за кредит щодорозстрочених (відстрочених) податкових зобов'язань, суми податковогоборгу, надміру та/або помилково сплачені та суми, заявлені до відшкоду-вання, й інше).

Картки особових рахунків дозволяють контролювати процес розра-хунків підприємств з бюджетом і у разі необхідності здійснювати заходищодо ліквідації заборгованості платників перед бюджетом.

Державна податкова служба виявляє велику кількість умисних і не-вмисних порушень податкового законодавства.

Назвемо типові види податкових правопорушень:

порушення порядку узяття на облік в органах податкової служби;

ухилення від узяття на облік в органах податкової служби;

порушення порядку подання органам державної податкової службивідомостей, необхідних для ведення обліку платників податків;

порушення порядку подання інформації про відкриття (закриття)рахунків у банківських установах;

порушення порядку подання податкової звітності;

порушення порядку ведення обліку об'єктів оподаткування;

порушення порядку зберігання документів, пов'язаних з оподатку-ванням;

дії, направлені на неправомірне зменшення сум податків і зборів; по-дання платником податків до органів податкової служби документівабо відомостей, що містять недостовірну інформацію, використанняякої привело до заниження розмірів податкових зобов'язань;

перешкоджання доступу посадових осіб органів державної податко-вої служби до проведення планових та позапланових виїзних переві-рок;

відмова надати необхідні фінансово-господарські і бухгалтерські до-кументи, право на перевірку яких працівники органів податковоїслужби мають згідно з діючим законодавством;

ухилення від сплати податків тощо.

За порушення податкового законодавства передбачена кримінальна іфінансова відповідальність.

Кримінальна відповідальність, згідно зі ст. 212 Кримінального кодек-су України, поширюється на податкові злочини, пов'язані з ухиленнямвід сплати податків. В залежності від суми коштів, які не надійшли до бю-джетів або державних цільових фондів в результаті умисного ухиленнявід сплати передбачається різна ступінь покарання:

при ненадходженні коштів у значних розмірах (суми податків, зборіві інших обов'язкових платежів, які в 1000 і більше разів перевищу-ють установлений законодавством неоподатковуваний мінімум дохо-дів громадян (НМДГ)- штраф від 300 до 500 НМДГ або позбавлен-ням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю настрок до трьох років.

при ненадходженні коштів у великих розмірах (суми податків, збо-рів і інших обов'язкових платежів, які в 3000 і більше разів перевищу-ють установлений законодавством НМДГ) — штраф від 500 до 2000НМДГ або виправними роботами на строк до двох років, або обме-женням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обійматипевні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

при ненадходженні коштів в особливо великих розмірах (суми подат-ків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в 5000 і більше разівперевищують установлений законодавством НМДГ) — позбавленняволі на строк від 5 до 10 років без права обіймати певні посади чи за-йматися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацієюмайна.

Штрафні санкції за порушення податкового законодавства накла-даються на платника податків у розмірах, визначених Законом України«Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджета-ми і державними цільовими фондами», а саме:

платник податків, що не подає податкову декларацію у визначені за-конодавством строки, сплачує штраф у розмірі 10 НМДГ за кожнетаке неподання або її затримку;

якщо платник податку не подає у встановлені строки податкову де-кларацію, а контролюючий орган самостійно визначає суму подат-кового зобов'язання платника податків, то, додатково до штрафу, за-значеному у попередньому пункті, платник податків сплачує штрафу розмірі 10% суми податкового зобов'язання за кожний повний абонеповний місяць затримки податкової декларації, але не більше 50%від суми нарахованого податкового зобов'язання та не менше десятиНМДГ;

у випадку, коли за даними документальних перевірок результати ді-яльності платника податків свідчать про заниження або завищен-ня суми його податкових зобов'язань, заявлених у податкових де-клараціях, і контролюючий орган самостійно донараховує суму по-даткового зобов'язання платника податків, такий платник податківзобов'язаний сплатити штраф у розмірі 10% від суми недоплати (за-ниження суми податкового зобов'язання) за кожний з податкових пе-ріодів, установлених для такого податку, збору (обов'язкового плате-жу), починаючи з податкового періоду, на який припадає така недо-плата, та закінчуючи податковим періодом, на який припадає отри-мання таким платником податків податкового повідомлення відконтролюючого органу, але не більше 50% такої суми та не менше 10НМДГ сукупно за весь строк недоплати, незалежно від кількості по-даткових періодів, що минули;

якщо контролюючий орган виявляє арифметичні або методологічніпомилки у поданій платником податковій декларації, які призвелидо заниження або завищення суми податкового зобов'язання, і само-стійно донараховує суму податкового зобов'язання платника подат-ків, такий платник податків зобов'язаний сплатити штраф у розмі-рі 5% суми донарахованого податкового зобов'язання, але не менше 1НМДГ сукупно за весь строк недоплати, незалежно від кількості по-даткових періодів, що минули;

у випадку, коли контролюючий орган самостійно визначає суму по-даткового зобов'язання платника податків за підстав, коли, згідно іззаконами з питань оподаткування особою, відповідальною за нараху-вання окремого податку або збору є контролюючий орган, штрафнісанкції не застосовуються, за винятком випадків, які підпадають піддію нижчезазначеного пункту;

коли платник податків не сплачує узгоджену суму податковогозобов'язання протягом граничних строків, визначених законом, та-кий платник податку зобов'язаний сплатити штраф у таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів, наступних за останнім днем гра-ничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання, —у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;

при затримці від 31 до 90 календарних днів включно — у розмірі 20%

погашеної суми податкового боргу;

при затримці, що є більшою 90 календарних днів — у розмірі 50% по-гашеної суми податкового боргу.

Платник податків, який до початку його перевірки контролюючим орга-ном самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулихподаткових періодів, зобов'язаний або надіслати уточнюючий розрахунок ісплатити суму такої недоплати та штраф у розмірі 5% від такої суми до подан-ня такого уточнюючого розрахунку, б) або відобразити суму такої недопла-ти у складі декларації з цього податку, що подається за наступний податковийперіод, збільшену на суму штрафу у розмірі 5% від такої суми, з відповіднимзбільшенням загальної суми податкового зобов'язання з цього податку.

Якщо після подачі декларації за звітний період платник податків по-дає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення гранич-ного строку подання декларації за такий самий звітний період, то штра-фи, визначені у цьому пункті, не застосовуються. Це правило не діє, якщоплатник податків не подає податкову декларацію за період, протягом яко-го відбулася недоплата податкового зобов'язання, або судом встановленоскоєння злочину посадовими особами платника податків або фізичноюособою — платником податків щодо умисного ухилення від сплати зазна-ченого податкового зобов'язання.

Питання для самоконтролю

Податкова служба в Україні та її організаційна структура.

Функції органів державної податкової служби.

Нормативно-правові основи процесу податкового адміністрування.